Poeme : Petite Mère

Petite Mère

Cette après midi j’avais l’ennui
Une envie soudaine d’offrir un bouquet
Multiple de couleur tenu par une jolie ficelle
Faire plaisir, mais a qui ? ou est ma famille ?
Voyons ma fille réfléchit ! Une petite mère
Comme toi seule et abandonnée
Facile a trouver la maison des aînés
Je rentre avec mes fleurs toute fière
L’infirmière me dit « belles jonquilles »
J’empreinte l’escalier et me retrouve sur la passerelle
Et tout la bas je l’aperçois sur un tabouret
Toute menue fragile sur sa canne en appui

Tout près d’elle je touche sa main
Froide bleuies ravager par des travaux lointain
Lui tends mon présent j’ai envie de m’enfuir
Son regard se pose sur moi ça me fais souffrir
Elle est ici et ailleurs ses yeux deviennent vitreux
Souvenir de ces moissons, elle se cicatrise deux
Qui est-ce ? Me demande t- elle comme un ange !
Cela fais bien loin que plus personne ne me dérange
J’aimerais être la mère noël des retraités
Mais je ne suis qu’une sotte sans personne a choyé
Elle s’est alors soudainement levée tremblante
De ces petites jambes jusqu’ici recroquevillée
De ces bras ma enlacé, fragile tel une étoile filante
Une larme sur chaque une de nos joues avais alors coulées

Puis elle a rejoint son tabouret fétiche
Retrouver ses souvenirs en friches
Du revers de ma main essuyer cette gouttelette
Repris mon chemin, un peu moins fluette
L’amour que j’ai alors partagé
En moi sera a tout jamais gravé
Et si comme moi parfois vous ne savez plus a qui donner
Allez donc faire un tour chez nos aînés

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Petite Mère

  cet=te=a=près=mi=di=ja=vais=len=nui 10
  u=ne=en=vie=sou=dai=ne=dof=frir=un=bou=quet 12
  mul=tiple=de=cou=leur=te=nu=par=u=ne=jo=lie=fi=celle 14
  faire=plai=sir=mais=a=qui=ou=est=ma=fa=mil=le 12
  voyons=ma=fille=ré=flé=chit=u=ne=pe=ti=te=mère 12
  com=me=toi=seu=le=et=a=ban=don=née 10
  fa=ci=le=a=trou=ver=la=mai=son=des=aî=nés 12
  je=ren=tre=a=vec=mes=fleurs=tou=te=fi=è=re 12
  lin=fir=mi=è=re=me=dit=bel=les=jon=qui=lles 12
  jem=preinte=les=ca=lier=et=me=re=trou=ve=sur=la=pas=se=relle 15
  et=tout=la=bas=je=la=per=çois=sur=un=ta=bouret 12
  toute=me=nue=fra=gi=le=sur=sa=can=neen=ap=pui 12

  tout=près=del=le=je=tou=che=sa=main 9
  froi=de=bleuies=ra=va=ger=par=des=tra=vaux=loin=tain 12
  lui=tends=mon=pré=sent=jai=en=vie=de=men=fu=ir 12
  son=re=gard=se=pose=sur=moi=ça=me=fais=souf=frir 12
  elleest=i=ci=et=ail=leurs=ses=yeux=de=viennent=vi=treux 12
  souve=nir=de=ces=mois=sons=el=le=se=ci=ca=tri=se=deux 14
  qui=est=ce=me=de=mande=t=elle=com=me=un=ange 12
  ce=la=fais=bien=loin=que=plus=per=sonne=ne=me=dé=range 13
  jaime=rais=ê=tre=la=mè=re=noël=des=re=trai=tés 12
  mais=je=ne=suis=quune=sot=te=sans=per=son=nea=choyé 12
  el=le=sest=a=lors=sou=daine=ment=le=vée=trem=blante 12
  de=ces=pe=tites=jam=bes=jus=qui=ci=re=cro=que=villée 13
  de=ces=bras=ma=en=la=cé=fra=gile=tel=u=neé=toi=le=fi=lante 16
  une=lar=me=sur=cha=queu=ne=de=nos=joues=a=vais=a=lors=cou=lées 16

  puis=el=le=a=re=joint=son=ta=bou=ret=fé=tiche 12
  re=trou=ver=ses=sou=ve=nirs=en=fri=ches 10
  du=re=vers=de=ma=main=es=suyer=cette=gout=te=lette 12
  re=pris=mon=che=min=un=peu=moins=fluet=te 10
  la=mour=que=jai=a=lors=par=ta=gé 9
  en=moi=se=ra=a=tout=ja=mais=gra=vé 10
  et=si=comme=moi=par=fois=vous=ne=sa=vez=plus=a=qui=don=ner 15
  al=lez=donc=fai=re=un=tour=chez=nos=aî=nés 11
 • Phonétique : Petite Mère

