Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Ma Serpillère

Poème - Sans Thème -
Publié le 15/06/2011 20:02

L'écrit contient 228 mots qui sont répartis dans 7 strophes.

Poete : Modepoete

Ma Serpillère

Ma serpillière

Il est ce matin petit déjeuner je te hume
Et Voilà l’heure je prends peine à te regarder
Désolé que ce matin tu n’eus fini de pleurer
Quand tes larmes encor suintent ton rhume

Elle a connu par le passé des moments durs
Empoisonné malingre par l’infâme caustique
Frappée bêtement le plus souvent contre les murs
Elle reste pourtant d’un usage très pratique

On lui fait subir au quotidien tous les sévices
On lui tord le cou, brutal avec délectation
Elle vomit les déchets indigestes du service
Elle garde son calme au rituel de la punition

Croyez vous maintenant qu’attendri on la console
Avec une place de choix, non au noir on la clapit
C’est une pestiférée, et grisée je l’ai vu pleurer molle
De ces larmes qui vous rident avant l’heure les plis

Ma serpillière là au coin elle est très fière
Parlez d’elle, jamais elle n’en fait oraison
Elle a la pudeur d’être propre sans conjuration
Pour mieux enlever les tristes poussières

Seule elle se contentera de revenir demain fripée
De ses larmes perdues sur un sol aimant le bien faire
Elle sera l’assouvie assidue de ses maîtres pondérés
Jusqu’au jour fatal où elle ne pourra plus les satisfaire
Elle fût ma fidèle serpillère, figée ce matin elle est morte
ÐC₣
 • Pieds Hyphénique: Ma Serpillère

  ma=ser=pillière 3

  il=est=ce=ma=tin=pe=tit=dé=jeu=ner=je=te=hume 13
  et=voi=là=lheu=re=je=prends=pei=neà=te=re=gar=der 13
  dé=so=lé=que=ce=ma=tin=tu=neus=fi=ni=de=pleu=rer 14
  quand=tes=lar=mes=en=cor=suin=tent=ton=rhume 10

  el=lea=con=nu=par=le=pas=sé=des=mo=ments=durs 12
  em=poi=son=né=ma=lin=gre=par=lin=fâ=me=caus=tique 13
  frap=pée=bê=te=ment=le=plus=sou=vent=con=tre=les=murs 13
  el=le=res=te=pour=tant=dun=u=sa=ge=très=pra=tique 13

  on=lui=fait=su=bir=au=quo=ti=dien=tous=les=sé=vices 13
  on=lui=tord=le=cou=bru=tal=a=vec=dé=lec=ta=ti=on 14
  el=le=vo=mit=les=dé=chets=in=di=ges=tes=du=ser=vice 14
  el=le=gar=de=son=cal=meau=ri=tuel=de=la=pu=ni=ti=on 15

  croyez=vous=main=te=nant=quat=ten=dri=on=la=con=sole 12
  a=vec=u=ne=pla=ce=de=choix=non=au=noir=on=la=cla=pit 15
  cest=u=ne=pes=ti=férée=et=gri=sée=je=lai=vu=pleu=rer=molle 15
  de=ces=lar=mes=qui=vous=ri=dent=a=vant=lheu=re=les=plis 14

  ma=ser=pilliè=re=là=au=coin=el=leest=très=fière 11
  par=lez=del=le=ja=mais=el=le=nen=fait=o=rai=son 13
  el=lea=la=pu=deur=dê=tre=pro=pre=sans=con=ju=ra=ti=on 15
  pour=mieux=en=le=ver=les=tris=tes=pous=sières 10

  seu=le=el=le=se=con=ten=te=ra=de=re=ve=nir=de=main=fripée 16
  de=ses=lar=mes=per=dues=sur=un=sol=ai=mant=le=bien=faire 14
  el=le=se=ra=las=sou=vieas=si=due=de=ses=maî=tres=pon=dé=rés 16
  jus=quau=jour=fa=tal=où=el=le=ne=pour=ra=plus=les=sa=tis=faire 16
  el=le=fût=ma=fi=dè=le=ser=pillère=fi=gée=ce=ma=tin=el=leest=morte 17
  ðc₣ 1
 • Phonétique : Ma Serpillère

  ma sεʁpijjεʁə

  il ε sə matɛ̃ pəti deʒəne ʒə tə ymə
  e vwala lœʁ ʒə pʁɑ̃ pεnə a tə ʁəɡaʁde
  dezɔle kə sə matɛ̃ ty ny fini də pləʁe
  kɑ̃ tε laʁməz- ɑ̃kɔʁ sɥɛ̃te tɔ̃ ʁymə

  εllə a kɔny paʁ lə pase dε mɔmɑ̃ dyʁ
  ɑ̃pwazɔne malɛ̃ɡʁə paʁ lɛ̃famə kostikə
  fʁape bεtəmɑ̃ lə plys suvɑ̃ kɔ̃tʁə lε myʁ
  εllə ʁεstə puʁtɑ̃ dœ̃n- yzaʒə tʁε pʁatikə

