Univers de poésie d'un auteur

Poème:Le Temps Senvole

Le Poème

Le temps senvole,
Les souvenirs reste,
J’aimerai jouer un role
Ou il n’y a qu’a faire un geste
Pour rattraper ce temps,
Effacer les mauvaises passes
Et que tu sois vivan !
Mais, mes reves se cassent
Lorsque je vai a cet endroit
Ou tu y es froid.
Alors je me repose
Sur des causes :
« Ce sont les docteur
Qui n’ont pas etaient a la hauteur »
Ou encore « tout le personnel de l’hopital
Qui t’on pri pour un cas banal ».
Meme si je sais
Que ce n’est peut etre pas vrai
Qu’en fait c’est le destin
Qui a suivi son chemin
Et l’ont n’y peut vraiment rien
Mais je regrette vraiment
De ne pas avoir etait a tes cotés
Quand tu t’es endormi,
Pour l’infini…
Partage du Poème avec vos contacts
Poeme de Tite-Diablesse

Poète Tite-Diablesse

Tite-Diablesse a publié sur le site 10 écrits. Tite-Diablesse est membre du site depuis l'année 2004.

Syllabation De L'Écrit

Syllabes Hyphénique: Le Temps Senvolele=temps=sen=vo=le 5
les=sou=ve=nirs=res=te 6
jai=me=rai=jouer=un=role 6
ou=il=ny=a=qua=faireun=geste 7
pour=rat=tra=per=ce=temps 6
ef=fa=cer=les=mau=vaises=passes 7
et=que=tu=sois=vi=van 6
mais=mes=re=ves=se=cassent 6
lors=que=je=vai=a=cet=en=droit 8
ou=tu=y=es=froid 5
a=lors=je=me=re=pose 6
sur=des=cau=ses 4
ce=sont=les=doc=teur 6
qui=nont=pas=e=taient=a=la=hau=teur 9
ou=en=core=tout=le=per=son=nel=de=lho=pi=tal 12
qui=ton=pri=pour=un=cas=ba=nal 8
me=me=si=je=sais 5
que=ce=nest=peut=e=tre=pas=vrai 8
quen=fait=cest=le=des=tin 6
qui=a=sui=vi=son=che=min 7
et=lont=ny=peut=vraiment=rien 6
mais=je=re=gret=te=vraiment 6
de=ne=pas=a=voir=e=tait=a=tes=co=tés 11
quand=tu=tes=en=dor=mi 6
pour=lin=fi=ni 4
Phonétique : Le Temps Senvolelə tɑ̃ sɑ̃vɔlə,
lε suvəniʁ ʁεstə,
ʒεməʁε ʒue œ̃ ʁɔlə
u il ni a ka fεʁə œ̃ ʒεstə
puʁ ʁatʁape sə tɑ̃,
efase lε movεzə pasə
e kə ty swa vivɑ̃ !
mε, mε ʁəvə sə kase
lɔʁskə ʒə vε a sεt ɑ̃dʁwa
u ty i ε fʁwa.
alɔʁ ʒə mə ʁəpozə
syʁ dε kozə :
« sə sɔ̃ lε dɔktœʁ
ki nɔ̃ pa ətε a la-otəʁ »
u ɑ̃kɔʁə « tu lə pεʁsɔnεl də lɔpital
ki tɔ̃ pʁi puʁ œ̃ ka banal ».
məmə si ʒə sε
kə sə nε pø εtʁə pa vʁε
kɑ̃ fε sε lə dεstɛ̃
ki a sɥivi sɔ̃ ʃəmɛ̃
e lɔ̃ ni pø vʁεmɑ̃ ʁjɛ̃
mε ʒə ʁəɡʁεtə vʁεmɑ̃
də nə pa avwaʁ ətε a tε kɔte
kɑ̃ ty tε ɑ̃dɔʁmi,
puʁ lɛ̃fini…
Syllabes Phonétique : Le Temps Senvolelə=tɑ̃=sɑ̃=vɔ=lə 5
lε=su=və=niʁ=ʁεs=tə 6
ʒεmə=ʁε=ʒu=e=œ̃=ʁɔlə 6
u=il=ni=a=ka=fεʁəœ̃=ʒεstə 7
puʁ=ʁa=tʁa=pe=sə=tɑ̃ 6
e=fase=lε=mo=vε=zə=pasə 7
e=kə=ty=swa=vi=vɑ̃ 6
mε=mε=ʁə=və=sə=kase 6
lɔʁskə=ʒə=vε=a=sεt=ɑ̃=dʁwa 7
u=ty=i=ε=fʁwa 5
a=lɔʁ=ʒə=mə=ʁə=pozə 6
syʁ=dε=ko=zə 4
sə=sɔ̃=lε=dɔk=tœʁ 6
ki=nɔ̃=paə=tε=a=la-o=təʁ 8
u=ɑ̃=kɔʁə=tu=lə=pεʁ=sɔ=nεl=də=lɔ=pi=tal 12
ki=tɔ̃=pʁi=puʁ=œ̃=ka=ba=nal 8
mə=mə=si=ʒə=sε 5
kə=sə=nε=pø=εtʁə=pa=vʁε 7
kɑ̃=fε=sε=lə=dεs=tɛ̃ 6
ki=a=sɥi=vi=sɔ̃ʃə=mɛ̃ 6
e=lɔ̃=ni=pø=vʁε=mɑ̃=ʁjɛ̃ 7
mεʒə=ʁə=ɡʁε=tə=vʁε=mɑ̃ 6
də=nə=pa=a=vwaʁə=tε=a=tε=kɔ=te 10
kɑ̃=ty=tε=ɑ̃=dɔʁ=mi 6
puʁ=lɛ̃=fi=ni 4

Récompense

Coup de coeur: 0
J’aime: 0
J’aime pas: 0

Commentaires Sur La Poesie

Auteur de Poésie
11/04/2004 00:00(K)Maureen(K)

slt, depuis tout t a leure je lis tt tes poemes, ils sont magnifike jtassure!!continue

Auteur de Poésie
11/04/2004 00:00Akopalyks 57

tres beau poeme. . . . .

Poème Amour
Du 11/04/2004 00:00

L'écrit contient 137 mots qui sont répartis dans 1 strophes.