Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Ville

Poème - Sans Thème -
Publié le 20/05/2011 01:18

L'écrit contient 262 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Ma Ville

Ma ville

Le soleil se lève au matin endormi
Les horizons sont vides de jouissance
Seul l’animal là se va en confiance
Sur mes trottoirs cherchant l’inédit

L’heure s’avance je me recoiffe
Les cheveux de mon monde sombre
Petit à petit de partout se dénombre
Et soudain la musique m’offre sa soif

Ma chair de verdure se découvre
Ici plus de nuit quand ma lumière s’enfuit
Une dernière caresse sur mon béton séduit
Immenses colosses qu’une ombre recouvre

Je me prends aux joies du grand manège
Les bêtes d’acier se vont je ne sais où
Elles crient, crissent, tapagent comme fou
Je ne rêve plus leurs bruits nocifs m’assiègent

On me foule, on se défoule ô belle foule
Quand sur mes flancs bitumés le ruban se déroule
Et les couleurs dansent et s’écoulent
Sur le pavé du sage amour qui là roucoule

Mes statues, mes monuments, mes églises
S’avancent sur les yeux de chacun d’eux
L’œil discret certes mais si chaleureux
Mon monde leur convient et leur âme se dégrise

J’aime être propre pour le sain de leur jachère
Je leur offre le doux parfum de mes poumons
Quand le printemps se vient je me fleuris à façon
Et mes ronds-points sont floral bonheur qui n’indiffère

Je ne suis pas vil, je suis votre belle ville
Je fais mon cinéma quand je joue scène du bonheur
Regardez au Macdo les amants boivent mes saveurs
Ces instants de plaisirs qui ne sont en ville jamais futile
>₣C
 • Pieds Hyphénique: Ma Ville

  ma=ville 2

  le=so=leil=se=lè=veau=ma=tin=en=dor=mi 11
  les=ho=ri=zons=sont=vi=des=de=jouis=sance 10
  seul=la=ni=mal=là=se=va=en=con=fiance 10
  sur=mes=trot=toirs=cher=chant=li=né=dit 9

  lheu=re=sa=van=ce=je=me=re=coiffe 9
  les=che=veux=de=mon=mon=de=sombre 8
  pe=tit=à=pe=tit=de=par=tout=se=dé=nombre 11
  et=sou=dain=la=mu=si=que=mof=fre=sa=soif 11

  ma=chair=de=ver=du=re=se=dé=couvre 9
  ici=plus=de=nuit=quand=ma=lu=miè=re=sen=fuit 11
  u=ne=der=niè=re=ca=res=se=sur=mon=bé=ton=sé=duit 14
  im=men=ses=co=los=ses=quu=ne=om=bre=re=couvre 12

  je=me=prends=aux=joies=du=grand=ma=nège 9
  les=bê=tes=da=cier=se=vont=je=ne=sais=où 11
  el=les=crient=cris=sent=ta=pa=gent=com=me=fou 11
  je=ne=rê=ve=plus=leurs=bruits=no=cifs=mas=siègent 11

  on=me=foule=on=se=dé=fou=le=ô=bel=le=foule 12
  quand=sur=mes=flancs=bi=tu=més=le=ru=ban=se=dé=roule 13
  et=les=cou=leurs=dan=sent=et=sé=coulent 9
  sur=le=pa=vé=du=sa=gea=mour=qui=là=rou=coule 12

  mes=s=tatues=mes=mo=nu=ments=mes=é=glises 10
  sa=van=cent=sur=les=y=eux=de=cha=cun=deux 11
  lœil=dis=cret=cer=tes=mais=si=cha=leu=reux 10
  mon=mon=de=leur=con=vient=et=leur=â=me=se=dé=grise 13

  jai=me=ê=tre=pro=pre=pour=le=sain=de=leur=ja=chère 13
  je=leur=of=fre=le=doux=par=fum=de=mes=pou=mons 12
  quand=le=prin=temps=se=vient=je=me=fleu=ris=à=fa=çon 13
  et=mes=ronds=points=sont=flo=ral=bon=heur=qui=nin=dif=fère 13

