Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Nöel

Poème - Sans Thème -
Publié le 29/04/2004 00:00

L'écrit contient 208 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Sheron

Nöel

Une étrange beauté
Enveloppe les choses
Bientôt lorsque le couchant
Prendra de teinte rose
Entre l’ombre des sapins noirs
Sur un petit sentier se sont faufilé
Comme un halo nos vœux d’espoirs
Quelques frêles silhouettes dans le vent
Auront saupoudré de blanc l’horizon
Petit lutins d’or aurons visité nos maisons
L’hiver s’est installé scintillant sur les buissons
Vanille orange cannelle
Odeur souvenir qui nous interpelle
Cadeau noël et sont lots de ritournelle
Un an traînant sa chaîne de rebus
Nostalgie rires grimaces pleurs et vie échue
Ne rien oublier sapin décors menu
Sans flancher courir tout azimut
Passe outre problème et querelles
Ne penser qu’a cette nuit qui se doit si belle
Et toujours toujours tourner la manivelle
Ne pas ouvrir la porte à l’abandon
Ni a la drogue ou autre démons
On a tous un jours ou l’autre le bourdon
Ne pas prendre garde a tous ces gens
Qui font mal qui nous font choir
Encore et encore se relever
Enlever les œillères quitter le couloir
A tous ceux qui veulent mais jamais n’osent
Après c’est trop tard c’est maintenant
Avec ou sans prose quitter la pose
Et profiter de cette nouvelle et bonne année
 • Pieds Hyphénique: Nöel

  u=ne=é=tran=ge=beau=té 7
  en=ve=lop=pe=les=cho=ses 7
  bien=tôt=lors=que=le=cou=chant 7
  pren=dra=de=tein=te=ro=se 7
  en=tre=lom=bre=des=sa=pins=noirs 8
  sur=un=pe=tit=sen=tier=se=sont=fau=fi=lé 11
  com=me=un=ha=lo=nos=vœux=des=poirs 9
  quel=ques=frê=les=sil=houet=tes=dans=le=vent 10
  au=ront=sau=pou=dré=de=blanc=lho=ri=zon 10
  pe=tit=lu=tins=dor=au=rons=vi=si=té=nos=mai=sons 13
  lhi=ver=sest=ins=tal=lé=s=cin=tillant=sur=les=buis=sons 13
  va=ni=lle=o=ran=ge=can=nelle 8
  o=deur=sou=ve=nir=qui=nous=in=ter=pelle 10
  ca=deau=noël=et=sont=lots=de=ri=tour=nelle 10
  un=an=traî=nant=sa=chaî=ne=de=re=bus 10
  nos=tal=gie=rires=gri=ma=ces=pleurs=et=vieé=chue 11
  ne=rien=ou=blier=sa=pin=dé=cors=me=nu 10
  sans=flan=cher=cou=rir=tout=a=zi=mut 9
  pas=se=ou=tre=pro=blè=me=et=que=relles 10
  ne=pen=ser=qua=cette=nuit=qui=se=doit=si=belle 11
  et=tou=jours=tou=jours=tour=ner=la=ma=ni=velle 11
  ne=pas=ou=vrir=la=porte=à=la=ban=don 10
  ni=a=la=dro=gue=ou=au=tre=dé=mons 10
  on=a=tous=un=jours=ou=lautre=le=bour=don 10
  ne=pas=pren=dre=gar=de=a=tous=ces=gens 10
  qui=font=mal=qui=nous=font=choir 7
  en=co=re=et=en=core=se=re=le=ver 10
  en=le=ver=les=œillères=quit=ter=le=cou=loir 10
  a=tous=ceux=qui=veu=lent=mais=ja=mais=nosent 10
  après=cest=trop=tard=cest=main=te=nant 8
  a=vec=ou=sans=pro=se=quit=ter=la=pose 10
  et=pro=fi=ter=de=cette=nou=vel=leet=bon=ne=an=née 13
 • Phonétique : Nöel

  ynə etʁɑ̃ʒə bote
  ɑ̃vəlɔpə lε ʃozə
  bjɛ̃to lɔʁskə lə kuʃɑ̃
  pʁɑ̃dʁa də tɛ̃tə ʁozə
  ɑ̃tʁə lɔ̃bʁə dε sapɛ̃ nwaʁ
  syʁ œ̃ pəti sɑ̃tje sə sɔ̃ fofile
  kɔmə œ̃-alo no veyks dεspwaʁ
  kεlk fʁεlə siluεtə dɑ̃ lə vɑ̃
  oʁɔ̃ sopudʁe də blɑ̃ lɔʁizɔ̃
  pəti lytɛ̃ dɔʁ oʁɔ̃ vizite no mεzɔ̃
  livεʁ sεt- ɛ̃stale sɛ̃tijɑ̃ syʁ lε bɥisɔ̃
  vanijə ɔʁɑ̃ʒə kanεllə
  ɔdœʁ suvəniʁ ki nuz- ɛ̃tεʁpεllə
  kado nɔεl e sɔ̃ lo də ʁituʁnεllə
  œ̃n- ɑ̃ tʁεnɑ̃ sa ʃεnə də ʁəbys
  nɔstalʒi ʁiʁə ɡʁimasə plœʁz- e vi eʃɥ
  nə ʁjɛ̃ ublje sapɛ̃ dekɔʁ məny
  sɑ̃ flɑ̃ʃe kuʁiʁ tut- azimy
  pasə utʁə pʁɔblεmə e kəʁεllə
  nə pɑ̃se ka sεtə nɥi ki sə dwa si bεllə
  e tuʒuʁ tuʒuʁ tuʁne la manivεllə
  nə pa uvʁiʁ la pɔʁtə a labɑ̃dɔ̃
  ni a la dʁɔɡ u otʁə demɔ̃
  ɔ̃n- a tusz- œ̃ ʒuʁz- u lotʁə lə buʁdɔ̃
  nə pa pʁɑ̃dʁə ɡaʁdə a tus sε ʒɑ̃
  ki fɔ̃ mal ki nu fɔ̃ ʃwaʁ
  ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə sə ʁələve
  ɑ̃ləve lεz- œjlεʁə kite lə kulwaʁ
  a tus sø ki vəle mε ʒamε noze
  apʁε sε tʁo taʁ sε mɛ̃tənɑ̃
  avεk u sɑ̃ pʁozə kite la pozə
  e pʁɔfite də sεtə nuvεllə e bɔnə ane
 • Pieds Phonétique : Nöel

