Poème-France.com

Poeme : NöelNöel

Une étrange beauté
Enveloppe les choses
Bientôt lorsque le couchant
Prendra de teinte rose
Entre l’ombre des sapins noirs
Sur un petit sentier se sont faufilé
Comme un halo nos vœux d’espoirs
Quelques frêles silhouettes dans le vent
Auront saupoudré de blanc l’horizon
Petit lutins d’or aurons visité nos maisons
L’hiver s’est installé scintillant sur les buissons
Vanille orange cannelle
Odeur souvenir qui nous interpelle
Cadeau noël et sont lots de ritournelle
Un an traînant sa chaîne de rebus
Nostalgie rires grimaces pleurs et vie échue
Ne rien oublier sapin décors menu
Sans flancher courir tout azimut
Passe outre problème et querelles
Ne penser qu’a cette nuit qui se doit si belle
Et toujours toujours tourner la manivelle
Ne pas ouvrir la porte à l’abandon
Ni a la drogue ou autre démons
On a tous un jours ou l’autre le bourdon
Ne pas prendre garde a tous ces gens
Qui font mal qui nous font choir
Encore et encore se relever
Enlever les œillères quitter le couloir
A tous ceux qui veulent mais jamais n’osent
Après c’est trop tard c’est maintenant
Avec ou sans prose quitter la pose
Et profiter de cette nouvelle et bonne année
Sheron

PostScriptum

Nöel 97


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ynə etʁɑ̃ʒə bote
ɑ̃vəlɔpə lε ʃozə
bjɛ̃to lɔʁskə lə kuʃɑ̃
pʁɑ̃dʁa də tɛ̃tə ʁozə
ɑ̃tʁə lɔ̃bʁə dε sapɛ̃ nwaʁ
syʁ œ̃ pəti sɑ̃tje sə sɔ̃ fofile
kɔmə œ̃-alo no veyks dεspwaʁ
kεlk fʁεlə siluεtə dɑ̃ lə vɑ̃
oʁɔ̃ sopudʁe də blɑ̃ lɔʁizɔ̃
pəti lytɛ̃ dɔʁ oʁɔ̃ vizite no mεzɔ̃
livεʁ sεt- ɛ̃stale sɛ̃tijɑ̃ syʁ lε bɥisɔ̃
vanijə ɔʁɑ̃ʒə kanεllə
ɔdœʁ suvəniʁ ki nuz- ɛ̃tεʁpεllə
kado nɔεl e sɔ̃ lo də ʁituʁnεllə
œ̃n- ɑ̃ tʁεnɑ̃ sa ʃεnə də ʁəbys
nɔstalʒi ʁiʁə ɡʁimasə plœʁz- e vi eʃɥ
nə ʁjɛ̃ ublje sapɛ̃ dekɔʁ məny
sɑ̃ flɑ̃ʃe kuʁiʁ tut- azimy
pasə utʁə pʁɔblεmə e kəʁεllə
nə pɑ̃se ka sεtə nɥi ki sə dwa si bεllə
e tuʒuʁ tuʒuʁ tuʁne la manivεllə
nə pa uvʁiʁ la pɔʁtə a labɑ̃dɔ̃
ni a la dʁɔɡ u otʁə demɔ̃
ɔ̃n- a tusz- œ̃ ʒuʁz- u lotʁə lə buʁdɔ̃
nə pa pʁɑ̃dʁə ɡaʁdə a tus sε ʒɑ̃
ki fɔ̃ mal ki nu fɔ̃ ʃwaʁ
ɑ̃kɔʁə e ɑ̃kɔʁə sə ʁələve
ɑ̃ləve lεz- œjlεʁə kite lə kulwaʁ
a tus sø ki vəle mε ʒamε noze
apʁε sε tʁo taʁ sε mɛ̃tənɑ̃
avεk u sɑ̃ pʁozə kite la pozə
e pʁɔfite də sεtə nuvεllə e bɔnə ane