Poeme : La Promenade

La Promenade

La promenade

Le soleil tôt levé nous lécha
Sa bave poisseuse humidifia
Nos corps endormi de lumière
Par cette nuit étoilée de prière

Sans attendre nous nous mîmes
En quête d’être prêt en rythme
Pour partir à grand pas saccadés
Vers des horizons insoupçonnés

Nous quittâmes la ville muette
Seule au coin de rue, la charrette
Se balançait au petit vent de l’été
Chantonnant ravie d’un air hébété

Nous passâmes le pont des allies
Nouveaux quiets guerriers pressés
De blesser nos yeux à la bonne dame
Cette nature, terres de nos mânes

Les arbres paresseux ajustaient
Nos pas scrupuleux et si légers
Pour laisser s’exprimer tous ces corps
De nature morte dit t’on sans remord

Nous écoutâmes la ouaté musique
Des oiseaux charmeurs et ludiques
Ils nous ouvraient la voie brumeuse
De rêves lointains et prodigieux

La clairière fraîche nous apparut
Au bec crochu d’une montée de rue
Nous mêlant au diapason dément
Des arbrisseaux domptés, s’aimant

Nous aperçûmes là, le haut château
Serrés précieux au fond du petit hameau
Dressant un poitrail robuste si alléchant
Que son guet nous parût déroutant

Nous fûmes tout heureux de longer
Ce lac où barbotaient et plongeaient
Les canards sauvages accueillants
Leur aubade réveilla nos serments

Nous entendîmes prés du bosquet
La mélodie des anges trop inquiets
De notre vrai bonheur dans le pré
À fredonner l’air des baisers d’après

Au retour, le jour tombant s’impatienta
De notre furie de capter rapace çà et là
Mille frais parfums de nature abandonnée
Aux ravins coquins à tout jamais charmés

La nuit captivante nous a surpris vigilants
À la rencontre bucolique des astres lents
Grand zoo de l’éternité des fastes beautés
Aux signes astrologiques d’un avenir secret

Ces derniers pas parcourus en promenade
Brefs furent ils et ma vigilante camarade
S’attarda inquiète à la lune des joutes
Pour bourrue, lui demander sa sûre route
ÐC₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: La Promenade

  la=pro=me=na=de 5

  le=so=leil=tôt=le=vé=nous=lé=cha 9
  sa=ba=ve=pois=seu=se=hu=mi=di=fia 10
  nos=corps=en=dor=mi=de=lu=mi=è=re 10
  par=cet=te=nuit=é=toi=lée=de=pri=ère 10

  sans=at=ten=dre=nous=nous=mî=mes 8
  en=quê=te=dê=tre=prêt=en=rythme 8
  pour=par=tir=à=grand=pas=sac=ca=dés 9
  vers=des=ho=ri=zons=in=soup=çon=nés 9

  nous=quit=tâ=mes=la=vil=le=muet=te 9
  seu=le=au=coin=de=rue=la=char=ret=te 10
  se=ba=lan=çait=au=pe=tit=vent=de=lé=té 11
  chan=ton=nant=ra=vie=dun=air=hé=bé=té 10

  nous=pas=sâ=mes=le=pont=des=al=lies 9
  nou=veaux=quiets=guer=ri=ers=pres=sés 8
  de=bles=ser=nos=y=eux=à=la=bonne=dame 10
  cet=te=na=tu=re=ter=res=de=nos=mânes 10

  les=ar=bres=pa=res=seux=a=jus=taient 9
  nos=pas=s=cru=pu=leux=et=si=lé=gers 10
  pour=lais=ser=sex=pri=mer=tous=ces=corps 9
  de=na=tu=re=morte=dit=ton=sans=re=mord 10

  nous=é=cou=tâ=mes=la=ou=a=té=mu=sique 11
  des=oi=seaux=char=meurs=et=lu=diques 8
  ils=nous=ou=vraient=la=voie=bru=meu=se 9
  de=rê=ves=loin=tains=et=pro=di=gieux 9

