Poeme : L’histoire Des Papy

L’histoire Des Papy

L’histoire des Papy

Dis papa papy c’est lui
Oui mon enfant je te le dis
Je voudrai qu’il soit mon ami
Je lui demanderai demain
Mais je peux en être certain
Il est comme toi très malin
Son sourire te tend déjà la main

Maman ; maman Papy il est gentil
Mais oui valentin pour toi pardi
Son cœur ne peut faire que folie
Quand ton sourire est ce qui le guérit
Et que la magie de tes yeux résonne
Au fil de tes mots si jolis, trop jolis
Il les boit comme un remède garanti

Dis papa tu crois que papy avec moi
Il va jouer à me faire toujours plaisir
C’est un enfant comme toi et je vais sévir
Pour ne pas vous voir comploter et garantir
Trop et trop de ces explosions de bonheur
Les petits poltrons vous offrent souvent frayeurs
Et les anges se cachent sous la douceur du meilleur

Maman Papy raconte-t-il des histoires
Mais oui valentin il en a plein sa besace
Et pour toi chaque jour sa pensée en entasse
Toutes plus belles pour te les conter au soir
Quand il déposera sur ton cœur l’espoir
Qu’un jour ce soit toi son miroir
Et que tu conteras la belle histoire des Papy

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’histoire Des Papy

  l=his=toi=re=des=pa=py 7

  dis=pa=pa=pa=py=cest=lui 7
  oui=mon=en=fant=je=te=le=dis 8
  je=vou=drai=quil=soit=mon=a=mi 8
  je=lui=de=man=de=rai=de=main 8
  mais=je=peux=en=ê=tre=cer=tain 8
  il=est=com=me=toi=très=ma=lin 8
  son=sou=rire=te=tend=dé=jà=la=main 9

  ma=man=ma=man=pa=py=il=est=gen=til 10
  mais=oui=valen=tin=pour=toi=par=di 8
  son=cœur=ne=peut=faire=que=fo=lie 8
  quand=ton=sou=rireest=ce=qui=le=gué=rit 9
  et=que=la=ma=gie=de=tes=yeux=ré=sonne 10
  au=fil=de=tes=mots=si=jo=lis=trop=jo=lis 11
  il=les=boit=commeun=re=mè=de=ga=ran=ti 10

  dis=pa=pa=tu=crois=que=pa=py=a=vec=moi 11
  il=va=jouer=à=me=faire=tou=jours=plai=sir 10
  cest=un=en=fant=comme=toi=et=je=vais=sé=vir 11
  pour=ne=pas=vous=voir=com=plo=ter=et=ga=ran=tir 12
  trop=et=trop=de=ces=ex=plo=sions=de=bon=heur 11
  les=pe=tits=pol=trons=vous=of=frent=souvent=frayeurs 10
  et=les=anges=se=ca=chent=sous=la=dou=ceur=du=meilleur 12

  ma=man=pa=py=ra=conte=til=des=his=toires 10
  mais=oui=valen=tin=il=en=a=plein=sa=be=sace 11
  et=pour=toi=cha=que=jour=sa=pen=sée=en=en=tasse 12
  toutes=plus=bel=les=pour=te=les=con=ter=au=soir 11
  quand=il=dé=pose=ra=sur=ton=cœur=les=poir 10
  quun=jour=ce=soit=toi=son=mi=roir 8
  et=que=tu=conte=ras=la=bel=le=his=toi=re=des=pa=py 14
 • Phonétique : L’histoire Des Papy

  listwaʁə dε papi

  di papa papi sε lɥi
  ui mɔ̃n- ɑ̃fɑ̃ ʒə tə lə di
  ʒə vudʁε kil swa mɔ̃n- ami
  ʒə lɥi dəmɑ̃dəʁε dəmɛ̃
  mε ʒə pøz- ɑ̃n- εtʁə sεʁtɛ̃
  il ε kɔmə twa tʁε malɛ̃
  sɔ̃ suʁiʁə tə tɑ̃ deʒa la mɛ̃

  mamɑ̃, mamɑ̃ papi il ε ʒɑ̃til
  mεz- ui valɑ̃tɛ̃ puʁ twa paʁdi
  sɔ̃ kœʁ nə pø fεʁə kə fɔli
  kɑ̃ tɔ̃ suʁiʁə ε sə ki lə ɡeʁi
  e kə la maʒi də tεz- iø ʁezɔnə
  o fil də tε mo si ʒɔli, tʁo ʒɔli
  il lε bwa kɔmə œ̃ ʁəmεdə ɡaʁɑ̃ti

