Poeme : L’humanité Est L’avantage Du Temps

L’humanité Est L’avantage Du Temps

L’humanité est l’avantage du temps

Dans le vu de mon dernier vu
Je n’ai rien vu qui ne soit vu
Et pourtant j’ai regardé le tant
Du tant de tout mon temps
Je n’en eu vu en aucun cas bévue
Mais ce fus toujours un éternel refus

Je ne fis fin non ! De ce qu’il me fit
J’y suis de permanence quand ici je gis
Le voir passer d’habitude sans le revoir
C’est aussi l’avoir sans l’apercevoir
Comme un défi obligé que je me refis
Au soir là dans mon lit où je le relis
Espiègle temps qui s’envole comme un aigle

Rien je ne comprends de ce vaurien
Ce n’est bien et pour ce rapace combien
Une gale comme au pays de Galles
Quand le monstre animal ronge votre mal
Le mien ne peut être celui du permien
Trop ancien pour n’être magicien
Quand l’intelligence était une déficience

Je jour ne dit pas que son bonjour
Coure là comme un nouvel encours
L’instant part, vous ne comprenez son départ
Car l’encart n’attend pas l’autocar
Concours de circonstance sans recours
D’un discours perdu sur son parcours
Vous l’avez raté ce n’est plus l’heure de l’ave

Le réveil est nul quand on ne s’éveille
La veille est déjà sortie hors de votre éveil
Le temps ne résiste plus à cet instant
Tu n’entends plus et pourtant c’est tentant
Une vieille journée la revoir comme merveilles
Alors tu veilles et tu tends curieux l’oreille

Chut le temps est parti il fait sa chute
Toi dans ta hutte, voilà que tu butes
Ton courage essuie malaisé sa rage
Quand barrage offre au temps son ancrage
Tiens ! Tu le crois serai-ce ta croix
De surcroit il ne s’arrêtera pour toi il croit
Car de trois que t’en reste t-il que tu crois
Oui crois ta vie ! Le temps lui dit, je décrois

Il attend sage que vienne le message
D’un âge où il n’aura plus l’âge
Fin de l’éternité de sa paternité
Qui à donné à l’humanité sa réalité
Ravage ce ne sera mais gage
Que notre image eut été à son avantage
Car qui d’autre eut pu le compter bon apôtre
ÐCF

Syllabation De L'Écrit

 • Syllabes Hyphénique: L’humanité Est L’avantage Du Temps

  lhu=ma=ni=té=est=la=van=tage=du=temps 10

  dans=le=vu=de=mon=der=ni=er=vu 9
  je=nai=rien=vu=qui=ne=soit=vu 8
  et=pour=tant=jai=re=gar=dé=le=tant 9
  du=tant=de=tout=mon=temps 6
  je=nen=eu=vu=en=au=cun=cas=bé=vue 10
  mais=ce=fus=tou=jours=un=é=ter=nel=re=fus 11

  je=ne=fis=fin=non=de=ce=quil=me=fit 10
  jy=suis=de=per=manen=ce=quand=i=ci=je=gis 11
  le=voir=pas=ser=dha=bi=tude=sans=le=re=voir 11
  cest=aus=si=la=voir=sans=la=per=ce=voir 10
  commeun=dé=fi=o=bli=gé=que=je=me=re=fis 11
  au=soir=là=dans=mon=lit=où=je=le=re=lis 11
  es=piègle=temps=qui=sen=vo=le=com=meun=aigle 10

  rien=je=ne=com=prends=de=ce=vau=rien 9
  ce=nest=bien=et=pour=ce=ra=pace=com=bien 10
  u=ne=ga=le=comme=au=pa=ys=de=galles 10
  quand=le=mons=trea=ni=mal=ronge=vo=tre=mal 10
  le=mien=ne=peut=être=ce=lui=du=per=mien 10
  trop=an=ci=en=pour=nê=tre=ma=gi=cien 10
  quand=lin=tel=ligen=ceé=tait=u=ne=dé=fi=cience 11

  je=jour=ne=dit=pas=que=son=bon=jour 9
  cou=re=là=com=me=un=nou=vel=en=cours 10
  lins=tant=part=vous=ne=compre=nez=son=dé=part 10
  car=len=cart=nat=tend=pas=lau=to=car 9
  concours=de=cir=cons=tan=ce=sans=re=cours 9
  dun=dis=cours=per=du=sur=son=par=cours 9
  vous=la=vez=ra=té=ce=nest=plus=lheure=de=lave 11

