Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Papa

Poème Amour
Publié le 11/04/2004 00:00

L'écrit contient 125 mots qui sont répartis dans 1 strophes.

Poete : Tite-Diablesse

Papa

Tu faisai parti de ma vie
Tu en fai encore aujourdui
Meme si entre nous s’est installé
Une grande personne.
Cette personne se fait appelé : LA MORT
A cause d’elle
Le paradie et devenu l’enfer
Ma vie, une galere
Le soleil est noir
Et le jour est le soir
Si un jour on m’offrai
Juste 5 minute
Pour les savouré
Te prendre dans mes bras
Me blottir contre toi
Et te chuchoter tendrement :
« Je tm papa »
Je les prendrai avec gaieté
Ce serai merveilleux
Mais c’est impossible
Tu me restera a jamai INNACCESSIBLE
A present je regrette le passé
Nos moments rose ou noir
Etaient beau mai presque éffacé
J’aimerai y retourné
Et changer lavenir
Pour teviter de partir…
 • Pieds Hyphénique: Papa

  tu=fai=sai=par=ti=de=ma=vie 8
  tu=en=fai=en=coreau=jour=dui 7
  me=me=si=entre=nous=sest=ins=tal=lé 9
  u=ne=gran=de=per=sonne 6
  cette=per=son=ne=se=fait=ap=pe=lé=la=mort 11
  a=cau=se=delle 4
  le=pa=ra=dieet=de=ve=nu=len=fer 9
  ma=vie=u=ne=ga=lere 6
  le=so=leil=est=noir 5
  et=le=jour=est=le=soir 6
  si=un=jour=on=mof=frai 6
  jus=te=cinq=mi=nu=te 6
  pour=les=sa=vou=ré 5
  te=pren=dre=dans=mes=bras 6
  me=blot=tir=con=tre=toi 6
  et=te=chu=cho=ter=tendre=ment 7
  je=t=m=pa=pa 6
  je=les=pren=drai=a=vec=gaie=té 8
  ce=se=rai=mer=veil=leux 6
  mais=cest=im=pos=si=ble 6
  tu=me=res=te=ra=a=ja=mai=in=nac=ces=sible 12
  a=pre=sent=je=re=grette=le=pas=sé 9
  nos=moments=ro=se=ou=noir 6
  etaient=beau=mai=pres=queéf=fa=cé 7
  jaime=rai=y=re=tour=né 6
  et=chan=ger=la=ve=nir 6
  pour=te=vi=ter=de=par=tir 7
 • Phonétique : Papa

  ty fəzε paʁti də ma vi
  ty ɑ̃ fε ɑ̃kɔʁə oʒuʁdɥi
  məmə si ɑ̃tʁə nu sεt- ɛ̃stale
  ynə ɡʁɑ̃də pεʁsɔnə.
  sεtə pεʁsɔnə sə fε apəle : la mɔʁ
  a kozə dεllə
  lə paʁadi e dəvəny lɑ̃fe
  ma vi, ynə ɡaləʁə
  lə sɔlεj ε nwaʁ
  e lə ʒuʁ ε lə swaʁ
  si œ̃ ʒuʁ ɔ̃ mɔfʁε
  ʒystə sɛ̃k minytə
  puʁ lε savuʁe
  tə pʁɑ̃dʁə dɑ̃ mε bʁa
  mə blɔtiʁ kɔ̃tʁə twa
  e tə ʃyʃɔte tɑ̃dʁəmɑ̃ :
  « ʒə te εm papa »
  ʒə lε pʁɑ̃dʁε avεk ɡεəte
  sə səʁε mεʁvεjø
  mε sεt- ɛ̃pɔsiblə
  ty mə ʁεstəʁa a ʒamε inaksesiblə
  a pʁəze ʒə ʁəɡʁεtə lə pase
  no mɔmɑ̃ ʁozə u nwaʁ
  ətε bo mε pʁεskə efase
  ʒεməʁε i ʁətuʁne
  e ʃɑ̃ʒe lavəniʁ
  puʁ təvite də paʁtiʁ…
 • Pieds Phonétique : Papa

  tyfə=zε=paʁ=ti=də=ma=vi 7
  ty=ɑ̃=fε=ɑ̃=kɔʁəo=ʒuʁ=dɥi 7
  mə=mə=si=ɑ̃tʁə=nu=sε=tɛ̃s=ta=le 9
  y=nə=ɡʁɑ̃=də=pεʁ=sɔnə 6
  sεtə=pεʁ=sɔ=nə=sə=fε=a=pə=le=la=mɔʁ 11
  a=ko=zə=dεl=lə 5
  lə=pa=ʁa=di=e=də=və=ny=lɑ̃=fe 10
  ma=vi=ynə=ɡa=lə=ʁə 6
  lə=sɔ=lεj=ε=nwaʁ 5
  e=lə=ʒuʁ=ε=lə=swaʁ 6
  si=œ̃=ʒuʁ=ɔ̃=mɔ=fʁε 6
  ʒys=tə=sɛ̃k=mi=ny=tə 6
  puʁ=lε=sa=vu=ʁe 5
  tə=pʁɑ̃=dʁə=dɑ̃=mε=bʁa 6
  mə=blɔ=tiʁ=kɔ̃=tʁə=twa 6
  e=tə=ʃy=ʃɔ=te=tɑ̃dʁə=mɑ̃ 7
  ʒə=te=εm=pa=pa 6
  ʒə=lε=pʁɑ̃=dʁε=a=vεk=ɡεə=te 8
  sə=sə=ʁε=mεʁ=vε=jø 6
  mε=sε=tɛ̃=pɔ=si=blə 6
  tymə=ʁεs=tə=ʁa=a=ʒa=mε=i=nak=se=siblə 11
  apʁə=ze=ʒə=ʁə=ɡʁε=tə=lə=pase 8
  no=mɔ=mɑ̃=ʁozə=u=nwaʁ 6
  ə=tε=bo=mε=pʁεskəe=fase 6
  ʒεmə=ʁε=i=ʁə=tuʁ=ne 6
  e=ʃɑ̃=ʒe=la=və=niʁ 6
  puʁtə=vi=te=də=paʁ=tiʁ 6

Commentaires Sur La Poesie


Auteur de Poésie
11/04/2004 00:00Silva Fernando

ON se sépare que pour un temps, Courage. . .

Auteur de Poésie
02/10/2004 00:00Nicegoaler33

trop bon !!!!!!! continue comme sa t bonne