Poème-France.com

Poeme : Amour Distant (Traduction)Amour Distant (Traduction)

AMOUR DISTANT

Je t’aime distant
Au delà de la mer ;
Amour de maîtresse
Un amour sans pair.

Je cherche ton image
Toujours dans un brouillard
Comme un doux mirage
T’ es ma belle aimée.

Tu as envahi
Complètement mon cœur
Et y tu as créé
Eternelle émotion.

Nostalgie, Amour,
J’ai à chaque instant,
J’aurai cette douleur
Jusqu’à mon retour.

Tes lèvres, ton parfum
Je voulais sentir
Et ton corps entier
Je voulais deshabiller,

L’embrasser calmement,
Très, très lentement
Et toucher ton âme
Comme en d’ autres temps

Je vais compter les jours
Pour te rencontrer,
Chérie est-ce que tu pourrais
Au moins m’appeler ?

Entendre ta voix
Fait partir l’ennui
Cette doulleur horrible
D’aimer jour et nuit.

(Mai 1991)
Silva Fernando

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

amuʁ distɑ̃

ʒə tεmə distɑ̃
o dəla də la mεʁ,
amuʁ də mεtʁεsə
œ̃n- amuʁ sɑ̃ pεʁ.

ʒə ʃεʁʃə tɔ̃n- imaʒə
tuʒuʁ dɑ̃z- œ̃ bʁujaʁ
kɔmə œ̃ du miʁaʒə
tε ma bεllə εme.

ty a ɑ̃vai
kɔ̃plεtəmɑ̃ mɔ̃ kœʁ
e i ty a kʁee
ətεʁnεllə emɔsjɔ̃.

nɔstalʒi, amuʁ,
ʒε a ʃakə ɛ̃stɑ̃,
ʒoʁε sεtə dulœʁ
ʒyska mɔ̃ ʁətuʁ.

tε lεvʁə, tɔ̃ paʁfœ̃
ʒə vulε sɑ̃tiʁ
e tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃tje
ʒə vulε dezabije,

lɑ̃bʁase kalməmɑ̃,
tʁε, tʁε lɑ̃təmɑ̃
e tuʃe tɔ̃n- amə
kɔmə ɑ̃ dotʁə- tɑ̃

ʒə vε kɔ̃te lε ʒuʁ
puʁ tə ʁɑ̃kɔ̃tʁe,
ʃeʁi ε sə kə ty puʁʁε
o mwɛ̃ mapəle ?

ɑ̃tɑ̃dʁə ta vwa
fε paʁtiʁ lɑ̃nɥi
sεtə dulœʁ ɔʁiblə
dεme ʒuʁ e nɥi.

(mε milə nəf sɑ̃ katʁə vɛ̃- ɔ̃zə)