Poeme : O Ma Belle Adorée

O Ma Belle Adorée

O ma belle adorée
O ma belle adorée !
Montre- toi, splendeur
Accueille mes douces saveurs
Flammes de mon immense bonté
Lumière de mon temps insensé
Enveloppe-moi de tes pétales
Unies au profond repaire sentimental
Reflets de mes tendresses abyssales
Voilà une grande prière à ma déesse
Montre-moi ce chemin céleste
Qui conduit à ton gentillet paradis
De ton ici, loin de tous les ici
Je suis prêt pour cet avenir
Pour que soit mon devenir
Au voyage harmonique de ta lyre
Couche-moi sur ton feuillage
Qu’il soit immortel fait du pur adage
De nos sagesses instincts amoureux
Qui persisteront d’un sceau soyeux
Sur notre union formatée aux prouesses
De ton cœur battant moult délicatesses
Et dans la chaleur des frais matins
Couchés dans nos esprits sereins
On se réveillera joyeux, fidèles serins
Je garderai à ma peau ton tenace parfum
En mille et mille refrains comme désir malin
Je te resterai cet absent au cœur fidèle
Pour vivre sevrée à ton image éternelle.
Enlacé à ton toi, ma tendre ma douce aimée
O ma belle adorée !
ÐCF

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: O Ma Belle Adorée

  o=ma=bel=le=a=do=rée 7
  o=ma=bel=le=a=do=rée 7
  mon=tre=toi=s=plen=deur 6
  ac=cuei=lle=mes=dou=ces=sa=veurs 8
  flam=mes=de=mon=im=men=se=bon=té 9
  lu=mi=è=re=de=mon=temps=in=sen=sé 10
  en=ve=lop=pe=moi=de=tes=pé=ta=les 10
  unies=au=pro=fond=re=paire=sen=ti=men=tal 10
  re=flets=de=mes=ten=dres=ses=a=bys=sales 10
  voi=là=u=ne=grande=priè=re=à=ma=déesse 10
  mon=tre=moi=ce=che=min=cé=leste 8
  qui=con=duit=à=ton=gen=tillet=pa=ra=dis 10
  de=ton=i=ci=loin=de=tous=les=i=ci 10
  je=suis=prêt=pour=cet=a=ve=nir 8
  pour=que=soit=mon=de=ve=nir 7
  au=voy=age=har=mo=ni=que=de=ta=lyre 10
  cou=che=moi=sur=ton=feuilla=ge 7
  quil=soit=im=mor=tel=fait=du=pur=a=dage 10
  de=nos=sa=ges=ses=ins=tincts=a=mou=reux 10
  qui=per=sis=te=ront=dun=sceau=soy=eux 9
  sur=no=tre=u=nion=for=ma=tée=aux=prouesses 10
  de=ton=cœur=bat=tant=moult=dé=li=ca=tesses 10
  et=dans=la=cha=leur=des=frais=ma=tins 9
  cou=chés=dans=nos=es=prits=se=reins 8
  on=se=ré=veille=ra=joy=eux=fi=dè=les=se=rins 12
  je=gar=de=rai=à=ma=peau=ton=te=nace=par=fum 12
  en=milleet=mil=le=re=frains=comme=dé=sir=ma=lin 11
  je=te=res=te=rai=cet=ab=sent=au=cœur=fi=dèle 12
  pour=vivre=se=vrée=à=ton=i=ma=geé=ter=nelle 11
  en=la=cé=à=ton=toi=ma=tendre=ma=dou=ceai=mée 12
  o=ma=bel=le=a=do=rée 7
  ðcf 1
 • Phonétique : O Ma Belle Adorée

