Univers de poésie d'un auteur

Poème:Petite Mère

Le Poème

Cette après midi j’avais l’ennui
Une envie soudaine d’offrir un bouquet
Multiple de couleur tenu par une jolie ficelle
Faire plaisir, mais a qui ? ou est ma famille ?
Voyons ma fille réfléchit ! Une petite mère
Comme toi seule et abandonnée
Facile a trouver la maison des aînés
Je rentre avec mes fleurs toute fière
L’infirmière me dit « belles jonquilles »
J’empreinte l’escalier et me retrouve sur la passerelle
Et tout la bas je l’aperçois sur un tabouret
Toute menue fragile sur sa canne en appui

Tout près d’elle je touche sa main
Froide bleuies ravager par des travaux lointain
Lui tends mon présent j’ai envie de m’enfuir
Son regard se pose sur moi ça me fais souffrir
Elle est ici et ailleurs ses yeux deviennent vitreux
Souvenir de ces moissons, elle se cicatrise deux
Qui est-ce ? Me demande t- elle comme un ange !
Cela fais bien loin que plus personne ne me dérange
J’aimerais être la mère noël des retraités
Mais je ne suis qu’une sotte sans personne a choyé
Elle s’est alors soudainement levée tremblante
De ces petites jambes jusqu’ici recroquevillée
De ces bras ma enlacé, fragile tel une étoile filante
Une larme sur chaque une de nos joues avais alors coulées

Puis elle a rejoint son tabouret fétiche
Retrouver ses souvenirs en friches
Du revers de ma main essuyer cette gouttelette
Repris mon chemin, un peu moins fluette
L’amour que j’ai alors partagé
En moi sera a tout jamais gravé
Et si comme moi parfois vous ne savez plus a qui donner
Allez donc faire un tour chez nos aînés
Partage du Poème avec vos contacts

PostScriptum

parceque l’on peut toujours donner ensuite on a. . . . . . . .

Poeme de Sheron

Poète Sheron

Sheron a publié sur le site 216 écrits. Sheron est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Petite Mèrecet=te=a=près=mi=di=ja=vais=len=nui 10
u=ne=en=vie=sou=dai=ne=dof=frir=un=bou=quet 12
mul=tiple=de=cou=leur=te=nu=par=u=ne=jo=lie=fi=celle 14
faire=plai=sir=mais=a=qui=ou=est=ma=fa=mil=le 12
voyons=ma=fille=ré=flé=chit=u=ne=pe=ti=te=mère 12
com=me=toi=seu=le=et=a=ban=don=née 10
fa=ci=le=a=trou=ver=la=mai=son=des=aî=nés 12
je=ren=tre=a=vec=mes=fleurs=tou=te=fi=è=re 12
lin=fir=mi=è=re=me=dit=bel=les=jon=qui=lles 12
jem=preinte=les=ca=lier=et=me=re=trou=ve=sur=la=pas=se=relle 15
et=tout=la=bas=je=la=per=çois=sur=un=ta=bouret 12
toute=me=nue=fra=gi=le=sur=sa=can=neen=ap=pui 12

tout=près=del=le=je=tou=che=sa=main 9
froi=de=bleuies=ra=va=ger=par=des=tra=vaux=loin=tain 12
lui=tends=mon=pré=sent=jai=en=vie=de=men=fu=ir 12
son=re=gard=se=pose=sur=moi=ça=me=fais=souf=frir 12
elleest=i=ci=et=ail=leurs=ses=yeux=de=viennent=vi=treux 12
souve=nir=de=ces=mois=sons=el=le=se=ci=ca=tri=se=deux 14
qui=est=ce=me=de=mande=t=elle=com=me=un=ange 12
ce=la=fais=bien=loin=que=plus=per=sonne=ne=me=dé=range 13
jaime=rais=ê=tre=la=mè=re=noël=des=re=trai=tés 12
mais=je=ne=suis=quune=sot=te=sans=per=son=nea=choyé 12
el=le=sest=a=lors=sou=daine=ment=le=vée=trem=blante 12
de=ces=pe=tites=jam=bes=jus=qui=ci=re=cro=que=villée 13
de=ces=bras=ma=en=la=cé=fra=gile=tel=u=neé=toi=le=fi=lante 16
une=lar=me=sur=cha=queu=ne=de=nos=joues=a=vais=a=lors=cou=lées 16

