Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ma Princesse Au Bois Dormant

Poème Amour
Publié le 11/06/2011 09:12

L'écrit contient 206 mots qui sont répartis dans 4 strophes.

Poete : St Just

Ma Princesse Au Bois Dormant

Il s’agit là, des paroles d’une chanson écrite il y a maintenant 39 ans ! … J’y croyais encore sans doute encore à cette époque.


Toi, ma princesse au bois dormant,
Toi ma belle je t’attends, chaque seconde,
Toi, je saurais bien te trouver,
Même si tu es cachée, de par le monde,
Je ne te connais même pas,
Mais je sais que tu viendras, combler ma vie,
Oh ! Que les jours sont longs sans toi,
Ils semblent ternes sans joie, viens mon amie. .
Toi, lorsque tu apparaîtras,
A l’instant même on verra, notre amour naître,
Toi et moi on se comprendra,
Car sans un mot on saura, se reconnaître,
Toi, à qui je me confierai,
A qui je me donnerai, sans hésiter,
J’ai tant besoin de te parler,
Tant besoin de t’écouter et de t’aimer.
Toi, ma princesse au bois dormant,
Je t’attends depuis longtemps, sans te connaître,
A toi je pense tout le temps,
Je devine cet instant où nos deux êtres,
Se donneront sans restriction,
Partageront l’affection des amoureux,
Viens, je t’en prie ne tarde plus,
Je n’attends que ta venue, pour être heureux

Paroles et musique de St Just (Joël Gauthier) 1972
 • Pieds Hyphénique: Ma Princesse Au Bois Dormant

  il=sa=git=là=des=pa=roles=du=ne=chan=son=é=cri=te=il=y=a=main=te=nant=tren=te=neuf=ans=jy=cro=yais=en=co=re=sans=dou=teen=co=re=à=cet=te=é=poque 40
  1

  toi=ma=princes=se=au=bois=dor=mant 8
  toi=ma=bel=le=je=tat=tends=cha=que=se=conde 11
  toi=je=sau=rais=bien=te=trou=ver 8
  même=si=tu=es=ca=chée=de=par=le=monde 10
  je=ne=te=con=nais=mê=me=pas 8
  mais=je=sais=que=tu=vien=dras=com=bler=ma=vie 11
  oh=que=les=jours=sont=longs=sans=toi 8
  ils=sem=blent=ternes=sans=joie=viens=mon=a=mie 10
  toi=lors=que=tu=ap=pa=raî=tras 8
  a=lins=tant=mêmeon=ver=ra=no=tre=a=mour=naître 11
  toi=et=moi=on=se=com=pren=dra 8
  car=sans=un=mot=on=sau=ra=se=re=con=naître 11
  toi=à=qui=je=me=con=fie=rai 8
  a=qui=je=me=donne=rai=sans=hé=si=ter 10
  jai=tant=be=soin=de=te=par=ler 8
  tant=be=soin=de=té=cou=ter=et=de=tai=mer 11
  toi=ma=princes=se=au=bois=dor=mant 8
  je=tat=tends=de=puis=long=temps=sans=te=con=naître 11
  a=toi=je=pen=se=tout=le=temps 8
  je=de=vine=cet=ins=tant=où=nos=deux=êtres 10
  se=don=ne=ront=sans=res=tric=tion 8
  par=tage=ront=laf=fec=tion=des=a=mou=reux 10
  viens=je=ten=prie=ne=tar=de=plus 8
  je=nat=tends=que=ta=ve=nue=pour=être=heu=reux 11
  1
  pa=roles=et=mu=si=que=de=s=t=just=joël=gau=thier=mille=neuf=cent=soixan=te=douze 19
 • Phonétique : Ma Princesse Au Bois Dormant

  il saʒi la, dε paʁɔlə dynə ʃɑ̃sɔ̃ ekʁitə il i a mɛ̃tənɑ̃ tʁɑ̃tə nəv- ɑ̃ ! … ʒi kʁwajεz- ɑ̃kɔʁə sɑ̃ dutə ɑ̃kɔʁə a sεtə epɔkə.


