Poeme : Je Te Hais

Je Te Hais

Je te hais de m’avoir tant donné pour tout oublier,
Je te hais car comme si de rien n’était tu m’as rendue passé,
Je te hais de me priver de ta tendresse,
Je te hais car mon corps à la forme de tes caresses,
Je te hais parce que je ne suis complète seulement qu’avec toi,
Je te hais de ne pas me laisser le choix,

Je te hais de faire perler mes larmes,
Je te hais car seul ton sourire me désarme,
Je te hais pour ce que tu as fait de mon caractère,
Je te hais de m’avoir fait croire à un espoir sur cette terre,
Je te hais car je t’aime tant et tellement,
Je te hais car sans toi je me retrouve petite enfant,
Je te hais car tu as cassé nos rêves, où tu étais le grand roi,
Je te hais tout simplement parce que tu n’es plus à moi,
Je te hais car je n’arrive pas à oublier notre histoire,
Je te hais d’avoir briser tous mes espoirs,
Je te hais de te savoir heureux loin de mes bras,
Je te hais car chaque chemin me ramène sur tes pas,
Je te hais de m’avoir autant possédée,

Je te hais car je ne suis plus ta désirée,
Je te hais de m’avoir rendue souvenir,
Je te hais de me priver de ton sourire,
Mais surtout,
Je me hais de ne pas te haïr du tout, même pas un tout petit peu

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Je Te Hais

  je=te=hais=de=ma=voir=tant=don=né=pour=tout=ou=blier 13
  je=te=hais=car=comme=si=de=rien=né=tait=tu=mas=ren=due=pas=sé 16
  je=te=hais=de=me=pri=ver=de=ta=ten=dres=se 12
  je=te=hais=car=mon=corps=à=la=forme=de=tes=ca=res=ses 14
  je=te=hais=par=ce=que=je=ne=suis=com=plète=seu=le=ment=qua=vec=toi 17
  je=te=hais=de=ne=pas=me=lais=ser=le=choix 11

  je=te=hais=de=fai=re=per=ler=mes=lar=mes 11
  je=te=hais=car=seul=ton=sou=rire=me=dé=sar=me 12
  je=te=hais=pour=ce=que=tu=as=fait=de=mon=ca=rac=tère 14
  je=te=hais=de=ma=voir=fait=croireà=un=es=poir=sur=cet=te=terre 15
  je=te=hais=car=je=tai=me=tant=et=tel=le=ment 12
  je=te=hais=car=sans=toi=je=me=re=trouve=pe=ti=teen=fant 14
  je=te=hais=car=tu=as=cas=sé=nos=rêves=où=tu=é=tais=le=grand=roi 17
  je=te=hais=tout=simple=ment=par=ce=que=tu=nes=plus=à=moi 14
  je=te=hais=car=je=nar=rive=pas=à=ou=blier=no=tre=his=toire 15
  je=te=hais=da=voir=bri=ser=tous=mes=es=poirs 11
  je=te=hais=de=te=sa=voir=heu=reux=loin=de=mes=bras 13
  je=te=hais=car=cha=que=che=min=me=ra=mène=sur=tes=pas 14
  je=te=hais=de=ma=voir=au=tant=pos=sé=dée 11

  je=te=hais=car=je=ne=suis=plus=ta=dé=si=rée 12
  je=te=hais=de=ma=voir=ren=due=sou=ve=nir 11
  je=te=hais=de=me=pri=ver=de=ton=sou=ri=re 12
  mais=sur=tout 3
  je=me=hais=de=ne=pas=te=haïr=du=tout=même=pas=un=tout=pe=tit=peu 17
 • Phonétique : Je Te Hais

  ʒə tə-ε də mavwaʁ tɑ̃ dɔne puʁ tut- ublje,
  ʒə tə-ε kaʁ kɔmə si də ʁjɛ̃ netε ty ma ʁɑ̃dɥ pase,
  ʒə tə-ε də mə pʁive də ta tɑ̃dʁεsə,
  ʒə tə-ε kaʁ mɔ̃ kɔʁz- a la fɔʁmə də tε kaʁesə,
  ʒə tə-ε paʁsə kə ʒə nə sɥi kɔ̃plεtə sələmɑ̃ kavεk twa,
  ʒə tə-ε də nə pa mə lεse lə ʃwa,

  ʒə tə-ε də fεʁə pεʁle mε laʁmə,
  ʒə tə-ε kaʁ səl tɔ̃ suʁiʁə mə dezaʁmə,
  ʒə tə-ε puʁ sə kə ty a fε də mɔ̃ kaʁaktεʁə,
  ʒə tə-ε də mavwaʁ fε kʁwaʁə a œ̃n- εspwaʁ syʁ sεtə teʁə,
  ʒə tə-ε kaʁ ʒə tεmə tɑ̃ e tεllmɑ̃,
  ʒə tə-ε kaʁ sɑ̃ twa ʒə mə ʁətʁuvə pətitə ɑ̃fɑ̃,
  ʒə tə-ε kaʁ ty a kase no ʁεvə, u ty etε lə ɡʁɑ̃ ʁwa,
  ʒə tə-ε tu sɛ̃pləmɑ̃ paʁsə kə ty nε plysz- a mwa,
  ʒə tə-ε kaʁ ʒə naʁivə pa a ublje nɔtʁə istwaʁə,
  ʒə tə-ε davwaʁ bʁize tus mεz- εspwaʁ,
  ʒə tə-ε də tə savwaʁ œʁø lwɛ̃ də mε bʁa,
  ʒə tə-ε kaʁ ʃakə ʃəmɛ̃ mə ʁamεnə syʁ tε pa,
  ʒə tə-ε də mavwaʁ otɑ̃ pɔsede,

