Poème-France.com

Poeme : A Tous Les Cons Que Je Croise Tous Les JoursA Tous Les Cons Que Je Croise Tous Les Jours

J’ai besoin de toi, solitude.
Toi qui m’apporteras la quiétude
Dans le fracas du monde absurde,
Loin de toutes ces turpitudes.

J’en ai assez de tous ces gens,
L’hypocrisie, les faux-semblants,
Les grands sourires par devant,
Les coups de poignard en dedans.

J’ai besoin de toi, sincérité.
Toi qui ne sembles plus exister,
Hormis dans mon être blessé
Par leur manque d’honnêteté.

J’en ai assez des mensonges,
De ceux qui jouent double jeu,
Des trahisons qui me rongent,
Quand j’avais confiance en eux.

J’ai besoin de toi, vérité,
Toi qui fait défaut si souvent.
N’y a-t-il pas plus de gens vrais
Dans ce monde puant et gluant ?

J’en ai assez de ces ragots,
Des inventions de bas niveau,
De tous ces gens qui sonnent faux
Qui, à mon goût, sont beaucoup trop.

J’ai besoin de toi, stabilité,
Toi qui me manques tant
Dans le chaos déséquilibré
De chacun de mes instants.

J’en ai assez des changements,
Des situations incertaines,
Du tourbillon des vents
Qui, malgré moi, m’entraînent.

J’ai besoin de toi, tranquillité,
Toi qui saurais m’apporter
Quelques moments de sérénité
Dans une vie trop agitée.

J’en ai assez du mal de mer,
Alors que mes pieds touchent terre.
Emporte-moi dans les airs,
Laisse-moi toucher la lumière.

J’ai besoin de toi mon ami,
Toi qui as tout cela réuni,
Toi qui sais me montrer la vie
Sous un jour sans pluie.

J’en ai assez d’être ici,
Je voudrai partir sans laisser d’adresse ;
Je ne sais pas comment on réussit,
Aide-moi dans ma maladresse.

J’ai besoin qu’on me laisse en paix,
Que, de ma vie, on cesse de se mêler.
Que ceux qui n’ont rien d’autre à faire
N’interviennent plus dans mes affaires.

Qu’on me laisse dans cette solitude
Dont certains pensent que je la vis mal
Au contraire, je veux cette habitude
Qui m’apaise quand le monde est trop sale…
Sophie Chazel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒε bəzwɛ̃ də twa, sɔlitydə.
twa ki mapɔʁtəʁa la kjetydə
dɑ̃ lə fʁaka dy mɔ̃də absyʁdə,
lwɛ̃ də tutə sε tyʁpitydə.

ʒɑ̃n- ε ase də tus sε ʒɑ̃,
lipɔkʁizi, lε fo sɑ̃blɑ̃,
lε ɡʁɑ̃ suʁiʁə paʁ dəvɑ̃,
lε ku də pwaɲaʁ ɑ̃ dədɑ̃.

ʒε bəzwɛ̃ də twa, sɛ̃seʁite.
twa ki nə sɑ̃blə plysz- εɡziste,
ɔʁmi dɑ̃ mɔ̃n- εtʁə blese
paʁ lœʁ mɑ̃kə dɔnεtəte.

ʒɑ̃n- ε ase dε mɑ̃sɔ̃ʒə,
də sø ki ʒue dublə ʒø,
dε tʁaizɔ̃ ki mə ʁɔ̃ʒe,
kɑ̃ ʒavε kɔ̃fjɑ̃sə ɑ̃n- ø.

ʒε bəzwɛ̃ də twa, veʁite,
twa ki fε defo si suvɑ̃.
ni a til pa plys də ʒɑ̃ vʁε
dɑ̃ sə mɔ̃də pɥɑ̃ e ɡlɥɑ̃ ?

ʒɑ̃n- ε ase də sε ʁaɡo,
dεz- ɛ̃vɑ̃sjɔ̃ də ba nivo,
də tus sε ʒɑ̃ ki sɔne fo
ki, a mɔ̃ ɡu, sɔ̃ boku tʁo.

ʒε bəzwɛ̃ də twa, stabilite,
twa ki mə mɑ̃k tɑ̃
dɑ̃ lə ʃao dezekilibʁe
də ʃakœ̃ də mεz- ɛ̃stɑ̃.

ʒɑ̃n- ε ase dε ʃɑ̃ʒəmɑ̃,
dε sitɥasjɔ̃z- ɛ̃sεʁtεnə,
dy tuʁbijɔ̃ dε vɑ̃
ki, malɡʁe mwa, mɑ̃tʁεne.

ʒε bəzwɛ̃ də twa, tʁɑ̃kijite,
twa ki soʁε mapɔʁte
kεlk mɔmɑ̃ də seʁenite
dɑ̃z- ynə vi tʁo aʒite.

ʒɑ̃n- ε ase dy mal də mεʁ,
alɔʁ kə mε pje tuʃe teʁə.
ɑ̃pɔʁtə mwa dɑ̃ lεz- εʁ,
lεsə mwa tuʃe la lymjεʁə.

ʒε bəzwɛ̃ də twa mɔ̃n- ami,
twa ki a tu səla ʁeyni,
twa ki sε mə mɔ̃tʁe la vi
suz- œ̃ ʒuʁ sɑ̃ plɥi.

ʒɑ̃n- ε ase dεtʁə isi,
ʒə vudʁε paʁtiʁ sɑ̃ lεse dadʁεsə,
ʒə nə sε pa kɔmɑ̃ ɔ̃ ʁeysi,
εdə mwa dɑ̃ ma maladʁεsə.

ʒε bəzwɛ̃ kɔ̃ mə lεsə ɑ̃ pε,
kə, də ma vi, ɔ̃ sεsə də sə mεle.
kə sø ki nɔ̃ ʁjɛ̃ dotʁə a fεʁə
nɛ̃tεʁvjεne plys dɑ̃ mεz- afεʁə.

kɔ̃ mə lεsə dɑ̃ sεtə sɔlitydə
dɔ̃ sεʁtɛ̃ pɑ̃se kə ʒə la vis mal
o kɔ̃tʁεʁə, ʒə vø sεtə-abitydə
ki mapεzə kɑ̃ lə mɔ̃də ε tʁo salə…