  le=ré=veil=est=nul=quand=on=ne=sé=veille 10
  la=veilleest=dé=jà=sor=tie=hors=de=vo=tre=é=veil 12
  le=temps=ne=ré=siste=plus=à=cet=ins=tant 10
  tu=nen=tends=plus=et=pour=tant=cest=ten=tant 10
  une=viei=lle=jour=née=la=re=voir=com=me=mer=veilles 12
  a=lors=tu=veilles=et=tu=tends=cu=rieux=lo=reille 11

  chut=le=temps=est=par=ti=il=fait=sa=chute 10
  toi=dans=ta=hut=te=voi=là=que=tu=butes 10
  ton=cou=rage=es=suie=ma=lai=sé=sa=rage 10
  quand=bar=rage=of=fre=au=temps=son=an=crage 10
  tiens=tu=le=crois=se=rai=ce=ta=croix 9
  de=sur=croit=il=ne=sar=rête=ra=pour=toi=il=croit 12
  car=de=trois=que=ten=res=te=t=il=que=tu=crois 12
  oui=crois=ta=vie=le=temps=lui=dit=je=dé=crois 11

  il=at=tend=sage=que=vien=ne=le=mes=sage 10
  dun=â=ge=où=il=nau=ra=plus=lâge 9
  fin=de=lé=ter=ni=té=de=sa=pa=ter=ni=té 12
  qui=à=don=né=à=lhu=ma=ni=té=sa=ré=a=li=té 14
  ra=va=ge=ce=ne=se=ra=mais=ga=ge 10
  que=notre=i=ma=ge=eut=é=té=à=son=a=van=tage 13
  car=qui=dautre=eut=pu=le=comp=ter=bon=a=pôtre 11
  ðcf 1
 • Phonétique : L’humanité Est L’avantage Du Temps

  lymanite ε lavɑ̃taʒə dy tɑ̃

  dɑ̃ lə vy də mɔ̃ dεʁnje vy
  ʒə nε ʁjɛ̃ vy ki nə swa vy
  e puʁtɑ̃ ʒε ʁəɡaʁde lə tɑ̃
  dy tɑ̃ də tu mɔ̃ tɑ̃
  ʒə nɑ̃n- y vy ɑ̃n- okœ̃ ka bevɥ
  mε sə fy tuʒuʁz- œ̃n- etεʁnεl ʁəfy

  ʒə nə fi fɛ̃ nɔ̃ ! də sə kil mə fi
  ʒi sɥi də pεʁmanɑ̃sə kɑ̃t- isi ʒə ʒis
  lə vwaʁ pase dabitydə sɑ̃ lə ʁəvwaʁ
  sεt- osi lavwaʁ sɑ̃ lapεʁsəvwaʁ
  kɔmə œ̃ defi ɔbliʒe kə ʒə mə ʁəfi
  o swaʁ la dɑ̃ mɔ̃ li u ʒə lə ʁəli
  εspjεɡlə tɑ̃ ki sɑ̃vɔlə kɔmə œ̃n- εɡlə

  ʁjɛ̃ ʒə nə kɔ̃pʁɑ̃ də sə voʁjɛ̃
  sə nε bjɛ̃ e puʁ sə ʁapasə kɔ̃bjɛ̃
  ynə ɡalə kɔmə o pεi də ɡalə
  kɑ̃ lə mɔ̃stʁə animal ʁɔ̃ʒə vɔtʁə mal
  lə mjɛ̃ nə pø εtʁə səlɥi dy pεʁmjɛ̃
  tʁo ɑ̃sjɛ̃ puʁ nεtʁə maʒisjɛ̃
  kɑ̃ lɛ̃tεlliʒɑ̃sə etε ynə defisjɑ̃sə

