Poeme-France : Lecture Écrit - Sans Thème -

Poeme : Poésie Ma Belle Amitié

Poème - Sans Thème -
Publié le 17/05/2011 22:32

L'écrit contient 321 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Modepoete

Poésie Ma Belle Amitié

Poésie toi ma belle amitié
Poésie Je te cherche et souhaite éternel te cultiver
Je te rêve passionné et ne peux docile t’embrasser
Jusqu’à l’irréel d’un jour clinquant où naquit le sage poète
Quand la réalité d’une douce nuit s’enquit en grande fête
Dans ce voyage au fond de tes yeux sur un élan d’amitié
Je te désire magnanime et souhaite sérieux te sertir
Dans la nuit profonde où je ne peux m’endormir
De ces jours vécus dont je voudrai généreux m’éveiller
Je t’appelle âme en peine pour me lier à ton intérêt
Et toujours flirter comme damné à tes mots d’amitié
Je chante au très haut dans ton ciel pour te charmer
Dans ma messe sacrée d’humilité je ne peux que te louer
Au détour d’un limpide quatrain serein ne peux que t’embellir
Là je te transmets comme papillon léger, ma fièvre à unir
Mot à mot toujours assemblé tous mes vastes cris d’amitié
Aux quatre coins de ma pensée j’enflamme ta virtuosité
En ces vers émoustillés d’être sagesse d’éternité
Qui s’entremêlent pour mieux se cueillir à la belle rime
Et te couvrir de cet habit de lumière en sonnets nourriciers
Pour toutes les âmes assoiffées de dictions enchantées
Laisse-moi te chanter colorées les notes de la belle rime
Accompagnée d’un adagio ruisselant de mon abyme
Où la lave ignée projette soulagée des portées de mots
Elles se couchent sur une partition enivrante de vers sublimes
Quand un orgue réfléchi se musique des strophes intimes
N’aie pas de pitié quand les mots tracés deviennent tristes
Ils s’envolent pour raconter l’amitié qui évolue sur la piste
Carrousel joyeux qu’escortent nos cœurs d’un leste tempo
En ces bonheurs de beaux demain, paradis que tu assistes
Au plaisir de la foule applaudissant ton fidèle retour altruiste.
ÐCF
 • Pieds Hyphénique: Poésie Ma Belle Amitié

  po=é=sie=toi=ma=bel=le=a=mi=ti=é 11
  poé=sie=je=te=cherche=et=sou=hai=te=é=ter=nel=te=cul=ti=ver 16
  je=te=rê=ve=pas=sion=né=et=ne=peux=do=ci=le=tem=bras=ser 16
  jus=quà=lir=réel=dun=jour=clin=quant=où=na=quit=le=sa=ge=po=ète 16
  quand=la=ré=a=li=té=dune=dou=ce=nuit=sen=quit=en=gran=de=fête 16
  dans=ce=voy=age=au=fond=de=tes=yeux=sur=un=é=lan=da=mi=tié 16
  je=te=dé=sire=ma=gna=ni=meet=sou=hai=te=sé=rieux=te=ser=tir 16
  dans=la=nuit=pro=fon=de=où=je=ne=peux=men=dor=mir 13
  de=ces=jours=vé=cus=dont=je=vou=drai=gé=né=reux=mé=veil=ler 15
  je=tap=pel=le=â=me=en=peine=pour=me=lier=à=ton=in=té=rêt 16
  et=tou=jours=flir=ter=com=me=dam=né=à=tes=mots=da=mi=ti=é 16
  je=chan=te=au=très=haut=dans=ton=ciel=pour=te=char=mer 13
  dans=ma=mes=se=sa=crée=dhu=mi=li=té=je=ne=peux=que=te=louer 16
  au=dé=tour=dun=lim=pide=qua=train=se=rein=ne=peux=que=tem=bel=lir 16
  là=je=te=trans=mets=comme=pa=pillon=lé=ger=ma=fiè=vre=à=u=nir 16
  mot=à=mot=tou=jours=as=sem=blé=tous=mes=vastes=cris=da=mi=ti=é 16
  aux=qua=tre=coins=de=ma=pen=sée=jen=flam=me=ta=vir=tuo=si=té 16
  en=ces=vers=é=mous=til=lés=dê=tre=sa=ges=se=dé=ter=ni=té 16
  qui=sen=tre=mê=lent=pour=mieux=se=cueil=lir=à=la=bel=le=ri=me 16
  et=te=cou=vrir=de=cet=ha=bit=de=lu=mièreen=son=nets=nour=ri=ciers 16
  pour=tou=tes=les=â=mes=as=soif=fées=de=dic=ti=ons=en=chan=tées 16
  laisse=moi=te=chan=ter=co=lo=rées=les=no=tes=de=la=bel=le=rime 16
  ac=com=pa=gnée=dun=a=da=gi=o=ruis=se=lant=de=mon=a=byme 16
  où=la=lave=i=gnée=pro=jet=te=sou=la=gée=des=por=tées=de=mots 16
  elles=se=couchent=sur=u=ne=par=ti=tion=en=ivran=te=de=vers=su=blimes 16
  quand=un=or=gue=ré=flé=chi=se=mu=si=que=des=stro=phes=in=times 16
  naie=pas=de=pi=ti=é=quand=les=mots=tra=cés=de=vien=nent=tris=tes 16
  ils=sen=volent=pour=ra=con=ter=la=mi=tié=qui=é=vo=lue=sur=la=piste 17
  car=rou=sel=joy=eux=ques=cor=tent=nos=cœurs=dun=les=te=tem=po 15
  en=ces=bon=heurs=de=beaux=de=main=pa=ra=dis=que=tu=as=sis=tes 16
  au=plai=sir=de=la=fouleap=plau=dis=sant=ton=fi=dè=le=re=tour=al=truiste 17
  ðcf 1
 • Phonétique : Poésie Ma Belle Amitié

