Poeme : Penser À Soi

Penser À Soi

Etrange impression que la mienne
Je ne me reconnais pas moi-même.
Tout ce qui pourrait m’atteindre ne me touche plus,
Les émotions glissent sur moi et ne pénètrent plus.

Perméable à tout ce qui m’arrivait,
J’ai absorbé autant que je le pouvais
Jusqu’à déborder, jusqu’à la soupape de sécurité.
Un soir tout a explosé, je me suis essorée…

Depuis la sècheresse a remplacé les larmes,
Le soleil a évaporé le lac de mon âme,
C’est une sècheresse saine et sereine,
Salutaire à une vie lourde de peines.

Comme une renaissance après la tempête,
La naïveté de la jeunesse en moins peut-être…
« Tout ce qui ne tue point rend plus fort »
Disait le philosophe, il n’avait pas tort…

Je suis forte à présent de mes tourments passés ;
Je ne suis plus une marionnette, un jouet.
J’ai coupé les fils pour me retrouver,
Etre enfin moi-même comme je l’étais.

L’amour croyait avoir raison de moi
Mais mon esprit a repris le dessus.
Mon cœur ne domine plus mes émois
Et mon impulsivité est repue.

Etrange bien–être que celui qui m’attire ;
Moi qui pensais qu’il fallait s’investir
Pour se sentir vivre, exister.
Nul besoin de donner pour respirer.

Je fais une pause dans mon don de moi,
J’oublie les autres et je pense à moi.
Il m’aura fallu un temps incroyable
Pour comprendre que c’était indispensable.

Je m’étais oubliée, donnant tout et trop,
Je m’étais sacrifiée pour porter le fardeau.
Aujourd’hui je me sens plus légère
Je me fiche de tout et j’en suis même fière

L’égoïsme n’est pas un vilain défaut
Juste pouvoir le doser, jamais trop
Il faut savoir parfois penser à soi
Pour ne pas perdre pied comme je l’ai fait maintes fois.

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Penser À Soi

  etran=ge=im=pres=si=on=que=la=mien=ne 10
  je=ne=me=re=con=nais=pas=moi=mê=me 10
  tout=ce=qui=pour=rait=mat=teindre=ne=me=touche=plus 11
  les=é=mo=tions=glissent=sur=moi=et=ne=pé=nè=trent=plus 13

  per=mé=able=à=tout=ce=qui=mar=ri=vait 10
  jai=ab=sor=bé=au=tant=que=je=le=pou=vais 11
  jus=quà=dé=bor=der=jus=quà=la=sou=pape=de=sé=cu=ri=té 15
  un=soir=tout=a=ex=plo=sé=je=me=suis=es=so=rée 13

  de=puis=la=sèche=res=sea=rem=pla=cé=les=lar=mes 12
  le=so=leil=a=é=va=po=ré=le=lac=de=mon=â=me 14
  cest=une=sè=che=res=se=sai=neet=se=reine 10
  sa=lu=taireà=u=ne=vie=lour=de=de=peines 10

  commeu=ne=re=nais=san=ce=a=près=la=tem=pête 11
  la=naï=ve=té=de=la=jeunes=seen=moins=peut=têtre 11
  tout=ce=qui=ne=tue=point=rend=plus=fort 10
  di=sait=le=phi=lo=sophe=il=na=vait=pas=tort 11

  je=suis=forteà=pré=sent=de=mes=tour=ments=pas=sés 11
  je=ne=suis=plus=une=ma=rion=net=te=un=jouet 11
  jai=cou=pé=les=fils=pour=me=re=trou=ver 10
  etre=en=fin=moi=même=com=me=je=lé=tais 10

  la=mour=cro=yait=a=voir=rai=son=de=moi 10
  mais=mon=es=prit=a=re=pris=le=des=sus 10
  mon=cœur=ne=do=mi=ne=plus=mes=é=mois 10
  et=mon=im=pul=si=vi=té=est=re=pue 10

  etrange=bien=ê=tre=que=ce=lui=qui=mat=tire 10
  moi=qui=pen=sais=quil=fal=lait=sin=ves=tir 10
  pour=se=sen=tir=vi=vre=exis=ter 8
  nul=be=soin=de=don=ner=pour=res=pi=rer 10

  je=fais=u=ne=pause=dans=mon=don=de=moi 10
  jou=blie=les=autres=et=je=pen=se=à=moi 10
  il=mau=ra=fal=lu=un=temps=in=croya=ble 10
  pour=compren=dre=que=cé=tait=in=dis=pen=sable 10

  je=mé=tais=ou=bli=ée=don=nant=tout=et=trop 11
  je=mé=tais=sa=cri=fi=ée=pour=por=ter=le=far=deau 13
  au=jourd=hui=je=me=sens=plus=lé=gè=re 10
  je=me=fiche=de=tout=et=jen=suis=mê=me=fière 11

  lé=goïs=me=nest=pas=un=vi=lain=dé=faut 10
  jus=te=pou=voir=le=do=ser=ja=mais=trop 10
  il=faut=sa=voir=par=fois=pen=ser=à=soi 10
  pour=ne=pas=perdre=pied=com=me=je=lai=fait=main=tes=fois 13
 • Phonétique : Penser À Soi

