Univers de poésie d'un auteur

Poème:Il Est Temps De Canicule

Le Poème

Il est temps de canicule

Mon ciel ne veut changer de couleur
Il sème le sang de sa piquante brillance
Quand soleil le bise avec impudence
Et là chaque être n’en trouve que douleur

Des grandes prairies se maugréent
L’herbe et les belles fleurs défraîchies
Plus un souffle de fraicheur qui n’avili
Et les colorées parures jaunissent désespérées

Les fontaines ont perdus leurs jolis flots
Leurs musiques ont terminé leur fluide concert
Et l’enfant innocent le visage amer rêve la mer
Quand le frais de l’eau chatouillait sa peau

Dans les étables l’animal se cache
Il a honte de présenter sa grande faim
Quand au matin son maitre n’a plus la main
Sur le fourrage, symbole de tant de bravache

Dans les maisons de retraites, nos vieux
Se peinent, se fatiguent de ne pouvoir
Là écouler sur leur soif un liquide d’espoir
Qui leurs redonnera la fraîcheur du mieux

Dans les villes l’oxygène se raréfie et vous pique
Le souffle est court, les muscles se tétanisent
Sur les routes l’illusion joue à la malice
Quand s’élève le mirage du bon air utopique

Il est temps difficile quand la lourde canicule
Dans son exigence ne vous laisse l’espérance
Quand au soir la nuit vous offrira ce peu d’indulgence
Le frais qui serpente altruiste quand chaleur recule

Le poète retient léger son souffle d’inspiration
Pour au matin l’offrir comme fraicheur nouvelle
Qui rafraichiras à l’heure douce les esprits sous tutelle
De ce trop de chaleur qui dépose sa désolation
ÐC₣
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Modepoete

Poète Modepoete

Modepoete a publié sur le site 967 écrits. Modepoete est membre du site depuis l'année 2009.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Il Est Temps De Caniculeil=est=temps=de=ca=ni=cu=le 8

mon=ciel=ne=veut=chan=ger=de=cou=leur 9
il=sè=me=le=sang=de=sa=pi=quan=te=brillan=ce 12
quand=so=leil=le=bi=se=a=vec=im=pu=den=ce 12
et=là=cha=que=ê=tre=nen=trou=ve=que=dou=leur 12

des=gran=des=prai=ries=se=mau=gréent 8
l=her=be=et=les=bel=les=fleurs=dé=fraî=chies 11
plus=un=souf=fle=de=frai=cheur=qui=na=vi=li 11
et=les=co=lo=rées=pa=rures=jau=nissent=dé=ses=pé=rées 13

les=fon=tai=nes=ont=per=dus=leurs=jo=lis=flots 11
leurs=mu=si=ques=ont=ter=mi=né=leur=fluide=con=cert 12
et=len=fant=in=nocent=le=vi=sa=gea=mer=rê=ve=la=mer 14
quand=le=frais=de=leau=cha=touillait=sa=peau 9

dans=les=é=ta=bles=la=ni=mal=se=ca=che 11
il=a=hon=te=de=pré=sen=ter=sa=gran=de=faim 12
quand=au=ma=tin=son=mai=tre=na=plus=la=main 11
sur=le=four=rage=sym=bo=le=de=tant=de=bra=vache 12

dans=les=mai=sons=de=re=trai=tes=nos=vieux 10
se=pei=nent=se=fa=ti=guent=de=ne=pou=voir 11
là=é=cou=ler=sur=leur=soif=un=li=quide=des=poir 12
qui=leurs=re=don=ne=ra=la=fraî=cheur=du=mieux 11

dans=les=vil=les=loxy=gène=se=ra=ré=fieet=vous=pique 12
le=souf=fle=est=court=les=mus=cles=se=té=ta=nisent 12
sur=les=rou=tes=lil=lu=sion=joue=à=la=ma=lice 12
quand=sé=lève=le=mi=ra=ge=du=bon=air=u=to=pique 13

