Poeme : Dans Ma Nuit

Dans Ma Nuit

Dans ma nuit
Dans ma nuit tu as éblouis notre vie
Quand ta lumière a bousculé mon envie
Pour te dire empressé à tout jamais : Je vis
Dans tes yeux où brille une nouvelle folie
J’ai vécu cet espoir de m’abandonner
À tes suaves lèvres rêveuses et étonnées
Elles déversaient en mon âme un flot muet
De pensées éternelles à jamais gravées
Tu as persuadé mon corps sagace de voler
Dans l’écrin du mystère de ta tendre beauté
Ces moments de grands bonheurs inachevés
Au sorti de ma nuit, confondu à ma vie étoilée
Tu as tremblé dans ces moments de défi
Pour vaincre ces vraies hésitations nourries
Dans lesquelles j’ai tant navigué sans repli
Au sein de tes vagues, rapace d’embellies
J’ai rassemblé tous mes délires insensés
Pour t’embarquer vers mes nuits inespérées
Et vaincre conquérants, nos pulsions rêvées
Perdant sage, le sens présent de nos réalités
Tu m’as donné de traverser ton caché
A nous rendre fou dans l’antre dévoilé
De rivages jamais foulés à l’instant sondé
Par ces tempêtes serinées de mots secrets
Jouir d’une danse sur ton corps embelli
Que je caresse de mes doigts ébahis
A la tendresse de ta peau qui me dit
« Viens, jette l’ancre à mon amour dépoli ».
ÐC₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Dans Ma Nuit

  dans=ma=nuit 3
  dans=ma=nuit=tu=as=é=blou=is=no=tre=vie 11
  quand=ta=lu=miè=re=a=bous=cu=lé=mon=en=vie 12
  pour=te=dire=em=pres=sé=à=tout=ja=mais=je=vis 12
  dans=tes=y=eux=où=brille=une=nou=vel=le=fo=lie 12
  jai=vé=cu=cet=es=poir=de=ma=ban=don=ner 11
  à=tes=suaves=lè=vres=rê=veu=ses=et=é=ton=nées 12
  el=les=dé=ver=saient=en=mon=â=me=un=flot=muet 12
  de=pen=sées=é=ter=nel=les=à=ja=mais=gra=vées 12
  tu=as=per=sua=dé=mon=corps=sa=gace=de=vo=ler 12
  dans=lé=crin=du=mys=tère=de=ta=ten=dre=beau=té 12
  ces=mo=ments=de=grands=bon=heurs=i=na=che=vés 11
  au=sor=ti=de=ma=nuit=con=fon=du=à=ma=vieé=toi=lée 14
  tu=as=trem=blé=dans=ces=mo=ments=de=dé=fi 11
  pour=vain=cre=ces=vraies=hé=si=ta=ti=ons=nour=ries 12
  dans=les=quel=les=jai=tant=na=vi=gué=sans=re=pli 12
  au=sein=de=tes=va=gues=ra=pa=ce=dem=bel=lies 12
  jai=ras=sem=blé=tous=mes=dé=li=res=in=sen=sés 12
  pour=tem=bar=quer=vers=mes=nuits=i=nes=pé=rées 11
  et=vain=cre=con=qué=rants=nos=pul=si=ons=rê=vées 12
  per=dant=sage=le=sens=pré=sent=de=nos=ré=a=li=tés 13
  tu=mas=don=né=de=tra=ver=ser=ton=ca=ché 11
  a=nous=ren=dre=fou=dans=lan=tre=dé=voi=lé 11
  de=ri=vages=ja=mais=fou=lés=à=lins=tant=son=dé 12
  par=ces=tem=pê=tes=se=ri=nées=de=mots=se=crets 12
  jouir=du=ne=dan=se=sur=ton=corps=em=bel=li 11
  que=je=ca=res=se=de=mes=doigts=é=ba=his 11
  a=la=ten=dres=se=de=ta=peau=qui=me=dit 11
  viens=jette=lan=cre=à=mon=a=mour=dé=po=li 12
  ðc₣ 1
 • Phonétique : Dans Ma Nuit

