Poeme : L’éruption

L’éruption

L’éruption

Au delà de la plaine des sables
Là haut où le touriste se hâble
De toucher les cimes de notre Ile
Les capteurs grelottent tous en file
De mille informations prévenantes
D’un trémor à la crise larmoyante
Au fond de Bory, cet illustre cratère
S’élève libérée dans l’azur la bannière
Des premières vives fumerolles
Qui annoncent une saignée folle
De la terre se vidant d’un vomi latent
Aux sons de ses pleurs alléchants
Quand soudain mille étoiles flambent
D’un feu d’artifice cousu d’ambre
La lumière jaillit d’une pudeur saine
Reine du jour elle attise sans peine
Le foyer de mes yeux émerveillés
De cette ardente opulence illuminée
Mon regard vif te cerne au détour
De ton chemin parcouru sans retour
Tu serpentes en coulée agile la colline
Et tu lèches de ta langue feutrine
L’arbre chatoyant qui se plie docile
À tes caresses fougueuses et faciles
Tu donnes l’éreinte cordiale à la route
Qui frisonne et tremble de sa croûte
Elle te tend le front de son sol mousseux
Qui suinte, à ton lent parcours rugueux
Tu l’engrosses, elle la belle routière
Elle attend patiente ses neuves frontières
Dans un dernier effort bref tu glisses
Vers une compagne voilée qui se plisse
Crisse à ton baiser flamme, elle se fond
De cent mille vapeurs, entrain profond
Où se lient l’eau et le feu, amants fous
D’une éruption engendrant ses remous.
ÐC₣

PS : Eruption du Piton de la Fournaise (Ile de la Réunion)

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’éruption

  lé=rup=ti=on 4

  au=de=là=de=la=plai=ne=des=sa=bles 10
  là=haut=où=le=tou=ris=te=se=hâble 9
  de=tou=cher=les=ci=mes=de=no=tre=ile 10
  les=cap=teurs=gre=lot=tent=tous=en=fi=le 10
  de=mil=le=in=for=ma=tions=pré=ve=nantes 10
  dun=tré=mor=à=la=cri=se=lar=moy=ante 10
  au=fond=de=bo=ry=cet=illus=tre=cra=tère 10
  sé=lève=li=bé=rée=dans=la=zur=la=ban=nière 11
  des=pre=miè=res=vi=ves=fu=me=ro=lles 10
  qui=an=non=cent=u=ne=sai=gnée=fo=lle 10
  de=la=terre=se=vi=dant=dun=vo=mi=latent 10
  aux=sons=de=ses=pleurs=al=lé=chants 8
  quand=sou=dain=mil=le=é=toi=les=flambent 9
  dun=feu=dar=ti=fi=ce=cou=su=dam=bre 10
  la=lu=miè=re=jaillit=du=ne=pu=deur=saine 10
  reine=du=jour=el=le=at=ti=se=sans=peine 10
  le=foy=er=de=mes=y=eux=é=mer=veillés 10
  de=cettear=den=te=o=pu=len=ce=illu=mi=née 11
  mon=re=gard=vif=te=cer=ne=au=dé=tour 10
  de=ton=che=min=par=cou=ru=sans=re=tour 10
  tu=serpen=tes=en=cou=lée=a=gi=le=la=col=line 12
  et=tu=lè=ches=de=ta=lan=gue=feu=trine 10
  lar=bre=cha=toy=ant=qui=se=plie=do=cile 10
  à=tes=cares=ses=fou=gueu=ses=et=fa=ciles 10
  tu=donnes=lé=rein=te=cor=dia=leà=la=route 10
  qui=fri=son=ne=et=trem=ble=de=sa=croûte 10
  elle=te=tend=le=front=de=son=sol=mous=seux 10
  qui=suin=te=à=ton=lent=par=cours=ru=gueux 10
  tu=len=gros=ses=el=le=la=bel=le=rou=tière 11
  elle=at=tend=pa=tiente=ses=neu=ves=fron=tières 10
  dans=un=der=nier=ef=fort=bref=tu=glis=ses 10
  vers=u=ne=com=pagne=voi=lée=qui=se=plisse 10
  crisseà=ton=bai=ser=flam=me=el=le=se=fond 10
  de=cent=mil=le=va=peurs=en=train=pro=fond 10
  où=se=lient=leau=et=le=feu=a=mants=fous 10
  dune=é=rup=tion=en=gen=drant=ses=re=mous 10
  ðc₣ 1

