Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : J’Aurais Toujours Espoir

Poème Amour
Publié le 22/10/2002 00:00

L'écrit contient 354 mots qui sont répartis dans 14 strophes. Toutes les strophes sont composés de 4 vers. Il est possible que le texte suive une forme de poésie classique.

Poete : Sophie Chazel

J’Aurais Toujours Espoir

Comment accepter
De te voir partir
Comment me résigner
A ce manque d’avenir

Alors que je sais
Que tu m’aimes encore
Alors que tu sais
Que je t’aime encore

Comment ne pas espérer
Quand ta main me frôle
Quand tu poses un baiser
Sur mes frêles épaules

Pourquoi détruire ce qui nous unit
Parce qu’un malaise t’a envahi
Pourquoi ne reviendrais-tu pas
Après cette introspection en toi

Tu as des blessures à soigner
Je le sais depuis tant d’années
Ne les laisse pas nous abîmer
Plus qu’elles ne l’ont déjà fait

Tu fuis le bonheur
Trop habitué à ton malheur
Tu fuis l’amour
Qui t’a fait défaut depuis toujours

Ils n’ont pas su t’aimer
Tu as cru que tu le méritais
Ils t’ont dit que tu étais mauvais
Et ils t’ont brisé à jamais

Aujourd’hui tu penses
Que tu n’en vaux pas la peine
Tu n’as plus confiance
Et tu refuses qu’on t’aime

Tu crois que parce que tu vas mal
Tu ne peux pas rendre les autres heureux
Il suffit pourtant de guérir ce mal
Pour que nous soyons de nouveau deux

Je t’aime depuis toujours
Avec le fardeau que tu traînes
Pourquoi penses-tu que notre amour
Ne résisterait pas après avoir coupé tes chaînes

Je ne peux pas imaginer
Qu’une fois libéré de ton passé
Notre amour ne puisse s’épanouir
Que tu ne puisses pas revenir

Je sais que je ne devrais pas me bercer d’illusions
Qu’il vaudrait mieux me préserver d’une possible déception
Mais je ne veux pas croire que le destin
S’est trompé en te mettant sur mon chemin

Vivre sans l’espoir que tout est encore possible
C’est me condamner à mourir d’amour
La lune n’est jamais inaccessible
A celui qui espère la toucher un jour

C’est écrit tout au fond de moi
Comme une évidence qui ne trompe pas
Ca prendra le temps qu’il faudra
Mais un jour nous serons de nouveau toi et moi…
 • Pieds Hyphénique: J’Aurais Toujours Espoir

  com=ment=ac=cep=ter 5
  de=te=voir=par=tir 5
  com=ment=me=ré=si=gner 6
  a=ce=man=que=da=ve=nir 7

  a=lors=que=je=sais 5
  que=tu=mai=mes=en=co=re 7
  a=lors=que=tu=sais 5
  que=je=tai=me=en=co=re 7

  com=ment=ne=pas=es=pé=rer 7
  quand=ta=main=me=frô=le 6
  quand=tu=po=ses=un=bai=ser 7
  sur=mes=frê=les=é=pau=les 7

  pour=quoi=dé=truire=ce=qui=nous=u=nit 9
  par=ce=quun=ma=laise=ta=en=va=hi 9
  pour=quoi=ne=re=vien=drais=tu=pas 8
  après=cette=in=tros=pec=tion=en=toi 8

  tu=as=des=bles=sures=à=soi=gner 8
  je=le=sais=de=puis=tant=dan=nées 8
  ne=les=laisse=pas=nous=a=bî=mer 8
  plus=quel=les=ne=lont=dé=jà=fait 8

  tu=fuis=le=bon=heur 5
  trop=ha=bi=tué=à=ton=mal=heur 8
  tu=fuis=la=mour 4
  qui=ta=fait=dé=faut=de=puis=tou=jours 9

