Poème-France.com

Poeme : ImagineImagine

Demain, j’aurai sûrement le courage de te le dire,
Aujourd’hui, une nouvelle fois, je n’ai pas trouvé la force de te l’avouer,
Mais lorsque tu es parti, j’ai commencée à regretter,
Imagine deux minutes que je t’avoue mon amour,
Et dis-moi, franchement, ce que tu me répondrais.
Non, je ne crois pas que tu m’aimes.

Avec le temps, je t’aimerais peut-être moins,
Imagine que je décide de disparaître.
Même si tu pense le contraire, je sais que tu t’en remettras.
Et je sais aussi que tu ne m’aimes pas vraiment, c’est ça qui me donne du chagrin.

Mais le temps fera s’effacé ma mémoire,
Oublier c’est six lettres graver dans mon cœur,
Imagine qu’après ça, je trouve le bonheur.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

dəmɛ̃, ʒoʁε syʁəmɑ̃ lə kuʁaʒə də tə lə diʁə,
oʒuʁdɥi, ynə nuvεllə fwa, ʒə nε pa tʁuve la fɔʁsə də tə lavue,
mε lɔʁskə ty ε paʁti, ʒε kɔmɑ̃se a ʁəɡʁεte,
imaʒinə dø minytə kə ʒə tavu mɔ̃n- amuʁ,
e di mwa, fʁɑ̃ʃəmɑ̃, sə kə ty mə ʁepɔ̃dʁε.
nɔ̃, ʒə nə kʁwa pa kə ty mεmə.

avεk lə tɑ̃, ʒə tεməʁε pø tεtʁə mwɛ̃,
imaʒinə kə ʒə desidə də dispaʁεtʁə.
mεmə si ty pɑ̃sə lə kɔ̃tʁεʁə, ʒə sε kə ty tɑ̃ ʁəmεtʁa.
e ʒə sεz- osi kə ty nə mεmə pa vʁεmɑ̃, sε sa ki mə dɔnə dy ʃaɡʁɛ̃.

mε lə tɑ̃ fəʁa sefase ma memwaʁə,
ublje sε si- lεtʁə- ɡʁave dɑ̃ mɔ̃ kœʁ,
imaʒinə kapʁε sa, ʒə tʁuvə lə bɔnœʁ.