Poème-France.com

Poeme : Poésie Ma Belle AmitiéPoésie Ma Belle Amitié

Poésie toi ma belle amitié
Poésie Je te cherche et souhaite éternel te cultiver
Je te rêve passionné et ne peux docile t’embrasser
Jusqu’à l’irréel d’un jour clinquant où naquit le sage poète
Quand la réalité d’une douce nuit s’enquit en grande fête
Dans ce voyage au fond de tes yeux sur un élan d’amitié
Je te désire magnanime et souhaite sérieux te sertir
Dans la nuit profonde où je ne peux m’endormir
De ces jours vécus dont je voudrai généreux m’éveiller
Je t’appelle âme en peine pour me lier à ton intérêt
Et toujours flirter comme damné à tes mots d’amitié
Je chante au très haut dans ton ciel pour te charmer
Dans ma messe sacrée d’humilité je ne peux que te louer
Au détour d’un limpide quatrain serein ne peux que t’embellir
Là je te transmets comme papillon léger, ma fièvre à unir
Mot à mot toujours assemblé tous mes vastes cris d’amitié
Aux quatre coins de ma pensée j’enflamme ta virtuosité
En ces vers émoustillés d’être sagesse d’éternité
Qui s’entremêlent pour mieux se cueillir à la belle rime
Et te couvrir de cet habit de lumière en sonnets nourriciers
Pour toutes les âmes assoiffées de dictions enchantées
Laisse-moi te chanter colorées les notes de la belle rime
Accompagnée d’un adagio ruisselant de mon abyme
Où la lave ignée projette soulagée des portées de mots
Elles se couchent sur une partition enivrante de vers sublimes
Quand un orgue réfléchi se musique des strophes intimes
N’aie pas de pitié quand les mots tracés deviennent tristes
Ils s’envolent pour raconter l’amitié qui évolue sur la piste
Carrousel joyeux qu’escortent nos cœurs d’un leste tempo
En ces bonheurs de beaux demain, paradis que tu assistes
Au plaisir de la foule applaudissant ton fidèle retour altruiste.
ÐCF
Modepoete

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

pɔezi twa ma bεllə amitje
pɔezi ʒə tə ʃεʁʃə e suεtə etεʁnεl tə kyltive
ʒə tə ʁεvə pasjɔne e nə pø dɔsilə tɑ̃bʁase
ʒyska liʁeεl dœ̃ ʒuʁ klɛ̃kɑ̃ u naki lə saʒə pɔεtə
kɑ̃ la ʁealite dynə dusə nɥi sɑ̃ki ɑ̃ ɡʁɑ̃də fεtə
dɑ̃ sə vwajaʒə o fɔ̃ də tεz- iø syʁ œ̃n- elɑ̃ damitje
ʒə tə deziʁə maɲanimə e suεtə seʁjø tə sεʁtiʁ
dɑ̃ la nɥi pʁɔfɔ̃də u ʒə nə pø mɑ̃dɔʁmiʁ
də sε ʒuʁ vekys dɔ̃ ʒə vudʁε ʒeneʁø mevεje
ʒə tapεllə amə ɑ̃ pεnə puʁ mə lje a tɔ̃n- ɛ̃teʁε
e tuʒuʁ fliʁte kɔmə damne a tε mo damitje
ʒə ʃɑ̃tə o tʁε-o dɑ̃ tɔ̃ sjεl puʁ tə ʃaʁme
dɑ̃ ma mεsə sakʁe dymilite ʒə nə pø kə tə lwe
o detuʁ dœ̃ lɛ̃pidə katʁɛ̃ səʁɛ̃ nə pø kə tɑ̃bεlliʁ
la ʒə tə tʁɑ̃smε kɔmə papijɔ̃ leʒe, ma fjεvʁə a yniʁ
mo a mo tuʒuʁz- asɑ̃ble tus mε vastə kʁi damitje
o katʁə kwɛ̃ də ma pɑ̃se ʒɑ̃flamə ta viʁtyozite
ɑ̃ sε vεʁz- emustije dεtʁə saʒεsə detεʁnite
ki sɑ̃tʁəmεle puʁ mjø sə kœjiʁ a la bεllə ʁimə
e tə kuvʁiʁ də sεt-abi də lymjεʁə ɑ̃ sɔnε nuʁʁisje
puʁ tutə lεz- aməz- aswafe də diksjɔ̃z- ɑ̃ʃɑ̃te
lεsə mwa tə ʃɑ̃te kɔlɔʁe lε nɔtə də la bεllə ʁimə
akɔ̃paɲe dœ̃n- adaʒjo ʁɥisəlɑ̃ də mɔ̃n- abimə
u la lavə iɲe pʁɔʒεtə sulaʒe dε pɔʁte də mo
εllə sə kuʃe syʁ ynə paʁtisjɔ̃ ɑ̃nivʁɑ̃tə də vεʁ syblimə
kɑ̃t- œ̃n- ɔʁɡ ʁefleʃi sə myzikə dε stʁɔfəz- ɛ̃timə
nε pa də pitje kɑ̃ lε mo tʁase dəvjεne tʁistə
il sɑ̃vɔle puʁ ʁakɔ̃te lamitje ki evɔlɥ syʁ la pistə
kaʁuzεl ʒwajø kεskɔʁte no kœʁ dœ̃ lεstə tɑ̃po
ɑ̃ sε bɔnœʁ də bo dəmɛ̃, paʁadi kə ty asistə
o plεziʁ də la fulə aplodisɑ̃ tɔ̃ fidεlə ʁətuʁ altʁɥistə.
kf