Poème-France.com

Poeme : PapaPapa

Tu faisai parti de ma vie
Tu en fai encore aujourdui
Meme si entre nous s’est installé
Une grande personne.
Cette personne se fait appelé : LA MORT
A cause d’elle
Le paradie et devenu l’enfer
Ma vie, une galere
Le soleil est noir
Et le jour est le soir
Si un jour on m’offrai
Juste 5 minute
Pour les savouré
Te prendre dans mes bras
Me blottir contre toi
Et te chuchoter tendrement :
« Je tm papa »
Je les prendrai avec gaieté
Ce serai merveilleux
Mais c’est impossible
Tu me restera a jamai INNACCESSIBLE
A present je regrette le passé
Nos moments rose ou noir
Etaient beau mai presque éffacé
J’aimerai y retourné
Et changer lavenir
Pour teviter de partir…
Tite-Diablesse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

ty fəzε paʁti də ma vi
ty ɑ̃ fε ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi
məmə si ɑ̃tʁə nu sεt- ɛ̃stale
ynə ɡʁɑ̃də pεʁsɔnə.
sεtə pεʁsɔnə sə fε apəle : la mɔʁ
a kozə dεllə
lə paʁadi e dəvəny lɑ̃fe
ma vi, ynə ɡaləʁə
lə sɔlεj ε nwaʁ
e lə ʒuʁ ε lə swaʁ
si œ̃ ʒuʁ ɔ̃ mɔfʁε
ʒystə sɛ̃k minytə
puʁ lε savuʁe
tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
mə blɔtiʁ kɔ̃tʁə twa
e tə ʃyʃɔte tɑ̃dʁəmɑ̃ :
« ʒə te εm papa »
ʒə lε pʁɑ̃dʁε avεk ɡεəte
sə səʁε mεʁvεjø
mε sεt- ɛ̃pɔsiblə
ty mə ʁεstəʁa a ʒamε inaksesiblə
a pʁəze ʒə ʁəɡʁεtə lə pase
no mɔmɑ̃ ʁozə u nwaʁ
ətε bo mε pʁεskə efase
ʒεməʁε i ʁətuʁne
e ʃɑ̃ʒe lavəniʁ
puʁ təvite də paʁtiʁ…