Poème-France.com

Poeme : Avant De Partir



Avant De Partir

AVANT DE PARTIR

Si je n’entend pas ta colère ;
Si je n’écoute pas tes cris ;
Si je ’ suis pas comme un frère,
Je ne suis pas un ami !

Je veux être plus que ça ! …
(C’est encore à définir… )
Quelqu’un qui va être là,
Toujours près à soutenir…

Avant de partir loin
J’aimerais bien te dire :
Merci pour prendre ma main…
Montre moi ton sourire !

Quand je serai de retour
Je serai là, toujours là…
Tu mérite de l’amour
Et je serai là pour ça.
Silva Fernando

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

avɑ̃ də paʁtiʁ

si ʒə nɑ̃tɑ̃ pa ta kɔlεʁə,
si ʒə nekutə pa tε kʁi,
si ʒəsɥi pa kɔmə œ̃ fʁεʁə,
ʒə nə sɥi pa œ̃n- ami !

ʒə vøz- εtʁə plys kə sa ! …
(sεt- ɑ̃kɔʁə a definiʁ… )
kεlkœ̃ ki va εtʁə la,
tuʒuʁ pʁεz- a sutəniʁ…

avɑ̃ də paʁtiʁ lwɛ̃
ʒεməʁε bjɛ̃ tə diʁə :
mεʁsi puʁ pʁɑ̃dʁə ma mɛ̃…
mɔ̃tʁə mwa tɔ̃ suʁiʁə !

kɑ̃ ʒə səʁε də ʁətuʁ
ʒə səʁε la, tuʒuʁ la…
ty meʁitə də lamuʁ
e ʒə səʁε la puʁ sa.