Poème-France.com

Poeme : Ne Me Quitte PasNe Me Quitte Pas

Ne me quitte pas
Je te dis ces quelques mots,
Car je me suis perdue contre ta peau…

Tu veux me quitter,
Tu veux t’en aller…
Mais on n’oublie pas comme ça
Je garde en moi des bouts de toi,
Et je sais que c’est pareil pour toi…

Pourquoi se séparer ce jour…
C’est notre histoire d’amour…
Je voudrais la vivre encore une fois
Tout auprès de toi…

Je t’ai ouvert mon cœur…
Et aujourd’hui, j’ai peur…
Sans toi, je n’ai pas envie de vivre…
Et je souhaite fermer mon livre…
Le livre de ma vie…
Ce texte sans toi tout gris…

Tu me donnes la force de continuer,
Je ne veux pas te quitter…
Je veux aller plus loin…
Avec toi, main dans la main…

Si mes larmes pouvaient guérir,
Le plus bénin de tes chagrins,
Je pleurerai à en mourir,
Pour faire reluire tes lendemains…
Titeange

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

nə mə kitə pa
ʒə tə di sε kεlk mo,
kaʁ ʒə mə sɥi pεʁdɥ kɔ̃tʁə ta po…

ty vø mə kite,
ty vø tɑ̃n- ale…
mεz- ɔ̃ nubli pa kɔmə sa
ʒə ɡaʁdə ɑ̃ mwa dε bu də twa,
e ʒə sε kə sε paʁεj puʁ twa…

puʁkwa sə sepaʁe sə ʒuʁ…
sε nɔtʁə istwaʁə damuʁ…
ʒə vudʁε la vivʁə ɑ̃kɔʁə ynə fwa
tut- opʁε də twa…

ʒə tε uvεʁ mɔ̃ kœʁ…
e oʒuʁdɥi, ʒε pœʁ…
sɑ̃ twa, ʒə nε pa ɑ̃vi də vivʁə…
e ʒə suεtə fεʁme mɔ̃ livʁə…
lə livʁə də ma vi…
sə tεkstə sɑ̃ twa tu ɡʁi…

ty mə dɔnə la fɔʁsə də kɔ̃tinɥe,
ʒə nə vø pa tə kite…
ʒə vøz- ale plys lwɛ̃…
avεk twa, mɛ̃ dɑ̃ la mɛ̃…

si mε laʁmə- puvε ɡeʁiʁ,
lə plys benɛ̃ də tε ʃaɡʁɛ̃,
ʒə pləʁəʁε a ɑ̃ muʁiʁ,
puʁ fεʁə ʁəlɥiʁə tε lɑ̃dəmɛ̃…