Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Quand La Douleur Vous Pique

Poème - Sans Thème -
Publié le 06/06/2011 11:53

L'écrit contient 294 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Modepoete

Quand La Douleur Vous Pique

Quand la douleur vous pique

La douleur me pique, me repique
La nuit lui offre de s’évader lucide
Dans le mal qu’elle dépose sur mes os
Sa langue de vipère raffole de la folle
O soumission laisse moi je veille
Je ne dormirai point pour écourter
Le vacarme de mes nerfs terrassés

Quand passera l’heure qui n’est plus l’heure
De compter, recompter tes tentatives avérées
Celles qui voudraient que je crie, hurle
Non je ne te donnerai point ce plaisir
Je me lèverai pour me protéger de ton désir
Mon esprit sait que l’on peut se sortir de ta peur
Pour ne pas te laisser ronger sa faiblesse

Alors chatouille-moi ; je ne t’écouterai plus
Enlacer au cou de ma passion j’embrasserai
Comme un démon le silence de mon bonheur
Mes nerfs se videront du poison de ta cruauté
Je rêverai éveillé de ma victoire en ce malheur
Quand de ta présence je ne tiendrai compte
De ton surplus, celui qui éveille la souffrance

Et enfin mes yeux soudain repu de douceur
Quand le calme sans forceps t’aura volé
Le tranchant de ta lame mal attentionnée
Reverrons alors auprès de mon rêve la puissance
Celle d’un esprit qui ne guerroie pas lâchement
Il a us comme amant de se marier avec la sagesse
Pour que ma vie ne soit heure de désolations consentie

Et alors toujours et alors il est que ma poésie
Aura pris place sur le mont de ta désolation
Jaillira au dessus de cette vile souffrance
Comme antenne qui projette sur mon âme
Ces ondes qui enrichissent sans faille le bonheur
Quand je médite sur les sources de mon inspiration
Tous ces mots qui tisseront le mieux de ma poésie
ÐCF
 • Pieds Hyphénique: Quand La Douleur Vous Pique

  quand=la=dou=leur=vous=pique 6

  la=dou=leur=me=pi=que=me=re=pique 9
  la=nuit=lui=of=fre=de=sé=va=der=lu=ci=de 12
  dans=le=mal=quel=le=dé=po=se=sur=mes=os 11
  sa=lan=gue=de=vi=père=raf=fo=le=de=la=folle 12
  o=sou=mis=si=on=lai=sse=moi=je=vei=lle 11
  je=ne=dor=mi=rai=point=pour=é=cour=ter 10
  le=va=car=me=de=mes=nerfs=ter=ras=sés 10

  quand=pas=se=ra=l=heu=re=qui=nest=plus=l=heure 12
  de=comp=ter=re=comp=ter=tes=ten=ta=tives=a=vé=rées 13
  cel=les=qui=vou=draient=que=je=crie=hu=rle 10
  non=je=ne=te=don=ne=rai=point=ce=plai=sir 11
  je=me=lève=rai=pour=me=pro=té=ger=de=ton=dé=sir 13
  mon=es=prit=sait=que=lon=peut=se=sor=tir=de=ta=peur 13
  pour=ne=pas=te=lais=ser=ron=ger=sa=fai=blesse 11

  a=lors=cha=touille=moi=je=ne=té=cou=te=rai=plus 12
  en=la=cer=au=cou=de=ma=pas=sion=jem=brasse=rai 12
  comme=un=dé=mon=le=si=len=ce=de=mon=bon=heur 12
  mes=nerfs=se=vide=ront=du=poi=son=de=ta=cruau=té 12
  je=rêve=rai=é=veillé=de=ma=vic=toi=reen=ce=malheur 12
  quand=de=ta=pré=sen=ce=je=ne=tien=drai=com=pte 12
  de=ton=sur=plus=ce=lui=qui=é=veille=la=souf=france 12

  et=en=fin=mes=yeux=sou=dain=re=pu=de=dou=ceur 12
  quand=le=cal=me=sans=for=ceps=tau=ra=vo=lé 11
  le=tran=chant=de=ta=lame=mal=at=ten=ti=on=née 12
  re=ver=rons=a=lors=au=près=de=mon=rêve=la=puis=sance 13
  cel=le=dun=es=prit=qui=ne=guer=roie=pas=lâ=che=ment 13
  il=a=us=commea=mant=de=se=ma=rier=a=vec=la=sa=gesse 14
  pour=que=ma=vie=ne=soit=heure=de=dé=so=la=tions=con=sen=tie 15