  εtʁɑ̃ʒə ɛ̃pʁesjɔ̃ kə la mjεnə
  ʒə nə mə ʁəkɔnε pa mwa mεmə.
  tu sə ki puʁʁε matɛ̃dʁə nə mə tuʃə plys,
  lεz- emɔsjɔ̃ ɡlise syʁ mwa e nə penεtʁe plys.

  pεʁmeablə a tu sə ki maʁivε,
  ʒε absɔʁbe otɑ̃ kə ʒə lə puvε
  ʒyska debɔʁde, ʒyska la supapə də sekyʁite.
  œ̃ swaʁ tut- a εksploze, ʒə mə sɥiz- esɔʁe…

  dəpɥi la sεʃəʁεsə a ʁɑ̃plase lε laʁmə,
  lə sɔlεj a evapɔʁe lə lak də mɔ̃n- amə,
  sεt- ynə sεʃəʁεsə sεnə e səʁεnə,
  salytεʁə a ynə vi luʁdə də pεnə.

  kɔmə ynə ʁənεsɑ̃sə apʁε la tɑ̃pεtə,
  la najvəte də la ʒənεsə ɑ̃ mwɛ̃ pø tεtʁə…
  « tu sə ki nə tɥ pwɛ̃ ʁɑ̃ plys fɔʁt »
  dizε lə filozɔfə, il navε pa tɔʁ…

  ʒə sɥi fɔʁtə a pʁezɑ̃ də mε tuʁmɑ̃ pase,
  ʒə nə sɥi plysz- ynə maʁjɔnεtə, œ̃ ʒuε.
  ʒε kupe lε fis puʁ mə ʁətʁuve,
  εtʁə ɑ̃fɛ̃ mwa mεmə kɔmə ʒə letε.

  lamuʁ kʁwajε avwaʁ ʁεzɔ̃ də mwa
  mε mɔ̃n- εspʁi a ʁəpʁi lə dəsy.
  mɔ̃ kœʁ nə dɔminə plys mεz- emwa
  e mɔ̃n- ɛ̃pylsivite ε ʁəpɥ.

  εtʁɑ̃ʒə bjɛ̃ εtʁə kə səlɥi ki matiʁə,
  mwa ki pɑ̃sε kil falε sɛ̃vεstiʁ
  puʁ sə sɑ̃tiʁ vivʁə, εɡziste.
  nyl bəzwɛ̃ də dɔne puʁ ʁεspiʁe.

  ʒə fεz- ynə pozə dɑ̃ mɔ̃ dɔ̃ də mwa,
  ʒubli lεz- otʁəz- e ʒə pɑ̃sə a mwa.
  il moʁa faly œ̃ tɑ̃z- ɛ̃kʁwajablə
  puʁ kɔ̃pʁɑ̃dʁə kə setε ɛ̃dispɑ̃sablə.

  ʒə metεz- ublje, dɔnɑ̃ tut- e tʁo,
  ʒə metε sakʁifje puʁ pɔʁte lə faʁdo.
  oʒuʁdɥi ʒə mə sɑ̃s plys leʒεʁə
  ʒə mə fiʃə də tut- e ʒɑ̃ sɥi mεmə fjεʁə

  leɡɔismə nε pa œ̃ vilɛ̃ defo
  ʒystə puvwaʁ lə doze, ʒamε tʁo
  il fo savwaʁ paʁfwa pɑ̃se a swa
  puʁ nə pa pεʁdʁə pje kɔmə ʒə lε fε mɛ̃tə fwa.
 • Syllabes Phonétique : Penser À Soi

  ε=tʁɑ̃=ʒə=ɛ̃=pʁe=sjɔ̃=kə=la=mjε=nə 10
  ʒə=nə=mə=ʁə=kɔ=nε=pa=mwa=mε=mə 10
  tusə=ki=puʁ=ʁε=ma=tɛ̃=dʁə=nə=mə=tu=ʃə=plys 12
  lε=ze=mɔ=sjɔ̃=ɡlise=syʁ=mwa=e=nə=pe=nε=tʁe=plys 13

  pεʁ=me=a=blə=a=tusə=ki=ma=ʁi=vε 10
  ʒε=ab=sɔʁ=be=o=tɑ̃kə=ʒə=lə=pu=vε 10
  ʒys=ka=de=bɔʁ=de=ʒys=ka=la=su=papə=də=se=ky=ʁi=te 15
  œ̃=swaʁ=tu=ta=εk=splo=ze=ʒə=mə=sɥi=ze=sɔ=ʁe 13