  je=ne=suis=pas=vil=je=suis=vo=tre=bel=le=ville 12
  je=fais=mon=ci=né=ma=quand=je=joue=s=cè=ne=du=bon=heur 15
  re=gar=dez=au=mac=do=les=a=mants=boi=vent=mes=sa=veurs 14
  ces=ins=tants=de=plai=sirs=qui=ne=sont=en=vil=le=ja=mais=fu=tile 16
  su=pé=rieur=₣c 4
 • Phonétique : Ma Ville

  ma vilə

  lə sɔlεj sə lεvə o matɛ̃ ɑ̃dɔʁmi
  lεz- ɔʁizɔ̃ sɔ̃ vidə də ʒuisɑ̃sə
  səl lanimal la sə va ɑ̃ kɔ̃fjɑ̃sə
  syʁ mε tʁɔtwaʁ ʃεʁʃɑ̃ linedi

  lœʁ savɑ̃sə ʒə mə ʁəkwafə
  lε ʃəvø də mɔ̃ mɔ̃də sɔ̃bʁə
  pəti a pəti də paʁtu sə denɔ̃bʁə
  e sudɛ̃ la myzikə mɔfʁə sa swaf

  ma ʃεʁ də vεʁdyʁə sə dekuvʁə
  isi plys də nɥi kɑ̃ ma lymjεʁə sɑ̃fɥi
  ynə dεʁnjεʁə kaʁεsə syʁ mɔ̃ betɔ̃ sedɥi
  imɑ̃sə kɔlɔsə kynə ɔ̃bʁə ʁəkuvʁə

  ʒə mə pʁɑ̃z- o ʒwa dy ɡʁɑ̃ manεʒə
  lε bεtə dasje sə vɔ̃ ʒə nə sεz- u
  εllə kʁje, kʁise, tapaʒe kɔmə fu
  ʒə nə ʁεvə plys lœʁ bʁɥi nɔsif masjεʒe

  ɔ̃ mə fulə, ɔ̃ sə defulə o bεllə fulə
  kɑ̃ syʁ mε flɑ̃k bityme lə ʁybɑ̃ sə deʁulə
  e lε kulœʁ dɑ̃se e sekule
  syʁ lə pave dy saʒə amuʁ ki la ʁukulə

  mε statɥ, mε mɔnymɑ̃, mεz- eɡlizə
  savɑ̃se syʁ lεz- iø də ʃakœ̃ dø
  lœj diskʁε sεʁtə- mε si ʃaləʁø
  mɔ̃ mɔ̃də lœʁ kɔ̃vjɛ̃ e lœʁ amə sə deɡʁizə

  ʒεmə εtʁə pʁɔpʁə puʁ lə sɛ̃ də lœʁ ʒaʃεʁə
  ʒə lœʁ ɔfʁə lə du paʁfœ̃ də mε pumɔ̃
  kɑ̃ lə pʁɛ̃tɑ̃ sə vjɛ̃ ʒə mə fləʁiz- a fasɔ̃
  e mε ʁɔ̃ pwɛ̃ sɔ̃ flɔʁal bɔnœʁ ki nɛ̃difεʁə

  ʒə nə sɥi pa vil, ʒə sɥi vɔtʁə bεllə vilə
  ʒə fε mɔ̃ sinema kɑ̃ ʒə ʒu sεnə dy bɔnœʁ
  ʁəɡaʁdez- o makdo lεz- amɑ̃ bwave mε savœʁ
  sεz- ɛ̃stɑ̃ də plεziʁ ki nə sɔ̃t- ɑ̃ vilə ʒamε fytilə
  sypeʁjœʁ k
 • Pieds Phonétique : Ma Ville

  ma=vilə 2

  lə=sɔ=lεj=sə=lε=vəo=ma=tɛ̃=ɑ̃=dɔʁ=mi 11
  lε=zɔ=ʁi=zɔ̃=sɔ̃=vi=də=də=ʒui=sɑ̃sə 10
  səl=la=ni=mal=la=sə=va=ɑ̃=kɔ̃=fjɑ̃sə 10
  syʁ=mε=tʁɔ=twaʁ=ʃεʁ=ʃɑ̃=li=ne=di 9