  o ma bεllə adɔʁe
  o ma bεllə adɔʁe !
  mɔ̃tʁə twa, splɑ̃dœʁ
  akœjə mε dusə savœʁ
  flamə də mɔ̃n- imɑ̃sə bɔ̃te
  lymjεʁə də mɔ̃ tɑ̃z- ɛ̃sɑ̃se
  ɑ̃vəlɔpə mwa də tε petalə
  yniz- o pʁɔfɔ̃ ʁəpεʁə sɑ̃timɑ̃al
  ʁəflε də mε tɑ̃dʁesəz- abisalə
  vwala ynə ɡʁɑ̃də pʁjεʁə a ma deεsə
  mɔ̃tʁə mwa sə ʃəmɛ̃ selεstə
  ki kɔ̃dɥi a tɔ̃ ʒɑ̃tijε paʁadi
  də tɔ̃n- isi, lwɛ̃ də tus lεz- isi
  ʒə sɥi pʁε puʁ sεt avəniʁ
  puʁ kə swa mɔ̃ dəvəniʁ
  o vwajaʒə-aʁmɔnikə də ta liʁə
  kuʃə mwa syʁ tɔ̃ fœjaʒə
  kil swa imɔʁtεl fε dy pyʁ adaʒə
  də no saʒesəz- ɛ̃stɛ̃z- amuʁø
  ki pεʁsistəʁɔ̃ dœ̃ so swajø
  syʁ nɔtʁə ynjɔ̃ fɔʁmate o pʁuesə
  də tɔ̃ kœʁ batɑ̃ mult delikatesə
  e dɑ̃ la ʃalœʁ dε fʁε matɛ̃
  kuʃe dɑ̃ noz- εspʁi səʁɛ̃
  ɔ̃ sə ʁevεjʁa ʒwajø, fidεlə səʁɛ̃
  ʒə ɡaʁdəʁε a ma po tɔ̃ tənasə paʁfœ̃
  ɑ̃ milə e milə ʁəfʁɛ̃ kɔmə deziʁ malɛ̃
  ʒə tə ʁεstəʁε sεt absɑ̃ o kœʁ fidεlə
  puʁ vivʁə sεvʁe a tɔ̃n- imaʒə etεʁnεllə.
  ɑ̃lase a tɔ̃ twa, ma tɑ̃dʁə ma dusə εme
  o ma bεllə adɔʁe !
  kf
 • Syllabes Phonétique : O Ma Belle Adorée

  o=ma=bεl=lə=a=dɔ=ʁe 7
  o=ma=bεl=lə=a=dɔ=ʁe 7
  mɔ̃=tʁə=twa=splɑ̃=dœ=ʁə 6
  a=kœ=jə=mε=du=sə=sa=vœʁ 8
  flamə=də=mɔ̃=ni=mɑ̃=sə=bɔ̃=te 8
  ly=mjε=ʁə=də=mɔ̃=tɑ̃=zɛ̃=sɑ̃se 8
  ɑ̃və=lɔ=pə=mwa=də=tε=pe=talə 8
  y=ni=zo=pʁɔ=fɔ̃ʁə=pε=ʁə=sɑ̃=ti=mɑ̃=al 11
  ʁə=flεdə=mε=tɑ̃=dʁe=sə=za=bisalə 8
  vwa=la=ynə=ɡʁɑ̃=də=pʁi=jεʁ=a=ma=de=εsə 11
  mɔ̃=tʁə=mwa=sə=ʃə=mɛ̃=se=lεstə 8
  ki=kɔ̃d=ɥi=a=tɔ̃=ʒɑ̃=ti=jε=pa=ʁa=di 11
  də=tɔ̃=ni=si=lwɛ̃də=tus=lε=zi=si 9
  ʒə=sɥi=pʁε=puʁ=sεt=a=və=niʁ 8
  puʁ=kə=swa=mɔ̃=də=və=niʁ 7
  o=vwa=ja=ʒə-aʁ=mɔ=nikə=də=ta=liʁə 10
  ku=ʃə=mwa=syʁ=tɔ̃=fœ=ja=ʒə 8
  kil=swa=i=mɔʁ=tεl=fε=dy=pyʁ=adaʒə 9
  də=no=sa=ʒe=sə=zɛ̃s=tɛ̃=za=mu=ʁø 10
  ki=pεʁ=sistə=ʁɔ̃=dœ̃=so=swa=jø 8
  syʁ=nɔtʁəy=njɔ̃=fɔʁ=ma=te=o=pʁu=e=sə 10
  də=tɔ̃=kœʁ=ba=tɑ̃=mult=de=li=ka=te=sə 11
  e=dɑ̃=la=ʃa=lœʁ=dε=fʁε=ma=tɛ̃ 9
  ku=ʃe=dɑ̃=no=zεs=pʁi=sə=ʁɛ̃ 8
  ɔ̃sə=ʁe=vεj=ʁa=ʒwa=jø=fi=dε=lə=sə=ʁɛ̃ 11
  ʒə=ɡaʁdə=ʁε=a=ma=po=tɔ̃=tə=na=sə=paʁ=fœ̃ 12
  ɑ̃=miləe=mi=lə=ʁə=fʁɛ̃=kɔ=mə=de=ziʁ=ma=lɛ̃ 12
  ʒə=tə=ʁεstə=ʁε=sεt=ab=sɑ̃=o=kœʁ=fidεlə 10
  puʁ=vivʁə=sε=vʁe=a=tɔ̃=ni=ma=ʒəe=tεʁ=nεllə 11
  ɑ̃=lase=a=tɔ̃=twa=ma=tɑ̃=dʁə=ma=du=səε=me 12
  o=ma=bεl=lə=a=dɔ=ʁe 7
  kf 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
26/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 13/06/2011 17:04

L'écrit contient 182 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0