Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Il Est Temps De Canicule

Poème - Sans Thème -
Publié le 14/06/2011 00:11

L'écrit contient 264 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Il Est Temps De Canicule

Il est temps de canicule

Mon ciel ne veut changer de couleur
Il sème le sang de sa piquante brillance
Quand soleil le bise avec impudence
Et là chaque être n’en trouve que douleur

Des grandes prairies se maugréent
L’herbe et les belles fleurs défraîchies
Plus un souffle de fraicheur qui n’avili
Et les colorées parures jaunissent désespérées

Les fontaines ont perdus leurs jolis flots
Leurs musiques ont terminé leur fluide concert
Et l’enfant innocent le visage amer rêve la mer
Quand le frais de l’eau chatouillait sa peau

Dans les étables l’animal se cache
Il a honte de présenter sa grande faim
Quand au matin son maitre n’a plus la main
Sur le fourrage, symbole de tant de bravache

Dans les maisons de retraites, nos vieux
Se peinent, se fatiguent de ne pouvoir
Là écouler sur leur soif un liquide d’espoir
Qui leurs redonnera la fraîcheur du mieux

Dans les villes l’oxygène se raréfie et vous pique
Le souffle est court, les muscles se tétanisent
Sur les routes l’illusion joue à la malice
Quand s’élève le mirage du bon air utopique

Il est temps difficile quand la lourde canicule
Dans son exigence ne vous laisse l’espérance
Quand au soir la nuit vous offrira ce peu d’indulgence
Le frais qui serpente altruiste quand chaleur recule

Le poète retient léger son souffle d’inspiration
Pour au matin l’offrir comme fraicheur nouvelle
Qui rafraichiras à l’heure douce les esprits sous tutelle
De ce trop de chaleur qui dépose sa désolation
ÐC₣
 • Pieds Hyphénique: Il Est Temps De Canicule

  il=est=temps=de=ca=ni=cule 7

  mon=ciel=ne=veut=chan=ger=de=cou=leur 9
  il=sè=me=le=sang=de=sa=pi=quan=te=brillance 11
  quand=so=leil=le=bi=sea=vec=im=pu=dence 10
  et=là=cha=que=ê=tre=nen=trou=ve=que=dou=leur 12

  des=gran=des=prai=ries=se=mau=gréent 8
  lher=beet=les=bel=les=fleurs=dé=fraî=chies 9
  plus=un=souf=fle=de=frai=cheur=qui=na=vi=li 11
  et=les=co=lo=rées=pa=ru=res=jau=nis=sent=dé=ses=pérées 14

  les=fon=tai=nes=ont=per=dus=leurs=jo=lis=flots 11
  leurs=mu=si=ques=ont=ter=mi=né=leur=flui=de=con=cert 13
  et=len=fant=in=no=cent=le=vi=sa=gea=mer=rê=ve=la=mer 15
  quand=le=frais=de=leau=cha=touillait=sa=peau 9

  dans=les=é=ta=bles=la=ni=mal=se=cache 10
  il=a=hon=te=de=pré=sen=ter=sa=gran=de=faim 12
  quand=au=ma=tin=son=mai=tre=na=plus=la=main 11
  sur=le=four=rage=sym=bo=le=de=tant=de=bra=vache 12

  dans=les=mai=sons=de=re=traites=nos=vieux 9
  se=pei=nent=se=fa=ti=guent=de=ne=pou=voir 11
  là=é=cou=ler=sur=leur=soif=un=li=qui=de=des=poir 13
  qui=leurs=re=don=ne=ra=la=fraî=cheur=du=mieux 11

  dans=les=vil=les=loxy=gè=ne=se=ra=ré=fieet=vous=pique 13
  le=souf=fleest=court=les=mus=cles=se=té=ta=nisent 11
  sur=les=rou=tes=lil=lu=sion=joueà=la=ma=lice 11
  quand=sé=lè=ve=le=mi=ra=ge=du=bon=air=u=to=pique 14

  il=est=temps=dif=fi=ci=le=quand=la=lour=de=ca=ni=cule 14
  dans=son=exi=gen=ce=ne=vous=lais=se=les=pé=rance 12
  quand=au=soir=la=nuit=vous=of=fri=ra=ce=peu=din=dul=gence 14
  le=frais=qui=ser=pen=teal=truis=te=quand=cha=leur=re=cule 13

