Poeme : Il Est Temps De Canicule

Il Est Temps De Canicule

Il est temps de canicule

Mon ciel ne veut changer de couleur
Il sème le sang de sa piquante brillance
Quand soleil le bise avec impudence
Et là chaque être n’en trouve que douleur

Des grandes prairies se maugréent
L’herbe et les belles fleurs défraîchies
Plus un souffle de fraicheur qui n’avili
Et les colorées parures jaunissent désespérées

Les fontaines ont perdus leurs jolis flots
Leurs musiques ont terminé leur fluide concert
Et l’enfant innocent le visage amer rêve la mer
Quand le frais de l’eau chatouillait sa peau

Dans les étables l’animal se cache
Il a honte de présenter sa grande faim
Quand au matin son maitre n’a plus la main
Sur le fourrage, symbole de tant de bravache

Dans les maisons de retraites, nos vieux
Se peinent, se fatiguent de ne pouvoir
Là écouler sur leur soif un liquide d’espoir
Qui leurs redonnera la fraîcheur du mieux

Dans les villes l’oxygène se raréfie et vous pique
Le souffle est court, les muscles se tétanisent
Sur les routes l’illusion joue à la malice
Quand s’élève le mirage du bon air utopique

Il est temps difficile quand la lourde canicule
Dans son exigence ne vous laisse l’espérance
Quand au soir la nuit vous offrira ce peu d’indulgence
Le frais qui serpente altruiste quand chaleur recule

Le poète retient léger son souffle d’inspiration
Pour au matin l’offrir comme fraicheur nouvelle
Qui rafraichiras à l’heure douce les esprits sous tutelle
De ce trop de chaleur qui dépose sa désolation
ÐC₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: Il Est Temps De Canicule

  il=est=temps=de=ca=ni=cu=le 8

  mon=ciel=ne=veut=chan=ger=de=cou=leur 9
  il=sè=me=le=sang=de=sa=pi=quan=te=brillan=ce 12
  quand=so=leil=le=bi=se=a=vec=im=pu=den=ce 12
  et=là=cha=que=ê=tre=nen=trou=ve=que=dou=leur 12

  des=gran=des=prai=ries=se=mau=gréent 8
  l=her=be=et=les=bel=les=fleurs=dé=fraî=chies 11
  plus=un=souf=fle=de=frai=cheur=qui=na=vi=li 11
  et=les=co=lo=rées=pa=rures=jau=nissent=dé=ses=pé=rées 13

  les=fon=tai=nes=ont=per=dus=leurs=jo=lis=flots 11
  leurs=mu=si=ques=ont=ter=mi=né=leur=fluide=con=cert 12
  et=len=fant=in=nocent=le=vi=sa=gea=mer=rê=ve=la=mer 14
  quand=le=frais=de=leau=cha=touillait=sa=peau 9

  dans=les=é=ta=bles=la=ni=mal=se=ca=che 11
  il=a=hon=te=de=pré=sen=ter=sa=gran=de=faim 12
  quand=au=ma=tin=son=mai=tre=na=plus=la=main 11
  sur=le=four=rage=sym=bo=le=de=tant=de=bra=vache 12

  dans=les=mai=sons=de=re=trai=tes=nos=vieux 10
  se=pei=nent=se=fa=ti=guent=de=ne=pou=voir 11
  là=é=cou=ler=sur=leur=soif=un=li=quide=des=poir 12
  qui=leurs=re=don=ne=ra=la=fraî=cheur=du=mieux 11

  dans=les=vil=les=loxy=gène=se=ra=ré=fieet=vous=pique 12
  le=souf=fle=est=court=les=mus=cles=se=té=ta=nisent 12
  sur=les=rou=tes=lil=lu=sion=joue=à=la=ma=lice 12
  quand=sé=lève=le=mi=ra=ge=du=bon=air=u=to=pique 13

  il=est=temps=dif=fi=cile=quand=la=lour=de=ca=ni=cule 13
  dans=son=exi=gen=ce=ne=vous=lais=se=les=pé=rance 12
  quand=au=soir=la=nuit=vous=of=fri=ra=ce=peu=din=dul=gence 14
  le=frais=qui=serpen=teal=truis=te=quand=cha=leur=re=cule 12

