Univers de poésie d'un auteur

Poème:Ce Iemps Me Lasse

Le Poème

Ce temps me lasse

Le temps, ce temps me lasse
Il coure, il coure d’un pas trop pressé
Je voudrai instantané le stopper
Pour pouvoir immobile regarder
Toute vie nouvelle passer, m’y accoler
Vivre jeunesse avec nouvelle jeunesse
Dans un décor qui me délasse
Dans le fond de ma sagesse

La nature nous a fait prisonnier
Au grand fond du fortin de notre vie
Nous n’avons aucune possibilité d’échapper
De modifier le fil de ce long ruban régulier
Il se laisse tisser par ce temps imperturbable
Là sur le grand chemin qui nous mène infatigable
De belle jeunesse vers vieillesse inévitable

Pourquoi avoir bénéfice d’expériences
Si l’on ne peut avoir retour sur notre vie
Se peut-elle être mal vécue que l’on ne peut
Au lendemain revenir la revivre d’un petit mieux
Elle est passée et emporte ses traces avec le temps
Pour nous laisser son amertume comme seule envie
Pourquoi dis-je cela : J’aime la vie mais m’aime-t-elle

Pourquoi l’humanité ne peut-elle ivre en paix
Quand mes yeux voient l’innocent meurtri
Les oiseaux ne plus trouver le chemin de leur nid
L’enfant perdre l’amour d’une mère ensevelie
Je voudrai que le temps le sang du vomi éponge
Quand mon rêve batifole sur les beaux songes
La nuit m’offre la beauté de son paradis
Alors Il est que temps disparait loin de mon anxiété

L’amour est un duo où chacun offre
A l’autre son mieux avec altruisme
Je me suis efforcé à travers les ans
L’entretien d’actes n’offusquant la sagesse
Mais la vie construite de la truelle du hasard
Jamais ne m’a apporté béton de bonté escompté
Aucun crépi de réconfort comme l’amour des amants

Le noir commence à poindre sur mon squelette
J’aurai souhaité que soleil avant de se coucher
Une dernière fois sur mon trouble horizon
M’offre par respect un vrai dernier baiser
Qu’il me laisse une fois, une seule, trouver le chaud
Pour cet amour de la vie, que je ne puis à jamais renier
Alors je partirai soulagé de n’avoir rien perdu, rien oublié
Quand temps j’eus à le biser, amour que l’on ne veut quitter
ÐCF
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Ce Iemps Me Lassece=temps=me=las=se 5

le=temps=ce=temps=me=las=se 7
il=cou=re=il=coure=dun=pas=trop=pres=sé 10
je=vou=drai=ins=tan=ta=né=le=stop=per 10
pour=pou=voir=im=mo=bi=le=re=gar=der 10
toute=vie=nou=vel=le=pas=ser=my=ac=co=ler 11
vivre=jeu=nes=sea=vec=nou=vel=le=jeu=nesse 10
dans=un=dé=cor=qui=me=dé=las=se 9
dans=le=fond=de=ma=sa=gesse 7

la=na=tu=re=nous=a=fait=pri=son=nier 10
au=grand=fond=du=for=tin=de=no=tre=vie 10
nous=na=vons=au=cune=pos=si=bi=li=té=dé=chap=per 13
de=mo=di=fier=le=fil=de=ce=long=ru=ban=ré=gu=lier 14
il=se=laisse=tis=ser=par=ce=temps=im=per=tur=bable 12
là=sur=le=grand=che=min=qui=nous=mènein=fa=ti=gable 12
de=bel=le=jeunes=se=vers=viei=lles=se=i=né=vi=table 13

pour=quoi=a=voir=bé=né=fice=dex=pé=riences 10
si=lon=ne=peut=a=voir=re=tour=sur=notre=vie 11
se=peut=tel=le=être=mal=vé=cue=que=lon=ne=peut 12
au=lende=main=re=ve=nir=la=re=vi=vre=dun=pe=tit=mieux 14
elleest=pas=sée=et=em=porte=ses=tra=ces=a=vec=le=temps 13
pour=nous=lais=ser=son=a=mer=tume=com=me=seu=leen=vie 13
pour=quoi=dis=je=ce=la=jaime=la=vie=mais=mai=me=telle 13