  ils=nont=pas=su=tai=mer 6
  tu=as=cru=que=tu=le=mé=ri=tais 9
  ils=tont=dit=que=tu=é=tais=mau=vais 9
  et=ils=tont=bri=sé=à=ja=mais 8

  au=jourd=hui=tu=pen=ses 6
  que=tu=nen=vaux=pas=la=pei=ne 8
  tu=nas=plus=con=fi=an=ce 7
  et=tu=re=fu=ses=quon=tai=me 8

  tu=crois=que=par=ce=que=tu=vas=mal 9
  tu=ne=peux=pas=rendre=les=autres=heu=reux 9
  il=suf=fit=pour=tant=de=gué=rir=ce=mal 10
  pour=que=nous=soyons=de=nou=veau=deux 8

  je=tai=me=de=puis=tou=jours 7
  a=vec=le=far=deau=que=tu=traînes 8
  pour=quoi=penses=tu=que=no=trea=mour 8
  ne=ré=siste=rait=pas=a=près=a=voir=cou=pé=tes=chaînes 13

  je=ne=peux=pas=i=ma=gi=ner 8
  quune=fois=li=bé=ré=de=ton=pas=sé 9
  notrea=mour=ne=puis=se=sé=pa=nouir 8
  que=tu=ne=puisses=pas=re=ve=nir 8

  je=sais=que=je=ne=de=vrais=pas=me=ber=cer=dillu=sions 13
  quil=vau=drait=mieux=me=pré=ser=ver=dune=pos=si=ble=dé=cep=tion 15
  mais=je=ne=veux=pas=croire=que=le=des=tin 10
  sest=trom=pé=en=te=met=tant=sur=mon=che=min 11

  vivre=sans=les=poir=que=tout=est=en=co=re=pos=sible 12
  cest=me=con=dam=ner=à=mou=rir=da=mour 10
  la=lune=nest=ja=mais=i=nac=ces=sible 9
  a=ce=lui=qui=es=père=la=tou=cher=un=jour 11

  cest=é=crit=tout=au=fond=de=moi 8
  commeu=ne=é=vi=den=ce=qui=ne=trom=pe=pas 11
  ca=pren=dra=le=temps=quil=fau=dra 8
  mais=un=jour=nous=se=rons=de=nou=veau=toi=et=moi 12
 • Phonétique : J’Aurais Toujours Espoir

  kɔmɑ̃ aksεpte
  də tə vwaʁ paʁtiʁ
  kɔmɑ̃ mə ʁeziɲe
  a sə mɑ̃kə davəniʁ

  alɔʁ kə ʒə sε
  kə ty mεməz- ɑ̃kɔʁə
  alɔʁ kə ty sε
  kə ʒə tεmə ɑ̃kɔʁə

  kɔmɑ̃ nə pa εspeʁe
  kɑ̃ ta mɛ̃ mə fʁolə
  kɑ̃ ty pozəz- œ̃ bεze
  syʁ mε fʁεləz- epolə

  puʁkwa detʁɥiʁə sə ki nuz- yni
  paʁsə kœ̃ malεzə ta ɑ̃vai
  puʁkwa nə ʁəvjɛ̃dʁε ty pa
  apʁε sεtə ɛ̃tʁɔspεksjɔ̃ ɑ̃ twa

  ty a dε blesyʁəz- a swaɲe
  ʒə lə sε dəpɥi tɑ̃ dane
  nə lε lεsə pa nuz- abime
  plys kεllə nə lɔ̃ deʒa fε

  ty fɥi lə bɔnœʁ
  tʁo-abitye a tɔ̃ malœʁ
  ty fɥi lamuʁ
  ki ta fε defo dəpɥi tuʒuʁ

  il nɔ̃ pa sy tεme
  ty a kʁy kə ty lə meʁitε
  il tɔ̃ di kə ty etε movε
  e il tɔ̃ bʁize a ʒamε

  oʒuʁdɥi ty pɑ̃sə
  kə ty nɑ̃ vo pa la pεnə
  ty na plys kɔ̃fjɑ̃sə
  e ty ʁəfyzə kɔ̃ tεmə

  ty kʁwa kə paʁsə kə ty va mal
  ty nə pø pa ʁɑ̃dʁə lεz- otʁə- œʁø
  il syfi puʁtɑ̃ də ɡeʁiʁ sə mal
  puʁ kə nu swajɔ̃ də nuvo dø

