Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : You

Poème Amour
Publié le 08/06/2004 00:00

L'écrit contient 185 mots qui sont répartis dans 3 strophes.

Poete : Titeange

You

Toi
Les mots sont venus de ce crayon
Des mots doux que je veux te donner
Et je ne peux dormir, j’ai besoin de te dire… Bonne nuit

Quand nous sommes ensemble je me sens parfaitement bien
Quand on m’éloigne de toi je tombe en morceaux
Tout ce que tu dis est sacré pour moi
Tes yeux sont si bleus, je ne peux regarder plus loin tant que nous sommes allongés dans le calme
Tu me chuchotes, Amy, épouse moi, promets que tu resteras avec moi
Oh tu n’as pas besoin de me demander, tu sais que tu es mon unique raison de vivre
Tu sais que je mourrais juste pour te garder, pour rester avec toi
D’une façon ou d’une autre je te montrerai que tu es mon ciel de nuit
J’ai toujours été derrière toi
Maintenant je serai toujours à tes côtés

Tant de nuits je me suis endormie en pleurant
Maintenant que tu m’aimes je m’aime
Je n’ai jamais pensé que je le dirais
Je n’ai jamais pensé que ce serait toi
 • Pieds Hyphénique: You

  toi 1
  les=mots=sont=ve=nus=de=ce=cray=on 9
  des=mots=doux=que=je=veux=te=don=ner 9
  et=je=ne=peux=dor=mir=jai=be=soin=de=te=dire=bon=ne=nuit 15

  quand=nous=sommes=en=sem=ble=je=me=sens=par=fai=te=ment=bien 14
  quand=on=mé=loigne=de=toi=je=tom=be=en=mor=ceaux 12
  tout=ce=que=tu=dis=est=sa=cré=pour=moi 10
  tes=yeux=sont=si=bleus=je=ne=peux=re=gar=der=plus=loin=tant=que=nous=sommes=al=lon=gés=dans=le=calme 23
  tu=me=chu=chotes=a=my=é=pou=se=moi=pro=mets=que=tu=res=te=ras=a=vec=moi 20
  oh=tu=nas=pas=be=soin=de=me=de=man=der=tu=sais=que=tu=es=mon=u=ni=que=rai=son=de=vivre 24
  tu=sais=que=je=mour=rais=jus=te=pour=te=gar=der=pour=res=ter=a=vec=toi 18
  dune=fa=çon=ou=du=neau=tre=je=te=mon=tre=rai=que=tu=es=mon=ciel=de=nuit 19
  jai=tou=jours=é=té=der=ri=è=re=toi 10
  main=te=nant=je=se=rai=tou=jours=à=tes=cô=tés 12

  tant=de=nuits=je=me=suis=en=dor=mie=en=pleu=rant 12
  main=te=nant=que=tu=mai=mes=je=mai=me 10
  je=nai=ja=mais=pen=sé=que=je=le=di=rais 11
  je=nai=ja=mais=pen=sé=que=ce=se=rait=toi 11
 • Phonétique : You

  twa
  lε mo sɔ̃ vənys də sə kʁεjɔ̃
  dε mo du kə ʒə vø tə dɔne
  e ʒə nə pø dɔʁmiʁ, ʒε bəzwɛ̃ də tə diʁə… bɔnə nɥi

  kɑ̃ nu sɔməz- ɑ̃sɑ̃blə ʒə mə sɑ̃s paʁfεtəmɑ̃ bjɛ̃
  kɑ̃t- ɔ̃ melwaɲə də twa ʒə tɔ̃bə ɑ̃ mɔʁso
  tu sə kə ty di ε sakʁe puʁ mwa
  tεz- iø sɔ̃ si bløs, ʒə nə pø ʁəɡaʁde plys lwɛ̃ tɑ̃ kə nu sɔməz- alɔ̃ʒe dɑ̃ lə kalmə
  ty mə ʃyʃɔtə, ami, epuzə mwa, pʁɔmε kə ty ʁεstəʁaz- avεk mwa
  ɔ ty na pa bəzwɛ̃ də mə dəmɑ̃de, ty sε kə ty ε mɔ̃n- ynikə ʁεzɔ̃ də vivʁə
  ty sε kə ʒə muʁʁε ʒystə puʁ tə ɡaʁde, puʁ ʁεste avεk twa
  dynə fasɔ̃ u dynə otʁə ʒə tə mɔ̃tʁəʁε kə ty ε mɔ̃ sjεl də nɥi
  ʒε tuʒuʁz- ete dəʁjεʁə twa
  mɛ̃tənɑ̃ ʒə səʁε tuʒuʁz- a tε kote

