Poème-France.com

Poeme : AmbiguiteAmbiguite

Tu as toujours répondu
A mes sous-entendus
Par de profonds silences
Par une certaine absence.

Tu connais mes allusions
A mes sentiments profonds
Que je tais par raison
Parce qu’il me faut dire non.

Pourtant je ne sais
Comment interpréter
La complicité qui nous unit,
Cette tendresse infinie.

C’est sensé n’être qu’amitié,
Mais je te sens si proche de moi
Lorsque je me sens abandonnée,
Lorsque la vie ne m’épargne pas.

Je te sens prendre de la distance
Lorsque vers toi je m’avance ;
Tu ne veux sans doute pas me laisser
Espérer plus qu’une tendre amitié.

Mais parfois je me demande
Si tu n’as pas simplement peur
De répondre à mes offrandes
Car un autre est toujours dans mon cœur.

Que ferais-tu si j’étais libérée
De ces sentiments qui m’habitent encore,
Si plus aucun espoir n’existait,
Si mon couple était à jamais mort ?

J’ai parfois le sentiment
Que tu attends patiemment
Que la place soit libre
Pour laisser parler ta fibre.

Je sais que par respect
Tu ne voudrais pas détruire,
Ou même influencer,
Un destin qui ne connaît pas son avenir.

Tu as encore ce sens des valeurs
Que peu de gens respectent :
Tu n’iras pas prendre un cœur
Perturbé par un présent qui l’affecte.

Pourtant j’ai l’impression bizarre
Que tu caches quelque part
Au fond de toi un sentiment
Plus intense et différent.

Sentiment que tu laisses en veilleuse,
Que tu étouffes dans tes silences,
Pour me voir avant tout heureuse
Même si tu dois laisser passer ta chance.

J’aimerais savoir si je me trompe
Si ce sont mes sentiments qui m’égarent
Ou si réellement tu t’estompes
Discrètement, laissant faire le hasard.

On me dit que tes gestes te trahissent,
Que tes regards sont trop complices
Pour n’exprimer qu’un sentiment amical,
Mais je ne sais pas si on te devine mal.

Me diras-tu un jour la vérité ?
Laisseras-tu ton cœur s’exprimer ?
Ou bien me suis-je leurrée
A confondre amour et amitié… ?
Sophie Chazel

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty a tuʒuʁ ʁepɔ̃dy
a mε suz- ɑ̃tɑ̃dys
paʁ də pʁɔfɔ̃ silɑ̃sə
paʁ ynə sεʁtεnə absɑ̃sə.

ty kɔnε mεz- alyzjɔ̃
a mε sɑ̃timɑ̃ pʁɔfɔ̃
kə ʒə tε paʁ ʁεzɔ̃
paʁsə kil mə fo diʁə nɔ̃.

puʁtɑ̃ ʒə nə sε
kɔmɑ̃ ɛ̃tεʁpʁete
la kɔ̃plisite ki nuz- yni,
sεtə tɑ̃dʁεsə ɛ̃fini.

sε sɑ̃se nεtʁə kamitje,
mε ʒə tə sɑ̃s si pʁoʃə də mwa
lɔʁskə ʒə mə sɑ̃sz- abɑ̃dɔne,
lɔʁskə la vi nə mepaʁɲə pa.

ʒə tə sɑ̃s pʁɑ̃dʁə də la distɑ̃sə
lɔʁskə vεʁ twa ʒə mavɑ̃sə,
ty nə vø sɑ̃ dutə pa mə lεse
εspeʁe plys kynə tɑ̃dʁə amitje.

mε paʁfwa ʒə mə dəmɑ̃də
si ty na pa sɛ̃pləmɑ̃ pœʁ
də ʁepɔ̃dʁə a mεz- ɔfʁɑ̃də
kaʁ œ̃n- otʁə ε tuʒuʁ dɑ̃ mɔ̃ kœʁ.

kə fəʁε ty si ʒetε libeʁe
də sε sɑ̃timɑ̃ ki mabite ɑ̃kɔʁə,
si plysz- okœ̃ εspwaʁ nεɡzistε,
si mɔ̃ kuplə etε a ʒamε mɔʁ ?

ʒε paʁfwa lə sɑ̃timɑ̃
kə ty atɑ̃ pasjamɑ̃
kə la plasə swa libʁə
puʁ lεse paʁle ta fibʁə.

ʒə sε kə paʁ ʁεspε
ty nə vudʁε pa detʁɥiʁə,
u mεmə ɛ̃flɥɑ̃se,
œ̃ dεstɛ̃ ki nə kɔnε pa sɔ̃n- avəniʁ.

ty a ɑ̃kɔʁə sə sɑ̃s dε valœʁ
kə pø də ʒɑ̃ ʁεspεkte :
ty niʁa pa pʁɑ̃dʁə œ̃ kœʁ
pεʁtyʁbe paʁ œ̃ pʁezɑ̃ ki lafεktə.

puʁtɑ̃ ʒε lɛ̃pʁesjɔ̃ bizaʁə
kə ty kaʃə kεlkə paʁ
o fɔ̃ də twa œ̃ sɑ̃timɑ̃
plysz- ɛ̃tɑ̃sə e difeʁɑ̃.

sɑ̃timɑ̃ kə ty lεsəz- ɑ̃ vεjøzə,
kə ty etufə dɑ̃ tε silɑ̃sə,
puʁ mə vwaʁ avɑ̃ tu œʁøzə
mεmə si ty dwa lεse pase ta ʃɑ̃sə.

ʒεməʁε savwaʁ si ʒə mə tʁɔ̃pə
si sə sɔ̃ mε sɑ̃timɑ̃ ki meɡaʁe
u si ʁeεllmɑ̃ ty tεstɔ̃pə
diskʁεtəmɑ̃, lεsɑ̃ fεʁə lə-azaʁ.

ɔ̃ mə di kə tε ʒεstə tə tʁaise,
kə tε ʁəɡaʁd sɔ̃ tʁo kɔ̃plisə
puʁ nεkspʁime kœ̃ sɑ̃timɑ̃ amikal,
mε ʒə nə sε pa si ɔ̃ tə dəvinə mal.

mə diʁa ty œ̃ ʒuʁ la veʁite ?
lεsəʁa ty tɔ̃ kœʁ sεkspʁime ?
u bjɛ̃ mə sɥi ʒə ləʁe
a kɔ̃fɔ̃dʁə amuʁ e amitje… ?