Poème-France.com

Poeme : Avril Jour D’AnniversaireAvril Jour D’Anniversaire

Avril

Nuages de crocus sur les prés reverdis
Tiédeur trouble de l’air sur l’après midi

Frêles chant allégresse des alouettes
Comme atténuer émanant de partout
Azur voilé du ciel ou l’hiver c’est dissous
Forêts qui attendent muettes

Ivresse des ruisseaux libérer par les glaces
Fontaines que le foehn a faites plus loquasse

Douce chanson du renouveau
Primevères tournent leurs têtes blondes
Jour ou tu as souris au monde
Chantal quintessence du beau

Immense paix du soir émouvant angélus
Brumes roses voiles de venus

Bourgeons qui commence d’éclore
Hymen de notre terre avec le dieu printemps
Victoire du soleil sur les derniers autans
Prince avril te fais la révérence de sa flore
Sheron

PostScriptum

Joyeux anniversaire Chantou


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avʁil

nɥaʒə də kʁɔkys syʁ lε pʁe ʁəvεʁdi
tjedœʁ tʁublə də lεʁ syʁ lapʁε midi

fʁεlə ʃɑ̃ aleɡʁεsə dεz- aluεtə
kɔmə atenɥe emanɑ̃ də paʁtu
azyʁ vwale dy sjεl u livεʁ sε disus
fɔʁε ki atɑ̃de mɥεtə

ivʁεsə dε ʁɥiso libeʁe paʁ lε ɡlasə
fɔ̃tεnə kə lə foεn a fεtə plys lɔkasə

dusə ʃɑ̃sɔ̃ dy ʁənuvo
pʁiməvεʁə tuʁne lœʁ tεtə blɔ̃də
ʒuʁ u ty a suʁiz- o mɔ̃də
ʃɑ̃tal kɛ̃tesɑ̃sə dy bo

imɑ̃sə pε dy swaʁ emuvɑ̃ ɑ̃ʒelys
bʁymə ʁozə vwalə də vənys

buʁʒɔ̃ ki kɔmɑ̃sə deklɔʁə
imɛ̃ də nɔtʁə teʁə avεk lə djø pʁɛ̃tɑ̃
viktwaʁə dy sɔlεj syʁ lε dεʁnjez- otɑ̃
pʁɛ̃sə avʁil tə fε la ʁeveʁɑ̃sə də sa flɔʁə