puis=el=le=a=re=joint=son=ta=bou=ret=fé=tiche 12
re=trou=ver=ses=sou=ve=nirs=en=fri=ches 10
du=re=vers=de=ma=main=es=suyer=cette=gout=te=lette 12
re=pris=mon=che=min=un=peu=moins=fluet=te 10
la=mour=que=jai=a=lors=par=ta=gé 9
en=moi=se=ra=a=tout=ja=mais=gra=vé 10
et=si=comme=moi=par=fois=vous=ne=sa=vez=plus=a=qui=don=ner 15
al=lez=donc=fai=re=un=tour=chez=nos=aî=nés 11
Phonétique : Petite Mèresεtə apʁε midi ʒavε lɑ̃nɥi
ynə ɑ̃vi sudεnə dɔfʁiʁ œ̃ bukε
myltiplə də kulœʁ təny paʁ ynə ʒɔli fisεllə
fεʁə plεziʁ, mεz- a ki ? u ε ma famijə ?
vwajɔ̃ ma fijə ʁefleʃi ! ynə pətitə mεʁə
kɔmə twa sələ e abɑ̃dɔne
fasilə a tʁuve la mεzɔ̃ dεz- εne
ʒə ʁɑ̃tʁə avεk mε flœʁ tutə fjεʁə
lɛ̃fiʁmjεʁə mə dit « bεllə ʒɔ̃kjs »
ʒɑ̃pʁɛ̃tə lεskalje e mə ʁətʁuvə syʁ la pasəʁεllə
e tu la ba ʒə lapεʁswa syʁ œ̃ tabuʁε
tutə mənɥ fʁaʒilə syʁ sa kanə ɑ̃n- apɥi

tu pʁε dεllə ʒə tuʃə sa mɛ̃
fʁwadə bləi ʁavaʒe paʁ dε tʁavo lwɛ̃tɛ̃
lɥi tɑ̃ mɔ̃ pʁezɑ̃ ʒε ɑ̃vi də mɑ̃fɥiʁ
sɔ̃ ʁəɡaʁ sə pozə syʁ mwa sa mə fε sufʁiʁ
εllə εt- isi e ajœʁ sεz- iø dəvjεne vitʁø
suvəniʁ də sε mwasɔ̃, εllə sə sikatʁizə dø
ki ε sə ? mə dəmɑ̃də te εllə kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə !
səla fε bjɛ̃ lwɛ̃ kə plys pεʁsɔnə nə mə deʁɑ̃ʒə
ʒεməʁεz- εtʁə la mεʁə nɔεl dε ʁətʁεte
mε ʒə nə sɥi kynə sɔtə sɑ̃ pεʁsɔnə a ʃwaje
εllə sεt- alɔʁ sudεnəmɑ̃ ləve tʁɑ̃blɑ̃tə
də sε pətitə ʒɑ̃bə ʒyskisi ʁəkʁɔkəvile
də sε bʁa ma ɑ̃lase, fʁaʒilə tεl ynə etwalə filɑ̃tə
ynə laʁmə syʁ ʃakə ynə də no ʒuz- avεz- alɔʁ kule

pɥiz- εllə a ʁəʒwɛ̃ sɔ̃ tabuʁε fetiʃə
ʁətʁuve sε suvəniʁz- ɑ̃ fʁiʃə
dy ʁəve də ma mɛ̃ esyie sεtə ɡutəlεtə
ʁəpʁi mɔ̃ ʃəmɛ̃, œ̃ pø mwɛ̃ flɥεtə
lamuʁ kə ʒε alɔʁ paʁtaʒe
ɑ̃ mwa səʁa a tu ʒamε ɡʁave
e si kɔmə mwa paʁfwa vu nə save plysz- a ki dɔne
ale dɔ̃k fεʁə œ̃ tuʁ ʃe noz- εne
Syllabes Phonétique : Petite Mèresε=tə=a=pʁε=mi=di=ʒa=vε=lɑ̃n=ɥi 10
ynəɑ̃=vi=su=dε=nə=dɔ=fʁiʁ=œ̃=bu=kε 10
myl=tiplə=də=ku=lœʁ=tə=ny=paʁ=y=nə=ʒɔ=li=fi=sεllə 14
fεʁə=plε=ziʁ=mε=za=ki=u=ε=ma=fa=mijə 11
vwa=jɔ̃=ma=fi=jə=ʁe=fle=ʃi=ynə=pə=ti=tə=mεʁə 13
kɔ=mə=twa=sə=lə=e=a=bɑ̃=dɔ=ne 10
fa=siləa=tʁu=ve=la=mε=zɔ̃=dε=zε=ne 10
ʒə=ʁɑ̃=tʁə=a=vεk=mε=flœʁ=tu=tə=fjεʁə 10
lɛ̃=fiʁ=mjε=ʁə=mə=dit=bεl=lə=ʒɔ̃kj=s 10
ʒɑ̃=pʁɛ̃tə=lεs=ka=lje=e=mə=ʁə=tʁu=və=syʁ=la=pa=sə=ʁεllə 15
e=tu=la=baʒə=la=pεʁ=swa=syʁ=œ̃=ta=bu=ʁε 12
tutə=mənɥ=fʁa=ʒi=lə=syʁ=sa=ka=nəɑ̃=nap=ɥi 11