  p=s=e=rup=tion=du=pi=ton=de=la=four=naise=i=le=de=la=réu=nion 18
 • Phonétique : L’éruption

  leʁypsjɔ̃

  o dəla də la plεnə dε sablə
  la-o u lə tuʁistə sə ablə
  də tuʃe lε simə də nɔtʁə ilə
  lε kaptœʁ ɡʁəlɔte tusz- ɑ̃ filə
  də milə ɛ̃fɔʁmasjɔ̃ pʁevənɑ̃tə
  dœ̃ tʁemɔʁ a la kʁizə laʁmwajɑ̃tə
  o fɔ̃ də bɔʁi, sεt ilystʁə kʁatεʁə
  selεvə libeʁe dɑ̃ lazyʁ la banjεʁə
  dε pʁəmjεʁə vivə fyməʁɔlə
  ki anɔ̃se ynə sεɲe fɔlə
  də la teʁə sə vidɑ̃ dœ̃ vɔmi late
  o sɔ̃ də sε plœʁz- aleʃɑ̃
  kɑ̃ sudɛ̃ milə etwalə flɑ̃be
  dœ̃ fø daʁtifisə kuzy dɑ̃bʁə
  la lymjεʁə ʒaji dynə pydœʁ sεnə
  ʁεnə dy ʒuʁ εllə atizə sɑ̃ pεnə
  lə fwaje də mεz- iøz- emεʁvεje
  də sεtə aʁdɑ̃tə ɔpylɑ̃sə ilymine
  mɔ̃ ʁəɡaʁ vif tə sεʁnə o detuʁ
  də tɔ̃ ʃəmɛ̃ paʁkuʁy sɑ̃ ʁətuʁ
  ty sεʁpɑ̃təz- ɑ̃ kule aʒilə la kɔlinə
  e ty lεʃə də ta lɑ̃ɡ føtʁinə
  laʁbʁə ʃatwajɑ̃ ki sə pli dɔsilə
  a tε kaʁesə fuɡøzəz- e fasilə
  ty dɔnə leʁɛ̃tə kɔʁdjalə a la ʁutə
  ki fʁizɔnə e tʁɑ̃blə də sa kʁutə
  εllə tə tɑ̃ lə fʁɔ̃ də sɔ̃ sɔl musø
  ki sɥɛ̃tə, a tɔ̃ lɑ̃ paʁkuʁ ʁyɡø
  ty lɑ̃ɡʁɔsə, εllə la bεllə ʁutjεʁə
  εllə atɑ̃ pasjɑ̃tə sε nəvə fʁɔ̃tjεʁə
  dɑ̃z- œ̃ dεʁnje efɔʁ bʁεf ty ɡlisə
  vεʁz- ynə kɔ̃paɲə vwale ki sə plisə
  kʁisə a tɔ̃ bεze flamə, εllə sə fɔ̃
  də sɑ̃ milə vapœʁ, ɑ̃tʁɛ̃ pʁɔfɔ̃
  u sə lje lo e lə fø, amɑ̃ fus
  dynə eʁypsjɔ̃ ɑ̃ʒɑ̃dʁɑ̃ sε ʁəmu.
  k

  pe εs : əʁypsjɔ̃ dy pitɔ̃ də la fuʁnεzə (ilə də la ʁeynjɔn)
 • Syllabes Phonétique : L’éruption