  y=nə=e=tʁɑ̃=ʒə=bo=te 7
  ɑ̃=və=lɔ=pə=lε=ʃo=zə 7
  bj=ɛ̃=to=lɔʁ=skə=lə=ku=ʃɑ̃ 8
  pʁɑ̃=dʁa=də=tɛ̃=tə=ʁo=zə 7
  ɑ̃=tʁə=lɔ̃=bʁə=dε=sa=pɛ̃=nwaʁ 8
  syʁ=œ̃=pə=ti=sɑ̃=tje=sə=sɔ̃=fo=fi=le 11
  kɔ=mə=œ̃-a=lo=no=ve=yks=dεs=pwaʁ 10
  kεl=kə=fʁεlə=si=lu=ε=tə=dɑ̃=lə=vɑ̃ 10
  o=ʁɔ̃=so=pu=dʁe=də=blɑ̃=lɔ=ʁi=zɔ̃ 10
  pə=ti=ly=tɛ̃=dɔʁ=o=ʁɔ̃=vi=zi=te=no=mε=zɔ̃ 13
  li=vεʁ=sε=tɛ̃s=ta=le=sɛ̃=ti=jɑ̃=syʁ=lε=bɥi=sɔ̃ 13
  va=ni=jə=ɔ=ʁɑ̃=ʒə=ka=nεl=lə 9
  ɔ=dœʁ=suvə=niʁ=ki=nu=zɛ̃=tεʁ=pεl=lə 10
  ka=do=nɔ=εl=e=sɔ̃=lodə=ʁi=tuʁ=nεllə 10
  œ̃=nɑ̃=tʁε=nɑ̃=sa=ʃε=nə=də=ʁə=bys 10
  nɔs=tal=ʒi=ʁiʁə=ɡʁi=ma=sə=plœʁ=ze=vi=eʃɥ 11
  nə=ʁjɛ̃=u=blje=sa=pɛ̃=de=kɔʁ=mə=ny 10
  sɑ̃=flɑ̃=ʃe=ku=ʁiʁ=tu=ta=zi=my 9
  pa=sə=u=tʁə=pʁɔ=blεmə=e=kə=ʁεl=lə 10
  nə=pɑ̃se=ka=sε=tə=nɥi=ki=sə=dwa=si=bεllə 11
  e=tu=ʒuʁ=tu=ʒuʁ=tuʁ=ne=la=ma=ni=vεllə 11
  nə=pa=u=vʁiʁ=la=pɔʁtə=a=la=bɑ̃=dɔ̃ 10
  ni=a=la=dʁɔɡ=u=o=tʁə=de=mɔ̃ 9
  ɔ̃=na=tus=zœ̃=ʒuʁ=zu=lotʁə=lə=buʁ=dɔ̃ 10
  nə=pa=pʁɑ̃=dʁə=ɡaʁ=də=a=tus=sε=ʒɑ̃ 10
  ki=fɔ̃=mal=ki=nu=fɔ̃=ʃwaʁ 7
  ɑ̃=kɔ=ʁə=e=ɑ̃=kɔʁə=sə=ʁə=lə=ve 10
  ɑ̃lə=ve=lε=zœj=lε=ʁə=ki=te=lə=ku=lwaʁ 11
  a=tus=sø=kivə=le=mε=ʒa=mε=no=ze 10
  a=pʁε=sε=tʁo=taʁ=sε=mɛ̃=tə=nɑ̃ 9
  a=vεk=u=sɑ̃=pʁo=zə=ki=te=la=pozə 10
  e=pʁɔ=fi=te=də=sεtə=nu=vεlləe=bɔ=nə=a=ne 12

PostScriptum

Nöel 97

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
29/04/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est très beau, tu écrivais déjà très bien.
J’aime beaucoup.
Bravo -0

Auteur de Poésie
29/04/2004 00:00Pascal

une année est elle vraiment bonne. . . lol, bravo!

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Romain Dehez

tres beau poème. . . Tu écrit tres bien, continu sur ta lancée que l on puisse encor en profité. .
Bonne continuation
Amitié Romain

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Sheron

merci a vous tous pour vos commentaires c’est sympa

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Khalil

bon noel(pour l’année prochaine 😉

Auteur de Poésie
19/05/2004 00:00j

c bizarr, il fai trè trè cho chez moi et tu ma fai retomber ds la magie de noel. . . bravo miss!!!
je voulai te dire aussi que ton entrée ds ce site l’a illuminé, tes commmentaires sont dune beauté incroyable, tu c encouragé les gens, leur dire les mots kil faut, et transmettre la magie de l’écriture. . .
merci