tu=pʁε=dεl=lə=ʒə=tu=ʃə=sa=mɛ̃ 9
fʁwadə=blə=i=ʁa=va=ʒe=paʁ=dε=tʁa=vo=lwɛ̃=tɛ̃ 12
lɥi=tɑ̃=mɔ̃=pʁe=zɑ̃=ʒε=ɑ̃=vidə=mɑ̃f=ɥiʁ 10
sɔ̃ʁə=ɡaʁ=sə=po=zə=syʁ=mwa=sa=mə=fε=su=fʁiʁ 12
εlləε=ti=si=e=a=jœʁ=sε=zi=ødə=vjε=ne=vi=tʁø 13
suvə=niʁ=də=sε=mwa=sɔ̃=εl=lə=sə=si=ka=tʁi=zə=dø 14
ki=εsə=mə=də=mɑ̃=də=te=εllə=kɔ=məœ̃=nɑ̃ʒə 11
sə=la=fε=bjɛ̃=lwɛ̃kə=plys=pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=de=ʁɑ̃ʒə 13
ʒεmə=ʁε=zε=tʁə=la=mε=ʁə=nɔ=εl=dε=ʁə=tʁε=te 13
mεʒə=nə=sɥi=ky=nə=sɔtə=sɑ̃=pεʁ=sɔ=nəa=ʃwa=je 12
εllə=sε=ta=lɔʁ=su=dεnə=mɑ̃=lə=ve=tʁɑ̃=blɑ̃tə 11
də=sεpə=ti=tə=ʒɑ̃=bə=ʒys=ki=si=ʁə=kʁɔ=kə=vi=le 14
də=sε=bʁa=ma=ɑ̃=lase=fʁa=ʒi=lə=tεl=y=nəe=twa=lə=fi=lɑ̃tə 16
ynə=laʁ=mə=syʁ=ʃa=kəy=nə=də=no=ʒu=za=vε=za=lɔʁ=ku=le 16

pɥi=zεllə=aʁə=ʒwɛ̃=sɔ̃=ta=bu=ʁε=fe=tiʃə 10
ʁə=tʁu=ve=sε=su=və=niʁ=zɑ̃=fʁi=ʃə 10
dyʁə=ve=də=ma=mɛ̃=e=sy=i=e=sε=tə=ɡu=tə=lεtə 14
ʁə=pʁi=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=œ̃=pø=mwɛ̃=flɥε=tə 10
la=muʁ=kə=ʒε=a=lɔʁ=paʁ=ta=ʒe 9
ɑ̃=mwa=sə=ʁa=a=tu=ʒa=mε=ɡʁa=ve 10
e=si=kɔmə=mwa=paʁ=fwa=vu=nə=sa=ve=plys=za=ki=dɔ=ne 15
a=le=dɔ̃k=fεʁə=œ̃=tuʁ=ʃe=no=zε=ne 10

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est magnifique Sheron, la lecture de ton poème m a troublé, il est si juste. . .
Que tes mots soit entendu!
Amicalement -0

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Sheron

merci, c’est pas facile de partagé certaine chose comme l’amour d’une famille que l’on a plus

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Khalil

je ne sais pas quoi dire. c’est touchant. on y sent tous tes sentiments et ton talent. il m’a beaucoup touché.
bisous.

Auteur de Poésie
01/05/2004 00:00Malko Ducher

lol tres jolie petite histoire, et bien écrite de surccroît!
Fais tout de même attention de ne pas prendre ça pour de l’altruisme 😉 ça pourrait te jouer des tours 😛
J’admire comment tu as su rendre l’émotion de la vielle dame, ainsi que sa description passée, présente. . . soyeuses métaphores!! vraiment!

Cordialement.

Auteur de Poésie
01/05/2004 00:00Sheron

meci a vous vous êtes adorable

Auteur de Poésie
01/05/2004 00:00Pascal

beaucoup d’émotion dans ton écrit, mais tu as une famille, sur ce site, nous sommes une grande famille, qui veut t’apporter tous l’amour quel possede. Ce que tu apporte ici est primordiale, et pour cela je t’en remercie BISOUS. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auteur de Poésie
01/05/2004 00:00Sheron

merci toi l’or de mon coeur

Poème Amour
Du 30/04/2004 00:00

L'écrit contient 278 mots qui sont répartis dans 3 strophes.