Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Marlene + Anthony

Poème Amour
Publié le 11/04/2004 00:00

L'écrit contient 207 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : (K)Maureen(K)

Marlene + Anthony

Marlene, pk taije présenté a mon cousin ? ? ? ?
Pas pr ke tu tombe amoureuse de lui ! ! ! ca c sur ! ! !
Jété heureuse ac tu le savé mais tu a tt briser ! ! !
Pk ? ? ? car personne ne taime, alors tu a profiter dun moment
De faiblesse ou entre moi et antho ca nallé plu tro,
É ka tu fé tu la embrasser ! ! tu oré pu me le dire nn tu a atendu ! ! !
Kelke jour apres antho me lache pr ki pr toi ! ! !
Voila 3 semaine ke je croi ke tu sort ac hor ya kelke jour anthony
É venu, il ma fé d cal1 é a voulu membrasser jé di nn marléne elle va penser koi ? ?
É il ma tt expliker il ma di ke ca fesé 1 mois ke tété ac kil ma rendu concu pdt 1 semaine,
Kan jme regarde jme di ke joré du ecouter ma meilleure amie,
Mé o fond nn car je laime anthony, pr moi la bague kil ma offert,
C plus kune bague ! ! ! ! !
Mais toi pr linstan tu ne c po ke je sui o courant,
É par amour envaire anthony jte le diré po kil me la dit,
Mais pour toute ma vie je ten voudrai ! ! !
Jamais jte le pardoneré ! ! !
JE TE HAIR
 • Pieds Hyphénique: Marlene + Anthony

  mar=le=ne=p=k=tai=je=pré=sen=té=a=mon=cou=sin 14
  pas=p=r=ke=tu=tom=be=a=mou=reu=se=de=lui=ca=c=sur 16
  jé=té=heu=reuse=ac=tu=le=sa=vé=mais=tu=a=t=t=bri=ser 16
  p=k=car=per=sonne=ne=tai=me=a=lors=tu=a=pro=fi=ter=dun=moment 17
  de=fai=bles=se=ou=en=tre=moi=et=an=tho=ca=nal=lé=plu=tro 16
  é=ka=tu=fé=tu=la=em=bras=ser=tu=o=ré=pu=me=le=dire=n=n=tu=a=a=ten=du 23
  kel=ke=jour=a=pres=an=tho=me=la=che=p=r=ki=p=r=toi 16
  voi=la=trois=se=maine=ke=je=croi=ke=tu=sort=ac=hor=ya=kel=ke=jour=an=tho=ny 20
  é=ve=nu=il=ma=fé=d=cal=un=é=a=vou=lu=mem=bras=ser=jé=di=n=n=mar=léneelle=va=pen=ser=koi 26
  é=il=ma=t=t=ex=pli=ker=il=ma=di=ke=ca=fe=sé=un=mois=ke=té=té=ac=kil=ma=ren=du=con=cu=p=d=t=un=se=maine 33
  kan=j=me=re=gar=de=j=me=di=ke=jo=ré=du=e=cou=ter=ma=meilleurea=mie 19
  mé=o=fond=n=n=car=je=laimean=tho=ny=p=r=moi=la=ba=gue=kil=ma=of=fert 20
  c=plus=ku=ne=ba=gue 6
  mais=toi=p=r=lins=tan=tu=ne=c=po=ke=je=sui=o=cou=rant 16
  é=par=a=mour=en=vairean=tho=ny=j=te=le=di=ré=po=kil=me=la=dit 18
  mais=pour=tou=te=ma=vie=je=ten=vou=drai 10
  ja=mais=j=te=le=par=do=ne=ré 9
  je=te=hair 3
 • Phonétique : Marlene + Anthony