  le=po=ète=re=ti=ent=lé=ger=son=souf=fle=dins=pi=ra=tion 15
  pour=au=ma=tin=lof=frir=com=me=frai=cheur=nou=velle 12
  qui=ra=frai=chi=ras=à=lheure=dou=ce=les=es=prits=sous=tu=telle 15
  de=ce=trop=de=cha=leur=qui=dé=pose=sa=dé=so=la=tion 14
  ðc₣ 1
 • Phonétique : Il Est Temps De Canicule

  il ε tɑ̃ də kanikylə

  mɔ̃ sjεl nə vø ʃɑ̃ʒe də kulœʁ
  il sεmə lə sɑ̃ də sa pikɑ̃tə bʁijɑ̃sə
  kɑ̃ sɔlεj lə bizə avεk ɛ̃pydɑ̃sə
  e la ʃakə εtʁə nɑ̃ tʁuvə kə dulœʁ

  dε ɡʁɑ̃də pʁεʁi sə moɡʁee
  lεʁbə e lε bεllə flœʁ defʁεʃi
  plysz- œ̃ suflə də fʁεʃœʁ ki navili
  e lε kɔlɔʁe paʁyʁə ʒonise dezεspeʁe

  lε fɔ̃tεnəz- ɔ̃ pεʁdys lœʁ ʒɔli flo
  lœʁ myzikz- ɔ̃ tεʁmine lœʁ flɥidə kɔ̃sεʁ
  e lɑ̃fɑ̃ inɔse lə vizaʒə ame ʁεvə la mεʁ
  kɑ̃ lə fʁε də lo ʃatujε sa po

  dɑ̃ lεz- etablə lanimal sə kaʃə
  il a ɔ̃tə də pʁezɑ̃te sa ɡʁɑ̃də fɛ̃
  kɑ̃t- o matɛ̃ sɔ̃ mεtʁə na plys la mɛ̃
  syʁ lə fuʁʁaʒə, sɛ̃bɔlə də tɑ̃ də bʁavaʃə

  dɑ̃ lε mεzɔ̃ də ʁətʁεtə, no vjø
  sə pεne, sə fatiɡe də nə puvwaʁ
  la ekule syʁ lœʁ swaf œ̃ likidə dεspwaʁ
  ki lœʁ ʁədɔnəʁa la fʁεʃœʁ dy mjø

  dɑ̃ lε vilə lɔksiʒεnə sə ʁaʁefi e vu pikə
  lə suflə ε kuʁ, lε mysklə sə tetanize
  syʁ lε ʁutə lilyzjɔ̃ ʒu a la malisə
  kɑ̃ selεvə lə miʁaʒə dy bɔ̃ εʁ ytɔpikə

  il ε tɑ̃ difisilə kɑ̃ la luʁdə kanikylə
  dɑ̃ sɔ̃n- εɡziʒɑ̃sə nə vu lεsə lεspeʁɑ̃sə
  kɑ̃t- o swaʁ la nɥi vuz- ɔfʁiʁa sə pø dɛ̃dylʒɑ̃sə
  lə fʁε ki sεʁpɑ̃tə altʁɥistə kɑ̃ ʃalœʁ ʁəkylə

  lə pɔεtə ʁətjɛ̃ leʒe sɔ̃ suflə dɛ̃spiʁasjɔ̃
  puʁ o matɛ̃ lɔfʁiʁ kɔmə fʁεʃœʁ nuvεllə
  ki ʁafʁεʃiʁaz- a lœʁ dusə lεz- εspʁi su tytεllə
  də sə tʁo də ʃalœʁ ki depozə sa dezɔlasjɔ̃
  k
 • Syllabes Phonétique : Il Est Temps De Canicule