  le=po=è=te=re=ti=ent=lé=ger=son=souf=fle=dins=pi=ra=ti=on 17
  pour=au=ma=tin=lof=frir=com=me=frai=cheur=nou=velle 12
  qui=ra=frai=chi=ras=à=lheu=re=dou=ce=les=es=prits=sous=tu=telle 16
  de=ce=trop=de=cha=leur=qui=dé=po=se=sa=dé=so=la=ti=on 16
  ðc₣ 1
 • Phonétique : Il Est Temps De Canicule

  il ε tɑ̃ də kanikylə

  mɔ̃ sjεl nə vø ʃɑ̃ʒe də kulœʁ
  il sεmə lə sɑ̃ də sa pikɑ̃tə bʁijɑ̃sə
  kɑ̃ sɔlεj lə bizə avεk ɛ̃pydɑ̃sə
  e la ʃakə εtʁə nɑ̃ tʁuvə kə dulœʁ

  dε ɡʁɑ̃də pʁεʁi sə moɡʁee
  lεʁbə e lε bεllə flœʁ defʁεʃi
  plysz- œ̃ suflə də fʁεʃœʁ ki navili
  e lε kɔlɔʁe paʁyʁə ʒonise dezεspeʁe

  lε fɔ̃tεnəz- ɔ̃ pεʁdys lœʁ ʒɔli flo
  lœʁ myzikz- ɔ̃ tεʁmine lœʁ flɥidə kɔ̃sεʁ
  e lɑ̃fɑ̃ inɔse lə vizaʒə ame ʁεvə la mεʁ
  kɑ̃ lə fʁε də lo ʃatujε sa po

  dɑ̃ lεz- etablə lanimal sə kaʃə
  il a ɔ̃tə də pʁezɑ̃te sa ɡʁɑ̃də fɛ̃
  kɑ̃t- o matɛ̃ sɔ̃ mεtʁə na plys la mɛ̃
  syʁ lə fuʁʁaʒə, sɛ̃bɔlə də tɑ̃ də bʁavaʃə

  dɑ̃ lε mεzɔ̃ də ʁətʁεtə, no vjø
  sə pεne, sə fatiɡe də nə puvwaʁ
  la ekule syʁ lœʁ swaf œ̃ likidə dεspwaʁ
  ki lœʁ ʁədɔnəʁa la fʁεʃœʁ dy mjø

  dɑ̃ lε vilə lɔksiʒεnə sə ʁaʁefi e vu pikə
  lə suflə ε kuʁ, lε mysklə sə tetanize
  syʁ lε ʁutə lilyzjɔ̃ ʒu a la malisə
  kɑ̃ selεvə lə miʁaʒə dy bɔ̃ εʁ ytɔpikə

  il ε tɑ̃ difisilə kɑ̃ la luʁdə kanikylə
  dɑ̃ sɔ̃n- εɡziʒɑ̃sə nə vu lεsə lεspeʁɑ̃sə
  kɑ̃t- o swaʁ la nɥi vuz- ɔfʁiʁa sə pø dɛ̃dylʒɑ̃sə
  lə fʁε ki sεʁpɑ̃tə altʁɥistə kɑ̃ ʃalœʁ ʁəkylə

  lə pɔεtə ʁətjɛ̃ leʒe sɔ̃ suflə dɛ̃spiʁasjɔ̃
  puʁ o matɛ̃ lɔfʁiʁ kɔmə fʁεʃœʁ nuvεllə
  ki ʁafʁεʃiʁaz- a lœʁ dusə lεz- εspʁi su tytεllə
  də sə tʁo də ʃalœʁ ki depozə sa dezɔlasjɔ̃
  k
 • Pieds Phonétique : Il Est Temps De Canicule