  maʁlənə, pe ka tεʒə pʁezɑ̃te a mɔ̃ kuzɛ̃ ? ? ?
  pa pe εʁ kə ty tɔ̃bə amuʁøzə də lɥi ! ! ! ka se syʁ ! ! !
  ʒete œʁøzə ak ty lə save mε ty a te te bʁize ! ! !
  pe ka ? ? ? kaʁ pεʁsɔnə nə tεmə, alɔʁ ty a pʁɔfite dœ̃ mɔmɑ̃
  də fεblεsə u ɑ̃tʁə mwa e ɑ̃to ka nale ply tʁo,
  e ka ty fe ty la ɑ̃bʁase ! ! ty ɔʁe py mə lə diʁə εn εn ty a atɑ̃dy ! ! !
  kεlkə ʒuʁ apʁəz- ɑ̃to mə laʃə pe εʁ ki pe εʁ twa ! ! !
  vwala tʁwa səmεnə kə ʒə kʁwa kə ty sɔʁ ak ɔʁ ia kεlkə ʒuʁ ɑ̃tɔni
  e vəny, il ma fe de kal œ̃n- e a vuly mɑ̃bʁase ʒe di εn εn maʁlenə εllə va pɑ̃se kwa ? ?
  e il ma te te εksplike il ma di kə ka fəze œ̃ mwa kə tete ak kil ma ʁɑ̃dy kɔ̃ky pe de te œ̃ səmεnə,
  kɑ̃ ʒmə ʁəɡaʁdə ʒmə di kə ʒɔʁe dy əkute ma mεjəʁə ami,
  me o fɔ̃ εn εn kaʁ ʒə lεmə ɑ̃tɔni, pe εʁ mwa la baɡ kil ma ɔfεʁ,
  se plys kynə baɡ ! ! !
  mε twa pe εʁ lɛ̃stɑ̃ ty nə se po kə ʒə sɥi o kuʁɑ̃,
  e paʁ amuʁ ɑ̃vεʁə ɑ̃tɔni ʒtə lə diʁe po kil mə la di,
  mε puʁ tutə ma vi ʒə tεn vudʁε ! ! !
  ʒamε ʒtə lə paʁdɔnəʁe ! ! !
  ʒə tə-εʁ
 • Pieds Phonétique : Marlene + Anthony

  maʁ=lə=nə=pe=ka=tε=ʒə=pʁe=zɑ̃=te=a=mɔ̃=ku=zɛ̃ 14
  pa=pe=εʁ=kə=ty=tɔ̃=bə=a=mu=ʁø=zə=də=lɥi=ka=se=syʁ 16
  ʒe=te=œ=ʁøzə=ak=ty=lə=sa=ve=mε=ty=a=te=te=bʁi=ze 16
  pe=ka=kaʁ=pεʁ=sɔnə=nə=tε=mə=a=lɔʁ=ty=a=pʁɔ=fi=te=dœ̃=mɔ=mɑ̃ 18
  də=fε=blε=sə=u=ɑ̃=tʁə=mwa=e=ɑ̃=to=ka=na=le=ply=tʁo 16
  e=ka=ty=fe=ty=la=ɑ̃=bʁase=ty=ɔ=ʁe=py=mə=lə=di=ʁəεn=εn=ty=a=a=tɑ̃=dy 22
  kεl=kə=ʒuʁ=a=pʁə=zɑ̃=to=mə=la=ʃə=pe=εʁ=ki=pe=εʁ=twa 16
  vwa=la=tʁwasə=mε=nə=kə=ʒə=kʁwa=kə=ty=sɔʁ=ak=ɔʁ=i=a=kεl=kə=ʒuʁ=ɑ̃=tɔ=ni 21
  e=və=ny=il=ma=fe=de=kal=œ̃=ne=a=vu=ly=mɑ̃=bʁase=ʒe=di=εn=εn=maʁ=le=nəεllə=va=pɑ̃=se=kwa 26
  e=il=ma=te=te=εk=spli=ke=il=ma=dikə=ka=fə=ze=œ̃=mwa=kə=te=te=ak=kil=ma=ʁɑ̃=dy=kɔ̃=ky=pe=de=te=œ̃=sə=mεnə 32
  kɑ̃ʒmə=ʁə=ɡaʁ=də=ʒmə=di=kə=ʒɔ=ʁe=dy=ə=ku=te=ma=mεjə=ʁəa=mi 17
  me=o=fɔ̃=εn=εn=kaʁʒə=lε=məɑ̃=tɔ=ni=pe=εʁ=mwa=la=baɡ=kil=ma=ɔ=fεʁ 19
  se=plys=ky=nə=baɡ 5
  mε=twa=pe=εʁ=lɛ̃s=tɑ̃=ty=nə=se=po=kə=ʒə=sɥi=o=ku=ʁɑ̃ 16
  e=paʁ=a=muʁ=ɑ̃=vεʁəɑ̃=tɔ=ni=ʒtə=lə=di=ʁe=po=kil=mə=la=di 17
  mε=puʁ=tu=tə=ma=vi=ʒə=tεn=vu=dʁε 10
  ʒa=mε=ʒtə=lə=paʁ=dɔ=nə=ʁe 8
  ʒə=tə-εʁ 3

PostScriptum

marlene c ma couz
anthony c mon ex ! ! !
C est con de sengueuler ac 1 couz ke je vené de retrouver pares 12 ans dabscense ! ! ! on c reparlé ke 2 semaine ! ! !

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
25/06/2005 18:00(F)Fleurlune Mimi(F)

triste histoire
tu sais il m’est arrivé la meme chose sauf que c’était pa une blague
et que c’était ma tante avec mon ex
boff c de l’histoire ansienne mais la blessure est breve.. ..............
courage
amitié
mimi(k)