Poeme : Une Vie Ne Se Refait

Une Vie Ne Se Refait

Que voilà dessin vulgaire
Il veut dire mais il n’a beauté
Vilain dessin je ne te supporte
Alors je t’efface hors de ma porte
Nous n’allons pas entrer en guerre
Tant soit le si peu de ton intérêt

Celui- ci me prend au pied du lit
Remord de quoi, de qui, de ci
Arrêtes- toi là, moi je t’oublie
Pourquoi me mettre à la peine
De ce que je ne veux avoir de haine
Je ne suis malotru qui ose par déni

Non ne te cache pas toi je ne t’oublie
Tu reviens à chaque nuit me prendre
Ce repos de mon âme que rêve berce
Tu es comme la vague dans le ressac
Qui va et vient battre ma plage
Où telle une chimère, s’habille ma vie

Il est des traces qui s’imprègnent
Leur profondeur encrasse mémoire
Où le conscient se révolte de n’avoir
D’aucun jour trouver le bonheur
Ce n’est malheur mais une peur
D’un esprit à voir cœur qui saigne

Les blessures anciennes s ne se referment
Car La gratitude belle ne peut effacer la gêne
De l’inconditionnel de cette violence soignée
Qui pilonne sans cesse un esprit rebelle
Les pages de vie se relisent toujours avant terme
Comme ressort qui reprend pas à pas sa place

J’eus aimé que vie soit comme dessin qui se peut
Se faire disparaitre pour renaitre toujours plus beau
Qui ne se fut illusion quand soleil est au plus haut
Pour vous faire croire que pluie ne sera jamais
Oh que vie eut été plus belle si j’avais su, j’avais v u
Qu’elle ne se refait quand on l’a de si vite consommée

A vous jeunesse dont les pas n’ont encore traversé
Les plaines, les montagnes, les lacs, les orages de la vie
Prenez le temps de vous arrêtez sur les paysages jolis
Comme ceux de l’amour qui demande grande attention
Car ses couleurs avec le temps ternissent les passions
Et vos yeux voilés vous soustraient du bonheur là volé

CF

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Une Vie Ne Se Refait

  que=voi=là=des=sin=vul=gai=re 8
  il=veut=dire=mais=il=na=beau=té 8
  vi=lain=des=sin=je=ne=te=sup=porte 9
  a=lors=je=tef=face=hors=de=ma=porte 9
  nous=nal=lons=pas=en=trer=en=guerre 8
  tant=soit=le=si=peu=de=ton=in=té=rêt 10

  ce=lui=ci=me=prend=au=pied=du=lit 9
  re=mord=de=quoi=de=qui=de=ci 8
  ar=rêtes=toi=là=moi=je=tou=blie 8
  pour=quoi=me=met=tre=à=la=peine 8
  de=ce=que=je=ne=veux=a=voir=de=haine 10
  je=ne=suis=ma=lo=tru=qui=ose=par=dé=ni 11

  non=ne=te=cache=pas=toi=je=ne=tou=blie 10
  tu=re=viens=à=cha=que=nuit=me=prendre 9
  ce=re=pos=de=mon=â=me=que=rêve=berce 10
  tu=es=comme=la=va=gue=dans=le=res=sac 10
  qui=va=et=vient=bat=tre=ma=plage 8
  où=tel=leune=chi=mè=re=sha=bille=ma=vie 10

  il=est=des=tra=ces=qui=sim=prègnent 8
  leur=pro=fon=deur=en=crasse=mé=moire 8
  où=le=cons=cient=se=ré=vol=te=de=na=voir 11
  dau=cun=jour=trou=ver=le=bon=heur 8
  ce=nest=mal=heur=mais=u=ne=peur 8
  dun=es=prit=à=voir=cœur=qui=saigne 8

  les=bles=sures=an=ci=en=nes=s=ne=se=re=ferment 12
  car=la=gra=ti=tude=bel=le=ne=peut=ef=fa=cer=la=gêne 14
  de=lin=con=di=tion=nel=de=cette=vio=len=ce=soi=gnée 13
  qui=pi=lonne=sans=ces=seun=es=prit=re=belle 10
  les=pages=de=vie=se=re=li=sent=tou=jours=a=vant=terme 13
  comme=res=sort=qui=re=prend=pas=à=pas=sa=place 11

  jeus=ai=mé=que=vie=soit=comme=des=sin=qui=se=peut 12
  se=faire=dis=pa=rai=tre=pour=re=nai=tre=tou=jours=plus=beau 14
  qui=ne=se=fut=illu=sion=quand=so=leil=est=au=plus=haut 13
  pour=vous=faire=croi=re=que=pluie=ne=se=ra=ja=mais 12
  oh=que=vie=eut=é=té=plus=bel=le=si=ja=vais=su=ja=vais=v=u 17
  quel=le=ne=se=re=fait=quand=on=la=de=si=vite=con=som=mée 15

