Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : O Pomme D’Amour

Poème - Sans Thème -
Publié le 25/05/2011 13:18

L'écrit contient 268 mots qui sont répartis dans 8 strophes.

Poete : Modepoete

O Pomme D’Amour

Ö pomme d’amour

Ö Pomme d’amour on t’a offert en péché
De ce vice qui pourrait te troubler
Quand le soleil caresse ta peau vernissée
Et que tu rougis à ce chaud baiser déposé

Ma bouche te croque au délice de mes papilles ambitieuses
Je m’enivre de ton suc quand mes sens trépignent
La blancheur de ta chair leur tend toute maligne
Le désir de m’accoupler comme mante religieuse

Je savais que dans la verdure de ton pommier
Tu deviendrais cette belle au caractère trempé
Qui vous donne le désir de vous la rencontrer
Pour vous conter mots qui vous offre beauté

Tu attendais accrochée à la pureté de mon ciel
L’instant où tu tomberais légère au creux de mes mains
Prête au chant des cigales d’été dans le petit matin
Pour te donner pulpeuse et fraiche à notre grand désir mutuel

Ne t’inquiète pas si un jour vieillie je te vois flétrie
Je saurai te montrer toute ma riche attention
Tu viendras t’accrocher à la pâte de mon admiration
Quand sortie d’un four le sucre glacé sera ta folie

Alors les enfants comprendrons leur joie à t’aimer*
Quand à la sortie d’heure de fatigue tu seras leur repos
Là dans leurs mains ils te câlineront sensible la peau
Avant de t’entretenir du bonheur que tu leur procure aisée

O ma pomme vient sort de ton verger austère
Allons danser ensemble pour ce bel anniversaire
Là où se lève verre pour boire ton cidre de corsaire
Qui vous emporte vers les belles contrées imaginaires
ÐC₣
 • Pieds Hyphénique: O Pomme D’Amour

  ö=pom=me=da=mour 5

  ö=pom=me=da=mour=on=ta=of=fert=en=pé=ché 12
  de=ce=vi=ce=qui=pour=rait=te=trou=bler 10
  quand=le=so=leil=ca=res=se=ta=peau=ver=nis=sée 12
  et=que=tu=rou=gis=à=ce=chaud=bai=ser=dé=po=sé 13

  ma=bouche=te=cro=queau=dé=li=ce=de=mes=pa=pilles=am=bi=tieuses 15
  je=men=i=vre=de=ton=suc=quand=mes=sens=tré=pignent 12
  la=blan=cheur=de=ta=chair=leur=tend=tou=te=ma=ligne 12
  le=dé=sir=de=mac=cou=pler=comme=man=te=re=li=gieuse 13

  je=sa=vais=que=dans=la=ver=dure=de=ton=pom=mier 12
  tu=de=vien=drais=cette=bel=leau=ca=rac=tè=re=trem=pé 13
  qui=vous=donne=le=dé=sir=de=vous=la=ren=con=trer 12
  pour=vous=con=ter=mots=qui=vous=of=fre=beau=té 11

  tu=at=ten=dais=ac=cro=chée=à=la=pure=té=de=mon=ciel 14
  lins=tant=où=tu=tombe=rais=lé=gè=reau=creux=de=mes=mains 13
  prêteau=chant=des=ci=ga=les=dé=té=dans=le=pe=tit=ma=tin 14
  pour=te=don=ner=pul=peuseet=frai=che=à=no=tre=grand=dé=sir=mu=tuel 16

  ne=tin=quiète=pas=si=un=jour=vieillie=je=te=vois=flé=trie 13
  je=sau=rai=te=mon=trer=toute=ma=riche=at=ten=tion 12
  tu=vien=dras=tac=cro=cher=à=la=pâ=te=de=mon=ad=mi=ra=tion 16
  quand=sor=tie=dun=four=le=sucre=gla=cé=se=ra=ta=fo=lie 14

  a=lors=les=en=fants=compren=drons=leur=joieà=tai=mer=as=té=risque 14
  quand=à=la=sor=tie=dheure=de=fa=ti=gue=tu=se=ras=leur=re=pos 16
  là=dans=leurs=mains=ils=te=câ=line=ront=sen=si=ble=la=peau 14
  avant=de=tentre=te=nir=du=bon=heur=que=tu=leur=pro=cu=reai=sée 15