  pɔezi twa ma bεllə amitje
  pɔezi ʒə tə ʃεʁʃə e suεtə etεʁnεl tə kyltive
  ʒə tə ʁεvə pasjɔne e nə pø dɔsilə tɑ̃bʁase
  ʒyska liʁeεl dœ̃ ʒuʁ klɛ̃kɑ̃ u naki lə saʒə pɔεtə
  kɑ̃ la ʁealite dynə dusə nɥi sɑ̃ki ɑ̃ ɡʁɑ̃də fεtə
  dɑ̃ sə vwajaʒə o fɔ̃ də tεz- iø syʁ œ̃n- elɑ̃ damitje
  ʒə tə deziʁə maɲanimə e suεtə seʁjø tə sεʁtiʁ
  dɑ̃ la nɥi pʁɔfɔ̃də u ʒə nə pø mɑ̃dɔʁmiʁ
  də sε ʒuʁ vekys dɔ̃ ʒə vudʁε ʒeneʁø mevεje
  ʒə tapεllə amə ɑ̃ pεnə puʁ mə lje a tɔ̃n- ɛ̃teʁε
  e tuʒuʁ fliʁte kɔmə damne a tε mo damitje
  ʒə ʃɑ̃tə o tʁε-o dɑ̃ tɔ̃ sjεl puʁ tə ʃaʁme
  dɑ̃ ma mεsə sakʁe dymilite ʒə nə pø kə tə lwe
  o detuʁ dœ̃ lɛ̃pidə katʁɛ̃ səʁɛ̃ nə pø kə tɑ̃bεlliʁ
  la ʒə tə tʁɑ̃smε kɔmə papijɔ̃ leʒe, ma fjεvʁə a yniʁ
  mo a mo tuʒuʁz- asɑ̃ble tus mε vastə kʁi damitje
  o katʁə kwɛ̃ də ma pɑ̃se ʒɑ̃flamə ta viʁtyozite
  ɑ̃ sε vεʁz- emustije dεtʁə saʒεsə detεʁnite
  ki sɑ̃tʁəmεle puʁ mjø sə kœjiʁ a la bεllə ʁimə
  e tə kuvʁiʁ də sεt-abi də lymjεʁə ɑ̃ sɔnε nuʁʁisje
  puʁ tutə lεz- aməz- aswafe də diksjɔ̃z- ɑ̃ʃɑ̃te
  lεsə mwa tə ʃɑ̃te kɔlɔʁe lε nɔtə də la bεllə ʁimə
  akɔ̃paɲe dœ̃n- adaʒjo ʁɥisəlɑ̃ də mɔ̃n- abimə
  u la lavə iɲe pʁɔʒεtə sulaʒe dε pɔʁte də mo
  εllə sə kuʃe syʁ ynə paʁtisjɔ̃ ɑ̃nivʁɑ̃tə də vεʁ syblimə
  kɑ̃t- œ̃n- ɔʁɡ ʁefleʃi sə myzikə dε stʁɔfəz- ɛ̃timə
  nε pa də pitje kɑ̃ lε mo tʁase dəvjεne tʁistə
  il sɑ̃vɔle puʁ ʁakɔ̃te lamitje ki evɔlɥ syʁ la pistə
  kaʁuzεl ʒwajø kεskɔʁte no kœʁ dœ̃ lεstə tɑ̃po
  ɑ̃ sε bɔnœʁ də bo dəmɛ̃, paʁadi kə ty asistə
  o plεziʁ də la fulə aplodisɑ̃ tɔ̃ fidεlə ʁətuʁ altʁɥistə.
  kf
 • Pieds Phonétique : Poésie Ma Belle Amitié