  lœʁ=sa=vɑ̃=sə=ʒə=mə=ʁə=kwafə 8
  lε=ʃə=vø=də=mɔ̃=mɔ̃=də=sɔ̃bʁə 8
  pə=ti=a=pə=ti=də=paʁ=tu=sə=de=nɔ̃bʁə 11
  e=su=dɛ̃=la=my=zi=kə=mɔ=fʁə=sa=swaf 11

  ma=ʃεʁ=də=vεʁ=dy=ʁə=sə=de=kuvʁə 9
  i=si=plys=də=nɥi=kɑ̃=ma=ly=mjε=ʁə=sɑ̃f=ɥi 12
  y=nə=dεʁ=njε=ʁə=ka=ʁε=sə=syʁ=mɔ̃=be=tɔ̃=sed=ɥi 14
  i=mɑ̃=sə=kɔ=lɔ=sə=ky=nə=ɔ̃=bʁə=ʁə=kuvʁə 12

  ʒə=mə=pʁɑ̃=zo=ʒwa=dy=ɡʁɑ̃=ma=nεʒə 9
  lε=bε=tə=da=sj=e=sə=vɔ̃=ʒə=nə=sε=zu 12
  εl=lə=kʁj=e=kʁi=se=ta=pa=ʒe=kɔ=mə=fu 12
  ʒə=nə=ʁε=və=plys=lœʁ=bʁɥi=nɔ=sif=ma=sjε=ʒe 12

  ɔ̃=mə=fulə=ɔ̃=sə=de=fu=ləo=bεl=lə=fulə 11
  kɑ̃=syʁ=mε=flɑ̃k=bi=ty=me=lə=ʁy=bɑ̃=sə=de=ʁulə 13
  e=lε=ku=lœʁ=dɑ̃=se=e=se=ku=le 10
  syʁ=lə=pa=ve=dy=sa=ʒəa=muʁ=ki=la=ʁu=kulə 12

  mε=statɥ=mε=mɔ=ny=mɑ̃=mε=ze=ɡlizə 9
  sa=vɑ̃=se=syʁ=lε=zi=ø=də=ʃa=kœ̃=dø 11
  lœj=dis=kʁε=sεʁ=tə=mε=si=ʃa=lə=ʁø 10
  mɔ̃=mɔ̃=də=lœʁ=kɔ̃=vjɛ̃=e=lœʁ=a=mə=sə=de=ɡʁizə 13

  ʒε=məε=tʁə=pʁɔ=pʁə=puʁ=lə=sɛ̃=də=lœʁ=ʒa=ʃεʁə 12
  ʒə=lœʁ=ɔ=fʁə=lə=du=paʁ=fœ̃=də=mε=pu=mɔ̃ 12
  kɑ̃=lə=pʁɛ̃=tɑ̃=sə=vjɛ̃=ʒə=mə=flə=ʁi=za=fa=sɔ̃ 13
  e=mε=ʁɔ̃=pwɛ̃=sɔ̃=flɔ=ʁal=bɔ=nœʁ=ki=nɛ̃=di=fεʁə 13

  ʒə=nə=sɥi=pa=vil=ʒə=sɥi=vɔ=tʁə=bεl=lə=vilə 12
  ʒə=fε=mɔ̃=si=ne=ma=kɑ̃=ʒə=ʒu=sε=nə=dy=bɔ=nœʁ 14
  ʁə=ɡaʁ=de=zo=mak=do=lε=za=mɑ̃=bwa=ve=mε=sa=vœʁ 14
  sε=zɛ̃s=tɑ̃=də=plε=ziʁ=ki=nə=sɔ̃=tɑ̃=vi=lə=ʒa=mε=fy=tilə 16
  sy=pe=ʁjœʁ=k 4

Récompense

0
0
0

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
20/05/2011 15:17Marcel42

Les saveurs du MACDO ! ???
Cordialement,
Marcel.

Auteur de Poésie
20/05/2011 16:40Modepoete

cher marcel quand on est jeune, sans le sous, il n’est besoin d’aller chez maxime , pour s’ofrir le plaisir de la ville , souvent les petites choses font les grands plaisisr, particulireent quand il est rendez vous amoureux, etque l’on goute de ce plaisir inini un macdo vaut alors autant que cachette dasn un troglodyte
amitié poétique
**yikalo