Poème-France.com

Poeme : J’Aurais Toujours EspoirJ’Aurais Toujours Espoir

Comment accepter
De te voir partir
Comment me résigner
A ce manque d’avenir

Alors que je sais
Que tu m’aimes encore
Alors que tu sais
Que je t’aime encore

Comment ne pas espérer
Quand ta main me frôle
Quand tu poses un baiser
Sur mes frêles épaules

Pourquoi détruire ce qui nous unit
Parce qu’un malaise t’a envahi
Pourquoi ne reviendrais-tu pas
Après cette introspection en toi

Tu as des blessures à soigner
Je le sais depuis tant d’années
Ne les laisse pas nous abîmer
Plus qu’elles ne l’ont déjà fait

Tu fuis le bonheur
Trop habitué à ton malheur
Tu fuis l’amour
Qui t’a fait défaut depuis toujours

Ils n’ont pas su t’aimer
Tu as cru que tu le méritais
Ils t’ont dit que tu étais mauvais
Et ils t’ont brisé à jamais

Aujourd’hui tu penses
Que tu n’en vaux pas la peine
Tu n’as plus confiance
Et tu refuses qu’on t’aime

Tu crois que parce que tu vas mal
Tu ne peux pas rendre les autres heureux
Il suffit pourtant de guérir ce mal
Pour que nous soyons de nouveau deux

Je t’aime depuis toujours
Avec le fardeau que tu traînes
Pourquoi penses-tu que notre amour
Ne résisterait pas après avoir coupé tes chaînes

Je ne peux pas imaginer
Qu’une fois libéré de ton passé
Notre amour ne puisse s’épanouir
Que tu ne puisses pas revenir

Je sais que je ne devrais pas me bercer d’illusions
Qu’il vaudrait mieux me préserver d’une possible déception
Mais je ne veux pas croire que le destin
S’est trompé en te mettant sur mon chemin

Vivre sans l’espoir que tout est encore possible
C’est me condamner à mourir d’amour
La lune n’est jamais inaccessible
A celui qui espère la toucher un jour

C’est écrit tout au fond de moi
Comme une évidence qui ne trompe pas
Ca prendra le temps qu’il faudra
Mais un jour nous serons de nouveau toi et moi…
Sophie Chazel

PostScriptum

Peut-être trop personnel pour être compris par tous, mais l’important c’est que TOI tu le comprennes…


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɔmɑ̃ aksεpte
də tə vwaʁ paʁtiʁ
kɔmɑ̃ mə ʁeziɲe
a sə mɑ̃kə davəniʁ

alɔʁ kə ʒə sε
kə ty mεməz- ɑ̃kɔʁə
alɔʁ kə ty sε
kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə

kɔmɑ̃ nə pa εspeʁe
kɑ̃ ta mɛ̃ mə fʁolə
kɑ̃ ty pozəz- œ̃ bεze
syʁ mε fʁεləz- epolə

puʁkwa detʁɥiʁə sə ki nuz- yni
paʁsə kœ̃ malεzə ta ɑ̃vai
puʁkwa nə ʁəvjɛ̃dʁε ty pa
apʁε sεtə ɛ̃tʁɔspεksjɔ̃ ɑ̃ twa

ty a dε blesyʁəz- a swaɲe
ʒə lə sε dəpɥi tɑ̃ dane
nə lε lεsə pa nuz- abime
plys kεllə nə lɔ̃ deʒa fε

ty fɥi lə bɔnœʁ
tʁo-abitye a tɔ̃ malœʁ
ty fɥi lamuʁ
ki ta fε defo dəpɥi tuʒuʁ

il nɔ̃ pa sy tεme
ty a kʁy kə ty lə meʁitε
il tɔ̃ di kə ty etε movε
e il tɔ̃ bʁize a ʒamε

oʒuʁdɥi ty pɑ̃sə
kə ty nɑ̃ vo pa la pεnə
ty na plys kɔ̃fjɑ̃sə
e ty ʁəfyzə kɔ̃ tεmə

ty kʁwa kə paʁsə kə ty va mal
ty nə pø pa ʁɑ̃dʁə lεz- otʁə- œʁø
il syfi puʁtɑ̃ də ɡeʁiʁ sə mal
puʁ kə nu swajɔ̃ də nuvo dø

ʒə tεmə dəpɥi tuʒuʁ
avεk lə faʁdo kə ty tʁεnə
puʁkwa pɑ̃sə ty kə nɔtʁə amuʁ
nə ʁezistəʁε pa apʁεz- avwaʁ kupe tε ʃεnə

ʒə nə pø pa imaʒine
kynə fwa libeʁe də tɔ̃ pase
nɔtʁə amuʁ nə pɥisə sepanuiʁ
kə ty nə pɥisə pa ʁəvəniʁ

ʒə sε kə ʒə nə dəvʁε pa mə bεʁse dilyzjɔ̃
kil vodʁε mjø mə pʁezεʁve dynə pɔsiblə desεpsjɔ̃
mε ʒə nə vø pa kʁwaʁə kə lə dεstɛ̃
sε tʁɔ̃pe ɑ̃ tə mεtɑ̃ syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃

vivʁə sɑ̃ lεspwaʁ kə tut- εt- ɑ̃kɔʁə pɔsiblə
sε mə kɔ̃damne a muʁiʁ damuʁ
la lynə nε ʒamεz- inaksesiblə
a səlɥi ki εspεʁə la tuʃe œ̃ ʒuʁ

sεt- ekʁi tut- o fɔ̃ də mwa
kɔmə ynə evidɑ̃sə ki nə tʁɔ̃pə pa
ka pʁɑ̃dʁa lə tɑ̃ kil fodʁa
mεz- œ̃ ʒuʁ nu səʁɔ̃ də nuvo twa e mwa…