Poème-France.com

Poeme : Le Temps SenvoleLe Temps Senvole

Le temps senvole,
Les souvenirs reste,
J’aimerai jouer un role
Ou il n’y a qu’a faire un geste
Pour rattraper ce temps,
Effacer les mauvaises passes
Et que tu sois vivan !
Mais, mes reves se cassent
Lorsque je vai a cet endroit
Ou tu y es froid.
Alors je me repose
Sur des causes :
« Ce sont les docteur
Qui n’ont pas etaient a la hauteur »
Ou encore « tout le personnel de l’hopital
Qui t’on pri pour un cas banal ».
Meme si je sais
Que ce n’est peut etre pas vrai
Qu’en fait c’est le destin
Qui a suivi son chemin
Et l’ont n’y peut vraiment rien
Mais je regrette vraiment
De ne pas avoir etait a tes cotés
Quand tu t’es endormi,
Pour l’infini…
Tite-Diablesse

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

lə tɑ̃ sɑ̃vɔlə,
lε suvəniʁ ʁεstə,
ʒεməʁε ʒue œ̃ ʁɔlə
u il ni a ka fεʁə œ̃ ʒεstə
puʁ ʁatʁape sə tɑ̃,
efase lε movεzə pasə
e kə ty swa vivɑ̃ !
mε, mε ʁəvə sə kase
lɔʁskə ʒə vε a sεt ɑ̃dʁwa
u ty i ε fʁwa.
alɔʁ ʒə mə ʁəpozə
syʁ dε kozə :
« sə sɔ̃ lε dɔktœʁ
ki nɔ̃ pa ətε a la-otəʁ »
u ɑ̃kɔʁə « tu lə pεʁsɔnεl də lɔpital
ki tɔ̃ pʁi puʁ œ̃ ka banal ».
məmə si ʒə sε
kə sə nε pø εtʁə pa vʁε
kɑ̃ fε sε lə dεstɛ̃
ki a sɥivi sɔ̃ ʃəmɛ̃
e lɔ̃ ni pø vʁεmɑ̃ ʁjɛ̃
mε ʒə ʁəɡʁεtə vʁεmɑ̃
də nə pa avwaʁ ətε a tε kɔte
kɑ̃ ty tε ɑ̃dɔʁmi,
puʁ lɛ̃fini…