  a=vous=jeunes=se=dont=les=pas=nont=en=co=re=tra=ver=sé 14
  les=plaines=les=mon=ta=gnes=les=lacs=les=o=ra=ges=de=la=vie 15
  pre=nez=le=temps=de=vous=ar=rê=tez=sur=les=pa=y=sages=jo=lis 16
  comme=ceux=de=la=mour=qui=de=man=de=gran=deat=ten=tion 13
  car=ses=cou=leurs=a=vec=le=temps=ter=nissent=les=pas=sions 13
  et=vos=yeux=voi=lés=vous=sous=traient=du=bon=heur=là=vo=lé 14

  c=f 2
 • Phonétique : Une Vie Ne Se Refait

  kə vwala desɛ̃ vylɡεʁə
  il vø diʁə mεz- il na bote
  vilɛ̃ desɛ̃ ʒə nə tə sypɔʁtə
  alɔʁ ʒə tefasə ɔʁ də ma pɔʁtə
  nu nalɔ̃ pa ɑ̃tʁe ɑ̃ ɡeʁə
  tɑ̃ swa lə si pø də tɔ̃n- ɛ̃teʁε

  səlɥi si mə pʁɑ̃t- o pje dy li
  ʁəmɔʁ də kwa, də ki, də si
  aʁεtə twa la, mwa ʒə tubli
  puʁkwa mə mεtʁə a la pεnə
  də sə kə ʒə nə vøz- avwaʁ də-εnə
  ʒə nə sɥi malɔtʁy ki ozə paʁ deni

  nɔ̃ nə tə kaʃə pa twa ʒə nə tubli
  ty ʁəvjɛ̃z- a ʃakə nɥi mə pʁɑ̃dʁə
  sə ʁəpo də mɔ̃n- amə kə ʁεvə bεʁsə
  ty ε kɔmə la vaɡ dɑ̃ lə ʁesak
  ki va e vjɛ̃ batʁə ma plaʒə
  u tεllə ynə ʃimεʁə, sabijə ma vi

  il ε dε tʁasə ki sɛ̃pʁεɲe
  lœʁ pʁɔfɔ̃dœʁ ɑ̃kʁasə memwaʁə
  u lə kɔ̃sjɑ̃ sə ʁevɔltə də navwaʁ
  dokœ̃ ʒuʁ tʁuve lə bɔnœʁ
  sə nε malœʁ mεz- ynə pœʁ
  dœ̃n- εspʁi a vwaʁ kœʁ ki sεɲə

  lε blesyʁəz- ɑ̃sjεnə εs nə sə ʁəfεʁme
  kaʁ la ɡʁatitydə bεllə nə pø efase la ʒεnə
  də lɛ̃kɔ̃disjɔnεl də sεtə vjɔlɑ̃sə swaɲe
  ki pilɔnə sɑ̃ sεsə œ̃n- εspʁi ʁəbεllə
  lε paʒə də vi sə ʁəlize tuʒuʁz- avɑ̃ tεʁmə
  kɔmə ʁəsɔʁ ki ʁəpʁɑ̃ pa a pa sa plasə

  ʒy εme kə vi swa kɔmə desɛ̃ ki sə pø
  sə fεʁə dispaʁεtʁə puʁ ʁənεtʁə tuʒuʁ plys bo
  ki nə sə fy ilyzjɔ̃ kɑ̃ sɔlεj εt- o plys-o
  puʁ vu fεʁə kʁwaʁə kə plɥi nə səʁa ʒamε
  ɔ kə vi y ete plys bεllə si ʒavε sy, ʒavε ve y
  kεllə nə sə ʁəfε kɑ̃t- ɔ̃ la də si vitə kɔ̃sɔme

  a vu ʒənεsə dɔ̃ lε pa nɔ̃ ɑ̃kɔʁə tʁavεʁse
  lε plεnə, lε mɔ̃taɲə, lε lak, lεz- ɔʁaʒə də la vi
  pʁəne lə tɑ̃ də vuz- aʁεte syʁ lε pεizaʒə ʒɔli
  kɔmə sø də lamuʁ ki dəmɑ̃də ɡʁɑ̃də atɑ̃sjɔ̃
  kaʁ sε kulœʁz- avεk lə tɑ̃ tεʁnise lε pasjɔ̃
  e voz- iø vwale vu sustʁε dy bɔnœʁ la vɔle