  twa, ma pʁɛ̃sεsə o bwa dɔʁmɑ̃,
  twa ma bεllə ʒə tatɑ̃, ʃakə səɡɔ̃də,
  twa, ʒə soʁε bjɛ̃ tə tʁuve,
  mεmə si ty ε kaʃe, də paʁ lə mɔ̃də,
  ʒə nə tə kɔnε mεmə pa,
  mε ʒə sε kə ty vjɛ̃dʁa, kɔ̃ble ma vi,
  ɔ ! kə lε ʒuʁ sɔ̃ lɔ̃ɡ sɑ̃ twa,
  il sɑ̃ble tεʁnə- sɑ̃ ʒwa, vjɛ̃ mɔ̃n- ami.
  twa, lɔʁskə ty apaʁεtʁa,
  a lɛ̃stɑ̃ mεmə ɔ̃ veʁa, nɔtʁə amuʁ nεtʁə,
  twa e mwa ɔ̃ sə kɔ̃pʁɑ̃dʁa,
  kaʁ sɑ̃z- œ̃ mo ɔ̃ soʁa, sə ʁəkɔnεtʁə,
  twa, a ki ʒə mə kɔ̃fjəʁε,
  a ki ʒə mə dɔnəʁε, sɑ̃z- ezite,
  ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də tə paʁle,
  tɑ̃ bəzwɛ̃ də tekute e də tεme.
  twa, ma pʁɛ̃sεsə o bwa dɔʁmɑ̃,
  ʒə tatɑ̃ dəpɥi lɔ̃tɑ̃, sɑ̃ tə kɔnεtʁə,
  a twa ʒə pɑ̃sə tu lə tɑ̃,
  ʒə dəvinə sεt ɛ̃stɑ̃ u no døz- εtʁə,
  sə dɔnəʁɔ̃ sɑ̃ ʁεstʁiksjɔ̃,
  paʁtaʒəʁɔ̃ lafεksjɔ̃ dεz- amuʁø,
  vjɛ̃, ʒə tɑ̃ pʁi nə taʁdə plys,
  ʒə natɑ̃ kə ta vənɥ, puʁ εtʁə œʁø

  paʁɔləz- e myzikə də εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) mijə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə duzə
 • Pieds Phonétique : Ma Princesse Au Bois Dormant

  il=sa=ʒi=la=dε=pa=ʁɔlə=dy=nə=ʃɑ̃=sɔ̃=e=kʁi=tə=il=i=a=mɛ̃=tə=nɑ̃=tʁɑ̃=tə=nə=vɑ̃=ʒi=kʁwa=jε=zɑ̃=kɔ=ʁə=sɑ̃=du=təɑ̃=kɔ=ʁə=a=sε=tə=e=pɔkə 40
  1

  twa=ma=pʁɛ̃=sεsə=o=bwa=dɔʁ=mɑ̃ 8
  twa=ma=bεllə=ʒə=ta=tɑ̃=ʃakə=sə=ɡɔ̃də 9
  twa=ʒə=so=ʁε=bjɛ̃=tə=tʁu=ve 8
  mεmə=si=ty=ε=ka=ʃe=də=paʁ=lə=mɔ̃də 10
  ʒə=nə=tə=kɔ=nε=mε=mə=pa 8
  mεʒə=sε=kə=ty=vjɛ̃=dʁa=kɔ̃=ble=ma=vi 10
  ɔ=kə=lε=ʒuʁ=sɔ̃=lɔ̃ɡ=sɑ̃=twa 8
  il=sɑ̃=ble=tεʁnə=sɑ̃=ʒwa=vjɛ̃=mɔ̃=na=mi 10
  twa=lɔʁ=skə=ty=a=pa=ʁε=tʁa 8
  a=lɛ̃s=tɑ̃=mεməɔ̃=ve=ʁa=nɔ=tʁə=a=muʁ=nεtʁə 11
  twa=e=mwa=ɔ̃=sə=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁa 8
  kaʁ=sɑ̃=zœ̃=mo=ɔ̃=so=ʁa=sə=ʁə=kɔnεtʁə 10
  twa=a=ki=ʒə=mə=kɔ̃=fjə=ʁε 8
  a=kiʒə=mə=dɔnə=ʁε=sɑ̃=ze=zi=te 9
  ʒε=tɑ̃=bə=zwɛ̃=də=tə=paʁ=le 8
  tɑ̃bə=zwɛ̃=də=te=ku=te=e=də=tε=me 10
  twa=ma=pʁɛ̃=sεsə=o=bwa=dɔʁ=mɑ̃ 8
  ʒə=ta=tɑ̃=dəp=ɥi=lɔ̃=tɑ̃=sɑ̃tə=kɔ=nεtʁə 10
  a=twa=ʒə=pɑ̃=sə=tu=lə=tɑ̃ 8
  ʒə=də=vinə=sεt=ɛ̃s=tɑ̃=u=no=dø=zεtʁə 10
  sə=dɔ=nə=ʁɔ̃=sɑ̃=ʁεs=tʁik=sjɔ̃ 8
  paʁ=taʒə=ʁɔ̃=la=fεk=sjɔ̃=dε=za=mu=ʁø 10
  vjɛ̃=ʒə=tɑ̃=pʁi=nə=taʁ=də=plys 8
  ʒə=na=tɑ̃kə=ta=vənɥ=puʁ=ε=tʁə=œ=ʁø 10
  1
  pa=ʁɔlə=ze=my=zi=kə=dəε=sə=te=ʒyst=ʒɔ=εl=ɡo=tjəʁ=mi=jə=nəf=sɑ̃=swa=sɑ̃=tə=duzə 22

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
02/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.