Poème-France.com

Poeme : Je Voulais Te DonnerJe Voulais Te Donner

Je voulais bien avant que tu ne me l’exprimes,
Te donner tout ce que tu avais désiré,
Que tu n’avais pas eu et qui fut admiré,
Par tes yeux languissants, pour que tu ne déprimes.

Je voulais qu’avec moi, tout ce que tu enviais,
Tu puisses l’obtenir et que tu m’énumères,
Fantasmes, illusions, rêves, songes, chimères,
Du plus grand au bénin, à tous je te conviais !

Ne rien te refuser de ce que tu voulais,
En rien te décevoir, lorsque tu refoulais,
Au plus profond de toi la plus folle utopie !

Rien ne semble trop beau quand l’amour nous anime,
Et le moindre présent, sans cesse le ranime,
Un bel original… . . Une simple copie !St Just (Joël Gauthier) 17. 7. 87
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ʒə vulε bjɛ̃ avɑ̃ kə ty nə mə lεkspʁimə,
tə dɔne tu sə kə ty avε deziʁe,
kə ty navε pa y e ki fy admiʁe,
paʁ tεz- iø lɑ̃ɡisɑ̃, puʁ kə ty nə depʁimə.

ʒə vulε kavεk mwa, tu sə kə ty ɑ̃vjε,
ty pɥisə lɔptəniʁ e kə ty menymεʁə,
fɑ̃tasmə, ilyzjɔ̃, ʁεvə, sɔ̃ʒə, ʃimεʁə,
dy plys ɡʁɑ̃t- o benɛ̃, a tus ʒə tə kɔ̃vjε !

nə ʁjɛ̃ tə ʁəfyze də sə kə ty vulε,
ɑ̃ ʁjɛ̃ tə desəvwaʁ, lɔʁskə ty ʁəfulε,
o plys pʁɔfɔ̃ də twa la plys fɔlə ytɔpi !

ʁjɛ̃ nə sɑ̃blə tʁo bo kɑ̃ lamuʁ nuz- animə,
e lə mwɛ̃dʁə pʁezɑ̃, sɑ̃ sεsə lə ʁanimə,
œ̃ bεl ɔʁiʒinal… ynə sɛ̃plə kɔpi !εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) diks sεt pwɛ̃ sεt pwɛ̃ katʁə vɛ̃- sεt