Poème-France.com

Poeme : Dans La Rue…Dans La Rue…

Ces barres d’immeubles, elles semblent s’incliner vers moi
Je peux sentir leurs bras qui se tendent, leurs mains qui me touchent
Toutes ces choses bien ordonnées qui disparaîtront
Ces choses que nous détruirons un jour entièrement
Elles seront reconstruites…
Et s’effaceront à nouveau, s’effaceront

Ceux d’en haut ne communiqueront pas
Pensées, tension, souffrance
Etre un enfant du monde, entrer dans la ronde
Avant de sombrer tous, puis nous relever
Et nous effacer encore, disparaître encore

Vies brisées, agonisantes
Hurler, se battre pour la vie
Je peux sentir la mort, voir ses petits yeux qui brillent là
Sentir toutes ces choses en place, qui nous détruirons un jour
Et nous effaceront encore, disparaître encore

Se relever encore, souffrir, espérer…
Pour s’effacer encore, s’effacer à nouveau
Plonge ton âme dans l’amour
Avant de t’effacer encore, de disparaître à nouveau
Soad

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

sε baʁə- diməblə, εllə sɑ̃ble sɛ̃kline vεʁ mwa
ʒə pø sɑ̃tiʁ lœʁ bʁa ki sə tɑ̃de, lœʁ mɛ̃ ki mə tuʃe
tutə sε ʃozə bjɛ̃ ɔʁdɔne ki dispaʁεtʁɔ̃
sε ʃozə kə nu detʁɥiʁɔ̃z- œ̃ ʒuʁ ɑ̃tjεʁəmɑ̃
εllə səʁɔ̃ ʁəkɔ̃stʁɥitə…
e sefasəʁɔ̃ a nuvo, sefasəʁɔ̃

sø dɑ̃-o nə kɔmynikəʁɔ̃ pa
pɑ̃se, tɑ̃sjɔ̃, sufʁɑ̃sə
εtʁə œ̃n- ɑ̃fɑ̃ dy mɔ̃də, ɑ̃tʁe dɑ̃ la ʁɔ̃də
avɑ̃ də sɔ̃bʁe tus, pɥi nu ʁələve
e nuz- efase ɑ̃kɔʁə, dispaʁεtʁə ɑ̃kɔʁə

vi bʁize, aɡɔnizɑ̃tə
yʁle, sə batʁə puʁ la vi
ʒə pø sɑ̃tiʁ la mɔʁ, vwaʁ sε pətiz- iø ki bʁije la
sɑ̃tiʁ tutə sε ʃozəz- ɑ̃ plasə, ki nu detʁɥiʁɔ̃z- œ̃ ʒuʁ
e nuz- efasəʁɔ̃ ɑ̃kɔʁə, dispaʁεtʁə ɑ̃kɔʁə

sə ʁələve ɑ̃kɔʁə, sufʁiʁ, εspeʁe…
puʁ sefase ɑ̃kɔʁə, sefase a nuvo
plɔ̃ʒə tɔ̃n- amə dɑ̃ lamuʁ
avɑ̃ də tefase ɑ̃kɔʁə, də dispaʁεtʁə a nuvo