Poème-France.com

Poeme : Fleur O MuguetFleur O Muguet

Dis-moi, mon joli muguet ! Ô belle fleur de Mai !
Pourquoi as-tu toujours la tête baisée !
Pourquoi caches-tu sous tes cloches !
Ton joli teint, ta belle image,
Plus admirable que la blancheur de neige,
Ô fleur du bonheur !
Pourquoi le doux zéphyr, qui t’adore
Gémit-il si fort et se lamente
D’être sevré de tes baisers
Il te pleure dans sa tourmente
Chemin après chemin murmure,
Les calices de ta beauté et ton nom
Au ciel et à tous les jardins
Petite fleur, humble et discrète
Regarde, lève ta tête, vers l’horizon
Demain c’est la fête, de la belle saison
Inonde ton cœur dans la joie et la danse
Ô ma fleur ne soit pas timide
Et oublie tes frissons,
Avant que ne s’achève, le doux et bel temps
Et retournent les jours sombres
Regarde-moi et lève ta tête
Je sens ce que tu sens !
Avec la rose et toutes les jolies fleurs, vous êtes,
L’apothéose de toutes les romances.
Le 30/04/2012**
Tulipe Noire

Pour mettre un commentaire

Poème en Phonétique

di mwa, mɔ̃ ʒɔli myɡε ! o bεllə flœʁ də mε !
puʁkwa a ty tuʒuʁ la tεtə bεze !
puʁkwa kaʃə ty su tε kloʃə !
tɔ̃ ʒɔli tɛ̃, ta bεllə imaʒə,
plysz- admiʁablə kə la blɑ̃ʃœʁ də nεʒə,
o flœʁ dy bɔnœʁ !
puʁkwa lə du zefiʁ, ki tadɔʁə
ʒemi til si fɔʁ e sə lamɑ̃tə
dεtʁə sεvʁe də tε bεze
il tə plœʁə dɑ̃ sa tuʁmɑ̃tə
ʃəmɛ̃ apʁε ʃəmɛ̃ myʁmyʁə,
lε kalisə də ta bote e tɔ̃ nɔ̃
o sjεl e a tus lε ʒaʁdɛ̃
pətitə flœʁ, œ̃blə e diskʁεtə
ʁəɡaʁdə, lεvə ta tεtə, vεʁ lɔʁizɔ̃
dəmɛ̃ sε la fεtə, də la bεllə sεzɔ̃
inɔ̃də tɔ̃ kœʁ dɑ̃ la ʒwa e la dɑ̃sə
o ma flœʁ nə swa pa timidə
e ubli tε fʁisɔ̃,
avɑ̃ kə nə saʃεvə, lə duz- e bεl tɑ̃
e ʁətuʁne lε ʒuʁ sɔ̃bʁə
ʁəɡaʁdə mwa e lεvə ta tεtə
ʒə sɑ̃s sə kə ty sɑ̃s !
avεk la ʁozə e tutə lε ʒɔli flœʁ, vuz- εtə,
lapɔteozə də tutə lε ʁɔmɑ̃sə.
lə tʁɑ̃tə slaʃ zeʁo katʁə slaʃ dø milə duzə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə asteʁiskə