  et=a=lors=tou=jours=et=a=lors=il=est=que=ma=poé=sie 14
  au=ra=pris=place=sur=le=mont=de=ta=dé=so=la=tion 13
  jailli=ra=au=des=sus=de=cet=te=vi=le=souf=france 12
  com=me=an=ten=ne=qui=pro=jet=te=sur=mon=âme 12
  ces=ondes=qui=en=ri=chis=sent=sans=faille=le=bon=heur 12
  quand=je=mé=dite=sur=les=sour=ces=de=mon=ins=pi=ra=tion 14
  tous=ces=mots=qui=tisse=ront=le=mieux=de=ma=poé=sie 12
  ðcf 1
 • Phonétique : Quand La Douleur Vous Pique

  kɑ̃ la dulœʁ vu pikə

  la dulœʁ mə pikə, mə ʁəpikə
  la nɥi lɥi ɔfʁə də sevade lysidə
  dɑ̃ lə mal kεllə depozə syʁ mεz- os
  sa lɑ̃ɡ də vipεʁə ʁafɔlə də la fɔlə
  o sumisjɔ̃ lεsə mwa ʒə vεjə
  ʒə nə dɔʁmiʁε pwɛ̃ puʁ ekuʁte
  lə vakaʁmə də mε nεʁf teʁase

  kɑ̃ pasəʁa lœʁ ki nε plys lœʁ
  də kɔ̃te, ʁəkɔ̃te tε tɑ̃tativəz- aveʁe
  sεllə ki vudʁε kə ʒə kʁi, yʁlə
  nɔ̃ ʒə nə tə dɔnəʁε pwɛ̃ sə plεziʁ
  ʒə mə lεvəʁε puʁ mə pʁɔteʒe də tɔ̃ deziʁ
  mɔ̃n- εspʁi sε kə lɔ̃ pø sə sɔʁtiʁ də ta pœʁ
  puʁ nə pa tə lεse ʁɔ̃ʒe sa fεblεsə

  alɔʁ ʃatujə mwa, ʒə nə tekutəʁε plys
  ɑ̃lase o ku də ma pasjɔ̃ ʒɑ̃bʁasəʁε
  kɔmə œ̃ demɔ̃ lə silɑ̃sə də mɔ̃ bɔnœʁ
  mε nεʁf sə vidəʁɔ̃ dy pwazɔ̃ də ta kʁɥote
  ʒə ʁεvəʁε evεje də ma viktwaʁə ɑ̃ sə malœʁ
  kɑ̃ də ta pʁezɑ̃sə ʒə nə tjɛ̃dʁε kɔ̃tə
  də tɔ̃ syʁply, səlɥi ki evεjə la sufʁɑ̃sə

  e ɑ̃fɛ̃ mεz- iø sudɛ̃ ʁəpy də dusœʁ
  kɑ̃ lə kalmə sɑ̃ fɔʁsεp toʁa vɔle
  lə tʁɑ̃ʃɑ̃ də ta lamə mal atɑ̃sjɔne
  ʁəveʁɔ̃z- alɔʁz- opʁε də mɔ̃ ʁεvə la pɥisɑ̃sə
  sεllə dœ̃n- εspʁi ki nə ɡeʁwa pa laʃəmɑ̃
  il a ys kɔmə amɑ̃ də sə maʁje avεk la saʒεsə
  puʁ kə ma vi nə swa œʁ də dezɔlasjɔ̃ kɔ̃sɑ̃ti

  e alɔʁ tuʒuʁz- e alɔʁz- il ε kə ma pɔezi
  oʁa pʁi plasə syʁ lə mɔ̃ də ta dezɔlasjɔ̃
  ʒajiʁa o dəsy də sεtə vilə sufʁɑ̃sə
  kɔmə ɑ̃tεnə ki pʁɔʒεtə syʁ mɔ̃n- amə
  sεz- ɔ̃də ki ɑ̃ʁiʃise sɑ̃ fajə lə bɔnœʁ
  kɑ̃ ʒə meditə syʁ lε suʁsə- də mɔ̃n- ɛ̃spiʁasjɔ̃
  tus sε mo ki tisəʁɔ̃ lə mjø də ma pɔezi
  kf
 • Pieds Phonétique : Quand La Douleur Vous Pique

  kɑ̃=la=du=lœ=ʁə=vu=pi=kə 8

  la=du=lœ=ʁə=mə=pi=kə=mə=ʁə=pi=kə 11
  la=nɥi=lɥi=ɔ=fʁə=də=se=va=de=ly=si=də 12
  dɑ̃=lə=mal=kεl=lə=de=po=zə=syʁ=mε=zos 11
  sa=lɑ̃ɡ=də=vi=pε=ʁə=ʁa=fɔ=lə=də=la=fɔ=lə 13
  o=su=mi=sj=ɔ̃=lε=sə=mwa=ʒə=vε=jə 11
  ʒə=nə=dɔʁ=mi=ʁε=pwɛ̃=puʁ=e=kuʁ=te 10
  lə=va=kaʁ=mə=də=mε=nεʁf=te=ʁa=se 10