  di papa ty kʁwa kə papi avεk mwa
  il va ʒue a mə fεʁə tuʒuʁ plεziʁ
  sεt- œ̃n- ɑ̃fɑ̃ kɔmə twa e ʒə vε seviʁ
  puʁ nə pa vu vwaʁ kɔ̃plɔte e ɡaʁɑ̃tiʁ
  tʁo e tʁo də sεz- εksplozjɔ̃ də bɔnœʁ
  lε pəti pɔltʁɔ̃ vuz- ɔfʁe suvɑ̃ fʁεjœʁ
  e lεz- ɑ̃ʒə sə kaʃe su la dusœʁ dy mεjœʁ

  mamɑ̃ papi ʁakɔ̃tə til dεz- istwaʁə
  mεz- ui valɑ̃tɛ̃ il ɑ̃n- a plɛ̃ sa bəzasə
  e puʁ twa ʃakə ʒuʁ sa pɑ̃se ɑ̃n- ɑ̃tasə
  tutə plys bεllə puʁ tə lε kɔ̃te o swaʁ
  kɑ̃t- il depozəʁa syʁ tɔ̃ kœʁ lεspwaʁ
  kœ̃ ʒuʁ sə swa twa sɔ̃ miʁwaʁ
  e kə ty kɔ̃təʁa la bεllə istwaʁə dε papi
 • Syllabes Phonétique : L’histoire Des Papy

  lis=twa=ʁə=dε=pa=pi 6

  di=pa=pa=pa=pi=sε=lɥi 7
  u=i=mɔ̃=nɑ̃=fɑ̃=ʒə=tə=lə=di 9
  ʒə=vu=dʁε=kil=swa=mɔ̃=na=mi 8
  ʒə=lɥi=də=mɑ̃=də=ʁε=də=mɛ̃ 8
  mε=ʒə=pø=zɑ̃=nε=tʁə=sεʁ=tɛ̃ 8
  il=ε=kɔ=mə=twa=tʁε=ma=lɛ̃ 8
  sɔ̃=su=ʁi=ʁə=tə=tɑ̃=de=ʒa=la=mɛ̃ 10

  ma=mɑ̃=ma=mɑ̃=pa=pi=il=ε=ʒɑ̃=til 10
  mε=zu=i=va=lɑ̃=tɛ̃=puʁ=twa=paʁ=di 10
  sɔ̃=kœ=ʁə=nə=pø=fε=ʁə=kə=fɔ=li 10
  kɑ̃=tɔ̃=su=ʁi=ʁə=ε=sə=ki=lə=ɡe=ʁi 11
  e=kə=la=ma=ʒi=də=tε=zi=ø=ʁe=zɔ=nə 12
  o=fil=də=tε=mo=si=ʒɔ=li=tʁo=ʒɔ=li 11
  il=lε=bwa=kɔ=mə=œ̃=ʁə=mε=də=ɡa=ʁɑ̃=ti 12

  di=pa=pa=ty=kʁwa=kə=pa=pi=a=vεk=mwa 11
  il=va=ʒu=e=a=mə=fε=ʁə=tu=ʒuʁ=plε=ziʁ 12
  sε=tœ̃=nɑ̃=fɑ̃=kɔ=mə=twa=e=ʒə=vε=se=viʁ 12
  puʁ=nə=pa=vu=vwaʁ=kɔ̃=plɔ=te=e=ɡa=ʁɑ̃=tiʁ 12
  tʁo=e=tʁo=də=sε=zεk=splo=zj=ɔ̃=də=bɔ=nœʁ 12
  lε=pə=ti=pɔl=tʁɔ̃=vu=zɔ=fʁe=su=vɑ̃=fʁε=jœʁ 12
  e=lε=zɑ̃ʒə=sə=ka=ʃe=su=la=du=sœʁ=dy=mε=jœʁ 13

  ma=mɑ̃=pa=pi=ʁa=kɔ̃=tə=til=dε=zis=twa=ʁə 12
  mε=zu=i=va=lɑ̃=tɛ̃=il=ɑ̃=na=plɛ̃=sabə=zasə 12
  e=puʁ=twa=ʃa=kə=ʒuʁ=sa=pɑ̃=se=ɑ̃=nɑ̃=tasə 12
  tu=tə=plys=bεl=lə=puʁ=tə=lε=kɔ̃=te=o=swaʁ 12
  kɑ̃=til=de=po=zə=ʁa=syʁ=tɔ̃=kœ=ʁə=lεs=pwaʁ 12
  kœ̃=ʒuʁ=sə=swa=twa=sɔ̃=mi=ʁwaʁ 8
  e=kə=ty=kɔ̃tə=ʁa=la=bεllə=is=twa=ʁə=dε=pa=pi 13

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
27/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 26/05/2011 11:50

L'écrit contient 216 mots qui sont répartis dans 5 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0