  dɑ̃ ma nɥi
  dɑ̃ ma nɥi ty a eblui nɔtʁə vi
  kɑ̃ ta lymjεʁə a buskyle mɔ̃n- ɑ̃vi
  puʁ tə diʁə ɑ̃pʁese a tu ʒamε : ʒə vis
  dɑ̃ tεz- iøz- u bʁijə ynə nuvεllə fɔli
  ʒε veky sεt εspwaʁ də mabɑ̃dɔne
  a tε sɥavə lεvʁə- ʁεvøzəz- e etɔne
  εllə devεʁsε ɑ̃ mɔ̃n- amə œ̃ flo mɥε
  də pɑ̃sez- etεʁnεlləz- a ʒamε ɡʁave
  ty a pεʁsɥade mɔ̃ kɔʁ saɡasə də vɔle
  dɑ̃ lekʁɛ̃ dy mistεʁə də ta tɑ̃dʁə bote
  sε mɔmɑ̃ də ɡʁɑ̃ bɔnœʁz- inaʃəve
  o sɔʁti də ma nɥi, kɔ̃fɔ̃dy a ma vi etwale
  ty a tʁɑ̃ble dɑ̃ sε mɔmɑ̃ də defi
  puʁ vɛ̃kʁə sε vʁεz- ezitasjɔ̃ nuʁʁi
  dɑ̃ lekεllə ʒε tɑ̃ naviɡe sɑ̃ ʁəpli
  o sɛ̃ də tε vaɡ, ʁapasə dɑ̃bεlli
  ʒε ʁasɑ̃ble tus mε deliʁəz- ɛ̃sɑ̃se
  puʁ tɑ̃baʁke vεʁ mε nɥiz- inεspeʁe
  e vɛ̃kʁə kɔ̃keʁɑ̃, no pylsjɔ̃ ʁεve
  pεʁdɑ̃ saʒə, lə sɑ̃s pʁezɑ̃ də no ʁealite
  ty ma dɔne də tʁavεʁse tɔ̃ kaʃe
  a nu ʁɑ̃dʁə fu dɑ̃ lɑ̃tʁə devwale
  də ʁivaʒə ʒamε fulez- a lɛ̃stɑ̃ sɔ̃de
  paʁ sε tɑ̃pεtə səʁine də mo sεkʁε
  ʒuiʁ dynə dɑ̃sə syʁ tɔ̃ kɔʁz- ɑ̃bεlli
  kə ʒə kaʁεsə də mε dwaz- ebai
  a la tɑ̃dʁεsə də ta po ki mə di
  « vjɛ̃, ʒεtə lɑ̃kʁə a mɔ̃n- amuʁ depɔli ».
  k
 • Syllabes Phonétique : Dans Ma Nuit

  dɑ̃=ma=nɥi 3
  dɑ̃=ma=nɥi=ty=a=e=blu=i=nɔ=tʁə=vi 11
  kɑ̃=ta=ly=mjε=ʁə=a=bus=ky=le=mɔ̃=nɑ̃=vi 12
  puʁtə=di=ʁə=ɑ̃=pʁe=se=a=tu=ʒa=mε=ʒə=vis 12
  dɑ̃=tε=zi=ø=zu=bʁi=jə=ynə=nu=vεllə=fɔ=li 12
  ʒε=ve=ky=sεt=εs=pwa=ʁdə=ma=bɑ̃=dɔ=ne 11
  a=tε=sɥavə=lε=vʁə=ʁε=vø=zə=ze=e=tɔ=ne 12
  εl=lə=de=vεʁ=sε=ɑ̃=mɔ̃=na=mə=œ̃=flo=mɥε 12
  də=pɑ̃=se=ze=tεʁ=nεl=lə=za=ʒa=mε=ɡʁa=ve 12
  ty=a=pεʁ=sɥa=de=mɔ̃=kɔʁ=sa=ɡasə=də=vɔ=le 12
  dɑ̃=le=kʁɛ̃=dy=mis=tεʁə=də=ta=tɑ̃=dʁə=bo=te 12
  sε=mɔ=mɑ̃=də=ɡʁɑ̃=bɔ=nœ=ʁə=zi=na=ʃə=ve 12
  o=sɔʁ=tidə=ma=nɥi=kɔ̃=fɔ̃=dy=a=ma=vi=e=twa=le 14
  ty=a=tʁɑ̃=ble=dɑ̃=sε=mɔ=mɑ̃=də=de=fi 11
  puʁ=vɛ̃=kʁə=sε=vʁε=ze=zi=ta=sj=ɔ̃=nuʁ=ʁi 12
  dɑ̃=le=kεl=lə=ʒε=tɑ̃=na=vi=ɡe=sɑ̃=ʁə=pli 12
  o=sɛ̃=də=tε=va=ɡə=ʁa=pa=sə=dɑ̃=bεl=li 12
  ʒε=ʁa=sɑ̃=ble=tus=mε=de=li=ʁə=zɛ̃=sɑ̃=se 12
  puʁ=tɑ̃=baʁ=ke=vεʁ=mε=nɥi=zi=nεs=pe=ʁe 11
  e=vɛ̃=kʁə=kɔ̃=ke=ʁɑ̃=no=pyl=sj=ɔ̃=ʁε=ve 12
  pεʁ=dɑ̃=saʒə=lə=sɑ̃s=pʁe=zɑ̃=də=no=ʁe=a=li=te 13
  ty=ma=dɔ=ne=də=tʁa=vεʁ=se=tɔ̃=ka=ʃe 11
  a=nu=ʁɑ̃=dʁə=fu=dɑ̃=lɑ̃=tʁə=de=vwa=le 11
  də=ʁi=vaʒə=ʒa=mε=fu=le=za=lɛ̃s=tɑ̃=sɔ̃=de 12
  paʁ=sε=tɑ̃=pε=tə=sə=ʁi=ne=də=mo=sε=kʁε 12
  ʒu=iʁ=dy=nə=dɑ̃=sə=syʁ=tɔ̃=kɔʁ=zɑ̃=bεl=li 12
  kə=ʒə=ka=ʁεs=ə=də=mε=dwa=ze=ba=i 11
  a=la=tɑ̃=dʁεs=ə=də=ta=po=ki=mə=di 11
  vjɛ̃=ʒεtə=lɑ̃=kʁə=a=mɔ̃=na=muʁ=de=pɔ=li 12
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 09/06/2011 00:19

L'écrit contient 219 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0