  ɔ̃ lɥi fε sybiʁ o kɔtidjɛ̃ tus lε sevisə
  ɔ̃ lɥi tɔʁ lə ku, bʁytal avεk delεktasjɔ̃
  εllə vɔmi lε deʃεz- ɛ̃diʒεstə dy sεʁvisə
  εllə ɡaʁdə sɔ̃ kalmə o ʁitɥεl də la pynisjɔ̃

  kʁwaje vu mɛ̃tənɑ̃ katɑ̃dʁi ɔ̃ la kɔ̃sɔlə
  avεk ynə plasə də ʃwa, nɔ̃ o nwaʁ ɔ̃ la klapi
  sεt- ynə pεstifeʁe, e ɡʁize ʒə lε vy pləʁe mɔlə
  də sε laʁmə- ki vu ʁide avɑ̃ lœʁ lε pli

  ma sεʁpijjεʁə la o kwɛ̃ εllə ε tʁε fjεʁə
  paʁle dεllə, ʒamεz- εllə nɑ̃ fε ɔʁεzɔ̃
  εllə a la pydœʁ dεtʁə pʁɔpʁə sɑ̃ kɔ̃ʒyʁasjɔ̃
  puʁ mjøz- ɑ̃ləve lε tʁistə pusjεʁə

  sələ εllə sə kɔ̃tɑ̃təʁa də ʁəvəniʁ dəmɛ̃ fʁipe
  də sε laʁmə- pεʁdɥ syʁ œ̃ sɔl εmɑ̃ lə bjɛ̃ fεʁə
  εllə səʁa lasuvi asidɥ də sε mεtʁə- pɔ̃deʁe
  ʒysko ʒuʁ fatal u εllə nə puʁʁa plys lε satisfεʁə
  εllə fy ma fidεlə sεʁpijεʁə, fiʒe sə matɛ̃ εllə ε mɔʁtə
  k
 • Pieds Phonétique : Ma Serpillère

  ma=sεʁ=pi=jjεʁə 4

  il=ε=sə=ma=tɛ̃=pə=ti=de=ʒə=ne=ʒə=təymə 12
  e=vwa=la=lœʁ=ʒə=pʁɑ̃=pε=nəa=tə=ʁə=ɡaʁ=de 12
  de=zɔ=le=kə=sə=ma=tɛ̃=ty=ny=fi=ni=də=plə=ʁe 14
  kɑ̃=tε=laʁ=mə=zɑ̃=kɔʁ=sɥɛ̃=te=tɔ̃=ʁymə 10

  εl=ləa=kɔ=ny=paʁ=lə=pa=se=dε=mɔ=mɑ̃=dyʁ 12
  ɑ̃=pwa=zɔ=ne=ma=lɛ̃=ɡʁə=paʁ=lɛ̃=fa=mə=kos=tikə 13
  fʁa=pe=bε=tə=mɑ̃=lə=plys=su=vɑ̃=kɔ̃=tʁə=lε=myʁ 13
  εl=lə=ʁεs=tə=puʁ=tɑ̃=dœ̃=ny=za=ʒə=tʁε=pʁa=tikə 13

  ɔ̃=lɥi=fε=sy=biʁ=o=kɔ=ti=djɛ̃=tus=lε=se=visə 13
  ɔ̃=lɥi=tɔʁ=lə=ku=bʁy=tal=a=vεk=de=lεk=ta=sj=ɔ̃ 14
  εl=lə=vɔ=mi=lε=de=ʃε=zɛ̃=di=ʒεs=tə=dy=sεʁ=visə 14
  εl=lə=ɡaʁ=də=sɔ̃=kal=məo=ʁit=ɥεl=də=la=py=ni=sj=ɔ̃ 15

  kʁwa=j=e=vu=mɛ̃=tə=nɑ̃=ka=tɑ̃=dʁi=ɔ̃=la=kɔ̃=sɔlə 14
  a=vεk=y=nə=pla=sə=də=ʃwa=nɔ̃=o=nwaʁ=ɔ̃=la=kla=pi 15
  sε=ty=nə=pεs=ti=fe=ʁe=e=ɡʁi=ze=ʒə=lε=vy=plə=ʁe=mɔlə 16
  də=sε=laʁ=mə=ki=vu=ʁi=de=a=vɑ̃=lœʁ=lε=pli 13

  ma=sεʁ=pi=jjε=ʁə=la=o=kwɛ̃=εl=ləε=tʁε=fjεʁə 12
  paʁ=le=dεl=lə=ʒa=mε=zεl=lə=nɑ̃=fε=ɔ=ʁε=zɔ̃ 13
  εl=ləa=la=py=dœʁ=dε=tʁə=pʁɔ=pʁə=sɑ̃=kɔ̃=ʒy=ʁa=sj=ɔ̃ 15
  puʁ=mjø=zɑ̃=lə=ve=lε=tʁis=tə=pu=sjεʁə 10

  sə=ləεl=lə=sə=kɔ̃=tɑ̃=tə=ʁa=də=ʁə=və=niʁ=də=mɛ̃=fʁi=pe 16
  də=sε=laʁ=mə=pεʁdɥ=syʁ=œ̃=sɔl=ε=mɑ̃=lə=bjɛ̃=fεʁə 13
  εl=lə=sə=ʁa=la=su=vi=a=sidɥ=də=sε=mε=tʁə=pɔ̃=de=ʁe 16
  ʒys=ko=ʒuʁ=fa=tal=u=εl=lə=nə=puʁ=ʁa=plys=lε=sa=tis=fεʁə 16
  εl=lə=fy=ma=fi=dε=lə=sεʁ=pi=jεʁə=fi=ʒe=sə=ma=tɛ̃=εl=ləε=mɔʁ=tə 19
  k 1

Récompense

0
0
0

Texte des commentateurs

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
16/06/2011 06:54Mikie95

QUELLE SUPERBE HOMMAGE DROLE ET BIEN ECRIT

Auteur de Poésie
03/07/2011 01:21Modepoete

merci l’ami
de ta lecture et de ton commentaire

amitié poétique

tikalo