  se εf
 • Syllabes Phonétique : Une Vie Ne Se Refait

  kə=vwa=la=de=sɛ̃=vyl=ɡε=ʁə 8
  il=vø=diʁə=mε=zil=na=bo=te 8
  vi=lɛ̃=de=sɛ̃ʒə=nə=tə=sy=pɔʁtə 8
  a=lɔʁʒə=te=fa=sə=ɔʁ=də=mapɔʁtə 8
  nu=na=lɔ̃=pa=ɑ̃=tʁe=ɑ̃=ɡeʁə 8
  tɑ̃=swalə=si=pø=də=tɔ̃=nɛ̃=te=ʁε 9

  səl=ɥi=simə=pʁɑ̃=to=pje=dy=li 8
  ʁə=mɔʁ=də=kwa=də=ki=də=si 8
  a=ʁεtə=twa=la=mwa=ʒə=tu=bli 8
  puʁ=kwa=mə=mε=tʁə=a=la=pεnə 8
  də=sə=kə=ʒə=nə=vø=za=vwaʁ=də-εnə 10
  ʒə=nə=sɥi=ma=lɔ=tʁy=ki=ozə=paʁ=de=ni 11

  nɔ̃nə=tə=kaʃə=pa=twa=ʒə=nə=tu=bli 9
  tyʁə=vjɛ̃=za=ʃa=kə=nɥi=mə=pʁɑ̃dʁə 8
  sə=ʁə=podə=mɔ̃=na=mə=kə=ʁε=və=bεʁsə 10
  ty=ε=kɔmə=la=vaɡə=dɑ̃=lə=ʁe=sak 9
  ki=va=e=vjɛ̃=ba=tʁə=ma=plaʒə 8
  u=tεlləynə=ʃi=mε=ʁə=sa=bi=jə=ma=vi 10

  il=ε=dε=tʁasə=ki=sɛ̃=pʁε=ɲe 8
  lœʁ=pʁɔ=fɔ̃=dœʁ=ɑ̃=kʁasə=me=mwaʁə 8
  ulə=kɔ̃=sjɑ̃sə=ʁe=vɔl=tə=də=na=vwaʁ 9
  do=kœ̃=ʒuʁ=tʁu=ve=lə=bɔ=nœʁ 8
  sə=nε=ma=lœʁ=mε=zy=nə=pœʁ 8
  dœ̃=nεs=pʁi=a=vwaʁ=kœʁ=ki=sεɲə 8

  lε=ble=syʁə=zɑ̃=sjε=nəε=sə=nə=sə=ʁə=fεʁ=me 12
  kaʁ=la=ɡʁa=ti=tydə=bεllə=nə=pø=e=fa=se=la=ʒεnə 13
  də=lɛ̃=kɔ̃=di=sjɔ=nεl=də=sεtə=vjɔ=lɑ̃=sə=swa=ɲe 13
  ki=pi=lɔnə=sɑ̃=sεsəœ̃=nεs=pʁi=ʁə=bεllə 9
  lε=paʒə=də=vi=sə=ʁə=li=ze=tu=ʒuʁ=za=vɑ̃tεʁmə 12
  kɔmə=ʁə=sɔʁ=ki=ʁə=pʁɑ̃=pa=a=pa=saplasə 10

  ʒy=ε=me=kə=vi=swa=kɔmə=de=sɛ̃=ki=sə=pø 12
  sə=fεʁə=dis=pa=ʁε=tʁə=puʁ=ʁə=nε=tʁə=tu=ʒuʁ=plys=bo 14
  kinə=sə=fy=i=ly=zjɔ̃=kɑ̃=sɔ=lεj=ε=to=plys-o 13
  puʁ=vu=fεʁə=kʁwa=ʁə=kə=plɥi=nə=sə=ʁa=ʒa=mε 12
  ɔkə=vi=y=e=te=plys=bεllə=si=ʒa=vε=sy=ʒa=vε=ve=y 15
  kεllə=nə=sə=ʁə=fε=kɑ̃=tɔ̃=ladə=si=vi=tə=kɔ̃=sɔ=me 14

  a=vuʒə=nε=sə=dɔ̃=lε=pa=nɔ̃=ɑ̃=kɔ=ʁə=tʁa=vεʁse 13
  lε=plεnə=lε=mɔ̃=ta=ɲə=lε=lak=lε=zɔ=ʁa=ʒə=də=la=vi 15
  pʁə=ne=lə=tɑ̃də=vu=za=ʁε=te=syʁ=lε=pε=i=za=ʒə=ʒɔ=li 16
  kɔmə=sø=də=la=muʁ=kidə=mɑ̃=də=ɡʁɑ̃=dəa=tɑ̃=sjɔ̃ 12
  kaʁ=sε=ku=lœʁ=za=vεk=lə=tɑ̃=tεʁ=nise=lε=pa=sjɔ̃ 13
  e=vo=ziø=vwa=le=vu=sus=tʁε=dy=bɔ=nœʁ=la=vɔ=le 14

  se=εf 2

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 07/06/2011 02:47

L'écrit contient 349 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0