Poème-France.com

Poeme : Ma Princesse Au Bois DormantMa Princesse Au Bois Dormant

Il s’agit là, des paroles d’une chanson écrite il y a maintenant 39 ans ! … J’y croyais encore sans doute encore à cette époque.


Toi, ma princesse au bois dormant,
Toi ma belle je t’attends, chaque seconde,
Toi, je saurais bien te trouver,
Même si tu es cachée, de par le monde,
Je ne te connais même pas,
Mais je sais que tu viendras, combler ma vie,
Oh ! Que les jours sont longs sans toi,
Ils semblent ternes sans joie, viens mon amie. .
Toi, lorsque tu apparaîtras,
A l’instant même on verra, notre amour naître,
Toi et moi on se comprendra,
Car sans un mot on saura, se reconnaître,
Toi, à qui je me confierai,
A qui je me donnerai, sans hésiter,
J’ai tant besoin de te parler,
Tant besoin de t’écouter et de t’aimer.
Toi, ma princesse au bois dormant,
Je t’attends depuis longtemps, sans te connaître,
A toi je pense tout le temps,
Je devine cet instant où nos deux êtres,
Se donneront sans restriction,
Partageront l’affection des amoureux,
Viens, je t’en prie ne tarde plus,
Je n’attends que ta venue, pour être heureux

Paroles et musique de St Just (Joël Gauthier) 1972
St Just

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

il saʒi la, dε paʁɔlə dynə ʃɑ̃sɔ̃ ekʁitə il i a mɛ̃tənɑ̃ tʁɑ̃tə nəv- ɑ̃ ! … ʒi kʁwajεz- ɑ̃kɔʁə sɑ̃ dutə ɑ̃kɔʁə a sεtə epɔkə.


twa, ma pʁɛ̃sεsə o bwa dɔʁmɑ̃,
twa ma bεllə ʒə tatɑ̃, ʃakə səɡɔ̃də,
twa, ʒə soʁε bjɛ̃ tə tʁuve,
mεmə si ty ε kaʃe, də paʁ lə mɔ̃də,
ʒə nə tə kɔnε mεmə pa,
mε ʒə sε kə ty vjɛ̃dʁa, kɔ̃ble ma vi,
ɔ ! kə lε ʒuʁ sɔ̃ lɔ̃ɡ sɑ̃ twa,
il sɑ̃ble tεʁnə- sɑ̃ ʒwa, vjɛ̃ mɔ̃n- ami.
twa, lɔʁskə ty apaʁεtʁa,
a lɛ̃stɑ̃ mεmə ɔ̃ veʁa, nɔtʁə amuʁ nεtʁə,
twa e mwa ɔ̃ sə kɔ̃pʁɑ̃dʁa,
kaʁ sɑ̃z- œ̃ mo ɔ̃ soʁa, sə ʁəkɔnεtʁə,
twa, a ki ʒə mə kɔ̃fjəʁε,
a ki ʒə mə dɔnəʁε, sɑ̃z- ezite,
ʒε tɑ̃ bəzwɛ̃ də tə paʁle,
tɑ̃ bəzwɛ̃ də tekute e də tεme.
twa, ma pʁɛ̃sεsə o bwa dɔʁmɑ̃,
ʒə tatɑ̃ dəpɥi lɔ̃tɑ̃, sɑ̃ tə kɔnεtʁə,
a twa ʒə pɑ̃sə tu lə tɑ̃,
ʒə dəvinə sεt ɛ̃stɑ̃ u no døz- εtʁə,
sə dɔnəʁɔ̃ sɑ̃ ʁεstʁiksjɔ̃,
paʁtaʒəʁɔ̃ lafεksjɔ̃ dεz- amuʁø,
vjɛ̃, ʒə tɑ̃ pʁi nə taʁdə plys,
ʒə natɑ̃ kə ta vənɥ, puʁ εtʁə œʁø

paʁɔləz- e myzikə də εs te ʒyst (ʒɔεl ɡotjəʁ) mijə nəf sɑ̃ swasɑ̃tə duzə