Poème-France.com

Poeme : Le Temps DécideraLe Temps Décidera

Le temps te donne de l’importance
Et je fais preuve d’imprudence
Je ne veux pas tout calculer
Laisse donc les choses se passer
Elles suivent leur cours
Deviennent une drôle d’histoire d’Amour
Le temps montre son pouvoir
Il décide de notre histoire
Notre avis nous est pas demandé
C’est au temps de décider
Ca s’arrêtera peut-être là
On ne sait pas ce qu’ON deviendra
La haine naîtra peut-être
Ca se passe des fois entre deux êtres
L’Amour sera peut-être plus fort
Mais en aucune manière
Nous ne sommes maîtres de notre sort
Alors laisse les choses se faire
Tika

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə tɑ̃ tə dɔnə də lɛ̃pɔʁtɑ̃sə
e ʒə fε pʁəvə dɛ̃pʁydɑ̃sə
ʒə nə vø pa tu kalkyle
lεsə dɔ̃k lε ʃozə sə pase
εllə sɥive lœʁ kuʁ
dəvjεne ynə dʁolə distwaʁə damuʁ
lə tɑ̃ mɔ̃tʁə sɔ̃ puvwaʁ
il desidə də nɔtʁə istwaʁə
nɔtʁə avi nuz- ε pa dəmɑ̃de
sεt- o tɑ̃ də deside
ka saʁεtəʁa pø tεtʁə la
ɔ̃ nə sε pa sə kɔ̃ dəvjɛ̃dʁa
la-εnə nεtʁa pø tεtʁə
ka sə pasə dε fwaz- ɑ̃tʁə døz- εtʁə
lamuʁ səʁa pø tεtʁə plys fɔʁ
mεz- ɑ̃n- okynə manjεʁə
nu nə sɔmə mεtʁə- də nɔtʁə sɔʁ
alɔʁ lεsə lε ʃozə sə fεʁə