  sεtə apʁε midi ʒavε lɑ̃nɥi
  ynə ɑ̃vi sudεnə dɔfʁiʁ œ̃ bukε
  myltiplə də kulœʁ təny paʁ ynə ʒɔli fisεllə
  fεʁə plεziʁ, mεz- a ki ? u ε ma famijə ?
  vwajɔ̃ ma fijə ʁefleʃi ! ynə pətitə mεʁə
  kɔmə twa sələ e abɑ̃dɔne
  fasilə a tʁuve la mεzɔ̃ dεz- εne
  ʒə ʁɑ̃tʁə avεk mε flœʁ tutə fjεʁə
  lɛ̃fiʁmjεʁə mə dit « bεllə ʒɔ̃kjs »
  ʒɑ̃pʁɛ̃tə lεskalje e mə ʁətʁuvə syʁ la pasəʁεllə
  e tu la ba ʒə lapεʁswa syʁ œ̃ tabuʁε
  tutə mənɥ fʁaʒilə syʁ sa kanə ɑ̃n- apɥi

  tu pʁε dεllə ʒə tuʃə sa mɛ̃
  fʁwadə bləi ʁavaʒe paʁ dε tʁavo lwɛ̃tɛ̃
  lɥi tɑ̃ mɔ̃ pʁezɑ̃ ʒε ɑ̃vi də mɑ̃fɥiʁ
  sɔ̃ ʁəɡaʁ sə pozə syʁ mwa sa mə fε sufʁiʁ
  εllə εt- isi e ajœʁ sεz- iø dəvjεne vitʁø
  suvəniʁ də sε mwasɔ̃, εllə sə sikatʁizə dø
  ki ε sə ? mə dəmɑ̃də te εllə kɔmə œ̃n- ɑ̃ʒə !
  səla fε bjɛ̃ lwɛ̃ kə plys pεʁsɔnə nə mə deʁɑ̃ʒə
  ʒεməʁεz- εtʁə la mεʁə nɔεl dε ʁətʁεte
  mε ʒə nə sɥi kynə sɔtə sɑ̃ pεʁsɔnə a ʃwaje
  εllə sεt- alɔʁ sudεnəmɑ̃ ləve tʁɑ̃blɑ̃tə
  də sε pətitə ʒɑ̃bə ʒyskisi ʁəkʁɔkəvile
  də sε bʁa ma ɑ̃lase, fʁaʒilə tεl ynə etwalə filɑ̃tə
  ynə laʁmə syʁ ʃakə ynə də no ʒuz- avεz- alɔʁ kule

  pɥiz- εllə a ʁəʒwɛ̃ sɔ̃ tabuʁε fetiʃə
  ʁətʁuve sε suvəniʁz- ɑ̃ fʁiʃə
  dy ʁəve də ma mɛ̃ esyie sεtə ɡutəlεtə
  ʁəpʁi mɔ̃ ʃəmɛ̃, œ̃ pø mwɛ̃ flɥεtə
  lamuʁ kə ʒε alɔʁ paʁtaʒe
  ɑ̃ mwa səʁa a tu ʒamε ɡʁave
  e si kɔmə mwa paʁfwa vu nə save plysz- a ki dɔne
  ale dɔ̃k fεʁə œ̃ tuʁ ʃe noz- εne
 • Syllabes Phonétique : Petite Mère

  sε=tə=a=pʁε=mi=di=ʒa=vε=lɑ̃n=ɥi 10
  ynəɑ̃=vi=su=dε=nə=dɔ=fʁiʁ=œ̃=bu=kε 10
  myl=tiplə=də=ku=lœʁ=tə=ny=paʁ=y=nə=ʒɔ=li=fi=sεllə 14
  fεʁə=plε=ziʁ=mε=za=ki=u=ε=ma=fa=mijə 11
  vwa=jɔ̃=ma=fi=jə=ʁe=fle=ʃi=ynə=pə=ti=tə=mεʁə 13
  kɔ=mə=twa=sə=lə=e=a=bɑ̃=dɔ=ne 10
  fa=siləa=tʁu=ve=la=mε=zɔ̃=dε=zε=ne 10
  ʒə=ʁɑ̃=tʁə=a=vεk=mε=flœʁ=tu=tə=fjεʁə 10
  lɛ̃=fiʁ=mjε=ʁə=mə=dit=bεl=lə=ʒɔ̃kj=s 10
  ʒɑ̃=pʁɛ̃tə=lεs=ka=lje=e=mə=ʁə=tʁu=və=syʁ=la=pa=sə=ʁεllə 15
  e=tu=la=baʒə=la=pεʁ=swa=syʁ=œ̃=ta=bu=ʁε 12
  tutə=mənɥ=fʁa=ʒi=lə=syʁ=sa=ka=nəɑ̃=nap=ɥi 11

