Poème-France.com

Poeme : L’Ombre Du PasséL’Ombre Du Passé

Au moindre courant d’air, je ressent ta présence
Je ne sais plus quoi faire, ma vie n’est que démence
Pour un parfum senti, mon cœur s’accélère
De l’intérieur je cri, mon esprit dégénère

Tu n’est pourtant qu’image, grain d’imagination
Un être sans visage, une poussière de démon
Je ne t’ai jamais vu, tout au plus inventer
Personne ne m’a cru, sans doute avais-je rêvé

Je ne puis résister, à l’envie de la croîre
Quand elle déclare m’aimer, faire de moi son histoire
Que vais-je devenir, si je la pense réel
Je devrais en finir, pour me blotir contre elle

Quand on aime un fantôme, une ombre du passé
Il n’y a plus « d’home sweet home », on est trop angoissé
On sait bien qu’à la fin, c’est seul qu’on finira
Que refuser demain nous anéantira
Thierry

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

o mwɛ̃dʁə kuʁɑ̃ dεʁ, ʒə ʁəse ta pʁezɑ̃sə
ʒə nə sε plys kwa fεʁə, ma vi nε kə demɑ̃sə
puʁ œ̃ paʁfœ̃ sɑ̃ti, mɔ̃ kœʁ sakselεʁə
də lɛ̃teʁjœʁ ʒə kʁi, mɔ̃n- εspʁi deʒenεʁə

ty nε puʁtɑ̃ kimaʒə, ɡʁɛ̃ dimaʒinasjɔ̃
œ̃n- εtʁə sɑ̃ vizaʒə, ynə pusjεʁə də demɔ̃
ʒə nə tε ʒamε vy, tut- o plysz- ɛ̃vɑ̃te
pεʁsɔnə nə ma kʁy, sɑ̃ dutə avε ʒə ʁεve

ʒə nə pɥi ʁeziste, a lɑ̃vi də la kʁwaʁə
kɑ̃t- εllə deklaʁə mεme, fεʁə də mwa sɔ̃n- istwaʁə
kə vε ʒə dəvəniʁ, si ʒə la pɑ̃sə ʁeεl
ʒə dəvʁεz- ɑ̃ finiʁ, puʁ mə blɔtiʁ kɔ̃tʁə εllə

kɑ̃t- ɔ̃n- εmə œ̃ fɑ̃tomə, ynə ɔ̃bʁə dy pase
il ni a plys « dɔmə swi ɔmə », ɔ̃n- ε tʁo ɑ̃ɡwase
ɔ̃ sε bjɛ̃ ka la fɛ̃, sε səl kɔ̃ finiʁa
kə ʁəfyze dəmɛ̃ nuz- aneɑ̃tiʁa