il=est=temps=dif=fi=cile=quand=la=lour=de=ca=ni=cule 13
dans=son=exi=gen=ce=ne=vous=lais=se=les=pé=rance 12
quand=au=soir=la=nuit=vous=of=fri=ra=ce=peu=din=dul=gence 14
le=frais=qui=serpen=teal=truis=te=quand=cha=leur=re=cule 12

le=po=ète=re=ti=ent=lé=ger=son=souf=fle=dins=pi=ra=tion 15
pour=au=ma=tin=lof=frir=com=me=frai=cheur=nou=velle 12
qui=ra=frai=chi=ras=à=lheure=dou=ce=les=es=prits=sous=tu=telle 15
de=ce=trop=de=cha=leur=qui=dé=pose=sa=dé=so=la=tion 14
ðc₣ 1
Phonétique : Il Est Temps De Caniculeil ε tɑ̃ də kanikylə

mɔ̃ sjεl nə vø ʃɑ̃ʒe də kulœʁ
il sεmə lə sɑ̃ də sa pikɑ̃tə bʁijɑ̃sə
kɑ̃ sɔlεj lə bizə avεk ɛ̃pydɑ̃sə
e la ʃakə εtʁə nɑ̃ tʁuvə kə dulœʁ

dε ɡʁɑ̃də pʁεʁi sə moɡʁee
lεʁbə e lε bεllə flœʁ defʁεʃi
plysz- œ̃ suflə də fʁεʃœʁ ki navili
e lε kɔlɔʁe paʁyʁə ʒonise dezεspeʁe

lε fɔ̃tεnəz- ɔ̃ pεʁdys lœʁ ʒɔli flo
lœʁ myzikz- ɔ̃ tεʁmine lœʁ flɥidə kɔ̃sεʁ
e lɑ̃fɑ̃ inɔse lə vizaʒə ame ʁεvə la mεʁ
kɑ̃ lə fʁε də lo ʃatujε sa po

dɑ̃ lεz- etablə lanimal sə kaʃə
il a ɔ̃tə də pʁezɑ̃te sa ɡʁɑ̃də fɛ̃
kɑ̃t- o matɛ̃ sɔ̃ mεtʁə na plys la mɛ̃
syʁ lə fuʁʁaʒə, sɛ̃bɔlə də tɑ̃ də bʁavaʃə

dɑ̃ lε mεzɔ̃ də ʁətʁεtə, no vjø
sə pεne, sə fatiɡe də nə puvwaʁ
la ekule syʁ lœʁ swaf œ̃ likidə dεspwaʁ
ki lœʁ ʁədɔnəʁa la fʁεʃœʁ dy mjø

dɑ̃ lε vilə lɔksiʒεnə sə ʁaʁefi e vu pikə
lə suflə ε kuʁ, lε mysklə sə tetanize
syʁ lε ʁutə lilyzjɔ̃ ʒu a la malisə
kɑ̃ selεvə lə miʁaʒə dy bɔ̃ εʁ ytɔpikə

il ε tɑ̃ difisilə kɑ̃ la luʁdə kanikylə
dɑ̃ sɔ̃n- εɡziʒɑ̃sə nə vu lεsə lεspeʁɑ̃sə
kɑ̃t- o swaʁ la nɥi vuz- ɔfʁiʁa sə pø dɛ̃dylʒɑ̃sə
lə fʁε ki sεʁpɑ̃tə altʁɥistə kɑ̃ ʃalœʁ ʁəkylə

lə pɔεtə ʁətjɛ̃ leʒe sɔ̃ suflə dɛ̃spiʁasjɔ̃
puʁ o matɛ̃ lɔfʁiʁ kɔmə fʁεʃœʁ nuvεllə
ki ʁafʁεʃiʁaz- a lœʁ dusə lεz- εspʁi su tytεllə
də sə tʁo də ʃalœʁ ki depozə sa dezɔlasjɔ̃
k
Syllabes Phonétique : Il Est Temps De Caniculeil=ε=tɑ̃=də=ka=ni=ky=lə 8