  dəp=ɥi=la=sεʃə=ʁεsə=a=ʁɑ̃=pla=se=lεlaʁmə 10
  lə=sɔ=lεj=a=e=va=pɔ=ʁe=lə=lak=də=mɔ̃namə 12
  sε=tynə=sε=ʃə=ʁε=sə=sε=nəe=sə=ʁεnə 10
  sa=ly=tεʁəa=y=nə=vi=luʁ=də=də=pεnə 10

  kɔməy=nə=ʁə=nε=sɑ̃=sə=a=pʁε=la=tɑ̃=pεtə 11
  la=naj=və=te=də=laʒə=nεsə=ɑ̃=mwɛ̃=pøtεtʁə 10
  tu=sə=ki=nə=tɥ=pwɛ̃=ʁɑ̃=plys=fɔʁt 10
  di=zεlə=fi=lo=zɔ=fə=il=na=vε=pa=tɔʁ 11

  ʒə=sɥi=fɔʁtəa=pʁe=zɑ̃=də=mε=tuʁ=mɑ̃=pase 10
  ʒə=nə=sɥi=plys=zynə=ma=ʁjɔ=nε=tə=œ̃=ʒu=ε 12
  ʒε=ku=pe=lε=fis=puʁ=mə=ʁə=tʁu=ve 10
  εtʁəɑ̃=fɛ̃=mwa=mε=mə=kɔ=mə=ʒə=le=tε 10

  la=muʁ=kʁwa=jε=a=vwaʁ=ʁε=zɔ̃=də=mwa 10
  mε=mɔ̃=nεs=pʁi=a=ʁə=pʁi=lə=də=sy 10
  mɔ̃=kœʁ=nə=dɔ=mi=nə=plys=mε=ze=mwa 10
  e=mɔ̃=nɛ̃=pyl=si=vi=te=ε=ʁəpɥ 9

  ε=tʁɑ̃ʒə=bjɛ̃=ε=tʁə=kə=səl=ɥi=ki=matiʁə 10
  mwa=ki=pɑ̃=sε=kil=fa=lε=sɛ̃=vεs=tiʁ 10
  puʁ=sə=sɑ̃=tiʁ=vi=vʁə=εɡ=zis=te 9
  nyl=bə=zwɛ̃=də=dɔ=ne=puʁ=ʁεs=pi=ʁe 10

  ʒə=fε=zy=nə=pozə=dɑ̃=mɔ̃=dɔ̃=də=mwa 10
  ʒu=bli=lε=zotʁə=ze=ʒə=pɑ̃=sə=a=mwa 10
  il=mo=ʁa=fa=ly=œ̃=tɑ̃=zɛ̃=kʁwa=jablə 10
  puʁ=kɔ̃=pʁɑ̃dʁə=kə=se=tε=ɛ̃=dis=pɑ̃=sablə 10

  ʒə=me=tε=zu=blje=dɔ=nɑ̃=tu=te=tʁo 10
  ʒə=me=tε=sa=kʁi=fje=puʁ=pɔʁ=te=lə=faʁ=do 12
  o=ʒuʁ=dɥi=ʒə=mə=sɑ̃s=plys=le=ʒε=ʁə 10
  ʒə=mə=fiʃə=də=tu=te=ʒɑ̃=sɥi=mε=mə=fjεʁə 11

  le=ɡɔ=ismə=nε=pa=œ̃=vi=lɛ̃=de=fo 10
  ʒys=tə=pu=vwaʁ=lə=do=ze=ʒa=mε=tʁo 10
  il=fo=sa=vwaʁ=paʁ=fwa=pɑ̃=se=a=swa 10
  puʁnə=pa=pεʁ=dʁə=pje=kɔ=mə=ʒə=lε=fε=mɛ̃=tə=fwa 13

PostScriptum

Aucun

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
26/06/2004 00:00Tite_Sune

vraiment beau ton poeme continue comme ca

Auteur de Poésie
05/02/2005 00:00Theonlyone

j’aime bien ton poème car c’est ce que je
devrai faire : penser un peu à moi !
très beau ton poème ! continue dans ta
lancée, bisous (K), à bientôt

Auteur de Poésie
09/05/2005 19:40Cafkiller

joli poeme ki reflete un pe ma filosofi du momen
tu a su bien le décrir 😉

Auteur de Poésie
09/05/2005 20:59Kaz

mmm
j’m ton poeme
je te comprends et reve de ressentir les mêmes emotions que toi, que tu dépeins tres bien
si tu veux discuter philo avec moi, je serai heureux de dialoguer avec toi
@ + jesper