  ʒə ʒuʁ nə di pa kə sɔ̃ bɔ̃ʒuʁ
  kuʁə la kɔmə œ̃ nuvεl ɑ̃kuʁ
  lɛ̃stɑ̃ paʁ, vu nə kɔ̃pʁəne sɔ̃ depaʁ
  kaʁ lɑ̃kaʁ natɑ̃ pa lotɔkaʁ
  kɔ̃kuʁ də siʁkɔ̃stɑ̃sə sɑ̃ ʁəkuʁ
  dœ̃ diskuʁ pεʁdy syʁ sɔ̃ paʁkuʁ
  vu lave ʁate sə nε plys lœʁ də lavə

  lə ʁevεj ε nyl kɑ̃t- ɔ̃ nə sevεjə
  la vεjə ε deʒa sɔʁti ɔʁ də vɔtʁə evεj
  lə tɑ̃ nə ʁezistə plysz- a sεt ɛ̃stɑ̃
  ty nɑ̃tɑ̃ plysz- e puʁtɑ̃ sε tɑ̃tɑ̃
  ynə vjεjə ʒuʁne la ʁəvwaʁ kɔmə mεʁvεjə
  alɔʁ ty vεjəz- e ty tɑ̃ kyʁjø lɔʁεjə

  ʃy lə tɑ̃z- ε paʁti il fε sa ʃytə
  twa dɑ̃ ta ytə, vwala kə ty bytə
  tɔ̃ kuʁaʒə esɥi malεze sa ʁaʒə
  kɑ̃ baʁaʒə ɔfʁə o tɑ̃ sɔ̃n- ɑ̃kʁaʒə
  tjɛ̃ ! ty lə kʁwa səʁε sə ta kʁwa
  də syʁkʁwa il nə saʁεtəʁa puʁ twa il kʁwa
  kaʁ də tʁwa kə tɑ̃ ʁεstə te il kə ty kʁwa
  ui kʁwa ta vi ! lə tɑ̃ lɥi di, ʒə dekʁwa

  il atɑ̃ saʒə kə vjεnə lə mesaʒə
  dœ̃n- aʒə u il noʁa plys laʒə
  fɛ̃ də letεʁnite də sa patεʁnite
  ki a dɔne a lymanite sa ʁealite
  ʁavaʒə sə nə səʁa mε ɡaʒə
  kə nɔtʁə imaʒə y ete a sɔ̃n- avɑ̃taʒə
  kaʁ ki dotʁə y py lə kɔ̃te bɔ̃ apotʁə
  kf
 • Syllabes Phonétique : L’humanité Est L’avantage Du Temps

  ly=ma=ni=te=ε=la=vɑ̃=ta=ʒə=dy=tɑ̃ 11

  dɑ̃=lə=vy=də=mɔ̃=dεʁ=nj=e=vy 9
  ʒə=nε=ʁj=ɛ̃=vy=ki=nə=swa=vy 9
  e=puʁ=tɑ̃=ʒεʁ=ə=ɡaʁ=de=lə=tɑ̃ 9
  dy=tɑ̃=də=tu=mɔ̃=tɑ̃ 6
  ʒə=nɑ̃=ny=vy=ɑ̃=no=kœ̃=ka=bevɥ 9
  mε=sə=fy=tu=ʒuʁ=zœ̃=ne=tεʁ=nεl=ʁə=fy 11

  ʒə=nə=fi=fɛ̃=nɔ̃=də=sə=kil=mə=fi 10
  ʒi=sɥi=də=pεʁ=ma=nɑ̃=sə=kɑ̃=ti=si=ʒə=ʒis 12
  lə=vwaʁ=pa=se=da=bi=ty=də=sɑ̃=lə=ʁə=vwaʁ 12
  sε=to=si=la=vwaʁ=sɑ̃=la=pεʁ=sə=vwaʁ 10
  kɔmə=œ̃=de=fi=ɔ=bli=ʒe=kə=ʒə=mə=ʁə=fi 12
  o=swaʁ=la=dɑ̃=mɔ̃=li=u=ʒə=lə=ʁə=li 11
  εs=pjε=ɡlə=tɑ̃=ki=sɑ̃=vɔ=lə=kɔ=mə=œ̃=nεɡlə 12