  la=clai=riè=re=fraî=che=nous=ap=pa=rut 10
  au=bec=cro=chu=du=ne=mon=tée=de=rue 10
  nous=mê=lant=au=di=a=pa=son=dé=ment 10
  des=ar=bris=seaux=domp=tés=sai=mant 8

  nous=a=per=çû=mes=là=le=haut=châ=teau 10
  ser=rés=pré=cieux=au=fond=du=pe=tit=ha=meau 11
  dres=sant=un=poi=trail=ro=bus=te=si=al=lé=chant 12
  que=son=guet=nous=pa=rût=dé=rou=tant 9

  nous=fû=mes=tout=heu=reux=de=lon=ger 9
  ce=lac=où=bar=bo=taient=et=plon=geaient 9
  les=ca=nards=sau=va=ges=ac=cueillants 8
  leur=au=ba=de=ré=veilla=nos=ser=ments 9

  nous=en=ten=dî=mes=prés=du=bos=quet 9
  la=mé=lo=die=des=an=ges=trop=in=quiets 10
  de=no=tre=vrai=bon=heur=dans=le=pré 9
  à=fre=don=ner=lair=des=bai=sers=da=près 10

  au=re=tour=le=jour=tom=bant=sim=pa=tien=ta 11
  de=notre=fu=rie=de=cap=ter=ra=pa=ce=çà=et=là 13
  mille=frais=par=fums=de=na=turea=ban=don=née 10
  aux=ra=vins=co=quins=à=tout=ja=mais=char=més 11

  la=nuit=cap=ti=vante=nous=a=sur=pris=vi=gi=lants 12
  à=la=ren=contre=bu=co=li=que=des=as=tres=lents 12
  grand=zoo=de=lé=ter=ni=té=des=fastes=beau=tés 11
  aux=signes=as=tro=lo=gi=ques=dun=a=ve=nir=se=cret 13

  ces=der=niers=pas=par=cou=rus=en=prome=nade 10
  brefs=furent=ils=et=ma=vi=gi=lan=te=ca=ma=rade 12
  sat=tar=da=in=quièteà=la=lu=ne=des=joutes 10
  pour=bour=rue=lui=de=man=der=sa=sû=re=route 11
  ðc₣ 1
 • Phonétique : La Promenade

  la pʁɔmənadə

  lə sɔlεj to ləve nu leʃa
  sa bavə pwasøzə ymidifja
  no kɔʁz- ɑ̃dɔʁmi də lymjεʁə
  paʁ sεtə nɥi etwale də pʁjεʁə

  sɑ̃z- atɑ̃dʁə nu nu mimə
  ɑ̃ kεtə dεtʁə pʁε ɑ̃ ʁitmə
  puʁ paʁtiʁ a ɡʁɑ̃ pa sakade
  vεʁ dεz- ɔʁizɔ̃z- ɛ̃supsɔne

  nu kitamə la vilə mɥεtə
  sələ o kwɛ̃ də ʁy, la ʃaʁεtə
  sə balɑ̃sε o pəti vɑ̃ də lete
  ʃɑ̃tɔnɑ̃ ʁavi dœ̃n- εʁ ebete

  nu pasamə lə pɔ̃ dεz- ali
  nuvo kjε ɡeʁje pʁese
  də blese noz- iøz- a la bɔnə damə
  sεtə natyʁə, teʁə- də no manə

  lεz- aʁbʁə- paʁesøz- aʒystε
  no pa skʁypyløz- e si leʒe
  puʁ lεse sεkspʁime tus sε kɔʁ
  də natyʁə mɔʁtə di tɔ̃ sɑ̃ ʁəmɔʁ

  nuz- ekutamə la uate myzikə
  dεz- wazo ʃaʁmœʁz- e lydik
  il nuz- uvʁε la vwa bʁymøzə
  də ʁεvə lwɛ̃tɛ̃z- e pʁɔdiʒjø