  tɑ̃ də nɥi ʒə mə sɥiz- ɑ̃dɔʁmi ɑ̃ pləʁɑ̃
  mɛ̃tənɑ̃ kə ty mεmə ʒə mεmə
  ʒə nε ʒamε pɑ̃se kə ʒə lə diʁε
  ʒə nε ʒamε pɑ̃se kə sə səʁε twa
 • Pieds Phonétique : You

  twa 1
  lε=mo=sɔ̃=və=nys=də=sə=kʁε=j=ɔ̃ 10
  dε=mo=du=kə=ʒə=vø=tə=dɔ=ne 9
  e=ʒə=nə=pø=dɔʁ=miʁ=ʒεbə=zwɛ̃=də=tə=di=ʁə=bɔ=nə=nɥi 15

  kɑ̃=nu=sɔmə=zɑ̃=sɑ̃=blə=ʒə=mə=sɑ̃s=paʁ=fε=tə=mɑ̃=bjɛ̃ 14
  kɑ̃=tɔ̃=me=lwaɲə=də=twa=ʒə=tɔ̃=bəɑ̃=mɔʁ=so 11
  tu=sə=kə=ty=di=ε=sa=kʁe=puʁ=mwa 10
  tε=ziø=sɔ̃=si=bløs=ʒə=nə=pøʁə=ɡaʁ=de=plys=lwɛ̃=tɑ̃=kə=nu=sɔ=mə=za=lɔ̃=ʒe=dɑ̃=lə=kal=mə 24
  tymə=ʃy=ʃɔ=tə=a=mi=e=pu=zə=mwa=pʁɔ=mε=kə=ty=ʁεs=tə=ʁa=za=vεk=mwa 20
  ɔ=ty=na=pabə=zwɛ̃=də=mə=də=mɑ̃=de=ty=sε=kə=ty=ε=mɔ̃=ny=ni=kə=ʁε=zɔ̃=də=vivʁə 23
  ty=sεkə=ʒə=muʁ=ʁε=ʒys=tə=puʁ=tə=ɡaʁ=de=puʁ=ʁεs=te=a=vεk=twa 17
  dynə=fa=sɔ̃=u=dy=nəo=tʁə=ʒə=tə=mɔ̃=tʁə=ʁε=kə=ty=ε=mɔ̃=sjεl=də=nɥi 19
  ʒε=tu=ʒuʁ=ze=te=də=ʁj=ε=ʁə=twa 10
  mɛ̃tə=nɑ̃=ʒə=sə=ʁε=tu=ʒuʁ=za=tε=ko=te 11

  tɑ̃də=nɥi=ʒə=mə=sɥi=zɑ̃=dɔʁ=mi=ɑ̃=plə=ʁɑ̃ 11
  mɛ̃=tə=nɑ̃=kə=ty=mε=mə=ʒə=mε=mə 10
  ʒə=nε=ʒa=mε=pɑ̃se=kə=ʒə=lə=di=ʁε 10
  ʒə=nε=ʒa=mε=pɑ̃se=kə=sə=sə=ʁε=twa 10

PostScriptum

Traduction de la chanson « You » de Evanescence. . pour mon bébé. .

Récompense

0
0
0

Poesie sans commentaire


Commentaire poème
18/09/2021Poeme-France
En mettant un commentaire, vous pourrez exprimer sur cet écrit : votre ressenti, un encouragement, un conseil ou simplement dire que vous l'avez lu.
De plus si vous écrivez aussi sur le site, vous gagnerez des liens vers vos écrits...
Pour mettre des commentaires vous devez être membre ou poète du site. Un simple inscription suffit pour le devenir.