Univers de poésie d'un auteur

Poème:Nöel

Le Poème

Une étrange beauté
Enveloppe les choses
Bientôt lorsque le couchant
Prendra de teinte rose
Entre l’ombre des sapins noirs
Sur un petit sentier se sont faufilé
Comme un halo nos vœux d’espoirs
Quelques frêles silhouettes dans le vent
Auront saupoudré de blanc l’horizon
Petit lutins d’or aurons visité nos maisons
L’hiver s’est installé scintillant sur les buissons
Vanille orange cannelle
Odeur souvenir qui nous interpelle
Cadeau noël et sont lots de ritournelle
Un an traînant sa chaîne de rebus
Nostalgie rires grimaces pleurs et vie échue
Ne rien oublier sapin décors menu
Sans flancher courir tout azimut
Passe outre problème et querelles
Ne penser qu’a cette nuit qui se doit si belle
Et toujours toujours tourner la manivelle
Ne pas ouvrir la porte à l’abandon
Ni a la drogue ou autre démons
On a tous un jours ou l’autre le bourdon
Ne pas prendre garde a tous ces gens
Qui font mal qui nous font choir
Encore et encore se relever
Enlever les œillères quitter le couloir
A tous ceux qui veulent mais jamais n’osent
Après c’est trop tard c’est maintenant
Avec ou sans prose quitter la pose
Et profiter de cette nouvelle et bonne année
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