  la klεʁjεʁə fʁεʃə nuz- apaʁy
  o bεk kʁoʃy dynə mɔ̃te də ʁy
  nu mεlɑ̃ o djapazɔ̃ demɑ̃
  dεz- aʁbʁiso dɔ̃pte, sεmɑ̃

  nuz- apεʁsymə la, lə-o ʃato
  seʁe pʁesjøz- o fɔ̃ dy pəti-amo
  dʁesɑ̃ œ̃ pwatʁaj ʁɔbystə si aleʃɑ̃
  kə sɔ̃ ɡε nu paʁy deʁutɑ̃

  nu fymə tu œʁø də lɔ̃ʒe
  sə lak u baʁbɔtε e plɔ̃ʒε
  lε kanaʁd sovaʒəz- akœjɑ̃
  lœʁ obadə ʁevεja no sεʁmɑ̃

  nuz- ɑ̃tɑ̃dimə pʁe dy bɔskε
  la melɔdi dεz- ɑ̃ʒə tʁo ɛ̃kjε
  də nɔtʁə vʁε bɔnœʁ dɑ̃ lə pʁe
  a fʁədɔne lεʁ dε bεze dapʁε

  o ʁətuʁ, lə ʒuʁ tɔ̃bɑ̃ sɛ̃pasjɑ̃ta
  də nɔtʁə fyʁi də kapte ʁapasə sa e la
  milə fʁε paʁfœ̃ də natyʁə abɑ̃dɔne
  o ʁavɛ̃ kɔkɛ̃z- a tu ʒamε ʃaʁme

  la nɥi kaptivɑ̃tə nuz- a syʁpʁi viʒilɑ̃
  a la ʁɑ̃kɔ̃tʁə bykɔlikə dεz- astʁə- lɑ̃
  ɡʁɑ̃ zo də letεʁnite dε fastə bote
  o siɲəz- astʁɔlɔʒik dœ̃n- avəniʁ sεkʁε

  sε dεʁnje pa paʁkuʁysz- ɑ̃ pʁɔmənadə
  bʁεf fyʁe ilz- e ma viʒilɑ̃tə kamaʁadə
  sataʁda ɛ̃kjεtə a la lynə dε ʒutə
  puʁ buʁʁy, lɥi dəmɑ̃de sa syʁə ʁutə
  k
 • Syllabes Phonétique : La Promenade

  la=pʁɔ=mə=na=də 5

  lə=sɔ=lεj=to=lə=ve=nu=le=ʃa 9
  sa=ba=və=pwa=sø=zə=y=mi=di=fja 10
  no=kɔʁ=zɑ̃=dɔʁ=mi=də=ly=mjεʁ=ə 9
  paʁ=sε=tə=nɥi=e=twa=le=də=pʁi=jεʁ 10

  sɑ̃=za=tɑ̃=dʁə=nu=nu=mi=mə 8
  ɑ̃=kε=tə=dε=tʁə=pʁε=ɑ̃=ʁit=mə 9
  puʁ=paʁ=tiʁ=a=ɡʁɑ̃=pa=sa=ka=de 9
  vεʁ=dε=zɔ=ʁi=zɔ̃=zɛ̃=sup=sɔ=ne 9

  nu=ki=ta=mə=la=vi=lə=mɥε=tə 9
  sə=lə=o=kwɛ̃=də=ʁy=la=ʃa=ʁε=tə 10
  sə=ba=lɑ̃=sε=opə=ti=vɑ̃=də=le=te 10
  ʃɑ̃=tɔ=nɑ̃=ʁa=vi=dœ̃=nεʁ=e=be=te 10

  nu=pa=sa=mə=lə=pɔ̃=dε=za=li 9
  nu=vo=kj=ε=ɡe=ʁj=e=pʁe=se 9
  də=ble=se=no=zi=ø=za=la=bɔnə=damə 10
  sε=tə=na=ty=ʁə=te=ʁə=də=no=manə 10