  o=ma=pom=me=vient=sort=de=ton=ver=ger=aus=tère 12
  al=lons=dan=ser=en=sem=ble=pour=ce=bel=an=ni=ver=saire 14
  là=où=se=lève=ver=re=pour=boi=re=ton=ci=dre=de=cor=saire 15
  qui=vous=em=porte=vers=les=bel=les=con=trées=i=ma=gi=naires 14
  ðc₣ 1
 • Phonétique : O Pomme D’Amour

  ɔ pɔmə damuʁ

  ɔ pɔmə damuʁ ɔ̃ ta ɔfεʁ ɑ̃ peʃe
  də sə visə ki puʁʁε tə tʁuble
  kɑ̃ lə sɔlεj kaʁεsə ta po vεʁnise
  e kə ty ʁuʒiz- a sə ʃo bεze depoze

  ma buʃə tə kʁɔkə o delisə də mε papijəz- ɑ̃bitjøzə
  ʒə mɑ̃nivʁə də tɔ̃ syk kɑ̃ mε sɑ̃s tʁepiɲe
  la blɑ̃ʃœʁ də ta ʃεʁ lœʁ tɑ̃ tutə maliɲə
  lə deziʁ də makuple kɔmə mɑ̃tə ʁəliʒjøzə

  ʒə savε kə dɑ̃ la vεʁdyʁə də tɔ̃ pɔmje
  ty dəvjɛ̃dʁε sεtə bεllə o kaʁaktεʁə tʁɑ̃pe
  ki vu dɔnə lə deziʁ də vu la ʁɑ̃kɔ̃tʁe
  puʁ vu kɔ̃te mo ki vuz- ɔfʁə bote

  ty atɑ̃dεz- akʁoʃe a la pyʁəte də mɔ̃ sjεl
  lɛ̃stɑ̃ u ty tɔ̃bəʁε leʒεʁə o kʁø də mε mɛ̃
  pʁεtə o ʃɑ̃ dε siɡalə dete dɑ̃ lə pəti matɛ̃
  puʁ tə dɔne pylpøzə e fʁεʃə a nɔtʁə ɡʁɑ̃ deziʁ mytɥεl

  nə tɛ̃kjεtə pa si œ̃ ʒuʁ vjεji ʒə tə vwa fletʁi
  ʒə soʁε tə mɔ̃tʁe tutə ma ʁiʃə atɑ̃sjɔ̃
  ty vjɛ̃dʁa takʁoʃe a la patə də mɔ̃n- admiʁasjɔ̃
  kɑ̃ sɔʁti dœ̃ fuʁ lə sykʁə ɡlase səʁa ta fɔli

  alɔʁ lεz- ɑ̃fɑ̃ kɔ̃pʁɑ̃dʁɔ̃ lœʁ ʒwa a tεme asteʁiskə
  kɑ̃t- a la sɔʁti dœʁ də fatiɡ ty səʁa lœʁ ʁəpo
  la dɑ̃ lœʁ mɛ̃z- il tə kalinəʁɔ̃ sɑ̃siblə la po
  avɑ̃ də tɑ̃tʁətəniʁ dy bɔnœʁ kə ty lœʁ pʁɔkyʁə εze

  o ma pɔmə vjɛ̃ sɔʁ də tɔ̃ vεʁʒe ostεʁə
  alɔ̃ dɑ̃se ɑ̃sɑ̃blə puʁ sə bεl anivεʁsεʁə
  la u sə lεvə veʁə puʁ bwaʁə tɔ̃ sidʁə də kɔʁsεʁə
  ki vuz- ɑ̃pɔʁtə vεʁ lε bεllə kɔ̃tʁez- imaʒinεʁə
  k
 • Pieds Phonétique : O Pomme D’Amour

