Poeme : L’économie Parure Des Démons

L’économie Parure Des Démons

Conomie cette parure des démons

L’Economie cette parure des démons
Que l’aristocratie enfile sans sagesse
Celle qui ne veut abstinence pour surnom
Mais n’a d’absolu que le poids de la richesse

Quand l’aborigène un jour pourra t-il
Ne jamais être absent du débat
Toujours art oratoire aiguisé se peut –il
Avoir l’audace rapace du combat

Il est de ces ceux qui ne se peuvent absents
Se faire piller argent de leur grand labeur
La croissance frivole ne doit être accident
Pour nous faire vivre absurdité comme débiteur

Il nous faut ô monde ne plus adorer
Les agitateurs, spéculateurs, arnaqueurs
Qui nous volent des accords espérés
Pour nous offrir l’affliction pou saveur

A quand une amnistie des déficits
Qui occis toutes les antipathies néfastes
Qui usent, qui détruisent les satisfécits
Quand des accords se signent loin des maudits

Laissons venir à nous le bel adage
Economie périra, alliance des peuples survivra
Il sera alors le bon accomplissement sage
Où l’amitié titre de paiement alors sera

Les âmes retrouveront leur sincérité
Pour s’offrir l’amour comme monnaie d’échange
Et Les alligators auront perdu leur criminalité
Au fond de l’arène de leur déchéance d’ange

L’anecdote ne sera plus mensongère
Quand la simplicité du moins sera un appel
De tout l’univers pour que l’apothicaire
N’ai plus souci de soigner nos appétits d’air

Notre monde quittera l’avilissement
Pour faire place à la grande admiration
Qu’accompagnera les applaudissements
De l’audace de la pauvreté devenue révolution

L’argent alors ne sera plus différence
De cet appât de l’intransigeance dévoilée
L’avenir nouveau poindra avec félicité
Comme aphorisme désignant belle aisance
C₣

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’économie Parure Des Démons

  co=no=mie=cet=te=pa=ru=re=des=dé=mons 11

  le=co=no=mie=cet=te=pa=ru=re=des=dé=mons 12
  que=la=ris=to=cra=tie=en=fi=le=sans=sa=gesse 12
  cel=le=qui=ne=veut=abs=ti=nen=ce=pour=sur=nom 12
  mais=na=dab=so=lu=que=le=poids=de=la=ri=chesse 12

  quand=la=bo=ri=gè=ne=un=jour=pour=ra=t=il 12
  ne=ja=mais=ê=tre=ab=sent=du=dé=bat 10
  tou=jours=art=o=ra=toire=ai=gui=sé=se=peut=il 12
  avoir=lau=da=ce=ra=pa=ce=du=com=bat 10

  il=est=de=ces=ceux=qui=ne=se=peu=vent=ab=sents 12
  se=fai=re=pil=ler=ar=gent=de=leur=grand=la=beur 12
  la=crois=sance=fri=vo=le=ne=doit=ê=tre=ac=cident 12
  pour=nous=faire=vi=vreab=sur=di=té=com=me=dé=bi=teur 13

  il=nous=faut=ô=mon=de=ne=plus=a=do=rer 11
  les=a=gi=ta=teurs=s=pé=cu=la=teurs=ar=na=queurs 13
  qui=nous=vo=lent=des=ac=cords=es=pé=rés 10
  pour=nous=of=frir=laf=flic=ti=on=pou=sa=veur 11

  a=quand=u=ne=am=nis=tie=des=dé=fi=cits 11
  qui=oc=cis=tou=tes=les=an=ti=pa=thies=né=fastes 12
  qui=u=sent=qui=dé=trui=sent=les=sa=tis=fé=cits 12
  quand=des=ac=cords=se=si=gnent=loin=des=mau=dits 11

  lais=sons=ve=nir=à=nous=le=bel=a=da=ge 11
  eco=no=mie=pé=ri=ra=al=liance=des=peu=ples=sur=vi=vra 14
  il=se=ra=a=lors=le=bon=ac=com=plisse=ment=sage 12
  où=la=mi=tié=titre=de=paie=ment=a=lors=se=ra 12

  les=â=mes=re=trou=ve=ront=leur=sin=cé=ri=té 12
  pour=sof=frir=la=mour=com=me=mon=naie=dé=chan=ge 12
  et=les=al=li=ga=tors=au=ront=per=du=leur=cri=mi=na=li=té 16
  au=fond=de=la=rène=de=leur=dé=ché=an=ce=dange 12

  la=nec=do=te=ne=se=ra=plus=men=son=gè=re 12
  quand=la=sim=pli=ci=té=du=moins=se=ra=un=ap=pel 13
  de=tout=lu=ni=vers=pour=que=la=po=thi=cai=re 12
  nai=plus=sou=ci=de=soi=gner=nos=ap=pé=tits=dair 12

