Poème-France.com

Poeme : Aime MoiAime Moi

Ouvre moi ton cœur,
Ouvre moi ta porte,
Donne moi la clef,
Surtout n’ai pas peur,
Je serai ton escorte,
Devant l’autel adulé,
Je te tiendrais la main,
Tu deviendras mien,
Je ne partirais pas,
Tu resteras là.
A cette idée j’en tremble,
Projets de vie à deux,
On les fera ensemble.
Fermes les yeux,
Laisse toi porter,
Goûtes ce fruit amer,
Apprends à aimer,
On entre dans une ère,
L’Ere du bonheur,
On en sortira vainqueur.
Rien ne nous éloignera,
Ensemble on restera,
Ensemble on le jurera,
Fidélité, obéissence,
On fera ce serment,
Il éveillera nos sens…
Tika

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

uvʁə mwa tɔ̃ kœʁ,
uvʁə mwa ta pɔʁtə,
dɔnə mwa la kle,
syʁtu nε pa pœʁ,
ʒə səʁε tɔ̃n- εskɔʁtə,
dəvɑ̃ lotεl adyle,
ʒə tə tjɛ̃dʁε la mɛ̃,
ty dəvjɛ̃dʁa mjɛ̃,
ʒə nə paʁtiʁε pa,
ty ʁεstəʁa la.
a sεtə ide ʒɑ̃ tʁɑ̃blə,
pʁɔʒε də vi a dø,
ɔ̃ lε fəʁa ɑ̃sɑ̃blə.
fεʁmə- lεz- iø,
lεsə twa pɔʁte,
ɡutə sə fʁɥi ame,
apʁɑ̃z- a εme,
ɔ̃n- ɑ̃tʁə dɑ̃z- ynə εʁə,
ləʁə dy bɔnœʁ,
ɔ̃n- ɑ̃ sɔʁtiʁa vɛ̃kœʁ.
ʁjɛ̃ nə nuz- elwaɲəʁa,
ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ ʁεstəʁa,
ɑ̃sɑ̃blə ɔ̃ lə ʒyʁəʁa,
fidelite, ɔbeisɑ̃sə,
ɔ̃ fəʁa sə sεʁme,
il evεjʁa no sɑ̃s…