  ʁj=ɛ̃=ʒə=nə=kɔ̃=pʁɑ̃=də=sə=vo=ʁj=ɛ̃ 11
  sə=nε=bjɛ̃=e=puʁ=sə=ʁa=pa=sə=kɔ̃=bj=ɛ̃ 12
  y=nə=ɡa=lə=kɔ=mə=o=pε=i=də=ɡa=lə 12
  kɑ̃=lə=mɔ̃s=tʁə=a=ni=mal=ʁɔ̃=ʒə=vɔ=tʁə=mal 12
  lə=mjɛ̃=nə=pø=ε=tʁə=səl=ɥi=dy=pεʁ=mj=ɛ̃ 12
  tʁo=ɑ̃=sj=ɛ̃=puʁ=nε=tʁə=ma=ʒi=sj=ɛ̃ 11
  kɑ̃=lɛ̃=tεl=li=ʒɑ̃sə=e=tε=y=nə=de=fi=sjɑ̃sə 12

  ʒə=ʒuʁ=nə=di=pa=kə=sɔ̃=bɔ̃=ʒuʁ 9
  ku=ʁə=la=kɔ=mə=œ̃=nu=vεl=ɑ̃=kuʁ 10
  lɛ̃s=tɑ̃=paʁ=vu=nə=kɔ̃=pʁə=ne=sɔ̃=de=paʁ 11
  kaʁ=lɑ̃=kaʁ=na=tɑ̃=pa=lo=tɔ=kaʁ 9
  kɔ̃=kuʁ=də=siʁ=kɔ̃s=tɑ̃=sə=sɑ̃=ʁə=kuʁ 10
  dœ̃=dis=kuʁ=pεʁ=dy=syʁ=sɔ̃=paʁ=kuʁ 9
  vu=la=ve=ʁa=te=sə=nε=plys=lœʁ=də=la=və 12

  lə=ʁe=vεj=ε=nyl=kɑ̃=tɔ̃=nə=se=vε=jə 11
  la=vεjə=ε=de=ʒa=sɔʁ=ti=ɔʁdə=vɔ=tʁə=e=vεj 12
  lə=tɑ̃=nə=ʁe=zis=tə=plys=za=sεt=ɛ̃s=tɑ̃ 11
  ty=nɑ̃=tɑ̃=plys=ze=puʁ=tɑ̃=sε=tɑ̃=tɑ̃ 10
  ynə=vjε=jə=ʒuʁ=ne=la=ʁə=vwaʁ=kɔ=mə=mεʁ=vεjə 12
  a=lɔʁ=ty=vε=jə=ze=ty=tɑ̃=ky=ʁjø=lɔ=ʁεjə 12

  ʃy=lə=tɑ̃=zε=paʁ=ti=il=fε=sa=ʃy=tə 11
  twa=dɑ̃=ta=y=tə=vwa=la=kə=ty=by=tə 11
  tɔ̃=ku=ʁa=ʒə=es=ɥi=ma=lε=ze=sa=ʁa=ʒə 12
  kɑ̃=ba=ʁa=ʒə=ɔ=fʁə=o=tɑ̃=sɔ̃=nɑ̃=kʁa=ʒə 12
  tj=ɛ̃=ty=lə=kʁwa=sə=ʁε=sə=ta=kʁwa 10
  də=syʁ=kʁwa=il=nə=sa=ʁεtə=ʁa=puʁ=twa=il=kʁwa 12
  kaʁ=də=tʁwa=kə=tɑ̃=ʁεs=tə=te=il=kə=ty=kʁwa 12
  u=i=kʁwa=ta=vi=lə=tɑ̃=lɥi=di=ʒə=de=kʁwa 12

  il=a=tɑ̃=sa=ʒə=kə=vjε=nə=lə=me=sa=ʒə 12
  dœ̃=na=ʒə=u=il=no=ʁa=plys=la=ʒə 10
  fɛ̃=də=le=tεʁ=ni=te=də=sa=pa=tεʁ=ni=te 12
  ki=a=dɔ=ne=a=ly=ma=ni=te=sa=ʁe=a=li=te 14
  ʁa=va=ʒə=sə=nə=sə=ʁa=mε=ɡa=ʒə 10
  kə=nɔtʁə=i=ma=ʒə=y=e=te=a=sɔ̃=na=vɑ̃taʒə 12
  kaʁ=ki=do=tʁə=y=py=lə=kɔ̃=te=bɔ̃=a=potʁə 12
  kf 1

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
23/05/2022Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.

Poème - Sans Thème -
Publié le 02/06/2011 05:52

L'écrit contient 397 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Modepoete

Récompense

0
0
0