  no=tre=mon=de=quit=te=ra=la=vi=lis=se=ment 12
  pour=faire=pla=ce=à=la=gran=de=ad=mi=ra=tion 12
  quac=com=pa=gne=ra=les=ap=plau=dis=se=ments 11
  de=lau=dace=de=la=pau=vre=té=de=ve=nue=ré=vo=lu=tion 15

  lar=gent=a=lors=ne=se=ra=plus=dif=fé=ren=ce 12
  de=cet=ap=pât=de=lin=tran=si=geance=dé=voi=lée 12
  lave=nir=nou=veau=poin=dra=a=vec=fé=li=ci=té 12
  comme=a=pho=ris=me=dé=si=gnant=bel=le=ai=sance 12
  c₣ 1
 • Phonétique : L’économie Parure Des Démons

  kɔnɔmi sεtə paʁyʁə dε demɔ̃

  ləkɔnɔmi sεtə paʁyʁə dε demɔ̃
  kə laʁistɔkʁasi ɑ̃filə sɑ̃ saʒεsə
  sεllə ki nə vø abstinɑ̃sə puʁ syʁnɔ̃
  mε na dabsɔly kə lə pwa də la ʁiʃεsə

  kɑ̃ labɔʁiʒεnə œ̃ ʒuʁ puʁʁa te il
  nə ʒamεz- εtʁə absɑ̃ dy deba
  tuʒuʁz- aʁ ɔʁatwaʁə εɡize sə pø il
  avwaʁ lodasə ʁapasə dy kɔ̃ba

  il ε də sε sø ki nə sə pəve absɑ̃
  sə fεʁə pije aʁʒe də lœʁ ɡʁɑ̃ labœʁ
  la kʁwasɑ̃sə fʁivɔlə nə dwa εtʁə aksidɑ̃
  puʁ nu fεʁə vivʁə absyʁdite kɔmə debitœʁ

  il nu fo o mɔ̃də nə plysz- adɔʁe
  lεz- aʒitatœʁ, spekylatœʁ, aʁnakœʁ
  ki nu vɔle dεz- akɔʁdz- εspeʁe
  puʁ nuz- ɔfʁiʁ lafliksjɔ̃ pu savœʁ

  a kɑ̃t- ynə amnisti dε defisi
  ki ɔksi tutə lεz- ɑ̃tipati nefastə
  ki yze, ki detʁɥize lε satisfesi
  kɑ̃ dεz- akɔʁd sə siɲe lwɛ̃ dε modi

  lεsɔ̃ vəniʁ a nu lə bεl adaʒə
  əkɔnɔmi peʁiʁa, aljɑ̃sə dε pəplə syʁvivʁa
  il səʁa alɔʁ lə bɔ̃ akɔ̃plisəmɑ̃ saʒə
  u lamitje titʁə də pεmɑ̃ alɔʁ səʁa

  lεz- amə ʁətʁuvəʁɔ̃ lœʁ sɛ̃seʁite
  puʁ sɔfʁiʁ lamuʁ kɔmə mɔnε deʃɑ̃ʒə
  e lεz- aliɡatɔʁz- oʁɔ̃ pεʁdy lœʁ kʁiminalite
  o fɔ̃ də laʁεnə də lœʁ deʃeɑ̃sə dɑ̃ʒə

  lanεkdɔtə nə səʁa plys mɑ̃sɔ̃ʒεʁə
  kɑ̃ la sɛ̃plisite dy mwɛ̃ səʁa œ̃n- apεl
  də tu lynive puʁ kə lapɔtikεʁə
  nε plys susi də swaɲe noz- apeti dεʁ

  nɔtʁə mɔ̃də kitəʁa lavilisəmɑ̃
  puʁ fεʁə plasə a la ɡʁɑ̃də admiʁasjɔ̃
  kakɔ̃paɲəʁa lεz- aplodisəmɑ̃
  də lodasə də la povʁəte dəvənɥ ʁevɔlysjɔ̃

  laʁʒe alɔʁ nə səʁa plys difeʁɑ̃sə
  də sεt apa də lɛ̃tʁɑ̃ziʒɑ̃sə devwale
  lavəniʁ nuvo pwɛ̃dʁa avεk felisite
  kɔmə afɔʁismə deziɲɑ̃ bεllə εzɑ̃sə
  k
 • Syllabes Phonétique : L’économie Parure Des Démons

  kɔ=nɔ=mi=sε=tə=pa=ʁy=ʁə=dε=de=mɔ̃ 11

  lə=kɔ=nɔ=mi=sε=tə=pa=ʁy=ʁə=dε=de=mɔ̃ 12
  kə=la=ʁis=tɔ=kʁa=si=ɑ̃=fi=lə=sɑ̃=sa=ʒεsə 12
  sεl=lə=ki=nə=vø=ab=sti=nɑ̃=sə=puʁ=syʁ=nɔ̃ 12
  mε=na=dab=sɔ=ly=kə=lə=pwa=də=la=ʁi=ʃεsə 12

