Poème-France.com

Poeme : YouYou

Toi
Les mots sont venus de ce crayon
Des mots doux que je veux te donner
Et je ne peux dormir, j’ai besoin de te dire… Bonne nuit

Quand nous sommes ensemble je me sens parfaitement bien
Quand on m’éloigne de toi je tombe en morceaux
Tout ce que tu dis est sacré pour moi
Tes yeux sont si bleus, je ne peux regarder plus loin tant que nous sommes allongés dans le calme
Tu me chuchotes, Amy, épouse moi, promets que tu resteras avec moi
Oh tu n’as pas besoin de me demander, tu sais que tu es mon unique raison de vivre
Tu sais que je mourrais juste pour te garder, pour rester avec toi
D’une façon ou d’une autre je te montrerai que tu es mon ciel de nuit
J’ai toujours été derrière toi
Maintenant je serai toujours à tes côtés

Tant de nuits je me suis endormie en pleurant
Maintenant que tu m’aimes je m’aime
Je n’ai jamais pensé que je le dirais
Je n’ai jamais pensé que ce serait toi
Titeange

PostScriptum

Traduction de la chanson « You » de Evanescence. . pour mon bébé. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

twa
lε mo sɔ̃ vənys də sə kʁεjɔ̃
dε mo du kə ʒə vø tə dɔne
e ʒə nə pø dɔʁmiʁ, ʒε bəzwɛ̃ də tə diʁə… bɔnə nɥi

kɑ̃ nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə ʒə mə sɑ̃s paʁfεtəmɑ̃ bjɛ̃
kɑ̃t- ɔ̃ melwaɲə də twa ʒə tɔ̃bə ɑ̃ mɔʁso
tu sə kə ty di ε sakʁe puʁ mwa
tεz- iø sɔ̃ si bløs, ʒə nə pø ʁəɡaʁde plys lwɛ̃ tɑ̃ kə nu sɔməz- alɔ̃ʒe dɑ̃ lə kalmə
ty mə ʃyʃɔtə, ami, epuzə mwa, pʁɔmε kə ty ʁεstəʁaz- avεk mwa
ɔ ty na pa bəzwɛ̃ də mə dəmɑ̃de, ty sε kə ty ε mɔ̃n- ynikə ʁεzɔ̃ də vivʁə
ty sε kə ʒə muʁʁε ʒystə puʁ tə ɡaʁde, puʁ ʁεste avεk twa
dynə fasɔ̃ u dynə otʁə ʒə tə mɔ̃tʁəʁε kə ty ε mɔ̃ sjεl də nɥi
ʒε tuʒuʁz- ete dəʁjεʁə twa
mɛ̃tənɑ̃ ʒə səʁε tuʒuʁz- a tε kote

tɑ̃ də nɥi ʒə mə sɥiz- ɑ̃dɔʁmi ɑ̃ pləʁɑ̃
mɛ̃tənɑ̃ kə ty mεmə ʒə mεmə
ʒə nε ʒamε pɑ̃se kə ʒə lə diʁε
ʒə nε ʒamε pɑ̃se kə sə səʁε twa