  il=ε=tɑ̃=də=ka=ni=ky=lə 8

  mɔ̃=sjεl=nə=vø=ʃɑ̃=ʒe=də=ku=lœ=ʁə 10
  il=sε=mə=lə=sɑ̃=də=sa=pi=kɑ̃=tə=bʁi=jɑ̃sə 12
  kɑ̃=sɔ=lεj=lə=bizə=a=vεk=ɛ̃=py=dɑ̃sə 10
  e=la=ʃakəε=tʁə=nɑ̃=tʁu=və=kə=du=lœʁ 10

  dε=ɡʁɑ̃=də=pʁε=ʁi=sə=mo=ɡʁe=e 9
  lεʁ=bə=e=lε=bεl=lə=flœʁ=de=fʁε=ʃi 10
  plys=zœ̃=suflə=də=fʁε=ʃœʁ=ki=na=vi=li 10
  e=lε=kɔ=lɔ=ʁe=paʁyʁə=ʒo=ni=se=de=zεs=pe=ʁe 13

  lε=fɔ̃=tεnə=zɔ̃=pεʁ=dys=lœʁ=ʒɔ=li=flo 10
  lœʁ=my=zik=zɔ̃=tεʁ=mi=ne=lœʁ=flɥidə=kɔ̃=sεʁ 11
  e=lɑ̃=fɑ̃=i=nɔse=lə=vi=za=ʒəa=meʁ=ʁε=və=la=mεʁ 14
  kɑ̃=lə=fʁε=də=lo=ʃa=tu=jε=sa=po 10

  dɑ̃=lε=ze=ta=blə=la=ni=mal=sə=kaʃə 10
  il=a=ɔ̃tə=də=pʁe=zɑ̃=te=sa=ɡʁɑ̃=də=fɛ̃ 11
  kɑ̃=to=ma=tɛ̃=sɔ̃=mεtʁə=na=plys=la=mɛ̃ 10
  syʁ=lə=fuʁ=ʁaʒə=sɛ̃=bɔ=lə=də=tɑ̃=də=bʁa=vaʃə 12

  dɑ̃=lε=mε=zɔ̃=də=ʁə=tʁε=tə=no=vjø 10
  sə=pε=ne=sə=fa=ti=ɡe=də=nə=pu=vwaʁ 11
  la=e=ku=le=syʁ=lœʁ=swaf=œ̃=li=kidə=dεs=pwaʁ 12
  ki=lœʁ=ʁə=dɔnə=ʁa=la=fʁε=ʃœʁ=dy=mjø 10

  dɑ̃=lε=vilə=lɔk=si=ʒεnə=sə=ʁa=ʁe=fi=e=vupikə 12
  lə=sufləε=kuʁ=lε=mys=klə=sə=te=ta=ni=ze 11
  syʁ=lε=ʁutə=li=ly=zjɔ̃=ʒu=a=la=malisə 10
  kɑ̃se=lε=və=lə=mi=ʁa=ʒə=dy=bɔ̃=εʁ=y=tɔpikə 12

  il=ε=tɑ̃=di=fi=silə=kɑ̃=la=luʁ=də=ka=nikylə 12
  dɑ̃=sɔ̃=nεɡ=zi=ʒɑ̃sə=nə=vu=lε=sə=lεs=pe=ʁɑ̃sə 12
  kɑ̃=to=swaʁ=la=nɥi=vu=zɔ=fʁi=ʁasə=pø=dɛ̃=dyl=ʒɑ̃sə 13
  lə=fʁε=ki=sεʁ=pɑ̃təal=tʁɥis=tə=kɑ̃=ʃa=lœʁ=ʁə=kylə 12

  lə=pɔ=εtə=ʁə=tjɛ̃=le=ʒe=sɔ̃=su=flə=dɛ̃s=pi=ʁa=sjɔ̃ 14
  puʁ=o=ma=tɛ̃=lɔ=fʁiʁ=kɔmə=fʁε=ʃœʁ=nu=vεllə 11
  ki=ʁa=fʁε=ʃi=ʁa=za=lœʁ=dusə=lε=zεs=pʁi=su=ty=tεllə 14
  də=sə=tʁodə=ʃa=lœʁ=ki=de=po=zə=sa=de=zɔ=la=sjɔ̃ 14
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 14/06/2011 00:11

L'écrit contient 264 mots qui sont répartis dans 9 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0