  kɑ̃=la=bɔ=ʁi=ʒε=nə=œ̃=ʒuʁ=puʁ=ʁa=te=il 12
  nə=ʒa=mε=zε=tʁə=ab=sɑ̃=dy=de=ba 10
  tu=ʒuʁ=zaʁ=ɔ=ʁa=twaʁə=ε=ɡi=ze=sə=pø=il 12
  a=vwaʁ=lo=da=sə=ʁa=pa=sə=dy=kɔ̃=ba 11

  il=ε=də=sε=sø=ki=nə=sə=pə=ve=ab=sɑ̃ 12
  sə=fε=ʁə=pi=je=aʁ=ʒe=də=lœʁ=ɡʁɑ̃=la=bœʁ 12
  la=kʁwa=sɑ̃sə=fʁi=vɔ=lə=nə=dwa=ε=tʁəak=si=dɑ̃ 12
  puʁ=nu=fεʁə=vi=vʁəab=syʁ=di=te=kɔ=mə=de=bi=tœʁ 13

  il=nu=fo=o=mɔ̃=də=nə=plys=za=dɔ=ʁe 11
  lε=za=ʒi=ta=tœʁ=spe=ky=la=tœʁ=aʁ=na=kœʁ 12
  ki=nu=vɔ=le=dε=za=kɔʁ=dzεs=pe=ʁe 10
  puʁ=nu=zɔ=fʁiʁ=la=flik=sj=ɔ̃=pu=sa=vœ=ʁə 12

  a=kɑ̃=ty=nə=am=nis=ti=dε=de=fi=si 11
  ki=ɔk=si=tutə=lε=zɑ̃=ti=pa=ti=ne=fas=tə 12
  ki=y=ze=ki=det=ʁɥi=ze=lε=sa=tis=fe=si 12
  kɑ̃=dε=za=kɔʁd=sə=si=ɲe=lwɛ̃=dε=mo=di 11

  lε=sɔ̃=və=niʁ=a=nu=lə=bεl=a=da=ʒə 11
  ə=kɔ=nɔ=mi=pe=ʁi=ʁa=a=ljɑ̃sə=dε=pə=plə=syʁ=vi=vʁa 15
  il=sə=ʁa=a=lɔʁlə=bɔ̃=a=kɔ̃=pli=sə=mɑ̃=saʒə 12
  u=la=mi=tje=titʁə=də=pε=mɑ̃=a=lɔʁ=sə=ʁa 12

  lε=za=mə=ʁə=tʁu=və=ʁɔ̃=lœʁ=sɛ̃=se=ʁi=te 12
  puʁ=sɔ=fʁiʁ=la=muʁ=kɔ=mə=mɔ=nε=de=ʃɑ̃=ʒə 12
  e=lε=za=li=ɡa=tɔʁ=zo=ʁɔ̃=pεʁ=dy=lœʁ=kʁi=mi=na=li=te 16
  o=fɔ̃də=la=ʁε=nə=də=lœʁ=de=ʃe=ɑ̃=sə=dɑ̃ʒə 12

  la=nεk=dɔ=tə=nə=sə=ʁa=plys=mɑ̃=sɔ̃=ʒε=ʁə 12
  kɑ̃=la=sɛ̃=pli=si=te=dy=mwɛ̃sə=ʁa=œ̃=na=pεl 12
  də=tu=ly=ni=veʁ=puʁ=kə=la=pɔ=ti=kε=ʁə 12
  nε=plys=su=si=də=swa=ɲe=no=za=pe=ti=dεʁ 12

  nɔ=tʁə=mɔ̃=də=ki=tə=ʁa=la=vi=li=sə=mɑ̃ 12
  puʁ=fεʁə=pla=səa=la=ɡʁɑ̃=də=ad=mi=ʁa=s=jɔ̃ 12
  ka=kɔ̃=pa=ɲə=ʁa=lε=za=plo=di=sə=mɑ̃ 11
  də=lo=dasə=də=la=povʁə=te=də=vənɥ=ʁe=vɔ=ly=sjɔ̃ 13

  laʁ=ʒe=a=lɔʁ=nə=sə=ʁa=plys=di=fe=ʁɑ̃=sə 12
  də=sεt=a=padə=lɛ̃=tʁɑ̃=zi=ʒɑ̃=sə=de=vwa=le 12
  lavə=niʁ=nu=vo=pwɛ̃=dʁa=a=vεk=fe=li=si=te 12
  kɔmə=a=fɔ=ʁis=mə=de=zi=ɲɑ̃=bεl=lə=ε=zɑ̃sə 12
  k 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
25/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 14/06/2011 22:03

L'écrit contient 286 mots qui sont répartis dans 11 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0