Poème-France.com

Poeme : Quand Tu M’As QuittéeQuand Tu M’As Quittée

Quand tu m’as quittée
Tu m’as condamnée à perpétuité
Condamnée à souffrir
A ne jamais mourir
A rester là
Sans Toi
Sans tes bras
J’étais comme une droguée
Une droguée complètement intoxiquée
Mais intoxiquée de quoi ?
Intoxiquée de Toi
Maintenant je dois survivre
En attendant de vivre
Mais vivre pour quoi ?
Puisque tu n’es plu là
Et que sans Toi je n’y arrive pas. .
Titeange

PostScriptum

pour l’amour de ma vie. . fille ou garçon kimporte kan l’amour est là. .


Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

kɑ̃ ty ma kite
ty ma kɔ̃damne a pεʁpetɥite
kɔ̃damne a sufʁiʁ
a nə ʒamε muʁiʁ
a ʁεste la
sɑ̃ twa
sɑ̃ tε bʁa
ʒetε kɔmə ynə dʁɔɡe
ynə dʁɔɡe kɔ̃plεtəmɑ̃ ɛ̃tɔksike
mεz- ɛ̃tɔksike də kwa ?
ɛ̃tɔksike də twa
mɛ̃tənɑ̃ ʒə dwa syʁvivʁə
ɑ̃n- atɑ̃dɑ̃ də vivʁə
mε vivʁə puʁ kwa ?
pɥiskə ty nε ply la
e kə sɑ̃ twa ʒə ni aʁivə pa.