Poeme-France : Lecture Écrit Amour

Poeme : Ne Me Quitte Pas

Poème Amour
Publié le 08/06/2004 00:00

L'écrit contient 156 mots qui sont répartis dans 6 strophes.

Poete : Titeange

Ne Me Quitte Pas

Ne me quitte pas
Je te dis ces quelques mots,
Car je me suis perdue contre ta peau…

Tu veux me quitter,
Tu veux t’en aller…
Mais on n’oublie pas comme ça
Je garde en moi des bouts de toi,
Et je sais que c’est pareil pour toi…

Pourquoi se séparer ce jour…
C’est notre histoire d’amour…
Je voudrais la vivre encore une fois
Tout auprès de toi…

Je t’ai ouvert mon cœur…
Et aujourd’hui, j’ai peur…
Sans toi, je n’ai pas envie de vivre…
Et je souhaite fermer mon livre…
Le livre de ma vie…
Ce texte sans toi tout gris…

Tu me donnes la force de continuer,
Je ne veux pas te quitter…
Je veux aller plus loin…
Avec toi, main dans la main…

Si mes larmes pouvaient guérir,
Le plus bénin de tes chagrins,
Je pleurerai à en mourir,
Pour faire reluire tes lendemains…
 • Pieds Hyphénique: Ne Me Quitte Pas

  ne=me=quit=te=pas 5
  je=te=dis=ces=quel=ques=mots 7
  car=je=me=suis=per=due=contre=ta=peau 9

  tu=veux=me=quit=ter 5
  tu=veux=ten=al=ler 5
  mais=on=nou=blie=pas=com=me=ça 8
  je=gar=deen=moi=des=bouts=de=toi 8
  et=je=sais=que=cest=pa=reil=pour=toi 9

  pour=quoi=se=sé=pa=rer=ce=jour 8
  cest=no=tre=his=toi=re=da=mour 8
  je=vou=drais=la=vivreen=co=re=u=ne=fois 10
  tout=au=près=de=toi 5

  je=tai=ou=vert=mon=cœur 6
  et=au=jourd=hui=jai=peur 6
  sans=toi=je=nai=pas=en=vie=de=vivre 9
  et=je=sou=haite=fer=mer=mon=livre 8
  le=li=vre=de=ma=vie 6
  ce=tex=te=sans=toi=tout=gris 7

  tu=me=donnes=la=force=de=con=ti=nuer 9
  je=ne=veux=pas=te=quit=ter 7
  je=veux=al=ler=plus=loin 6
  a=vec=toi=main=dans=la=main 7

  si=mes=lar=mes=pou=vaient=gué=rir 8
  le=plus=bé=nin=de=tes=cha=grins 8
  je=pleu=re=rai=à=en=mou=rir 8
  pour=faire=re=lui=re=tes=len=de=mains 9
 • Phonétique : Ne Me Quitte Pas

  nə mə kitə pa
  ʒə tə di sε kεlk mo,
  kaʁ ʒə mə sɥi pεʁdɥ kɔ̃tʁə ta po…

  ty vø mə kite,
  ty vø tɑ̃n- ale…
  mεz- ɔ̃ nubli pa kɔmə sa
  ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa dε bu də twa,
  e ʒə sε kə sε paʁεj puʁ twa…

  puʁkwa sə sepaʁe sə ʒuʁ…
  sε nɔtʁə istwaʁə damuʁ…
  ʒə vudʁε la vivʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
  tut- opʁε də twa…

  ʒə tε uvεʁ mɔ̃ kœʁ…
  e oʒuʁdɥi, ʒε pœʁ…
  sɑ̃ twa, ʒə nε pa ɑ̃vi də vivʁə…
  e ʒə suεtə fεʁme mɔ̃ livʁə…
  lə livʁə də ma vi…
  sə tεkstə sɑ̃ twa tu ɡʁi…

  ty mə dɔnə la fɔʁsə də kɔ̃tinɥe,
  ʒə nə vø pa tə kite…
  ʒə vøz- ale plys lwɛ̃…
  avεk twa, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃…

  si mε laʁmə- puvε ɡeʁiʁ,
  lə plys benɛ̃ də tε ʃaɡʁɛ̃,
  ʒə pləʁəʁε a ɑ̃ muʁiʁ,
  puʁ fεʁə ʁəlɥiʁə tε lɑ̃dəmɛ̃…
 • Pieds Phonétique : Ne Me Quitte Pas

  nə=mə=ki=tə=pa 5
  ʒə=tə=di=sε=kεl=kə=mo 7
  kaʁʒə=mə=sɥi=pεʁdɥ=kɔ̃=tʁə=ta=po 8

  ty=vø=mə=ki=te 5
  ty=vø=tɑ̃=na=le 5
  mε=zɔ̃=nu=bli=pa=kɔ=mə=sa 8
  ʒə=ɡaʁdə=ɑ̃=mwa=dε=bu=də=twa 8
  e=ʒə=sεkə=sε=pa=ʁεj=puʁ=twa 8

  puʁ=kwa=sə=se=pa=ʁe=sə=ʒuʁ 8
  sε=nɔ=tʁə=is=twa=ʁə=da=muʁ 8
  ʒə=vu=dʁε=la=vivʁəɑ̃=kɔ=ʁə=y=nə=fwa 10
  tu=to=pʁε=də=twa 5

  ʒə=tε=u=vεʁ=mɔ̃=kœ=ʁə 7
  e=o=ʒuʁ=dɥi=ʒε=pœ=ʁə 7
  sɑ̃=twa=ʒə=nε=pa=ɑ̃=vidə=vivʁə 8
  e=ʒə=su=εtə=fεʁ=me=mɔ̃=livʁə 8
  lə=li=vʁə=də=ma=vi 6
  sə=tεk=stə=sɑ̃=twa=tu=ɡʁi 7

  tymə=dɔ=nə=la=fɔʁsə=də=kɔ̃=tin=ɥe 9
  ʒə=nə=vø=pa=tə=ki=te 7
  ʒə=vø=za=le=plys=lwɛ̃ 6
  a=vεk=twa=mɛ̃=dɑ̃=la=mɛ̃ 7

  si=mε=laʁ=mə=pu=vε=ɡe=ʁiʁ 8
  lə=plys=be=nɛ̃=də=tε=ʃa=ɡʁɛ̃ 8
  ʒə=plœ=ʁə=ʁε=a=ɑ̃=mu=ʁiʁ 8
  puʁ=fεʁə=ʁəl=ɥi=ʁə=tε=lɑ̃=də=mɛ̃ 9

Commentaire Sur La Poesie


Auteur de Poésie
08/06/2004 00:00Darkfee

jaime bokou celui la. . . jai limpression de lire ce ke jai ressenti il ya peu de temps a la fin de la plus belles mais triste histoire ke jai vécu. . . . . . .
bravo a toi et bone continuation ^^