  tu=pʁε=dεl=lə=ʒə=tu=ʃə=sa=mɛ̃ 9
  fʁwadə=blə=i=ʁa=va=ʒe=paʁ=dε=tʁa=vo=lwɛ̃=tɛ̃ 12
  lɥi=tɑ̃=mɔ̃=pʁe=zɑ̃=ʒε=ɑ̃=vidə=mɑ̃f=ɥiʁ 10
  sɔ̃ʁə=ɡaʁ=sə=po=zə=syʁ=mwa=sa=mə=fε=su=fʁiʁ 12
  εlləε=ti=si=e=a=jœʁ=sε=zi=ødə=vjε=ne=vi=tʁø 13
  suvə=niʁ=də=sε=mwa=sɔ̃=εl=lə=sə=si=ka=tʁi=zə=dø 14
  ki=εsə=mə=də=mɑ̃=də=te=εllə=kɔ=məœ̃=nɑ̃ʒə 11
  sə=la=fε=bjɛ̃=lwɛ̃kə=plys=pεʁ=sɔ=nə=nə=mə=de=ʁɑ̃ʒə 13
  ʒεmə=ʁε=zε=tʁə=la=mε=ʁə=nɔ=εl=dε=ʁə=tʁε=te 13
  mεʒə=nə=sɥi=ky=nə=sɔtə=sɑ̃=pεʁ=sɔ=nəa=ʃwa=je 12
  εllə=sε=ta=lɔʁ=su=dεnə=mɑ̃=lə=ve=tʁɑ̃=blɑ̃tə 11
  də=sεpə=ti=tə=ʒɑ̃=bə=ʒys=ki=si=ʁə=kʁɔ=kə=vi=le 14
  də=sε=bʁa=ma=ɑ̃=lase=fʁa=ʒi=lə=tεl=y=nəe=twa=lə=fi=lɑ̃tə 16
  ynə=laʁ=mə=syʁ=ʃa=kəy=nə=də=no=ʒu=za=vε=za=lɔʁ=ku=le 16

  pɥi=zεllə=aʁə=ʒwɛ̃=sɔ̃=ta=bu=ʁε=fe=tiʃə 10
  ʁə=tʁu=ve=sε=su=və=niʁ=zɑ̃=fʁi=ʃə 10
  dyʁə=ve=də=ma=mɛ̃=e=sy=i=e=sε=tə=ɡu=tə=lεtə 14
  ʁə=pʁi=mɔ̃=ʃə=mɛ̃=œ̃=pø=mwɛ̃=flɥε=tə 10
  la=muʁ=kə=ʒε=a=lɔʁ=paʁ=ta=ʒe 9
  ɑ̃=mwa=sə=ʁa=a=tu=ʒa=mε=ɡʁa=ve 10
  e=si=kɔmə=mwa=paʁ=fwa=vu=nə=sa=ve=plys=za=ki=dɔ=ne 15
  a=le=dɔ̃k=fεʁə=œ̃=tuʁ=ʃe=no=zε=ne 10

PostScriptum

parceque l’on peut toujours donner ensuite on a. . . . . . . .

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Petite Puce (F)

C’est magnifique Sheron, la lecture de ton poème m a troublé, il est si juste. . .
Que tes mots soit entendu!
Amicalement -0

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Sheron

merci, c’est pas facile de partagé certaine chose comme l’amour d’une famille que l’on a plus

Auteur de Poésie
30/04/2004 00:00Khalil

je ne sais pas quoi dire. c’est touchant. on y sent tous tes sentiments et ton talent. il m’a beaucoup touché.
bisous.

Auteur de Poésie
01/05/2004 00:00Malko Ducher

lol tres jolie petite histoire, et bien écrite de surccroît!
Fais tout de même attention de ne pas prendre ça pour de l’altruisme 😉 ça pourrait te jouer des tours 😛
J’admire comment tu as su rendre l’émotion de la vielle dame, ainsi que sa description passée, présente. . . soyeuses métaphores!! vraiment!

Cordialement.

Auteur de Poésie
01/05/2004 00:00Sheron

meci a vous vous êtes adorable

Auteur de Poésie
01/05/2004 00:00Pascal

beaucoup d’émotion dans ton écrit, mais tu as une famille, sur ce site, nous sommes une grande famille, qui veut t’apporter tous l’amour quel possede. Ce que tu apporte ici est primordiale, et pour cela je t’en remercie BISOUS. . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auteur de Poésie
01/05/2004 00:00Sheron

merci toi l’or de mon coeur