  ʒə tεmə dəpɥi tuʒuʁ
  avεk lə faʁdo kə ty tʁεnə
  puʁkwa pɑ̃sə ty kə nɔtʁə amuʁ
  nə ʁezistəʁε pa apʁεz- avwaʁ kupe tε ʃεnə

  ʒə nə pø pa imaʒine
  kynə fwa libeʁe də tɔ̃ pase
  nɔtʁə amuʁ nə pɥisə sepanuiʁ
  kə ty nə pɥisə pa ʁəvəniʁ

  ʒə sε kə ʒə nə dəvʁε pa mə bεʁse dilyzjɔ̃
  kil vodʁε mjø mə pʁezεʁve dynə pɔsiblə desεpsjɔ̃
  mε ʒə nə vø pa kʁwaʁə kə lə dεstɛ̃
  sε tʁɔ̃pe ɑ̃ tə mεtɑ̃ syʁ mɔ̃ ʃəmɛ̃

  vivʁə sɑ̃ lεspwaʁ kə tut- εt- ɑ̃kɔʁə pɔsiblə
  sε mə kɔ̃damne a muʁiʁ damuʁ
  la lynə nε ʒamεz- inaksesiblə
  a səlɥi ki εspεʁə la tuʃe œ̃ ʒuʁ

  sεt- ekʁi tut- o fɔ̃ də mwa
  kɔmə ynə evidɑ̃sə ki nə tʁɔ̃pə pa
  ka pʁɑ̃dʁa lə tɑ̃ kil fodʁa
  mεz- œ̃ ʒuʁ nu səʁɔ̃ də nuvo twa e mwa…
 • Pieds Phonétique : J’Aurais Toujours Espoir

  kɔ=mɑ̃=ak=sεp=te 5
  də=tə=vwaʁ=paʁ=tiʁ 5
  kɔ=mɑ̃=mə=ʁe=zi=ɲe 6
  a=sə=mɑ̃=kə=da=və=niʁ 7

  a=lɔʁ=kə=ʒə=sε 5
  kə=ty=mε=mə=zɑ̃=kɔ=ʁə 7
  a=lɔʁ=kə=ty=sε 5
  kə=ʒə=tε=mə=ɑ̃=kɔ=ʁə 7

  kɔ=mɑ̃=nə=pa=εs=pe=ʁe 7
  kɑ̃=ta=mɛ̃=mə=fʁo=lə 6
  kɑ̃=ty=po=zə=zœ̃=bε=ze 7
  syʁ=mε=fʁε=lə=ze=po=lə 7

  puʁ=kwa=det=ʁɥiʁə=sə=ki=nu=zy=ni 9
  paʁsə=kœ̃=ma=lε=zə=ta=ɑ̃=va=i 9
  puʁ=kwa=nə=ʁə=vjɛ̃=dʁε=ty=pa 8
  a=pʁε=sεtəɛ̃=tʁɔs=pεk=sjɔ̃=ɑ̃=twa 8

  ty=a=dε=ble=syʁə=za=swa=ɲe 8
  ʒə=lə=sε=dəp=ɥi=tɑ̃=da=ne 8
  nə=lε=lεsə=pa=nu=za=bi=me 8
  plys=kεl=lə=nə=lɔ̃=de=ʒa=fε 8

