Poème-France.com

Poeme : Je Veux Être ToiJe Veux Être Toi

Tout serai tellement plus simple si je cessais de t’aimer,
Tout s’arrangerait plus vite si je choisissais de t’oublier,
Tout redeviendrait comme avant si j’arrêtais de penser à toi.

C’est sûrement ce que je devrai faire, oublier que tu es là.
Me dire que tout serait mieux si je me retournais sur un autre que toi,
Donner mon cœur à celui qui n’en fera pas des miettes comme tu le fais, toi.

Pourtant je t’aime, et je ne veux pas que cela cesse,
Je voudrais pouvoir savoir ce qu’il y a dans ta tête et dans ton cœur, quand je suis là.
Je ne veux plus sentir dans tout mon corps cette horrible tristesse,
Je veux seulement que tu sois moi, et que je puisse être toi.
Titmary027

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

tu səʁε tεllmɑ̃ plys sɛ̃plə si ʒə sesε də tεme,
tu saʁɑ̃ʒəʁε plys vitə si ʒə ʃwazisε də tublje,
tu ʁədəvjɛ̃dʁε kɔmə avɑ̃ si ʒaʁεtε də pɑ̃se a twa.

sε syʁəmɑ̃ sə kə ʒə dəvʁε fεʁə, ublje kə ty ε la.
mə diʁə kə tu səʁε mjø si ʒə mə ʁətuʁnε syʁ œ̃n- otʁə kə twa,
dɔne mɔ̃ kœʁ a səlɥi ki nɑ̃ fəʁa pa dε mjεtə kɔmə ty lə fε, twa.

puʁtɑ̃ ʒə tεmə, e ʒə nə vø pa kə səla sεsə,
ʒə vudʁε puvwaʁ savwaʁ sə kil i a dɑ̃ ta tεtə e dɑ̃ tɔ̃ kœʁ, kɑ̃ ʒə sɥi la.
ʒə nə vø plys sɑ̃tiʁ dɑ̃ tu mɔ̃ kɔʁ sεtə ɔʁiblə tʁistεsə,
ʒə vø sələmɑ̃ kə ty swa mwa, e kə ʒə pɥisə εtʁə twa.