mɔ̃=sjεl=nə=vø=ʃɑ̃=ʒe=də=ku=lœ=ʁə 10
il=sε=mə=lə=sɑ̃=də=sa=pi=kɑ̃=tə=bʁi=jɑ̃sə 12
kɑ̃=sɔ=lεj=lə=bizə=a=vεk=ɛ̃=py=dɑ̃sə 10
e=la=ʃakəε=tʁə=nɑ̃=tʁu=və=kə=du=lœʁ 10

dε=ɡʁɑ̃=də=pʁε=ʁi=sə=mo=ɡʁe=e 9
lεʁ=bə=e=lε=bεl=lə=flœʁ=de=fʁε=ʃi 10
plys=zœ̃=suflə=də=fʁε=ʃœʁ=ki=na=vi=li 10
e=lε=kɔ=lɔ=ʁe=paʁyʁə=ʒo=ni=se=de=zεs=pe=ʁe 13

lε=fɔ̃=tεnə=zɔ̃=pεʁ=dys=lœʁ=ʒɔ=li=flo 10
lœʁ=my=zik=zɔ̃=tεʁ=mi=ne=lœʁ=flɥidə=kɔ̃=sεʁ 11
e=lɑ̃=fɑ̃=i=nɔse=lə=vi=za=ʒəa=meʁ=ʁε=və=la=mεʁ 14
kɑ̃=lə=fʁε=də=lo=ʃa=tu=jε=sa=po 10

dɑ̃=lε=ze=ta=blə=la=ni=mal=sə=kaʃə 10
il=a=ɔ̃tə=də=pʁe=zɑ̃=te=sa=ɡʁɑ̃=də=fɛ̃ 11
kɑ̃=to=ma=tɛ̃=sɔ̃=mεtʁə=na=plys=la=mɛ̃ 10
syʁ=lə=fuʁ=ʁaʒə=sɛ̃=bɔ=lə=də=tɑ̃=də=bʁa=vaʃə 12

dɑ̃=lε=mε=zɔ̃=də=ʁə=tʁε=tə=no=vjø 10
sə=pε=ne=sə=fa=ti=ɡe=də=nə=pu=vwaʁ 11
la=e=ku=le=syʁ=lœʁ=swaf=œ̃=li=kidə=dεs=pwaʁ 12
ki=lœʁ=ʁə=dɔnə=ʁa=la=fʁε=ʃœʁ=dy=mjø 10

dɑ̃=lε=vilə=lɔk=si=ʒεnə=sə=ʁa=ʁe=fi=e=vupikə 12
lə=sufləε=kuʁ=lε=mys=klə=sə=te=ta=ni=ze 11
syʁ=lε=ʁutə=li=ly=zjɔ̃=ʒu=a=la=malisə 10
kɑ̃se=lε=və=lə=mi=ʁa=ʒə=dy=bɔ̃=εʁ=y=tɔpikə 12

il=ε=tɑ̃=di=fi=silə=kɑ̃=la=luʁ=də=ka=nikylə 12
dɑ̃=sɔ̃=nεɡ=zi=ʒɑ̃sə=nə=vu=lε=sə=lεs=pe=ʁɑ̃sə 12
kɑ̃=to=swaʁ=la=nɥi=vu=zɔ=fʁi=ʁasə=pø=dɛ̃=dyl=ʒɑ̃sə 13
lə=fʁε=ki=sεʁ=pɑ̃təal=tʁɥis=tə=kɑ̃=ʃa=lœʁ=ʁə=kylə 12

lə=pɔ=εtə=ʁə=tjɛ̃=le=ʒe=sɔ̃=su=flə=dɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 14
puʁ=o=ma=tɛ̃=lɔ=fʁiʁ=kɔmə=fʁε=ʃœʁ=nu=vεllə 11
ki=ʁa=fʁε=ʃi=ʁa=za=lœʁ=dusə=lε=zεs=pʁi=su=ty=tεllə 14
də=sə=tʁodə=ʃa=lœʁ=ki=de=po=zə=sa=de=zɔ=la=sjɔ̃ 14
k 1

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Poesie sans commentaire

Commentaire poème
10/12/2023Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Du 14/06/2011 00:11

L'écrit contient 264 mots qui sont répartis dans 9 strophes.