  ty=fɥi=lə=bɔ=nœ=ʁə 6
  tʁo-a=bi=ty=e=a=tɔ̃=ma=lœʁ 9
  ty=fɥi=la=muʁ 4
  ki=ta=fε=de=fo=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 9

  il=nɔ̃=pa=sy=tε=me 6
  ty=a=kʁykə=ty=lə=me=ʁi=tε 8
  il=tɔ̃=dikə=ty=e=tε=mo=vε 8
  e=il=tɔ̃=bʁi=ze=a=ʒa=mε 8

  o=ʒuʁ=dɥi=ty=pɑ̃=sə 6
  kə=ty=nɑ̃=vo=pa=la=pε=nə 8
  ty=na=plys=kɔ̃=fj=ɑ̃=sə 7
  e=ty=ʁə=fy=zə=kɔ̃=tε=mə 8

  ty=kʁwa=kə=paʁsə=kə=ty=va=mal 8
  tynə=pø=pa=ʁɑ̃dʁə=lε=zo=tʁə=œ=ʁø 9
  il=sy=fi=puʁ=tɑ̃də=ɡe=ʁiʁ=sə=mal 9
  puʁkə=nu=swa=jɔ̃=də=nu=vo=dø 8

  ʒə=tε=mə=dəp=ɥi=tu=ʒuʁ 7
  a=vεk=lə=faʁ=do=kə=ty=tʁεnə 8
  puʁ=kwa=pɑ̃sə=ty=kə=nɔ=tʁəa=muʁ 8
  nə=ʁe=zistə=ʁε=pa=a=pʁε=za=vwaʁ=ku=pe=tεʃεnə 12

  ʒə=nə=pø=pa=i=ma=ʒi=ne 8
  kynə=fwa=li=be=ʁe=də=tɔ̃=pase 8
  nɔtʁəa=muʁnə=pɥi=sə=se=pa=nu=iʁ 8
  kə=ty=nə=pɥisə=pa=ʁə=və=niʁ 8

  ʒə=sεkə=ʒə=nə=də=vʁε=pa=mə=bεʁ=se=di=ly=zjɔ̃ 13
  kil=vo=dʁε=mjømə=pʁe=zεʁ=ve=dy=nə=pɔ=si=blə=de=sεp=sjɔ̃ 15
  mεʒə=nə=vø=pa=kʁwaʁə=kə=lə=dεs=tɛ̃ 9
  sε=tʁɔ̃=pe=ɑ̃tə=mε=tɑ̃=syʁ=mɔ̃ʃə=mɛ̃ 9

  vivʁə=sɑ̃=lεs=pwaʁ=kə=tu=tε=tɑ̃=kɔ=ʁə=pɔ=siblə 12
  sεmə=kɔ̃=dan=a=mu=ʁiʁ=da=muʁ 8
  la=lynə=nε=ʒa=mε=zi=nak=se=siblə 9
  a=səl=ɥi=ki=εs=pεʁə=la=tu=ʃe=œ̃=ʒuʁ 11

  sε=te=kʁi=tu=to=fɔ̃=də=mwa 8
  kɔməy=nə=e=vi=dɑ̃=sə=ki=nə=tʁɔ̃=pə=pa 11
  ka=pʁɑ̃=dʁa=lə=tɑ̃=kil=fo=dʁa 8
  mε=zœ̃=ʒuʁ=nusə=ʁɔ̃=də=nu=vo=twa=e=mwa 11

PostScriptum

Peut-être trop personnel pour être compris par tous, mais l’important c’est que TOI tu le comprennes…

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/10/2004 00:00Aketo

tu m’epate

Auteur de Poésie
14/03/2005 00:00-O-Xxx-O-

Hello! Je voulais juste te dire que c’est vraiment magnifique ton poeme.. sincerement
il y a qques vers qui mont presques fait pleurer.. j’espere qu’il aura su comprendre le
message que tu voulais lui faire passer... Et encore bravo je suis en admiration 😉 Bisoux