  kɑ̃=pa=sə=ʁa=lœ=ʁə=ki=nε=plys=lœʁ 10
  də=kɔ̃=te=ʁə=kɔ̃=te=tε=tɑ̃=ta=ti=və=za=ve=ʁe 14
  sεl=lə=ki=vu=dʁε=kə=ʒə=kʁi=yʁ=lə 10
  nɔ̃=ʒə=nə=tə=dɔ=nə=ʁε=pwɛ̃=sə=plε=ziʁ 11
  ʒə=mə=lε=və=ʁε=puʁ=mə=pʁɔ=te=ʒe=də=tɔ̃=de=ziʁ 14
  mɔ̃=nεs=pʁi=sε=kə=lɔ̃=pø=sə=sɔʁ=tiʁ=də=ta=pœ=ʁə 14
  puʁ=nə=pa=tə=lε=se=ʁɔ̃=ʒe=sa=fε=blε=sə 12

  a=lɔʁ=ʃa=tu=jə=mwa=ʒə=nə=te=ku=tə=ʁε=plys 13
  ɑ̃=la=se=o=ku=də=ma=pa=sj=ɔ̃=ʒɑ̃=bʁa=sə=ʁε 14
  kɔ=mə=œ̃=de=mɔ̃=lə=si=lɑ̃=sə=də=mɔ̃=bɔ=nœ=ʁə 14
  mε=nεʁf=sə=vi=də=ʁɔ̃=dy=pwa=zɔ̃=də=ta=kʁɥo=te 13
  ʒə=ʁεvə=ʁε=e=vε=je=də=ma=vik=twa=ʁəɑ̃=sə=ma=lœʁ 14
  kɑ̃=də=ta=pʁe=zɑ̃=sə=ʒə=nə=tj=ɛ̃=dʁε=kɔ̃=tə 13
  də=tɔ̃=syʁ=ply=səl=ɥi=ki=e=vε=jə=la=su=fʁɑ̃=sə 14

  e=ɑ̃=fɛ̃=mε=zi=ø=su=dɛ̃=ʁə=py=də=du=sœ=ʁə 14
  kɑ̃=lə=kal=mə=sɑ̃=fɔʁ=sεp=to=ʁa=vɔ=le 11
  lə=tʁɑ̃=ʃɑ̃=də=ta=la=mə=mal=a=tɑ̃=sj=ɔ=ne 13
  ʁə=ve=ʁɔ̃=za=lɔʁ=zo=pʁε=də=mɔ̃=ʁε=və=la=pɥi=sɑ̃sə 14
  sεl=lə=dœ̃=nεs=pʁi=ki=nə=ɡe=ʁwa=pa=la=ʃə=mɑ̃ 13
  il=a=ys=kɔməa=mɑ̃=də=sə=ma=ʁje=a=vεk=la=sa=ʒεsə 14
  puʁkə=ma=vi=nə=swa=œʁ=də=de=zɔ=la=sjɔ̃=kɔ̃=sɑ̃=ti 14

  e=a=lɔʁ=tu=ʒuʁ=ze=a=lɔʁ=zil=εkə=ma=pɔ=e=zi 14
  o=ʁa=pʁi=pla=sə=syʁ=lə=mɔ̃=də=ta=de=zɔ=la=sjɔ̃ 14
  ʒa=ji=ʁa=o=də=sy=də=sε=tə=vi=lə=su=fʁɑ̃=sə 14
  kɔ=mə=ɑ̃=tε=nə=ki=pʁɔ=ʒε=tə=syʁ=mɔ̃=na=mə 13
  sε=zɔ̃=də=ki=ɑ̃=ʁi=ʃi=se=sɑ̃=fa=jə=lə=bɔ=nœʁ 14
  kɑ̃ʒə=me=di=tə=syʁ=lε=suʁ=sə=də=mɔ̃=nɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 14
  tus=sε=mo=ki=ti=sə=ʁɔ̃=lə=mjø=də=ma=pɔ=e=zi 14
  kf 1

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
06/06/2011 21:00Solfege34

bravo, je n’ai pas d’autres mots à part peut être dur à lire, toute vérité est dure à entendre
amitiés solfege34

Auteur de Poésie
06/06/2011 22:58Mikie95

bravo texte magnifique si cela est ta vie réelle courage bats toi