  pɔ=e=zi=twa=ma=bεl=lə=a=mi=tj=e 11
  pɔ=e=zi=ʒə=tə=ʃεʁ=ʃə=e=su=ε=tə=e=tεʁ=nεl=tə=kyl=ti=ve 18
  ʒə=tə=ʁε=və=pa=sj=ɔ=ne=e=nə=pø=dɔ=si=lə=tɑ̃=bʁa=se 17
  ʒys=ka=li=ʁe=εl=dœ̃=ʒuʁ=klɛ̃=kɑ̃=u=na=ki=lə=sa=ʒə=pɔ=ε=tə 18
  kɑ̃=la=ʁe=a=li=te=dy=nə=du=sə=nɥi=sɑ̃=ki=ɑ̃=ɡʁɑ̃=də=fε=tə 18
  dɑ̃=sə=vwa=ja=ʒə=o=fɔ̃=də=tε=zi=ø=syʁ=œ̃=ne=lɑ̃=da=mi=tje 18
  ʒə=tə=de=zi=ʁə=ma=ɲa=ni=mə=e=su=ε=tə=se=ʁjø=tə=sεʁ=tiʁ 18
  dɑ̃=la=nɥi=pʁɔ=fɔ̃=də=u=ʒə=nə=pø=mɑ̃=dɔʁ=miʁ 13
  də=sε=ʒuʁ=ve=kys=dɔ̃=ʒə=vu=dʁε=ʒe=ne=ʁø=me=vε=j=e 16
  ʒə=ta=pεl=lə=a=mə=ɑ̃=pε=nə=puʁ=mə=lj=e=a=tɔ̃=nɛ̃=te=ʁε 18
  e=tu=ʒuʁ=fliʁ=te=kɔ=mə=dam=ne=a=tε=mo=da=mi=tj=e 16
  ʒə=ʃɑ̃=tə=o=tʁε-o=dɑ̃=tɔ̃=sjεl=puʁ=tə=ʃaʁ=me 13
  dɑ̃=ma=mε=sə=sa=kʁe=dy=mi=li=te=ʒə=nə=pø=kə=tə=lwe 16
  o=de=tuʁ=dœ̃=lɛ̃=pi=də=ka=tʁɛ̃=sə=ʁɛ̃=nə=pø=kə=tɑ̃=bεl=liʁ 17
  la=ʒə=tə=tʁɑ̃s=mε=kɔ=mə=pa=pi=jɔ̃=le=ʒe=ma=fjε=vʁə=a=y=niʁ 18
  mo=a=mo=tu=ʒuʁ=za=sɑ̃=ble=tus=mε=vas=tə=kʁi=da=mi=tj=e 17
  o=ka=tʁə=kwɛ̃=də=ma=pɑ̃=se=ʒɑ̃=fla=mə=ta=viʁ=ty=o=zi=te 17
  ɑ̃=sε=vεʁ=ze=mus=ti=j=e=dε=tʁə=sa=ʒε=sə=de=tεʁ=ni=te 17
  ki=sɑ̃=tʁə=mε=le=puʁ=mj=ø=sə=kœjiʁ=a=la=bεl=lə=ʁi=mə 16
  e=tə=ku=vʁiʁ=də=sεt-a=bi=də=ly=mjε=ʁə=ɑ̃=sɔ=nε=nuʁ=ʁi=sje 18
  puʁ=tu=tə=lε=za=mə=za=swa=fe=də=dik=sj=ɔ̃=zɑ̃=ʃɑ̃=te 16
  lε=sə=mwa=tə=ʃɑ̃=te=kɔ=lɔ=ʁe=lε=nɔ=tə=də=la=bεl=lə=ʁi=mə 18
  a=kɔ̃=pa=ɲe=dœ̃=na=da=ʒj=o=ʁɥi=sə=lɑ̃=də=mɔ̃=na=bi=mə 17
  u=la=la=və=i=ɲe=pʁɔ=ʒε=tə=su=la=ʒe=dε=pɔʁ=te=də=mo 17
  εl=lə=sə=ku=ʃe=syʁ=ynə=paʁ=ti=sjɔ̃=ɑ̃=ni=vʁɑ̃=tə=də=vεʁ=sy=blimə 18
  kɑ̃=tœ̃=nɔʁɡ=ʁe=fle=ʃi=sə=my=zi=kə=dε=stʁɔ=fə=zɛ̃=ti=mə 16
  nε=pa=də=pi=tj=e=kɑ̃=lε=mo=tʁa=se=də=vj=ε=ne=tʁis=tə 17
  il=sɑ̃=vɔ=le=puʁ=ʁa=kɔ̃=te=la=mi=tje=ki=e=vɔlɥ=syʁ=la=pis=tə 18
  ka=ʁu=zεl=ʒwa=jø=kεs=kɔʁ=te=no=kœ=ʁə=dœ̃=lεs=tə=tɑ̃=po 16
  ɑ̃=sε=bɔ=nœ=ʁə=də=bo=də=mɛ̃=pa=ʁa=di=kə=ty=a=sis=tə 17
  o=plε=ziʁ=də=la=fulə=a=plo=di=sɑ̃=tɔ̃=fi=dε=lə=ʁə=tuʁ=al=tʁɥistə 18
  kf 1

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
01/08/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.