  ɔ=pɔ=mə=da=muʁ 5

  ɔ=pɔ=mə=da=muʁ=ɔ̃=ta=ɔ=fεʁ=ɑ̃=pe=ʃe 12
  də=sə=vi=sə=ki=puʁ=ʁε=tə=tʁu=ble 10
  kɑ̃=lə=sɔ=lεj=ka=ʁε=sə=ta=po=vεʁ=ni=se 12
  e=kə=ty=ʁu=ʒi=zasə=ʃo=bε=ze=de=po=ze 12

  ma=buʃə=tə=kʁɔ=kəo=de=li=sə=də=mε=pa=pi=jə=zɑ̃=bi=tjøzə 16
  ʒə=mɑ̃=ni=vʁə=də=tɔ̃=syk=kɑ̃=mε=sɑ̃s=tʁe=pi=ɲe 13
  la=blɑ̃=ʃœʁ=də=ta=ʃεʁ=lœʁ=tɑ̃=tu=tə=ma=liɲə 12
  lə=de=ziʁ=də=ma=ku=ple=kɔmə=mɑ̃=təʁə=li=ʒjøzə 12

  ʒə=sa=vεkə=dɑ̃=la=vεʁ=dy=ʁə=də=tɔ̃=pɔ=mje 12
  tydə=vjɛ̃=dʁε=sε=tə=bεlləo=ka=ʁak=tε=ʁə=tʁɑ̃=pe 12
  ki=vu=dɔnə=lə=de=ziʁ=də=vu=la=ʁɑ̃=kɔ̃=tʁe 12
  puʁ=vu=kɔ̃=te=mo=ki=vu=zɔ=fʁə=bo=te 11

  ty=a=tɑ̃=dε=za=kʁo=ʃe=a=la=pyʁə=te=də=mɔ̃=sjεl 14
  lɛ̃s=tɑ̃=u=ty=tɔ̃bə=ʁε=le=ʒε=ʁəo=kʁø=də=mε=mɛ̃ 13
  pʁεtəo=ʃɑ̃=dε=si=ɡa=lə=de=te=dɑ̃=lə=pə=ti=ma=tɛ̃ 14
  puʁtə=dɔ=ne=pyl=pø=zəe=fʁε=ʃə=a=nɔ=tʁə=ɡʁɑ̃=de=ziʁ=myt=ɥεl 16

  nə=tɛ̃=kjεtə=pa=si=œ̃=ʒuʁ=vjε=ji=ʒə=tə=vwa=fle=tʁi 14
  ʒə=so=ʁεtə=mɔ̃=tʁe=tu=tə=ma=ʁi=ʃəa=tɑ̃=sjɔ̃ 12
  ty=vjɛ̃=dʁa=ta=kʁo=ʃe=a=la=patə=də=mɔ̃=nad=mi=ʁa=sjɔ̃ 15
  kɑ̃=sɔʁ=ti=dœ̃=fuʁlə=sykʁə=ɡla=se=sə=ʁa=ta=fɔ=li 13

  a=lɔʁ=lε=zɑ̃=fɑ̃=kɔ̃=pʁɑ̃=dʁɔ̃=lœʁ=ʒwa=a=tε=me=as=te=ʁiskə 16
  kɑ̃=ta=la=sɔʁ=ti=dœʁ=də=fa=tiɡə=ty=sə=ʁa=lœʁ=ʁə=po 15
  la=dɑ̃=lœʁ=mɛ̃=zil=tə=ka=linə=ʁɔ̃=sɑ̃=si=blə=la=po 14
  a=vɑ̃də=tɑ̃=tʁə=tə=niʁ=dy=bɔ=nœʁ=kə=ty=lœʁ=pʁɔ=ky=ʁəε=ze 16

  o=ma=pɔ=mə=vjɛ̃=sɔʁ=də=tɔ̃=vεʁ=ʒe=os=tεʁə 12
  a=lɔ̃=dɑ̃se=ɑ̃=sɑ̃=blə=puʁ=sə=bεl=a=ni=vεʁsεʁə 12
  la=usə=lε=və=ve=ʁə=puʁ=bwa=ʁə=tɔ̃=si=dʁə=də=kɔʁ=sεʁə 15
  ki=vu=zɑ̃=pɔʁtə=vεʁ=lε=bεllə=kɔ̃=tʁe=zi=ma=ʒi=nεʁə 13
  k 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
24/09/2018Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre resentit, un encouragement, un conseille ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.