  lε=zaʁ=bʁə=pa=ʁe=sø=za=ʒys=tε 9
  no=pa=skʁy=py=lø=ze=si=le=ʒe 9
  puʁ=lε=se=sεk=spʁi=me=tus=sε=kɔʁ 9
  də=na=ty=ʁə=mɔʁtə=di=tɔ̃=sɑ̃=ʁə=mɔʁ 10

  nu=ze=ku=tamə=la=u=a=te=my=zikə 10
  dε=zwa=zo=ʃaʁ=mœ=ʁə=ze=ly=dik 9
  il=nu=zu=vʁε=la=vwa=bʁy=mø=zə 9
  də=ʁε=və=lwɛ̃=tɛ̃=ze=pʁɔ=di=ʒj=ø 10

  la=klε=ʁjε=ʁə=fʁε=ʃə=nu=za=pa=ʁy 10
  o=bεk=kʁo=ʃy=dy=nə=mɔ̃=te=də=ʁy 10
  nu=mε=lɑ̃=o=dj=a=pa=zɔ̃=de=mɑ̃ 10
  dε=zaʁ=bʁi=so=dɔ̃p=te=sε=mɑ̃ 8

  nu=za=pεʁ=sy=mə=la=lə-o=ʃa=to 10
  se=ʁe=pʁe=sjø=zo=fɔ̃=dypə=ti-a=mo 10
  dʁe=sɑ̃=œ̃=pwa=tʁaj=ʁɔ=bys=tə=si=a=le=ʃɑ̃ 12
  kə=sɔ̃=ɡε=nu=pa=ʁy=de=ʁu=tɑ̃ 9

  nu=fy=mə=tu=œ=ʁø=də=lɔ̃=ʒe 9
  sə=lak=u=baʁ=bɔ=tε=e=plɔ̃=ʒε 9
  lε=ka=naʁd=so=va=ʒə=za=kœj=ɑ̃ 9
  lœʁ=o=ba=də=ʁe=vε=ja=no=sεʁ=mɑ̃ 10

  nu=zɑ̃=tɑ̃=di=mə=pʁe=dy=bɔs=kε 9
  la=me=lɔ=di=dε=zɑ̃=ʒə=tʁo=ɛ̃=kjε 10
  də=nɔ=tʁə=vʁε=bɔ=nœ=ʁə=dɑ̃=lə=pʁe 10
  a=fʁə=dɔ=ne=lεʁ=dε=bε=ze=da=pʁε 10

  oʁə=tuʁ=lə=ʒuʁ=tɔ̃=bɑ̃=sɛ̃=pa=sjɑ̃=ta 10
  də=nɔtʁə=fy=ʁi=də=kap=te=ʁa=pa=sə=sa=e=la 13
  milə=fʁε=paʁ=fœ̃=də=na=ty=ʁəa=bɑ̃=dɔ=ne 11
  o=ʁa=vɛ̃=kɔ=kɛ̃=za=tu=ʒa=mε=ʃaʁ=me 11

  la=nɥi=kap=ti=vɑ̃tə=nu=za=syʁ=pʁi=vi=ʒi=lɑ̃ 12
  a=la=ʁɑ̃=kɔ̃tʁə=by=kɔ=li=kə=dε=zas=tʁə=lɑ̃ 12
  ɡʁɑ̃=zodə=le=tεʁ=ni=te=dε=fas=tə=bo=te 11
  o=siɲə=zas=tʁɔ=lɔ=ʒik=dœ̃=na=və=niʁ=sε=kʁε 12

  sε=dεʁ=nje=pa=paʁ=ku=ʁys=zɑ̃=pʁɔmə=nadə 10
  bʁεf=fy=ʁe=il=ze=ma=vi=ʒi=lɑ̃tə=ka=ma=ʁadə 12
  sa=taʁ=da=ɛ̃=kjεtə=a=la=ly=nə=dεʒutə 10
  puʁ=buʁ=ʁy=lɥidə=mɑ̃=de=sa=sy=ʁə=ʁutə 10
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
28/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 21/06/2011 11:35

L'écrit contient 323 mots qui sont répartis dans 14 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0