pour=quoi=lhu=ma=ni=té=ne=peut=tel=le=ivreen=paix 12
quand=mes=y=eux=voient=lin=no=cent=meur=tri 10
les=oi=seaux=ne=plus=trou=ver=le=che=min=de=leur=nid 13
len=fant=perdre=la=mour=du=ne=mè=reen=se=ve=lie 12
je=vou=drai=que=le=temps=le=sang=du=vo=mi=é=ponge 13
quand=mon=rêve=ba=ti=fo=le=sur=les=beaux=songes 11
la=nuit=mof=fre=la=beau=té=de=son=pa=ra=dis 12
a=lors=il=est=que=temps=dis=pa=rait=loin=de=mon=an=xié=té 15

la=mour=est=un=duo=où=cha=cun=o=ffre 10
a=lau=tre=son=mieux=a=vec=al=truis=me 10
je=me=suis=ef=for=cé=à=tra=vers=les=ans 11
lentre=tien=dac=tes=nof=fus=quant=la=sa=gesse 10
mais=la=vie=cons=truite=de=la=truel=le=du=ha=sard 12
ja=mais=ne=ma=ap=por=té=bé=ton=de=bon=té=es=comp=té 15
au=cun=cré=pi=de=ré=con=fort=comme=la=mour=des=a=mants 14

le=noir=commen=ceà=poin=dre=sur=mon=s=que=lette 11
jau=rai=sou=hai=té=que=so=leil=a=vant=de=se=cou=cher 14
une=der=niè=re=fois=sur=mon=trou=ble=ho=ri=zon 12
mof=fre=par=res=pect=un=vrai=der=nier=bai=ser 11
quil=me=laisseu=ne=fois=u=ne=seu=le=trou=ver=le=chaud 13
pour=cet=a=mour=de=la=vie=que=je=ne=puis=à=ja=mais=re=nier 16
a=lors=je=par=ti=rai=sou=la=gé=de=na=voir=rien=per=du=rien=ou=blié 18
quand=temps=jeus=à=le=bi=ser=a=mour=que=lon=ne=veut=quit=ter 15
ðcf 1
Phonétique : Ce Iemps Me Lassesə tɑ̃ mə lasə

lə tɑ̃, sə tɑ̃ mə lasə
il kuʁə, il kuʁə dœ̃ pa tʁo pʁese
ʒə vudʁε ɛ̃stɑ̃tane lə stɔpe
puʁ puvwaʁ imɔbilə ʁəɡaʁde
tutə vi nuvεllə pase, mi akɔle
vivʁə ʒənεsə avεk nuvεllə ʒənεsə
dɑ̃z- œ̃ dekɔʁ ki mə delasə
dɑ̃ lə fɔ̃ də ma saʒεsə

la natyʁə nuz- a fε pʁizɔnje
o ɡʁɑ̃ fɔ̃ dy fɔʁtɛ̃ də nɔtʁə vi
nu navɔ̃z- okynə pɔsibilite deʃape
də mɔdifje lə fil də sə lɔ̃ ʁybɑ̃ ʁeɡylje
il sə lεsə tise paʁ sə tɑ̃z- ɛ̃pεʁtyʁbablə
la syʁ lə ɡʁɑ̃ ʃəmɛ̃ ki nu mεnə ɛ̃fatiɡablə
də bεllə ʒənεsə vεʁ vjεjεsə inevitablə

puʁkwa avwaʁ benefisə dεkspeʁjɑ̃sə
si lɔ̃ nə pø avwaʁ ʁətuʁ syʁ nɔtʁə vi
sə pø tεllə εtʁə mal vekɥ kə lɔ̃ nə pø
o lɑ̃dəmɛ̃ ʁəvəniʁ la ʁəvivʁə dœ̃ pəti mjø
εllə ε pase e ɑ̃pɔʁtə sε tʁasəz- avεk lə tɑ̃
puʁ nu lεse sɔ̃n- amεʁtymə kɔmə sələ ɑ̃vi
puʁkwa di ʒə səla : ʒεmə la vi mε mεmə tεllə