Nöel 97

Poeme de Sheron

Poète Sheron

Sheron a publié sur le site 216 écrits. Sheron est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Nöelu=ne=é=tran=ge=beau=té 7
en=ve=lop=pe=les=cho=ses 7
bien=tôt=lors=que=le=cou=chant 7
pren=dra=de=tein=te=ro=se 7
en=tre=lom=bre=des=sa=pins=noirs 8
sur=un=pe=tit=sen=tier=se=sont=fau=fi=lé 11
com=me=un=ha=lo=nos=vœux=des=poirs 9
quel=ques=frê=les=sil=houet=tes=dans=le=vent 10
au=ront=sau=pou=dré=de=blanc=lho=ri=zon 10
pe=tit=lu=tins=dor=au=rons=vi=si=té=nos=mai=sons 13
lhi=ver=sest=ins=tal=lé=s=cin=tillant=sur=les=buis=sons 13
va=ni=lle=o=ran=ge=can=nelle 8
o=deur=sou=ve=nir=qui=nous=in=ter=pelle 10
ca=deau=noël=et=sont=lots=de=ri=tour=nelle 10
un=an=traî=nant=sa=chaî=ne=de=re=bus 10
nos=tal=gie=rires=gri=ma=ces=pleurs=et=vieé=chue 11
ne=rien=ou=blier=sa=pin=dé=cors=me=nu 10
sans=flan=cher=cou=rir=tout=a=zi=mut 9
pas=se=ou=tre=pro=blè=me=et=que=relles 10
ne=pen=ser=qua=cette=nuit=qui=se=doit=si=belle 11
et=tou=jours=tou=jours=tour=ner=la=ma=ni=velle 11
ne=pas=ou=vrir=la=porte=à=la=ban=don 10
ni=a=la=dro=gue=ou=au=tre=dé=mons 10
on=a=tous=un=jours=ou=lautre=le=bour=don 10
ne=pas=pren=dre=gar=de=a=tous=ces=gens 10
qui=font=mal=qui=nous=font=choir 7
en=co=re=et=en=core=se=re=le=ver 10
en=le=ver=les=œillères=quit=ter=le=cou=loir 10
a=tous=ceux=qui=veu=lent=mais=ja=mais=nosent 10
après=cest=trop=tard=cest=main=te=nant 8
a=vec=ou=sans=pro=se=quit=ter=la=pose 10
et=pro=fi=ter=de=cette=nou=vel=leet=bon=ne=an=née 13
Phonétique : Nöelynə etʁɑ̃ʒə bote
ɑ̃vəlɔpə lε ʃozə
bjɛ̃to lɔʁskə lə kuʃɑ̃
pʁɑ̃dʁa də tɛ̃tə ʁozə
ɑ̃tʁə lɔ̃bʁə dε sapɛ̃ nwaʁ
syʁ œ̃ pəti sɑ̃tje sə sɔ̃ fofile
kɔmə œ̃-alo no veyks dεspwaʁ
kεlk fʁεlə siluεtə dɑ̃ lə vɑ̃
oʁɔ̃ sopudʁe də blɑ̃ lɔʁizɔ̃
pəti lytɛ̃ dɔʁ oʁɔ̃ vizite no mεzɔ̃
livεʁ sεt- ɛ̃stale sɛ̃tijɑ̃ syʁ lε bɥisɔ̃
vanijə ɔʁɑ̃ʒə kanεllə
ɔdœʁ suvəniʁ ki nuz- ɛ̃tεʁpεllə
kado nɔεl e sɔ̃ lo də ʁituʁnεllə
œ̃n- ɑ̃ tʁεnɑ̃ sa ʃεnə də ʁəbys
nɔstalʒi ʁiʁə ɡʁimasə plœʁz- e vi eʃɥ
nə ʁjɛ̃ ublje sapɛ̃ dekɔʁ məny
sɑ̃ flɑ̃ʃe kuʁiʁ tut- azimy
pasə utʁə pʁɔblεmə e kəʁεllə
nə pɑ̃se ka sεtə nɥi ki sə dwa si bεllə
e tuʒuʁ tuʒuʁ tuʁne la manivεllə
nə pa uvʁiʁ la pɔʁtə a labɑ̃dɔ̃
ni a la dʁɔɡ u otʁə demɔ̃
ɔ̃n- a tusz- œ̃ ʒuʁz- u lotʁə lə buʁdɔ̃
nə pa pʁɑ̃dʁə ɡaʁdə a tus sε ʒɑ̃
ki fɔ̃ mal ki nu fɔ̃ ʃwaʁ
ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə sə ʁələve
ɑ̃ləve lεz- œjlεʁə kite lə kulwaʁ
a tus sø ki vəle mε ʒamε noze
apʁε sε tʁo taʁ sε mɛ̃tənɑ̃
avεk u sɑ̃ pʁozə kite la pozə
e pʁɔfite də sεtə nuvεllə e bɔnə ane
Syllabes Phonétique : Nöely=nə=e=tʁɑ̃=ʒə=bo=te 7
ɑ̃=və=lɔ=pə=lε=ʃo=zə 7
bj=ɛ̃=to=lɔʁ=skə=lə=ku=ʃɑ̃ 8
pʁɑ̃=dʁa=də=tɛ̃=tə=ʁo=zə 7
ɑ̃=tʁə=lɔ̃=bʁə=dε=sa=pɛ̃=nwaʁ 8
syʁ=œ̃=pə=ti=sɑ̃=tje=sə=sɔ̃=fo=fi=le 11
kɔ=mə=œ̃-a=lo=no=ve=yks=dεs=pwaʁ 10
kεl=kə=fʁεlə=si=lu=ε=tə=dɑ̃=lə=vɑ̃ 10
o=ʁɔ̃=so=pu=dʁe=də=blɑ̃=lɔ=ʁi=zɔ̃ 10
pə=ti=ly=tɛ̃=dɔʁ=o=ʁɔ̃=vi=zi=te=no=mε=zɔ̃ 13
li=vεʁ=sε=tɛ̃s=ta=le=sɛ̃=ti=jɑ̃=syʁ=lε=bɥi=sɔ̃ 13
va=ni=jə=ɔ=ʁɑ̃=ʒə=ka=nεl=lə 9
ɔ=dœʁ=suvə=niʁ=ki=nu=zɛ̃=tεʁ=pεl=lə 10
ka=do=nɔ=εl=e=sɔ̃=lodə=ʁi=tuʁ=nεllə 10
œ̃=nɑ̃=tʁε=nɑ̃=sa=ʃε=nə=də=ʁə=bys 10
nɔs=tal=ʒi=ʁiʁə=ɡʁi=ma=sə=plœʁ=ze=vi=eʃɥ 11
nə=ʁjɛ̃=u=blje=sa=pɛ̃=de=kɔʁ=mə=ny 10
sɑ̃=flɑ̃=ʃe=ku=ʁiʁ=tu=ta=zi=my 9
pa=sə=u=tʁə=pʁɔ=blεmə=e=kə=ʁεl=lə 10
nə=pɑ̃se=ka=sε=tə=nɥi=ki=sə=dwa=si=bεllə 11
e=tu=ʒuʁ=tu=ʒuʁ=tuʁ=ne=la=ma=ni=vεllə 11
nə=pa=u=vʁiʁ=la=pɔʁtə=a=la=bɑ̃=dɔ̃ 10
ni=a=la=dʁɔɡ=u=o=tʁə=de=mɔ̃ 9
ɔ̃=na=tus=zœ̃=ʒuʁ=zu=lotʁə=lə=buʁ=dɔ̃ 10
nə=pa=pʁɑ̃=dʁə=ɡaʁ=də=a=tus=sε=ʒɑ̃ 10
ki=fɔ̃=mal=ki=nu=fɔ̃=ʃwaʁ 7
ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔʁə=sə=ʁə=lə=ve 10
ɑ̃lə=ve=lε=zœj=lε=ʁə=ki=te=lə=ku=lwaʁ 11
a=tus=sø=kivə=le=mε=ʒa=mε=no=ze 10
a=pʁε=sε=tʁo=taʁ=sε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
a=vεk=u=sɑ̃=pʁo=zə=ki=te=la=pozə 10
e=pʁɔ=fi=te=də=sεtə=nu=vεlləe=bɔ=nə=a=ne 12

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
29/04/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très beau, tu écrivais déjà très bien.
J’aime beaucoup.
Bravo -0

Auteur de Poésie
29/04/2004 00:00Pascal

une année est elle vraiment bonne. . . lol, bravo!

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Romain Dehez

tres beau poème. . . Tu écrit tres bien, continu sur ta lancée que l on puisse encor en profité. .
Bonne continuation
Amitié Romain

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Sheron

merci a vous tous pour vos commentaires c’est sympa

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Khalil

bon noel(pour l’année prochaine 😉

Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00j

c bizarr, il fai trè trè cho chez moi et tu ma fai retomber ds la magie de noel. . . bravo miss!!!
je voulai te dire aussi que ton entrée ds ce site l’a illuminé, tes commmentaires sont dune beauté incroyable, tu c encouragé les gens, leur dire les mots kil faut, et transmettre la magie de l’écriture. . .
merci

Poème - Sans Thème -
Du 29/04/2004 00:00

L'écrit contient 208 mots qui sont répartis dans 1 strophes.