Poème-France.com

Poeme : SéparationSéparation

Ceci n’est point un poème…
Mais un message destiner aux gens que j’aime…
La vie est si courte et si cruel…
Mais je n’ai plus l’age de croire au père noël…

Y’a des choix à faire dans la vie…
Et c’est ça mon plus gros soucis…
Car ce soir j’ai choisi de te quitter…
Sans même un au revoir et sans me retourner…

Pitié je veux seulement que tu me détestes…
J’en ai marre d’espérer l’impossible, je veux que cela cesse…
A quoi ça sert de croire à quelque chose de déjà briser ?
Franchement à rien et j’en suis désoler…

Ce soir je pleur pour toi, la poétesse a perdue sa vie…
Je pleur mon amour de toujours, ma drogue, mon chéri…
Je suis en manque de tes mots doux…
Mais ce soir je veux que tu disparaisse. .
Même si dans mes rêves je réclame encore tes bisous…
Je t’aime comme une folle mais je veux que tu me laisses…

Je me détruis à petit feu…
Parce que tu es tout pour moi…
Mon vampire, mon homme, mon dieu…
Mais ce soir, je ne veux plus entendre parler de toi…

C’est vrai ! ! J’avoue ! ! Jamais je n’arriverai à t’oublier…
Pourquoi est-ce si dure ? ? Je veux juste vivre en paix…
Arrêter de pleurer… C’est mon seul souhait…
Ca va faire bizarre de ne plus te voir me parler…

Et puis, … Comment oublier ce sourire ? ?
Comment oublier ton visage et tes petites grimaces ? ?
Malheureusement je n’ai pas trouvé de réponse à cette question…
Je garderai tout ça dans mon cœur et, peux être k’un jour, je reverrai ce sourire…
Mais je veux pas que tu pleurs mon adieu parce que je vaux pas des masses…
Un jour peux être je reviendrais te parler et on se racontera tout ce qui a changer durant notre séparation…

--’… Tam… --’
Tamsuccube

PostScriptum

erf. . je suis dsl c’est un ancien poème : s mais je l’ai supprimer sans faire expres lol alors je le remet
bisou : X


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

səsi nε pwɛ̃ œ̃ pɔεmə…
mεz- œ̃ mesaʒə dεstine o ʒɑ̃ kə ʒεmə…
la vi ε si kuʁtə e si kʁyεl…
mε ʒə nε plys laʒə də kʁwaʁə o pεʁə nɔεl…

ia dε ʃwa a fεʁə dɑ̃ la vi…
e sε sa mɔ̃ plys ɡʁo susi…
kaʁ sə swaʁ ʒε ʃwazi də tə kite…
sɑ̃ mεmə œ̃n- o ʁəvwaʁ e sɑ̃ mə ʁətuʁne…

pitje ʒə vø sələmɑ̃ kə ty mə detεstə…
ʒɑ̃n- ε maʁə dεspeʁe lɛ̃pɔsiblə, ʒə vø kə səla sεsə…
a kwa sa sεʁ də kʁwaʁə a kεlkə ʃozə də deʒa bʁize ?
fʁɑ̃ʃəmɑ̃ a ʁjɛ̃ e ʒɑ̃ sɥi dezɔle…

sə swaʁ ʒə plœʁ puʁ twa, la pɔetεsə a pεʁdɥ sa vi…
ʒə plœʁ mɔ̃n- amuʁ də tuʒuʁ, ma dʁɔɡ, mɔ̃ ʃeʁi…
ʒə sɥiz- ɑ̃ mɑ̃kə də tε mo du…
mε sə swaʁ ʒə vø kə ty dispaʁεsə.
mεmə si dɑ̃ mε ʁεvə ʒə ʁeklamə ɑ̃kɔʁə tε bizus…
ʒə tεmə kɔmə ynə fɔlə mε ʒə vø kə ty mə lεsə…

ʒə mə detʁɥiz- a pəti fø…
paʁsə kə ty ε tu puʁ mwa…
mɔ̃ vɑ̃piʁə, mɔ̃n- ɔmə, mɔ̃ djø…
mε sə swaʁ, ʒə nə vø plysz- ɑ̃tɑ̃dʁə paʁle də twa…

sε vʁε ! ! ʒavu ! ! ʒamε ʒə naʁivəʁε a tublje…
puʁkwa ε sə si dyʁə ? ? ʒə vø ʒystə vivʁə ɑ̃ pε…
aʁεte də pləʁe… sε mɔ̃ səl suε…
ka va fεʁə bizaʁə də nə plys tə vwaʁ mə paʁle…

e pɥi, … kɔmɑ̃ ublje sə suʁiʁə ? ?
kɔmɑ̃ ublje tɔ̃ vizaʒə e tε pətitə ɡʁimasə ? ?
maləʁøzəmɑ̃ ʒə nε pa tʁuve də ʁepɔ̃sə a sεtə kεstjɔ̃…
ʒə ɡaʁdəʁε tu sa dɑ̃ mɔ̃ kœʁ e, pøz- εtʁə kœ̃ ʒuʁ, ʒə ʁəveʁε sə suʁiʁə…
mε ʒə vø pa kə ty plœʁ mɔ̃n- adjø paʁsə kə ʒə vo pa dε masə…
œ̃ ʒuʁ pøz- εtʁə ʒə ʁəvjɛ̃dʁε tə paʁle e ɔ̃ sə ʁakɔ̃təʁa tu sə ki a ʃɑ̃ʒe dyʁɑ̃ nɔtʁə sepaʁasjɔ̃…

suliɲe… tam… suliɲe