puʁkwa lymanite nə pø tεllə ivʁə ɑ̃ pε
kɑ̃ mεz- iø vwae linɔse məʁtʁi
lεz- wazo nə plys tʁuve lə ʃəmɛ̃ də lœʁ nid
lɑ̃fɑ̃ pεʁdʁə lamuʁ dynə mεʁə ɑ̃səvəli
ʒə vudʁε kə lə tɑ̃ lə sɑ̃ dy vɔmi epɔ̃ʒə
kɑ̃ mɔ̃ ʁεvə batifɔlə syʁ lε bo sɔ̃ʒə
la nɥi mɔfʁə la bote də sɔ̃ paʁadi
alɔʁz- il ε kə tɑ̃ dispaʁε lwɛ̃ də mɔ̃n- ɑ̃ksjete

lamuʁ εt- œ̃ dyo u ʃakœ̃ ɔfʁə
a lotʁə sɔ̃ mjøz- avεk altʁɥismə
ʒə mə sɥiz- efɔʁse a tʁavεʁ lεz- ɑ̃
lɑ̃tʁətjɛ̃ daktə nɔfyskɑ̃ la saʒεsə
mε la vi kɔ̃stʁɥitə də la tʁyεllə dy-azaʁ
ʒamε nə ma apɔʁte betɔ̃ də bɔ̃te εskɔ̃te
okœ̃ kʁepi də ʁekɔ̃fɔʁ kɔmə lamuʁ dεz- amɑ̃

lə nwaʁ kɔmɑ̃sə a pwɛ̃dʁə syʁ mɔ̃ skəlεtə
ʒoʁε suεte kə sɔlεj avɑ̃ də sə kuʃe
ynə dεʁnjεʁə fwa syʁ mɔ̃ tʁublə ɔʁizɔ̃
mɔfʁə paʁ ʁεspε œ̃ vʁε dεʁnje bεze
kil mə lεsə ynə fwa, ynə sələ, tʁuve lə ʃo
puʁ sεt amuʁ də la vi, kə ʒə nə pɥiz- a ʒamε ʁənje
alɔʁ ʒə paʁtiʁε sulaʒe də navwaʁ ʁjɛ̃ pεʁdy, ʁjɛ̃ ublje
kɑ̃ tɑ̃ ʒy a lə bize, amuʁ kə lɔ̃ nə vø kite
kf
Syllabes Phonétique : Ce Iemps Me Lassesə=tɑ̃=mə=la=sə 5

lə=tɑ̃=sə=tɑ̃=mə=la=sə 7
il=ku=ʁə=il=kuʁə=dœ̃=pa=tʁo=pʁe=se 10
ʒə=vu=dʁε=ɛ̃s=tɑ̃=ta=ne=lə=stɔ=pe 10
puʁ=pu=vwaʁ=i=mɔ=bi=lə=ʁə=ɡaʁ=de 10
tutə=vi=nu=vεllə=pa=se=mi=a=kɔ=le 10
vivʁə=ʒə=nε=sə=a=vεk=nu=vεllə=ʒə=nεsə 10
dɑ̃=zœ̃=de=kɔʁ=ki=mə=de=la=sə 9
dɑ̃=lə=fɔ̃=də=ma=sa=ʒε=sə 8

la=na=ty=ʁə=nu=za=fε=pʁi=zɔ=nje 10
o=ɡʁɑ̃=fɔ̃=dy=fɔʁ=tɛ̃=də=nɔ=tʁə=vi 10
nu=na=vɔ̃=zo=kynə=pɔ=si=bi=li=te=de=ʃa=pe 13
də=mɔ=di=fje=lə=fil=də=sə=lɔ̃=ʁy=bɑ̃=ʁe=ɡy=lje 14
il=sə=lεsə=ti=sə=paʁ=sə=tɑ̃=zɛ̃=pεʁ=tyʁ=bablə 12
la=syʁ=lə=ɡʁɑ̃ʃə=mɛ̃=ki=nu=mε=nəɛ̃=fa=tiɡablə 11
də=bεllə=ʒə=nεsə=vεʁ=vjε=jε=sə=i=ne=vitablə 11