  ʒə tə-ε kaʁ ʒə nə sɥi plys ta deziʁe,
  ʒə tə-ε də mavwaʁ ʁɑ̃dɥ suvəniʁ,
  ʒə tə-ε də mə pʁive də tɔ̃ suʁiʁə,
  mε syʁtu,
  ʒə mə-ε də nə pa tə-ajʁ dy tu, mεmə pa œ̃ tu pəti pø
 • Syllabes Phonétique : Je Te Hais

  ʒə=tə-ε=də=ma=vwaʁ=tɑ̃=dɔ=ne=puʁ=tu=tu=blj=e 14
  ʒə=tə-ε=kaʁ=kɔ=mə=si=də=ʁj=ɛ̃=ne=tε=ty=ma=ʁɑ̃dɥ=pa=se 17
  ʒə=tə-ε=də=mə=pʁi=ve=də=ta=tɑ̃=dʁε=sə 12
  ʒə=tə-ε=kaʁ=mɔ̃=kɔʁ=za=la=fɔʁ=mə=də=tε=ka=ʁe=sə 15
  ʒə=tə-ε=paʁ=sə=kə=ʒə=nə=sɥi=kɔ̃=plε=tə=sə=lə=mɑ̃=ka=vεk=twa 18
  ʒə=tə-ε=də=nə=pa=mə=lε=se=lə=ʃwa 11

  ʒə=tə-ε=də=fεʁ=ə=pεʁ=le=mε=laʁ=mə 11
  ʒə=tə-ε=kaʁ=səl=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=mə=de=zaʁ=mə 13
  ʒə=tə-ε=puʁ=sə=kə=ty=a=fε=də=mɔ̃=ka=ʁak=tε=ʁə 15
  ʒə=tə-ε=də=ma=vwaʁ=fε=kʁwa=ʁə=a=œ̃=nεs=pwaʁ=syʁ=sε=tə=te=ʁə 18
  ʒə=tə-ε=kaʁ=ʒə=tε=mə=tɑ̃=e=tεl=lmɑ̃ 11
  ʒə=tə-ε=kaʁ=sɑ̃=twa=ʒə=mə=ʁə=tʁu=və=pə=ti=tə=ɑ̃=fɑ̃ 16
  ʒə=tə-ε=kaʁ=ty=a=ka=se=no=ʁε=və=u=ty=e=tε=lə=ɡʁɑ̃=ʁwa 18
  ʒə=tə-ε=tu=sɛ̃=plə=mɑ̃=pa=ʁsə=kə=ty=nε=plys=za=mwa 15
  ʒə=tə-ε=kaʁ=ʒə=na=ʁi=və=pa=a=u=blj=e=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə 18
  ʒə=tə-ε=da=vwaʁ=bʁi=ze=tus=mε=zεs=pwaʁ 11
  ʒə=tə-ε=də=tə=sa=vwaʁ=œ=ʁø=lwɛ̃=də=mε=bʁa 13
  ʒə=tə-ε=kaʁ=ʃa=kə=ʃə=mɛ̃=mə=ʁa=mε=nə=syʁ=tε=pa 15
  ʒə=tə-ε=də=ma=vwaʁ=o=tɑ̃=pɔ=se=de 11

  ʒə=tə-ε=kaʁ=ʒə=nə=sɥi=plys=ta=de=zi=ʁe 12
  ʒə=tə-ε=də=ma=vwaʁ=ʁɑ̃dɥ=su=və=niʁ 10
  ʒə=tə-ε=də=mə=pʁi=ve=də=tɔ̃=su=ʁi=ʁə 12
  mε=syʁ=tu 3
  ʒə=mə-ε=də=nə=pa=tə-ajʁ=dy=tu=mε=mə=pa=œ̃=tu=pə=ti=pø 18

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
09/06/2004 00:00Grosloulou

Malgré quelques petites fautes, jamais avant et après toi, jamais personne n’a fait, ne saura conjuguer le verbe haïr aussi bien que toi, pitite_joy.
GLL tire sa révérence à ce poème, perceptiblement ému et confus !
GLL :)) :)) ;))

Auteur de Poésie
19/08/2004 00:00-O-Xxx-O-

merci gros loulou 😉

Auteur de Poésie
02/06/2005 04:02Kokinne

WOuAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!! Vraiment beauuuuuuuuuuuuuuuuuuu j’arrive pas a y croire il vient tellement me chercher par endedans ca rj c’est exactement ce que je resent en ce moment.... wouah j’en revient pas encore que quelqun a deja ressenti exactement lememe sentiments et qui a reussi a lexprimer avec de si jolis mots... bravo 1000000000000000 fois..... (K)(K)gros bisous
kokinne

Auteur de Poésie
02/06/2005 04:03Kokinne

WOuAWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWWW!! Vraiment beauuuuuuuuuuuuuuuuuuu j’arrive pas a y croire il vient tellement me chercher par endedans ca rj c’est exactement ce que je resent en ce moment.... wouah j’en revient pas encore que quelqun a deja ressenti exactement lememe sentiments et qui a reussi a lexprimer avec de si jolis mots... bravo 1000000000000000 fois..... (K)(K)gros bisous
kokinne