Poème-France.com

Poeme : Emmène-MoiEmmène-Moi

Emmène-moi, même pour un instant,
Nous donner l’illusion d’être bien vivants.
Je t’emmènerai vers un ciel plus clément,
Loin des orages et des vents violents.

Emmène-moi, juste quelques heures,
Voir si, ailleurs, existe le bonheur.
Je t’emmènerai vers des jours meilleurs,
Si tu me laisses atteindre ton cœur.

Emmène-moi, quelques jours à peine,
Et tentons de défaire nos chaînes.
Je t’emmènerai vers une vie sereine
Où tu seras roi, où je serai reine.

Emmène-moi, un moment encore,
Tout contre la chaleur de ton corps.
Je t’emmènerai vers d’autres décors,
Où je t’offrirai tout mon réconfort.

Emmène-moi loin de la misère,
De nos solitudes, de nos galères.
Je t’emmènerai vers la lumière
D’un amour qui n’a rien d’éphémère.

Emmène-moi, fais-moi voyager
Dans ton quotidien encore étranger.
Je t’emmènerai loin pour oublier
Qu’il n’est pas celui que tu aimerais.

Emmène-moi sur l’océan de tendresse
Que tu répands malgré ta tristesse.
Je t’emmènerai par ma délicatesse
Dans la douceur de nuits d’ivresse.

Emmène-moi avec toi savourer
La même envie de complicité.
Je t’emmènerai avec moi partager
Le même besoin de stabilité.

Emmène-moi rien qu’un temps
Ou si tu le veux, plus longtemps.
Je t’emmènerai indéfiniment
Découvrir avec moi le firmament.

Emmenons-nous tous les deux,
Là où nous pourrions être heureux.
Pas besoin d’aller loin si tu veux,
Il nous suffit juste d’être amoureux.
Sophie Chazel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ɑ̃mεnə mwa, mεmə puʁ œ̃n- ɛ̃stɑ̃,
nu dɔne lilyzjɔ̃ dεtʁə bjɛ̃ vivɑ̃.
ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁz- œ̃ sjεl plys klemɑ̃,
lwɛ̃ dεz- ɔʁaʒəz- e dε vɑ̃ vjɔlɑ̃.

ɑ̃mεnə mwa, ʒystə kεlkz- œʁ,
vwaʁ si, ajœʁ, εɡzistə lə bɔnœʁ.
ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁ dε ʒuʁ mεjœʁ,
si ty mə lεsəz- atɛ̃dʁə tɔ̃ kœʁ.

ɑ̃mεnə mwa, kεlk ʒuʁz- a pεnə,
e tɑ̃tɔ̃ də defεʁə no ʃεnə.
ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁz- ynə vi səʁεnə
u ty səʁa ʁwa, u ʒə səʁε ʁεnə.

ɑ̃mεnə mwa, œ̃ mɔmɑ̃ ɑ̃kɔʁə,
tu kɔ̃tʁə la ʃalœʁ də tɔ̃ kɔʁ.
ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁ dotʁə- dekɔʁ,
u ʒə tɔfʁiʁε tu mɔ̃ ʁekɔ̃fɔʁ.

ɑ̃mεnə mwa lwɛ̃ də la mizεʁə,
də no sɔlitydə, də no ɡalεʁə.
ʒə tɑ̃mεnəʁε vεʁ la lymjεʁə
dœ̃n- amuʁ ki na ʁjɛ̃ defemεʁə.

ɑ̃mεnə mwa, fε mwa vwajaʒe
dɑ̃ tɔ̃ kɔtidjɛ̃ ɑ̃kɔʁə etʁɑ̃ʒe.
ʒə tɑ̃mεnəʁε lwɛ̃ puʁ ublje
kil nε pa səlɥi kə ty εməʁε.

ɑ̃mεnə mwa syʁ lɔseɑ̃ də tɑ̃dʁεsə
kə ty ʁepɑ̃ malɡʁe ta tʁistεsə.
ʒə tɑ̃mεnəʁε paʁ ma delikatεsə
dɑ̃ la dusœʁ də nɥi divʁεsə.

ɑ̃mεnə mwa avεk twa savuʁe
la mεmə ɑ̃vi də kɔ̃plisite.
ʒə tɑ̃mεnəʁε avεk mwa paʁtaʒe
lə mεmə bəzwɛ̃ də stabilite.

ɑ̃mεnə mwa ʁjɛ̃ kœ̃ tɑ̃
u si ty lə vø, plys lɔ̃tɑ̃.
ʒə tɑ̃mεnəʁε ɛ̃definime
dekuvʁiʁ avεk mwa lə fiʁmame.

amənɔ̃ nu tus lε dø,
la u nu puʁʁjɔ̃z- εtʁə œʁø.
pa bəzwɛ̃ dale lwɛ̃ si ty vø,
il nu syfi ʒystə dεtʁə amuʁø.