puʁ=kwa=a=vwaʁ=be=ne=fisə=dεk=spe=ʁjɑ̃sə 10
si=lɔ̃nə=pø=a=vwaʁ=ʁə=tuʁ=syʁ=nɔ=tʁə=vi 11
sə=pø=tεllə=εtʁə=mal=vekɥ=kə=lɔ̃=nə=pø 10
o=lɑ̃də=mɛ̃=ʁə=və=niʁ=la=ʁə=vi=vʁə=dœ̃=pə=ti=mjø 14
εlləε=pase=e=ɑ̃=pɔʁ=tə=sε=tʁa=sə=za=vεk=lə=tɑ̃ 13
puʁ=nu=lεse=sɔ̃=na=mεʁ=ty=mə=kɔ=mə=sə=ləɑ̃=vi 13
puʁ=kwa=diʒə=sə=la=ʒεmə=la=vi=mε=mε=mə=tεllə 12

puʁ=kwa=ly=ma=ni=te=nə=pø=tεllə=ivʁəɑ̃=pε 11
kɑ̃=mε=zi=ø=vwa=li=nɔ=se=məʁ=tʁi 10
lε=zwa=zonə=plys=tʁu=ve=lə=ʃə=mɛ̃=də=lœʁ=nid 12
lɑ̃=fɑ̃=pεʁdʁə=la=muʁ=dy=nə=mε=ʁəɑ̃=sə=və=li 12
ʒə=vu=dʁεkə=lə=tɑ̃lə=sɑ̃=dy=vɔ=mi=e=pɔ̃ʒə 11
kɑ̃=mɔ̃=ʁεvə=ba=ti=fɔ=lə=syʁ=lε=bosɔ̃ʒə 10
la=nɥi=mɔfʁə=la=bo=te=də=sɔ̃=pa=ʁa=di 11
a=lɔʁ=zil=εkə=tɑ̃=dis=pa=ʁε=lwɛ̃=də=mɔ̃=nɑ̃k=sje=te 14

la=muʁ=ε=tœ̃=dy=o=u=ʃa=kœ̃=ɔfʁə 10
a=lo=tʁə=sɔ̃=mjø=za=vεk=al=tʁɥis=mə 10
ʒə=mə=sɥi=ze=fɔʁse=a=tʁa=vεʁ=lε=zɑ̃ 10
lɑ̃tʁə=tjɛ̃=dak=tə=nɔ=fys=kɑ̃=la=sa=ʒεsə 10
mε=la=vi=kɔ̃s=tʁɥitə=də=la=tʁy=εllə=dy-a=zaʁ 12
ʒa=mεnə=ma=a=pɔʁ=te=be=tɔ̃=də=bɔ̃=te=εs=kɔ̃=te 14
o=kœ̃=kʁe=pidə=ʁe=kɔ̃=fɔʁ=kɔ=mə=la=muʁ=dε=za=mɑ̃ 14

lə=nwaʁ=kɔ=mɑ̃səa=pwɛ̃=dʁə=syʁ=mɔ̃=skə=lεtə 10
ʒo=ʁε=su=ε=te=kə=sɔ=lεj=a=vɑ̃də=sə=ku=ʃe 13
ynə=dεʁ=njε=ʁə=fwa=syʁ=mɔ̃=tʁu=bləɔ=ʁi=zɔ̃ 11
mɔfʁə=paʁ=ʁεs=pε=œ̃=vʁε=dεʁ=nje=bε=ze 10
kil=mə=lεsəy=nə=fwa=y=nə=sə=lə=tʁu=ve=lə=ʃo 13
puʁ=sεt=a=muʁdə=la=vi=kə=ʒə=nə=pɥi=za=ʒa=mε=ʁə=nje 15
a=lɔʁʒə=paʁ=ti=ʁε=su=la=ʒe=də=na=vwaʁ=ʁjɛ̃=pεʁ=dy=ʁjɛ̃=u=blje 17
kɑ̃=tɑ̃=ʒy=alə=bi=ze=a=muʁ=kə=lɔ̃=nə=vø=ki=te 14
kf 1

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
01/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème Temps
Du 01/06/2011 13:42

L'écrit contient 383 mots qui sont répartis dans 7 strophes.