  le=ʁyp=sj=ɔ̃ 4

  o=də=la=də=la=plε=nə=dε=sa=blə 10
  la-o=u=lə=tu=ʁis=tə=sə=a=blə 10
  də=tu=ʃe=lε=si=mə=də=nɔ=tʁə=ilə 10
  lε=kap=tœʁ=ɡʁə=lɔ=te=tus=zɑ̃=fi=lə 10
  də=mi=lə=ɛ̃=fɔʁ=ma=sjɔ̃=pʁe=və=nɑ̃tə 10
  dœ̃=tʁe=mɔʁ=a=la=kʁi=zə=laʁ=mwa=jɑ̃tə 10
  o=fɔ̃də=bɔ=ʁi=sεt=i=lys=tʁə=kʁa=tεʁə 10
  se=lεvə=li=be=ʁe=dɑ̃=la=zyʁ=la=ba=njεʁə 11
  dε=pʁə=mjε=ʁə=vi=və=fy=mə=ʁɔ=lə 10
  ki=a=nɔ̃=se=y=nə=sε=ɲe=fɔ=lə 10
  də=la=te=ʁə=sə=vi=dɑ̃=dœ̃=vɔ=mi=la=te 12
  o=sɔ̃=də=sε=plœ=ʁə=za=le=ʃɑ̃ 9
  kɑ̃=su=dɛ̃=mi=lə=e=twa=lə=flɑ̃=be 10
  dœ̃=fø=daʁ=ti=fi=sə=ku=zy=dɑ̃=bʁə 10
  la=ly=mjεʁə=ʒa=ji=dy=nə=py=dœʁ=sεnə 10
  ʁεnə=dy=ʒuʁ=εl=lə=a=ti=zə=sɑ̃=pεnə 10
  lə=fwa=je=də=mε=ziø=ze=mεʁ=vε=je 10
  də=sεtəaʁ=dɑ̃=tə=ɔ=py=lɑ̃=sə=i=ly=mi=ne 12
  mɔ̃=ʁə=ɡaʁ=vif=tə=sεʁ=nə=o=de=tuʁ 10
  də=tɔ̃=ʃə=mɛ̃=paʁ=ku=ʁy=sɑ̃=ʁə=tuʁ 10
  ty=sεʁ=pɑ̃tə=zɑ̃=ku=le=a=ʒi=lə=la=kɔ=linə 12
  e=ty=lε=ʃə=də=ta=lɑ̃ɡ=fø=tʁi=nə 10
  laʁ=bʁə=ʃa=twa=jɑ̃=ki=sə=pli=dɔ=silə 10
  a=tε=ka=ʁe=sə=fu=ɡøzə=ze=fa=silə 10
  ty=dɔnə=le=ʁɛ̃=tə=kɔʁ=dja=lə=a=laʁutə 10
  ki=fʁi=zɔ=nə=e=tʁɑ̃=blə=də=sa=kʁutə 10
  εl=lə=tə=tɑ̃lə=fʁɔ̃=də=sɔ̃=sɔl=mu=sø 10
  ki=sɥɛ̃=tə=a=tɔ̃=lɑ̃=paʁ=kuʁ=ʁy=ɡø 10
  ty=lɑ̃=ɡʁɔsə=εl=lə=la=bεl=lə=ʁu=tjεʁə 10
  εllə=a=tɑ̃=pa=sjɑ̃tə=sε=nə=və=fʁɔ̃=tjεʁə 10
  dɑ̃=zœ̃=dεʁ=nje=e=fɔʁ=bʁεf=ty=ɡli=sə 10
  vεʁ=zy=nə=kɔ̃=paɲə=vwa=le=ki=sə=plisə 10
  kʁisəa=tɔ̃=bε=ze=fla=mə=εl=lə=sə=fɔ̃ 10
  də=sɑ̃=mi=lə=va=pœʁ=ɑ̃=tʁɛ̃=pʁɔ=fɔ̃ 10
  u=sə=lje=lo=e=lə=fø=a=mɑ̃=fus 10
  dynə=e=ʁyp=sjɔ̃=ɑ̃=ʒɑ̃=dʁɑ̃=sε=ʁə=mu 10
  k 1

  pe=εs=ə=ʁyp=sjɔ̃=dy=pi=tɔ̃də=la=fuʁ=nε=zə=i=lə=də=la=ʁe=y=njɔnə 19

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 23/06/2011 07:00

L'écrit contient 257 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0