  il=ε=tɑ̃=də=ka=ni=kylə 7

  mɔ̃=sjεl=nə=vø=ʃɑ̃=ʒe=də=ku=lœʁ 9
  il=sε=mə=lə=sɑ̃=də=sa=pi=kɑ̃=tə=bʁi=jɑ̃sə 12
  kɑ̃=sɔ=lεj=lə=bi=zəa=vεk=ɛ̃=py=dɑ̃sə 10
  e=la=ʃa=kəε=tʁə=nɑ̃=tʁu=və=kə=du=lœʁ 11

  dε=ɡʁɑ̃=də=pʁε=ʁi=sə=mo=ɡʁe=e 9
  lεʁ=bəe=lε=bεl=lə=flœʁ=de=fʁε=ʃi 9
  plys=zœ̃=su=flə=də=fʁε=ʃœʁ=ki=na=vi=li 11
  e=lε=kɔ=lɔ=ʁe=pa=ʁy=ʁə=ʒo=ni=se=de=zεs=pe=ʁe 15

  lε=fɔ̃=tε=nə=zɔ̃=pεʁ=dys=lœʁ=ʒɔ=li=flo 11
  lœʁ=my=zik=zɔ̃=tεʁ=mi=ne=lœʁ=flɥi=də=kɔ̃=sεʁ 12
  e=lɑ̃=fɑ̃=i=nɔ=se=lə=vi=za=ʒəa=me=ʁε=və=la=mεʁ 15
  kɑ̃=lə=fʁε=də=lo=ʃa=tu=jε=sa=po 10

  dɑ̃=lε=ze=ta=blə=la=ni=mal=sə=kaʃə 10
  il=a=ɔ̃=tə=də=pʁe=zɑ̃=te=sa=ɡʁɑ̃=də=fɛ̃ 12
  kɑ̃=to=ma=tɛ̃=sɔ̃=mε=tʁə=na=plys=la=mɛ̃ 11
  syʁ=lə=fuʁ=ʁaʒə=sɛ̃=bɔ=lə=də=tɑ̃=də=bʁa=vaʃə 12

  dɑ̃=lε=mε=zɔ̃=də=ʁə=tʁεtə=no=vjø 9
  sə=pε=ne=sə=fa=ti=ɡe=də=nə=pu=vwaʁ 11
  la=e=ku=le=syʁ=lœʁ=swaf=œ̃=li=ki=də=dεs=pwaʁ 13
  ki=lœʁ=ʁə=dɔ=nə=ʁa=la=fʁε=ʃœʁ=dy=mjø 11

  dɑ̃=lε=vi=lə=lɔk=si=ʒε=nə=sə=ʁa=ʁe=fi=e=vu=pikə 15
  lə=su=fləε=kuʁ=lε=mys=klə=sə=te=ta=ni=ze 12
  syʁ=lε=ʁu=tə=li=ly=zjɔ̃=ʒu=a=la=ma=lisə 12
  kɑ̃=se=lε=və=lə=mi=ʁa=ʒə=dy=bɔ̃=εʁ=y=tɔ=pikə 14

  il=ε=tɑ̃=di=fi=si=lə=kɑ̃=la=luʁ=də=ka=ni=kylə 14
  dɑ̃=sɔ̃=nεɡ=zi=ʒɑ̃=sə=nə=vu=lε=sə=lεs=pe=ʁɑ̃sə 13
  kɑ̃=to=swaʁ=la=nɥi=vu=zɔ=fʁi=ʁa=sə=pø=dɛ̃=dyl=ʒɑ̃sə 14
  lə=fʁε=ki=sεʁ=pɑ̃=təal=tʁɥis=tə=kɑ̃=ʃa=lœʁ=ʁə=kylə 13

  lə=pɔ=ε=tə=ʁə=tj=ɛ̃=le=ʒe=sɔ̃=su=flə=dɛ̃s=pi=ʁa=sj=ɔ̃ 17
  puʁ=o=ma=tɛ̃=lɔ=fʁiʁ=kɔ=mə=fʁε=ʃœʁ=nu=vεl=lə 13
  ki=ʁa=fʁε=ʃi=ʁa=za=lœʁ=du=sə=lε=zεs=pʁi=su=ty=tεl=lə 16
  də=sə=tʁo=də=ʃa=lœʁ=ki=de=po=zə=sa=de=zɔ=la=sj=ɔ̃ 16
  k 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
21/02/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.